Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

PLE NÚMERO 7 // SESSIÓ EXTRAORDINARIA DIJOUS 10 DE MAIG (17:00) // AJUNTAMENT D’ALZIRA

ORDRE DEL DIA

.

SECRETARIA

Exp. P-029//07.- Oferta de venda formulada per Joaquín i Antonia Agustí Estela de parcel·la sítia en la continuació de l’Av. Blasco Ibáñez.

Exp. P-162/06.- Dació de compte de la Resolució de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport sobre l’acceptació de la posada a disposició de la parcel·la sítia al C/ Rutglo-Naranjo-Aigües Vives (PAR07), efectuada per aquest Ajuntament, per a la construcció d’un Col·legi Públic.

Exp. P-043/05.- Dació de compte de l’acord plenari adoptat per la Mancomunitat de la Ribera Alta pel qual s’accepta la cessió de l’immoble ofert per aquest Ajuntament siti al C/ Naranjo-Poeta Francisco Llácer, per a la construcció de la nova seu de la Mancomunitat.

Exp. P-057/07.- Desafectació del subsòl del domini públic corresponent a l’Av. Luis Sunyer, previa inscripció en l’Inventari General de Bens Municipals i immatriculació en el Registre de la Propietat.

URBANISME

Exp. 1.1.1.0. 1768/07.- Aprovació definitiva del Projecte de Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector PPI-07 La Granja.

Exp. 1.2.0.0. 2539/06.- Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall de l’Ïlla  M-4 del Sector Tulell, presentat per Promociones Nuevo Siglo 2000, S.L.

Exp. 1.2.0.0. 3562/06.- Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall de l’Ïlla  M-10 del Sector Tulell, presentat per Promociones Casproher, S.L. i Cascriva, S.L.

Exp. 1.2.0.0. 679/07.- Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall de l’Ïlla  M-13 B, parcel·les 105 i 106 del Sector Tulell, presentat per Edificios Valencia, S.A.

Exp. 2.2.1.0. 917/06.- Dació compte de l’aprovació definitiva del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució ARI-91 Barraca d’Aigües Vives i adjudicació de la condició d’Agent Públic Urbanitzador a l’ entitat “Patrimonios de Levante, S.L.”.

Exp. 2.2.1.0. 763/07.- Aprovació de la programació de l’Actuació Integrada del Sector Residencial PPR-15 Racó de Matamoros d’Alzira.

Exp. 2.2.1.3. 2210/07.- Ratificació de l’adjudicació del concurs per a la selecció de l’empresri constructor de les obres d’urbanització del Programa d’Actuació Integrada del Sector El Pla d’Alzira.

Exp. 2.7.1.0. 685/07.- Reducció dels avals ingressats per “Promociones Sollana, S.L.” com a garantia complementaria per les retribucions en terrenys percebudes amb caràcter previ a l’execució de les obres d’urbanització del Sector “Tulell”.

Exp. 7.1.0.0. 2997/07.- Ratificació del Decret de personació al Procediment Ordinari núm. 15/2007, interposat per Cormoran 97, SL.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 141/99.- Resolució del contracte amb la UTE formada per Electronic Trafic, S.A.-Vías y Construcciones, S.A. i Idom Ingeniería y Arquitectura, S.A.

INTERVENCIÓ

Exp. 2007-16-1107.- Ordenació de gastos d’exercicis anteriors núm. 16/07.

L’ALCALDESSA

 

0 comentarios