Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

PLE Nº 10 // SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIMECRES 27 DE JUNY (19:00) // AJUNTAMENT D'ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Ratificació del caràcter urgent de la sessió.

SECRETARIA

Exp. S-070/07.- Proposta de la Junta de Portaveus sobre règim de sessions del Ple de l’Ajuntament.

Exp. S-070/07.- Constitució dels grups polítics d’esta Corporació Municipal i designació dels portaveus.

Exp. S-070/07.- Proposta de la Junta de Portaveus sobre determinació del nombre, denominació, composició i matèries sotmeses a la seua competència de les Comissions Informatives Municipals.

Proposta de la Junta de Portaveus sobre retribucions i dietes per assistència als òrgans col·legiats dels membres de la Corporació Municipal i del personal eventual de confiança o assessorament especial.

Exp. S-070/07.- Dació de compte de la Resolució núm. 22 de l’Alcaldia, de 20 de juny de 2007, sobre delegacions concedides a les senyores i senyors regidors, a l’efecte del seu coneixement pel Ple de l’Ajuntament.

Exp. S-070/07.- Dació de compte de la Resolució núm. 17 de l’Alcaldia, de 19 de juny de 2007, sobre designació de membres de la Junta de Govern Local, a l’efecte del seu coneixement pel Ple de l’Ajuntament.

Exp. S-070/07.- Dació de compte de la Resolució núm. 18 de l’Alcaldia, de 19 de juny de 2007, sobre nomenament de tinents d’alcalde, a l’efecte del seu coneixement pel Ple de l’Ajuntament.

Exp. S-070/07.- Dació de compte de les Resolucions núm. 19 i 21 de l’Alcaldia, de 19 de juny de 2007, sobre delegació d’atribucions en la Junta de Govern Local, a l’efecte del seu coneixement pel Ple de l’Ajuntament.

Exp. S-070/07.- Dació de compte de la Resolució núm. 20 de l’Alcaldia, de 19 de juny de 2007, sobre la delegació a efectuar per l’Alcaldia a les senyores i senyors tinents d’alcalde i regidors per a la celebració de matrimonis civils. 

L'ALCALDESSA

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres