Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 33 // SESSIÓ ORDINÀRIA 12 DE SETEMBRE DE 2007 // AJUNTAMENT D’ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

SECRETARIA

Exp. P-091/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Benito Alós España per danys en vehicle pel mal estat del Camí de Sant Bernabeu.

URBANISME

Obres menors. Sol·licituds de llicències.

MEDI AMBIENT

Exp. 4.1.4.0. 3615/07.- Sol·licitud de llicència de tala d’arbre de Sebastián Fontana Palacios i proposta d’autorització.

RECURSOS HUMANS

Exp. 136/06.- Dació de compte de les actes emeses pel tribunal qualificador del procés selectiu per a proveir tres places de tècnic d’administració especial (Arquitecte Tècnic), amb caràcter de funcionari en propietat i proposta de nomenament.

Exp. 163/06.- Proposta de constitució de la borsa de treball d'Arquitectes amb caràcter de funcionari interí.

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de triennis del personal funcionari i laboral fix amb efectes econòmics de setembre del 2007. Certificació de serveis prestats del personal temporal de l’Hospital Municipal Santa Lucia.

Rectificació d’errades materials en la certificació de serveis prestats sol·licita per Vicente Antonio Gares Pelufo com a personal temporal de l’Hospital Municipal Santa Lucia.

Certificació de serveis prestats del personal fix de l’Hospital Municipal Santa Lucia.

IDEA

Dació compte del Decret 12/07 sobre sol·licitud a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, de subvenció per a la tercera pròrroga de la contractació de les dos AEDL per un import total de 66.747,98 €.

Dació de compte del Decret 13/07 sobre aprovació de l’acta de selecció del docent del Curs de Formació Professional Ocupacional “Horticultor” i proposta de contractació.

Dació de compte del Decret 14/07 sobre aprovació de l’acta de selecció del docent del Taller de Formació i Inserció Laboral “Informàtica d’usuari” i proposta de contractació.

Dació de compte del Decret 15/07 sobre aprovació de l’acta de selecció del nou Director de la Casa d’Oficis “La Ribera” i proposta de contractació.

Dació de compte del Decret 16/07 sobre selecció de Tècnics per al desenvolupament del Programa d’Orientació Professional per a l’Ocupació i l’Autoocupació (Accions OPEA).

Resultats del Servici d’Informació i Assessorament Empresarial per a la creació d’Empreses de l’Agència de Desenvolupament Local “IDEA” durant el primer semestre de 2007.

Dació de compte rectificació de la Resolució de 23 de maig de 2007 de subvenció de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per a la creació d’una Unitat Local d’Aprenentatge.

Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per a la realització de la Casa d’Oficis “IDEA” per import de 574.747,68 €.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira de Maria Antonia Talens Pardo per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira d’Alberto Tamarit Pérez per a l’exercici 2007. S

ol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira de Bernarda Fayos Llopis per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira de Carlos Valiente Escrivá per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira de Mario Ferrer Dolz per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira d’Antonia Camarena Díaz per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses en Alzira d’Álvaro Camarasa Collado per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira d’Ana Isabel Bay Esteve per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira de Zigmas Siema per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira de Mª Amparo Marrades Iñigo per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira de José Miguel Marí Llinares per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira de José Fernando Cortés Navalón per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira de Jorge Sánchez Roca per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira de Sandra Santamaría Moya per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira de Verónica Centeno López per a l’exercici 2007.

POLICIA LOCAL

Exp. J-149/07.- Sol·licitud del club d’atletisme Alzira, per a celebrar el dia 25-11-07, la X Mitja Marató Ciutat d’Alzira.

Exp. J-150/07.- Sol·licitud de la falla Pintor Andreu, per a tancar el carrer el dia 15-09-07, per al nomenament de les falleres majors.

Exp. J-151/07.- Sol·licitud de la falla Sants Patrons per a tancar al trànsit el carrer Felip II amb motiu de la celebració del Mig Any Faller i nomenament de les falleres i permís per a realitzar la 2a Volta a Peu Infantil el dia 15-09-07.

Exp. J-152/07.- Sol·licitud de la falla Camí Nou, per a tancar el carrer el dia 14-09-07, per a realitzar un sopar.

SANITAT

Exp. 69/C/07.- Sol·licitud de llicència municipal per a la tinença d’animals perillosos,  realitzada pel Sr. Antonio Catalina Moreno.

Exp. 70/C/07.- Sol·licitud de llicència municipal per a la tinença d’animals perillosos, realitzada pel Sr. Francisco Javier Cortés Esteve.

Exp. 74/C/07.- Denuncia del Seprona al Sr. Daniel Davis Sainz de Rozas per infracció al Decret 145/2000 de tinença d’animals perillosos.

Exp. 81/C/07.- Anàlisi de les fonts de la Murta i Font Lucera del terme municipal d’Alzira, per la secció de Qualitat Ambiental de la Direcció Territorial de Territori i Vivenda.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 07/121.- Prestacions Econòmiques Individualitzades.

Exp. 07/122.- Sol·licitud del servei d’ajuda a domicili.

Exp.07/123.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

INTERVENCIÓ

Exp. 2007-19-1100.- Modificació de crèdits núm. 19707, del pressupost general vigent per generacions.

Exp. 2007-31-1107.- Ordenació de gastos núm. 31/07.

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Aprovació liquidacions IBI Urbana “Lot F”. Alteracions cadastrals segon semestre 2006.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

L'ALCALDESSA

0 comentarios