Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 19 // SESSIÓ ORDINÀRIA 9 DE MAIG DE 2007 // AJUNTAMENT D’ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

SECRETARIA

Exp. S-03/07.- Contractació de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil derivada dels panells i pancartes de propaganda electoral de les pròximes eleccions locals i autonòmiques de 27 de maig de 2007.

Exp. P-011/07.- Sol·licitud de devolució de quantitat econòmica actualitzada, formulada per Vicente Carrascosa Vila, ingressada a compte d’una futura compra de parcel·la municipal sítia en l’antiga via FEVE.

Exp. P-035/07.- Sol·licitud de devolució de quantitat econòmica actualitzada, formulada per Enrique Talens Albert, ingressada a compte d’una futura compra de parcel·la municipal sítia en l’antiga via FEVE

Exp. P-036/07.- Sol·licitud de devolució de quantitat econòmica actualitzada, formulada per Ricardo Albelda Cogollos, ingressada a compte d’una futura compra de parcel·la municipal sítia en l’antiga via FEVE.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.2.0. 1383/06.- Canvi de titularitat en la llicència d’obres majors per a la construcció de nau industrial sense ús específic en Polígon Industrial Tisneres, illa B. Sol·licitant: Construcciones Blauverd, S.L.

Exp. 4.1.2.0. 1320/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Okisa, S.A. Construcció de 38 vivendes, locals sense ús i aparcaments en parcel·la 84-c, en carrer En Projecte, núm. 6, cantonada amb carrer En Projecte, núm. 8.

Exp. 4.1.2.0. 2011/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Sun Mountain Real State , S.L. Construcció de 62 vivendes unifamiliars adossades, garatges I zones comuns en parcel·les 7.1 I 7.2 de la Barraca d'Aigües Vives.

Exp. 4.1.2.0. 2988/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Llum Neta Xúquer, S.L. Instal·lació solar fotovoltaica en coberta de nau industrial sítia en Av. dels Drets Humans, s/n, parcel·la 94-A de Ctra. d'Albalat.

Exp. 4.1.3.0. 3145/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Fernando Guillem e Hijos, S.L. Autoescola al carrer Gandia núm. 12.

Exp. 4.1.3.3. 245/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Monzo, Part, Peris, C.B. Pub amb ambient musical al carrer Faustino Blasco núm. 33.

Exp. 4.1.3.3. 2840/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: “Povallach, S.L.”. Pub amb ambient musical al carrer Santa Teresa núm. 14.

Exp. 3.2.3.0. 3010/07.- Aprovació projecte i plec de condicions particulars i inici expedient de contractació per l’adjudicació per subhasta de l’obra “Rotonda Camí Vell de Corbera”.

MEDI AMBIENT

Exp. 6.2.0.1. 2726/07.- Aprovació de les liquidacions dels cànons de control d’abocaments de l’any 2006.

RECURSOS HUMANS

Exp. 69/07.- Aprovació bases que han de regir la convocatòria per a la provisió de tres places d'administratiu, pel torn de promoció interna.

Exp. 113/07.- Autorització per a la celebració de la festivitat de Santa Rita.

Exp. PERSONAL.- Esgotament del període d'incapacitat temporal (més de 12 mesos) de la funcionaria Rosa Pellicer Pascual.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 155/07.- Reclamació d’indemnització formulada per Lorena Simó García, per les lesions ocasionades en caiguda en xafar una trapa de clavegueram en el carrer Lepant, enfront del casal de la falla Camí Nou, el dia 13 de març del 2007.

Exp. 164/07.- Escrit d’Aigües Potables San Bernardo, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a un abonat per falta de pagament.

POLICIA LOCAL

Exp. J-87/07.- Proposta nomenament de José Daniel Jiménez Legarra, com a supervisor de senyalització i trànsit.

Exp. J-88/07.- Sol·licitud de Salvador Boluda García, d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer  Aigües Vives, núm. 19, “Bar Les Basses”.

CULTURA

Exp. 07/169.33.- Sol·licitud, del Club Escacs Alzira, d'abonament dels gastos d'aigua i llum de les instal·lacions municipals de Pere Morell.

Exp. 07/053.33.- Celebració de la VI Copa d'Espanya d'Halterofília.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 07/078.- Prestacions Econòmiques Individualitzades.

Exp. 07/079.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp. 07/080.- Proposta de la delegació d’Acció Social per a la firma d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alzira i Càritas per al manteniment del magatzem de baixos costos.

Exp. 07/007.- Prestacions Econòmiques Reglades PER any 2007.

INTERVENCIÓ

Exp. 2007-15-1107.- Ordenació de gastos núm. 15/07. Compte justificatiu que presenta el grup polític municipal UV sobre gastos del segon semestre del 2006. Compte justificatiu que presenta el grup polític municipal PSOE, sobre gastos del primer semestre del 2007.

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

0 comentarios