Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚMERO 17

En compliment del que disposa l’article 1r de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local, pel qual es modifiquen, entre altres, els articles 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 113 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, en allò que no s’opose, contradiga o resulte incompatible amb el que disposa la citada Llei 57/2003, us convoque a la sessió ORDINARIA de la Junta de Govern Local d’este Excm. Ajuntament el pròxim dimarts dia 24 d‘abril de l’any en curs, a les 20,30 hores, per tractar del següent: ORDRE DEL DIALectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 13 i 21 de març de l’actual.Correspondència i disposicions oficials.URBANISME4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.Exp. 4.1.2.0. 558/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Fco. Folgado, S.L. Reforma de vivenda en carrer Matilde Malo, núm. 27 de la BAV.Exp. 4.1.2.0. 1027/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Miguel Mollar García. Rehabilitació de casa de camp en parcel·la 185 “A”, polígon 22.Exp. 4.1.2.0. 1440/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Consuelo Minguez Aguilar. Construcció de vivenda unifamiliar aïllada en urbanització “El Torretxó”, núm. 42.Exp. 4.1.2.0. 1591/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Garrigues y Llinares, S.L. Habilitació d’edifici per a hotel restaurant en Av. Dret d’Associació, núm. 22 del Polígon Industrial Tisneres (PPI-03).Exp. 4.1.2.0. 1960/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Habitatges Carlet, S.L. Construcció de 4 vivendes adossades en Illa 31, parcel·la 31-II de la urbanització “El Racó”.Exp. 4.1.2.0. 2099/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Mª Concepción Torres Medina. Rehabilitació de vivenda unifamiliar en carrer Independència, núm. 37.Exp. 4.1.2.0. 2420/07.- Modificació de llicència d’obres majors per a la construcció de 8 vivendes i 2 locals comercials sense ús en carrer Benito Pérez Galdós, núm. 49 i 51. Sol·licitant: Promociones Xeralasgom, S.L.Exp.- 4.1.2.0. 2941/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Mª José García Juanes. Habilitació de vivenda unifamiliar en planta 2ª en carrer Av. Sants Patrons, núm. 35 porta 3ª.Exp. 4.1.3.0. 3525/06.- Llicència d’activitat innòcua. Sol·licitant: Cooperativa Hortofructícola Alzira-Alzicoop. Coop.V. Instal·lació d’energia solar fotovoltaica a la Partida Materna, s/n.Exp. 4.1.3.0. 886/07.- Llicència d’activitat i obertura. Sol·licitant: Jose Carpena Martínez. Venda de mobles al carrer Cullera núm. 10-baix.Exp. 4.1.3.0. 1552/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Opi Prendas Infantiles Orchestra, S.L. Venda al detall de peces infantils a l’avinguda Sants Patrons núm. 20.Exp. 4.1.3.0. 1620/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Vodafone España, S.A. Estació base de telefonia mòbil al carrer Tetuan núm. 53.Exp. 4.1.3.0. 1808/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Carlos Valiente Escriva. Saló de bellesa i perruqueria al carrer Major Santa Caterina núm. 2-1º.Exp. 4.1.3.0. 1953/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Jose Jiménez Solano. Oficina immobiliària al carrer Favareta núm. 59.Exp. 4.1.3.0. 1963/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Miriam Noemí Lopez Alegre. Perruqueria al carrer Pare Castells núm. 25.Exp. 4.1.3.0. 2233/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Servivoz Ribera, S.L. Comerç d’articles de regal i decoració al carrer Doctor Just núm. 2-baix.Exp. 4.1.3.1. 1247/07.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Stradivarius España, S.A.. Venda al por menor de roba en Av. Sants Patrons, núm. 13.Exp. 4.1.3.1. 1447/07.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Ribera Televisió, S.L. Oficina per a producció televisiva al carrer General Castaños cantonada carrer València.Exp. 4.1.3.2. 314/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Agustín España, S.A. Magatzem de materials d’envasat de productes hortofructícoles a la Carretera d’Albalat, s/n.Exp. 4.1.3.2. 323/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Dorasa, S.L. Nou obrador cuina 2 i obrador sala de producció núm. 2 per elaboració de croquetes ultracongelades al carrer Sabaters núm. 5, 7, i 9.Exp. 4.1.3.2. 349/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Jose Luis Martinez Moreno. Clínica odontològica al carrer Pare Castells núm. 14-baix-dreta.Exp. 4.1.3.2. 402/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Funeraria Paquita, S.L. Forn crematori al tanatori, a la Carretera d’Albalat, s/n.Exp. 4.1.3.2. 621/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Ca Martinet, C.B. Quiosc, hamburgueseria i venda de menjars per endur-se al carrer Jose Maria Llopico núm. 1. Exp. 4.1.3.2. 670/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Federico Pellicer Olivera. Taller de poliment de fusta a l’avinguda de la Democràcia núm. 37.Exp. 4.1.3.2. 769/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Representaciones Alan Escobar, S.L. Magatzem i exposició de mampares i accessoris de bany a l’avinguda Dret de Manifestació, s/n, Nau 60.Exp. 4.1.3.2. 905/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Auto Sirvent Ribes, S.L. Taller de reparació de vehicles automòbils, pintura i carrosseria a l’avinguda Dret de Reunió, Nau 29 B.Exp. 4.1.3.2. 1075/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Cafeteria Velázquez, S.L. Cafeteria amb ambient musical a l’avinguda Sants Patrons núm. 8-baix.Exp. 4.1.3.2. 1420/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Banderas Selectas, S.L. Venda i magatzem de banderes i teles al carrer Mariano Benlliure núm. 26.Exp. 4.1.3.2. 2670/07. - Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Ramón Vidal Pastor. Activitat de bar cafeteria sense ambient musical en Plaça del Carbó, núm. 7 baix.Exp. 4.1.3.2. 2670/07. - Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Urende, S. A. Activitat d’exposició i venda al detall d’electrodomèstics al Polígon Industrial PPI-01, Unitat d’Execució 011, Parcel·la B 6.Exp. 4.3.3.0. 1764/07.- Expedient sancionador a l’empresa Alimentos Fritos, S.L. per infracció a l’Ordenança Municipal de Clavegueram i Aigües Residuals.Exp. 4.1.5.2. 2648/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Puríssima, núm. 37. Sol·licitant: Roberto Soler Monerri.Exp. 4.1.5.2. 2663/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Doctor Ferran, núm. 75-baix. Sol·licitant: Cecilia Marrades Marrades.Exp. 4.1.5.2. 2710/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia a l’avinguda Lluís Suñer, núm. 14-4b. Sol·licitant: Tomás Albero Serra.Exp. 4.2.2.0. 2188/07.- Informació urbanística de la parcel·la sítia al carrer Moliners, núm. 2 del Polígon Industrial núm. 1. Sol·licitant: Urbecon Mediterráneo, S.L.Exp. 4.2.3.0. 1776/07.- Certificat urbanístic sobre l’obtenció de llicència d’activitat per la instal·lació d’energia fotovoltaica, en polígon 7, parcel·la 64, polígon 54, parcel·la 69, i polígon 10, parcel·la 27. Sol·licitant: Alzira 5/96, S.L.Exp. 4.2.3.0. 2563/07.- Certificat urbanístic sobre parcel·la 67, polígon 5, partida la Coma. Sol·licitant: Mireia Gil Belenguer.Exp. 4.4.0.0. 340/07.- Incoació expedient ruïna d’immoble situat al polígon 58, parcel·la 197.Exp. 4.4.3.0. 2028/07.- Ordre d’Execució. Mal estat d’immoble situat al carrer Jaume d’Olid, núm. 3-5. Sol·licitant: Carmen Maria Climent Carreres.Exp. 4.4.3.0. 2141/07.- Ordre d’Execució. Neteja i tancat de solar situat al carrer Consol, cantonera carrer Concòrdia. Propietat de Ventura Giménez Rodríguez.Exp. 4.5.0.0. 378/07.- Reclamació indemnització per danys a la vivenda sítia a la Plaça Anna Sanchis, núm. 7. Propietat de José Vicente Rosell Pérez.Exp. 3.2.3.0. 2318/07.- Aprovació projecte i inici d’expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat per l’execució de l’obra “Instal·lació de pantalles acústiques al Col·legi públic Tirant Lo Blanc”.medi ambient6.0.0.1. 2709/07.- Sol·licitud de subvenció del col·lectiu VACIF y proposta de gastos per al 2007.6.2.0.1. 3007/07.- Cànon d’abocaments de 2006 de la Barraca d’Aigües Vives presentat per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.6.2.0.0. 2774/07.- Constitució de la Comunitat d’Usuaris d’abocaments de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de la Barraca d’Aigües Vives.RECURSOS HUMANSExp. 102/07.- Recurs potestatiu de reposició de José Carlos Alfonso Elvira.Exp. 351/06.- Dació de compte de les actes emeses pel Tribunal Qualificador del procés selectiu per a proveir dos llocs de treball de Peó Servicis Diversos Museu i Excavacions, amb caràcter de personal laboral fix i proposta de nomenament.IDEADació de compte de la tercera programació de Cursos d’Internet gratuïts dins del Programa Internauta de la Generalitat Valenciana.Dació compte memòria de resultats IDEA  2006. SERVESI PUBLICSExp. 226/04.- Modificació del contracte del Servei de Neteja de Col·legis Públics de l’Ajuntament d’Alzira.Exp. 149/07.-Escrit de Aguas de Valencia, S.A. pel que comunica las suspensió de subministrament d’aigua potable a diversos abonats per falta de pagament.Exp. 160/07.- Contractació del “Servei de manteniment de l’equip informàtic municipal, corresponent a 4 servidors i 4 impressores, durant l’any 2007 i successius”.Exp. 518/06.- Modificació de la data d’inici del “Contracte d’arrendament, actualització i ampliació de la unitat central AS/400, per un nou model sèrie 9406-520”.POLICIA LOCALExp. J-76/07.- Sol·licitud de Ramón Vidal Pastor, d’ocupació de via pública amb taules i cadires a la Pl. Sufragi s/n, “Cafeteria Glaçons”.Exp. J-77/07.- Sol·licitud de Karina Oliver Aznar, d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Major Santa Caterina, núm. 14, “Solo Pizza”.Exp. J-78/07.- Sol·licitud d’Amparo Esteve Climent, d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Senyera Valenciana,  núm. 7, cobertes amb una carpa, “Llar d’Empar”.Exp. J-79/07.- Sol·licitud de Santiago Blas Fernández, d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer  Jaime d’Olid, núm. 29, “Bar Sagitario”.culturaExp. 07/222.24.- Contracte de manteniment de la instal·lació de GLP. del CEIP Pintor Teodor Andreu.ACCIÓ SOCIALExp. 07/069.- Prestacions Econòmiques Individualitzades.Exp. 07/070.- Sol·licitud de treballs en benefici de la comunitat en este Ajuntament.INTERVENCIOCompte justificatiu que presenta el Sr. Pedro Benedito Carrió sobre gastos d’assistència al Saló Internacional del turisme i temps lliure: TURISMUR 2007 en IFEPA Torre Pacheco.Exp. 2007-12-1107.- Ordenació de gastos núm. 12/07.arxiu municipalExp. 09/07.- Donació per a l’Arxiu Municipal d’Alzira de l’obra “Martirio de los Santos Patronos” de Jaime Goig Company de l’any 1880.Despatx extraordinari.Precs i preguntes. 

0 comentarios