Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 18 // SESSIÓ ORDINARIA 2 DE MAIG DE 2007 // AJUNTAMENT D’ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 27 de març de l’actual. Correspondència i disposicions oficials.

SECRETARIA

Exp. P-122/98.- Ampliació de la concessió administrativa a l’entitat GAS NATURAL CEGAS, S.A. sobre canalització en c/ Pau-Hospital, c/ Sant Andreu, c/ Riola, c/ Albuixarres. Exp. P-115/06.- Recurs de reposició formulat per Domingo Matamoros Perera contra acord de la Junta de Govern de 27-02-07, desestimatori de reclamació patrimonial. Exp. P-038/07.- Regularització en l’Inventari General de Béns Municipals de la situació de determinat material informàtic. Exp. P-047/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Jessica Palao Santamaria per danys en vehicle pel mal funcionament dels semàfors de l’encreuament c/ Reis Catòlics-Hort dels Frares.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències. Exp. 4.1.2.0. 1360/07.- Llicència d’ obres majors. Sol·licitant: Carlos Ramón Marqués. Rehabilitació de casa de camp, en parcel·la 347, polígon 16 de la Solana. Exp. 4.1.2.0. 2115/07.- Modificació de llicència d’ obres majors. Sol·licitant: Solaris Urbana, S.L. Enderroc i posterior construcció de 8 vivendes, locals i garatges en carrer Colmenar, carrer Arbona i Plaça Germanies. Exp. 2.7.1.0. 685/07.- Aprovació de la 13ª a 18ª certificació del Programa d’Actuació Integrada del Sector Tulell, presentada per l’agent públic urbanitzador  “Promociones Sollana, SL”.

MEDI AMBIENT

Exp. 3.0.0.1. 1901/07.- Dació de compte de l’aprovació de la subvenció del “Programa de manteniment i condicionament del llit del riu i dels seus barrancs”.

RECURSOS HUMANS

Certificació de serveis prestats del personal temporal de l’Hospital Municipal Santa Llúcia. Exp. PERSONAL.- Reconeixement de triennis de personal funcionari i laboral fix amb efectes econòmics de maig i juny de 2007. Exp. PERSONAL.- Reconeixement de grau personal del funcionari Javier Cebolla Juan. Exp. PERSONAL.- Sol·licitud d’increment del complement de destinació de Rubén Francés Cárceles Exp. PERSONAL.- Sol·licitud d’increment del complement de destinació de Carmen Alborch Llàcer Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Mª Luz Valiente Saura sobre reducció d'horari de treball. Exp.- 604/04.- Renovació del contracte del servei de prevenció. Exp. 148/06.- Resolució impugnació efectuada per  Miguel Ángel Andrés Andrés al procés selectiu per a la provisió de dos oficials de Policia Local, pel torn de promoció interna.

IDEA

Sol·licitud de subvenció per un import de 191.100 € a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per a la realització del Pla Integral d’Ocupació “Alzira Motiva’t III” (2007/2008). Dació compte de la justificació de gastos de l’Acció “Tutoria Individualizada” del Programa OPEA, durant l’exercici 2006-2007. Reintegrament en concepte de subvenció indeguda del Projecte Casa d’Oficis “Xalet de Fava”, de la segona fase, per un import de 16.242,75 € al Servef. Aprovació de subvenció per a la realització del Pla Integral d’Ocupació destinat a la recol·locació de treballadors de l’Empresa Rio Verde Cartón per un import de 111.000 €. Denegació de l’ajuda municipal a la Creació d’Empreses a Alzira per a l’exercici 2007 de Mª Isabel Martínez Marín. Sol·licitud d’ajudes municipals a la Creació d’Empreses a Alzira per a l’exercici 2007 de Mª del Carmen Vicente Vercher. Sol·licitud d’ajudes municipals a la Creació d’Empreses a Alzira per a l’exercici 2007 de Maria Dolores Cabanes Angulo. Sol·licitud d’ajudes municipals a la Creació d’Empreses a Alzira per a l’exercici 2007 de José David Sancho Sánchez. Sol·licitud d’ajudes municipals a la Creació d’Empreses a Alzira per a l’exercici 2007 de Pilar Garrido Navalón. Sol·licitud d’ajudes municipals a la Inserció Laboral a Alzira per a l’exercici 2007 sol·licitada per José Molina Martínez en representació de Simbols Senyalització Integral S.COOP.VL.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 306/06.- Desestimació de reclamació per responsabilitat patrimonial que formula Magdalena Rodríguez Rubio, per caiguda a l’av. José Pau Margantoni, núm. 54. Exp. 25/07.- Desestimació de reclamació que formula Vicente Rausell Comos, pels danys ocasionats al seu vehicle, quan l’estacionava al carrer Xúquer, davant del núm. 22.

POLICIA LOCAL

Exp. J-81/07.- Sol·licitud de José Fernando Cortés Navalón, d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Verge del Lluch núm. 16, “Bar Tarzán”. Exp. J-82/07.- Sol·licitud de Josefa Santos Pla, d’ocupació de via pública amb taules i cadires a l'avinguda Lluís Suñer, núm. 17, “Bar Fina”. Exp. J-83/07.- Sol·licitud de “Testigos Cristianos de Jehová” d'instal·lació d’expositors a la Plaça Major els dies 8 al 13 de maig. Exp. J-84/07.- Sol·licitud d´Angel Eugenio Lozano Pérez, d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer pare Castells, s/n, “Bar Tres Hermanos”. Exp. J-85/07.- Sol·licitud de Castelló Seguí S.L., d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Pare Castells, núm. 61, “Heladería Pistacho”. Exp. J-86/07.- Sol·licitud d’Angel Vicente Escutia Riera, d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Dr. José González, núm. 38, “Cafetería bocatería Capricho”.

CULTURA

Exp. 07/174.12.- Sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, per a projecte de restauració de material etnològic infantil. Exp. 07/050.43.- Subvenció a l'Associació Cultural Recreativa Amics del Cavall d'Alzira. Exp. 07/216.12.- Sol·licitud de subvenció, a l'Institut Valencià de la Música, per a l'adquisició d'un piano per al Gran Teatre d'Alzira.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 07/072.- Sol·licitud ingressos en la Residència Municipal de Persones Majors. Exp. 07/073.- Sol·licitud inclusió en el programa de menjar a casa. Exp. 07/074.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics. Exp. 07/075.- Prestacions Econòmiques Individualitzades. Exp. 07/076.- Cooperació Internacional. Projecte Vacacions en Pau/2007 presentat per l’Associació d’Agermanament amb el Poble Saharià d’Alzira.

INTERVENCIÓ

Exp. 2007-14-1107.- Ordenació de gastos núm. 14/07. Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

L'ALCALDESSA 

0 comentarios