Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 14/2008 __ SESSIÓ ORDINÀRIA 22 D’ABRIL DE 2008 __ AJUNTAMENT D’ ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 20 de febrer de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 07/138.- Concessió d’una beca d’investigació sobre Alzira des de la perspectiva de gènere 2007-2008.

Exp. 08/079.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp. 08/081.- Trasllat de residents de la Residència Municipal de Persones Majors del c/ Guerriller Romeu a la Residència Municipal de Persones Majors de l’Av. de la Mediterrània.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 16/08.- Donació d’Isabel Muñoz de col·leccions fotogràfiques per a l’Arxiu Municipal d’Alzira.

Exp. 17/08.- Ampliació i Increment de la Despesa de les Partides Pressupostàries de l’Ajuntament referent a l’Arxiu Municipal d’Alzira.

CULTURA

Exp. 08/155.19.- Col·laboració amb l'exposició "Jaume I. Rei constructor", amb la cessió temporal de la peça "Imposta decorada amb palmetes".

Exp. 08/178.27.- Procés d'escolarització d'alumnat en les escoles infantils dependents de l'Ajuntament d'Alzira per al curs 2008-2009.

Exp. 08/069.13.- Subvenció a entitats culturals locals per al manteniment i programació general d'activitats i per a activitats o esdeveniments de caràcter extraordinari, any 2008.

Exp. 08/182.28.- Dació de comptes del Decret núm. 27 de Cultura, de 18-04-2008, sobre assistència al X Congrés de Ciutats Educadores - AICE. Sao Paulo (Brasil).

IDEA

Dació de compte de la justificació de gastos de l’acció “Tutoria Individualitzada” del Programa OPEA, durant l’exercici 2007-2008, Expedient ILIOBE/2007/76/46.

Dació de compte memòria resultats 2007 IDEA.

Dació de compte de la finalització del Pla Integral d’Ocupació (PIE) “ALZIRA JOVE II”, dels objectius aconseguits i de la justificació de gastos.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-16-1107.- Ordenació de gastos núm. 16/08.

Compte justificatiu que presenta el grup municipal PSOE corresponent al primer semestre de 2008.

POLICIA LOCAL

Exp. J-65/08.- Sol·licituds de subvenció econòmica per l’assistència de diversos Policies Locals, a la “I concentració de Policies Motoristes” a Eivissa, els dies 1, 2, 3 i 4 de maig de 2008.

Exp. J-20/08.- Sol·licitud de Nuria Canut Iborra, d’ocupació de la via pública en la zona de vianants amb taules i cadires, coberta amb una estructura (carpa/jaima), a la Plaça Carbó, núm. 1, Cafetería Caprichi di Café.

Exp. J- 66/08.- Sol·licitud de la falla Albuixarres-Camí Fondo, per a tancar al trànsit el carrer Cid, el dia 26-04-08.

Exp. J-67/08.- Sol·licitud del CEIP Ausias March per a realitzar una marxa cicloturista els dies 24 i 25 d’abril de 2008.

Exp. J-68/08.- Sol·licitud de Calzados Alfaro S.L. per a instal·lar una pancarta al carrer Plaça Major, núm. 48.

Exp. J-18/08.- Sol·licitud de Daniel España y Rafael Martín C.B. per a cobrir amb una estructura (carpa/jaima) l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, i ampliació de la dita ocupació amb 4 metres quadrats, al carrer Gabriela Mistral, núm. 9, Cafetería Babel.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Declaració d’incapacitat permanent absoluta de Ramona Bonillo Torrente.

Exp. PERSONAL.- Esgotament del període d'incapacitat temporal (més de 12 mesos) del funcionari Vicente Gallego Navarro.

Exp. PERSONAL.- Modificació dels servicis previs d’Asunción Albelda Monerri, personal laboral fix.

Exp. 43/08.- Aprovació llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria per a conformar borsa de treball d’Auxiliar de Servicis de la Biblioteca Municipal.

Exp. 88/08.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a conformar borsa de treball de conductor de 1a.

SANITAT

Exp. 40/C/08. Sol·licitud de Laura Bèrnia Caballero d'expedient d'abandó i adopció d'un gos.

SECRETARIA

Exp. P-014/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per Projumar, S.A.-Samoa Residencial, S.L.-Cases Tulell Alzira, S.L. per a la instal·lació de postes per al subministrament elèctric d’obres en av. Blasco Ibáñez, 12-16-20.

Exp. P-015/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors BT en c/ Benimuslem i c/ Ángel del Alcázar.

Exp. P-016/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors MT en c/ Benimuslem.

Exp. P-020/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors BT en av. Pare Pompili, 10-12-14-16-18.

Exp. P-021/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors MT en av. Pare Pompili, 10-12-14-16-18.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 142/04.- Escrit de Jesús Martínez Ons, en representació d’IBM, SA, sol·licitant la devolució de la garantia per finalització del contracte del “Servei de Manteniment de l’equip informàtic municipal IBM AS/400 i dispositius connectats”.

Exp. 415/07.- Adjudicació del concurs per a la prestació del Servei Municipal de Repartiment de Notificacions de l’Ajuntament d’Alzira.

Exp. 107/08. Escrit d’Aigües de València SA, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a diferents abonats per falta de pagament.

Exp. 135/08. Inici expedient de contractació, per concurs, de l’obra “Adequació de les instal·lacions elèctriques del col·legi públic Vicent Blasco Ibáñez”.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 1808/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Aigües de València, S.A. Objecte: Obertura i reposició de cala per a procedir al muntatge d’una connexió d’aigua.

Exp: 4.1.1.0. 2135/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Sagrario Tortosa Cosme. Objecte: Arrancar pis de terrasses i pavimentar uns 80 m2 en c/ Serra de la Murta, núm. 227 del Peri de la Urbanització del Respirall.

Exp. 4.0.0.1. 1431/08.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres consistents en la construcció de 4 habitatges unifamiliars en Illa 1 de la Urbanització el Racó. Sol·licitant: Jespavi, S.L.

Exp. 4.1.2.0. 1312/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Ribera Salud II Ute Llei 18/82. Modificació del projecte d’ampliació del servei de radioteràpia de l'Hospital de la Ribera.

Exp. 4.1.2.0. 1695/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Jose Costa Bas. Legalització de piscina privada en urbanització El Racó, carrer Maestreat, núm. 7.

Exp. 4.1.3.0. 1039/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Vodafone España, S.A. Estació base de telefonia mòbil al camí Sant Bernabé, ctra. Albalat, núm. 83.

Exp. 4.1.3.0. 1574/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Telefónica Móviles España, S.A. Estació base de telefonia mòbil al c/ Teixidors, núm. 10.

Exp. 4.1.3.0. 2051/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Drac Roig, S.L. Oficina de vendes al c/ Ramón y Cajal, núm. 51-53.

Exp. 4.1.3.2. 85/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Guillermo Enguix Quesada. Activitat de clínica dental a l’av. Sants Patrons, núm. 22-1-5.

Exp. 4.1.3.2. 263/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Ribera Salud II UTE Llei 18/82. Activitat d’ampliació de servicis d’hospitalització i hemodiàlisi de l’Hospital de la Ribera, a la ctra. de Corbera, km. 1.

Exp. 4.1.3.2. 616/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Banderas Selectas, S.L. Venda, expedició i emmagatzemament de banderes i teles al c/ Marià Benlliure, núm. 26, baix-dreta.

Exp. 4.1.3.2. 762/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Deutsche Bank, S.A.E. Activitat d’oficina bancària al c/ Major Santa Caterina, núm. 12-14.

Exp. 4.1.3.2. 1380/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Don Vite, S.L.L. Bar-restaurant a l’av. Dret de Reunió, núm. 4.1.

Exp. 4.1.3.2. 2390/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Paula Vila Tello. Activitat de clínica dental al c/ Xúquer, núm. 66.

Exp. 4.1.3.8. 581/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Roda Ibérica, S.A.U. Fabricació de maquinària hortofrutícola a la ctra. Albalat, pk 2,3.

Exp. 4.1.3.8. 631/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Red Azul, S.A. Estació de servici a la ctra. Tavernes, pk 14,750.

Exp. 4.1.3.8. 1529/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Fustel Ruiz, C.B. Fusteria metàl·lica a la ctra. Tavernes (Polígon Fracà), c/ en Projecte, nau 2.

Exp. 4.1.3.8. 2046/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Euromaster Automoción y Servicios, S.A. Manteniment i reparació de vehicles, a la ctra. Albalat, s/n.

Exp. 4.1.3.8. 1877/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Audecsa, S.L. Taller de reparació de vehicles automòbils a l’av. dels Esports, s/n.

Exp. 4.1.5.1. 1424/08.- Llicència municipal de primera ocupació per vivenda unifamiliar aïllada sítia a la parcel·la núm. 20 de la Urbanització “El Respirall”. Sol·licitant: Manuel Martínez Martos.

Exp. 4.1.5.1. 2263/08.- Llicència municipal de primera ocupació edifici per local i cambra al carrer Santa Teresa, núm. 27. Sol·licitant: Amparo Belda Perelló.

Exp. 4.1.5.2. 1414/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per local situat al carrer Vicent Perez Pelufo, 11. Sol·licitant: Enrique Sanjuán Llopis.

Exp 4.1.5.2 1818/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per local situat al carrer Àngel de l’Alcàsser, 44. Sol·licitant Mari Cruz Martínez Parada.

Exp. 4.1.5.2. 2106/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per local situat al carrer Favareta, núm. 3. Sol·licitant: Antonio Sanjuán Pascual.

Exp. 4.1.5.2. 2125/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per local situat al carrer Tetuan, 97. Sol·licitant: Eloy Ruiz Artés.

Exp. 4.1.7.0. 365/08.- Llicència de segregació de parcel·la núm. 12 sítia a la Urbanització “El Respirall”. Sol·licitant: Pilar Quiles Llopis.

Exp. 4.2.3.0. 2300/08.- Certificat urbanístic sobre llicència d’activitat de local situat a la Plaça Major, 10 i Xúquer, 4. Sol·licitant: Jose Oleg Martín Calot.

Exp. 4.4.3.0. 2435/08.- Ordre d’Execució. Neteja i vallat de solar situat al carrer Benito Pérez Galdós, núm. 4. Propietat de Sra. Mercedes Izquierdo Galbis.

Exp. 3.2.1.0. 1205/08.- Presentació informe assistència tècnica per avaluar les costes per concloure les obres d’Urbanització de Carretera d’Albalat. Adjudicatari: Angel Contreras Marín.

Exp. 3.2.1.0. 2412/08.- Inici d’expedient de contractació mitjançant procediment negociat de l'assistència tècnica per la “Redacció del Projecte d’Execució reforç forjats i substitució coberta Casona de la Murta”.

Exp. 3.2.3.0. 3187/06.- Reclamació indemnització per danys ocasionats en l’obra “Poliesportiu a l'aire lliure – pista d’atletisme Tulell” com a conseqüència de les pluges. Sol·licitant: Constructora Hormigones Martínez, S.A.

Exp 7.4.0.0 2306/08.-Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per David Melero Serrano i Desamparados Calatayud Iñigo. Vivenda situada al carrer Requena, 54-2-14.

Exp 7.4.0.0 2346/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Jorge Valiente Soler. Vivenda situada al carrer Pedro Esplugues núm. 135-3-6.

Exp 7.4.0.0 2361/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Ernesto Sanz Ponsa. Vivenda situada al carrer Clara Campoamor núm. 27-2-3.

Exp 7.4.0.0 2367/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Mónica Ull López. Vivenda situada al carrer Dolores Ibarruri núm. 10-3-9.

Exp. 7.4.0.0 2368/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per  Katsev Yovko Ivanov. Vivenda situada al carrer Cardenal Vera núm. 46-4-10.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

 

LA ALCALDESA

0 comentarios