Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

Plenos-Juntas Gob.Ayunt.

JUNTA DE GOVERN Nº 18/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 18/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

Sessió ordinària 28 d’abril de 2009

 

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 09/079.- Sol·licitud de treballs en benefici de la comunitat per delictes contra la seguretat viària.

Exp. 09/080.- Sol·licitud d'ingrés en centre de dia.

Exp. 09/081.- Sol·licitud d'inclusió en el programa menjar a casa.

Exp. 09/082.- Sol·licitud de permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp. 09/083.- Sol·licitud d'ingressos en les residències municipals de tercera edat.

CULTURA

Exp. 09/142.12.- Ratificació del Decret núm. 19 de Cultura, de data 23-04-2009, sobre sol·licitud d'ajuda a la Conselleria de Governació per a la celebració del 9 d'octubre.

IDEA

Exp. 40/08.- Dació compte de la minoració de la subvenció i reintegrament de la primera fase del Taller de Formació per a l’Ocupació de Fontaneria per import de 1.957,50 €.

POLICIA LOCAL

Exp. J-221/08.- Adjudicació definitiva del subministrament de vestuari per a la uniformitat d’hivern de la Policia Local.

Exp. J-76/09.- Sol·licitud de Norma Rosa Hernández Romero d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Pare Castells, núm. 10, Bar Casa Norma.

Exp. J-77/09.- Sol·licitud de Cafeteria Velázquez, S.L. d’ocupació de via pública amb taules i cadires a l’avinguda Sants Patrons núm. 14.

Exp. J-78/09.- Sol·licitud de Juan José Pardo Moreno d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Aigües Vives, bar les Basses.

Exp. J-79/09.- Sol·licitud d'ADAFIR per a instal·lar el dia 29-04-09 una taula de recollida de firmes per què s’incloga la fibromialgia en el nou Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de triennis del personal funcionari i/o laboral fix amb efectes econòmics d’abril del 2009.

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de triennis del personal funcionari i/o laboral fix amb efectes econòmics de maig del 2009.

Exp. PERSONAL.- Reconeixement consolidació grau del policia local de nou ingrés, pel torn de mobilitat, Rafael Prats Vayá.

Exp. PERSONAL.- Pròrroga de la situació en comissió de servicis de Vicent Iglesias Ferragud.

Exp. 45/09.- Rectificació d'errors detectats en acord de la Junta de Govern Local de 18-02-09, en les bases generals que han de regir els processos de selecció del personal funcionari i laboral al servici d'esta Corporació.

SANITAT

Exp. 17/C/09 Sol·licitud d'Ana Mª Castelló Bernia d'expedient d'abandonament i adopció d'un gos.

Exp. 39/C/09 Solar insalubre en c/ Santa Caterina, 11.

Exp. 44/C/09 Sol·licitud de llicència municipal per a la tinença d'animals perillosos, realitzada per Bernardo Catalán Sierra.

Exp. 51/C/09 Remissió per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge dels informes tècnics-sanitaris dels abastiments alzirenys.

Exp. 52/C/09 Anàlisi d'aigua potable presentat per l'empresa concessionària “Aguas de Valencia S.A.”

SECRETARIA

Exp. P-046/09.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. per a la canalització de conductors MT en c/ Verge de la Murta des de CT-ID fins LSMT.

Exp. P-050/09.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. per a la canalització de conductors BT en c/ Verge de la Murta, pl. primer de maig, av. del parc i c/ Gómez Clemente.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 136/07.- Escrit de Juan José Cebrián Heredia, en representació de Gráficas J.C. Alzira, S.L., sol·licitant la primera pròrroga del contracte de “Subministrament de materials d’impremta per als Serveis Municipals”.

Exp. 10/09.- Escrit d’Aguas Potables San Bernardo, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a una abonada per falta de pagament.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.2.0. 694/07.- Sol·licitud de llicència d’obres i devolució de l'ICIO. Sol·licitant: Estudio 6, S.A.

Exp. 4.1.1.0. 179/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Hertz de España, S.A. Realització de bany adaptat per a minusvàlids, col·locació de dos màquines d'aire condicionat, enllosat d’oficines i de la zona de garatge i col·locació de reixetes de ventilació en carrer Doctor Ferrán, núm. 157.

Exp. 4.1.1.0. 1791/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Joan Antonio Frígola Martínez. Modificació de barandats i canvi de finestres de ferro per altres d’alumini sense modificar els espais de la façana en carrer Consol, núm. 15.

Exp. 4.1.2.0. 1343/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Bernardo Corcoles Cañes. Demolició d'habitatge unifamiliar entre mitgeres en plaça Sant Judes Tadeu, núm. 17.

Exp. 4.1.2.0. 1344/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Bernardo Corcoles Cañes. Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres en plaça Sant Judes Tadeu, núm. 17.

Exp. 4.1.3.0. 1692/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Amparo Belleza & Estilismo. Saló de bellesa a la plaça Major núm. 37.

Exp. 4.1.3.0. 2869/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Gestiona Obras y Proyectos, S.L. Oficines a l’avinguda Sants Patrons núm. 10.

Exp. 4.1.3.0. 2869/08.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Gestiona Obras y Proyectos, S.L. Activitat d’oficines a l’avinguda Sants Patrons núm. 10.

Exp. 4.1.3.0. 2971/08.- Renúncia a la sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat per a merceria-paqueteria al carrer Mendez Nuñez núm. 23. Sol·licitant: Mª Asuncion Fuertes Exposito.

Exp. 4.1.3.0. 1374/09.- Renúncia a la sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat per a centre d’estètica al carrer Doctor Just núm. 6. Sol·licitant: Mª Rosario Grande Ordaz.

Exp. 4.1.3.0. 1595/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Esglai Mòbils, S.L. Comerç al detall i reparació de telefonia mòbil, al Centre Comercial Carrefour, Local núm. 13.

Exp. 4.1.3.0. 1694/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Mª Carmen Verdejo Llopis. Saló de pedicura al carrer Puríssima núm. 54.

Exp. 4.1.3.0. 1746/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Construcciones Tarragó, S.L. Oficines al carrer Gabriela Mistral núm. 8.

Exp. 4.1.3.0. 2077/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Francisco Lopez Chicote. Magatzem a l’avinguda Pare Pompili núm. 26-baix.

Exp. 4.1.3.0. 2081/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Oficina de Alzira, S.L. Oficina de tasques administratives, agència d’assegurances a l’avinguda del Parc núm. 23-baix-esquerra.

Exp. 4.1.3.0. 2168/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Calçats Adela, S.L. Venda al detall de calçats i complements al carrer Benito Pérez Galdos núm. 60-baix.

Exp. 4.1.3.0. 2395/09.- Renúncia a la sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat per instal·lació d’energia solar fotovoltaica a la coberta de la vivenda ubicada al carrer Llentiscle núm. 7 de la urbanització el Respirall. Sol·licitant: Alberto Moscardo Arantegui.

Exp. 4.1.3.0. 2421/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Mª del Carmen Peña Jiménez. Tenda de bebés i mobiliari infantil a la plaça Major núm. 27-baix.

Exp. 4.1.3.1. 1465/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Planxant i Net, C.B. Tintoreria-bugaderia a la plaça Societat Musical núm. 4.

Exp. 4.1.3.1. 834/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Banco Santander Central Hispano. Oficina bancària al carrer Benimodo núm. 2.

Exp. 4.1.3.1. 1199/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Lavanderia Alzira, S.L. Bugaderia al carrer Bisbe Gilabert Martí núm. 5.

Exp. 4.1.3.1. 1211/09.- Canvi de titularitat de llicència ambiental i sol·licitud de llicència d’obertura. Sol·licitant: Rustibo Menjar per emportar, S.L. Elaboració i venda de menjars per emportar al carrer Pastora núm. 9.

Exp. 4.1.3.1. 1220/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Grupo Tabernas Especiales, C.B. Cafeteria al carrer Antonia Cerdà núm. 3-baix-esquerra.

Exp. 4.1.3.1. 1556/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Rafael Vila Tello. Clínica dental al carrer Hort dels Frares núm. 66.

Exp. 4.1.3.1. 1812/09.- Canvi de titularitat llicència ambiental i sol·licitud de llicència d’obertura. Sol·licitant: Monsolar Termica, S.L. Taller de material per a instal·lacions d’energies renovables a l’avinguda Dret de Manifestació, s/n.

Exp. 4.1.3.1. 1833/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Expoangil, S.L. Oficina i comerç al detall de maquinària per a l’hostaleria al carrer Trinidad Redal, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 350/07.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Partida Gran, S.L. Cafeteria a la plaça del Carbó núm. 1-baix.

Exp. 4.1.3.2. 903/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Jorvan, C.B. Café-bar al carrer Senyera Valenciana núm. 7.

Exp. 4.1.3.2. 1184/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Cooperativa Hortofrutícola d’Alzira-Alzicoop, Coop. V. Magatzem i comercialització de subministrament agrícoles, productes fitosanitaris i altres a la Partida Materna, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 2479/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Conselleria d’Educació. Activitat de Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP Federico Garcia Sanchiz), al carrer Verge de la Murta, s/n, Avinguda del Parc, s/n, PPR-03 Hort del Galvañon.

Exp. 4.2.3.0. 2536/09.- Certificat urbanístic sobre l'estat de situació de les obres d'Urbanització del Sector Tulell. Sol·licitant: Cristian Oltra López.

Exp. 4.3.0.0. 1417/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Explotaciones Xúquer, S.L. Denúncia del Seprona per construcció de pont sobre barranc dels Morts (B.A.V).

Exp. 4.3.1.0. 920/09.- Infracció d’activitat. Blay Mascarn, S.L. Carnisseria a la plaça Rector Villar núm. 2.

Exp. 7.4.0.0. 2119/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Olga Pérez Oliver, c/ Pavia, núm. 8, E, 4, 48.

Exp. 7.4.0.0. 2247/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Mª Teresa Piera Ferragud i Alberto Traver Fuertes, C/ Francisco Oliver Batle, nº 34, 4, 8.

Exp. 7.4.0.0. 2348/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per David Julio Granero, plaça de Cartonatges, núm. 9, 3, 20.

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

L’alcaldessa

JUNTA DE GOVERN Nº 17/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 17/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

Sessió ordinària 21 d’abril de 2009

 

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/128.- Setmana Intercultural de la Fundació Bancaixa.

Exp. 08/133.- Informe sobre devolució de l’import corresponent a la matrícula de tallers que finalment no s’han realitzat.

CULTURA

Exp. 09/161.27.- Escolarització de l’alumnat a les Escoles Infantils depenents de l’Ajuntament d’Alzira per al curs 2009-2010.

Exp. 09/146.14.- Premis Literaris Ciutat d’Alzira 2009.

Exp 09/151.12.- Sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Cultura i Esport per a millores d’equipament d’espais escènics.

IDEA

Exp. 01/09.- Adaptació de memòries del Programa de Foment d’Ocupació “Salari Jove”, per a l’exercici 2009, sol·licitat a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per import de 27.000 €.

Exp. 18/09.- Sol·licitud de subvenció per a la realització del Pla Integral d’Ocupació “Alzira Motiva´t V” a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per import de 240.000 €.

POLICIA LOCAL

Exp. J-74/09.- Sol·licitud de  Norma Rosa Hernández Romero d’ocupació de via pública amb taules i cadires a l’avinguda Lluís Suñer, núm. 18, Bar Ca Norma.

Exp. J-75/09.- Sol·licitud de la falla Albuixarres-Camí Fondo, per a celebrar una festa infantil el dia 26-04-09.

RECURSOS HUMANS

Exp. Personal.- Reconeixement de serveis prestats de Rafael Sala Garrigues.

Exp. PERSONAL.- Pròrroga de la situació en Comissió de Servicis de la funcionària Lidia Canet Palomares.

SECRETARIA

Exp. P-042/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Isabel Morcillo Camacho per entropessar en l'av. Sants Patrons per l’existència de fustes i trastos en la via pública.

Exp. P-041/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Francisco Pelufo Andrés, en representació de Maria Picot Fons, per caiguda en c/ Dr. Fleming-c/ Gandia, pel mal estat de la vorera.

Exp. P-040/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Antoni del Toro Alemany per danys en vehicle pel mal estat de la barra de protecció del contenidor de residus sòlids siti en av. Lluís Suñer.

Exp. P-044/09.- Rectificació acord de la Junta de Govern Local de 16-03-09 sobre autorització a “Acústica i Energia Luzea, S.L.”, d’instal·lació de panell publicitari en poliesportiu Fontana Mogort.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 11/09.- Escrit d’Aguas de Valencia, SA, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a un abonat per falta de pagament.

Exp. 8/05.- Finalització del contracte subscrit amb Felix Lara Sampedro per a l’explotació del Restaurant-Bar i serveis de manteniment, neteja i conservació de totes les instal·lacions de la Casella.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 2116/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Construcciones Alcañiz-Llorens. Construcció de línia elèctrica tipus RV 3X240/150 mm2, en c/ Benimuslem, c/ Dr. Ferran i av. José Pau Margantoni.

Exp. 4.1.1.0. 2262/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: LIDL Supermercados, S.A.U. Instal·lació de splits en dependències i refrigeració de magatzem de la cadena LIDL, en carretera d’Albalat, s/n.

Exp. 4.1.2.0. 1215/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Sprinter Megacentros del Deporte, SL. Habilitació de local comercial per a la venta al per menor d'articles d'esport en Centre Comercial Carrefour, ctra. d'Albalat, s/n.

Exp. 4.1.2.0. 1353/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Armod Promociones de Levante, SL. Construcció de dos habitatges i local comercial sense ús específic en carrer Consol, cantonada amb carrer Concòrdia.

Exp. 4.1.2.0. 2481/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Crèdit Valencià Caja Rural. Demolició i tancat d'habitatge unifamiliar i local comercial d’oficina bancaria entre mitgeres en carrer Doctor Ferran, núm. 44 i 46.

Exp. 4.1.5.1. 1083/08.-Llicència municipal de primera ocupació per habitatge unifamiliar siti en parcel·la 173-B de la urbanització el Respirall. Sol·licitant: María Luisa Martínez Garrigues.

Exp. 4.1.5.1. 1645/09.- Llicència municipal de primera ocupació per edifici situat al carrer Covadonga, núm. 33. Sol·licitant: Altrestil la Ribera, S.L.

Exp. 4.1.5.1. 2324/09.- Llicència municipal de primera ocupació per edifici situat al carrer Doctor Ferran, núm. 18, 20 i 22. Sol·licitant: S. Almela-N. Almela, S.L.

Exp. 4.3.0.0. 1061/09.- Arxiu del procediment de protecció de la legalitat urbanística i inici del procediment sancionador  per infracció urbanística. Maazouzi Chikh. Construcció de coberta d’uns 11 m2 sobre 4 pilars en terrat, c/ Diego de Almagro, núm. 12-1er.

Exp. 4.3.0.0. 1657/09.- Arxiu del procediment de restauració de la realitat física alterada per  María Luisa Martínez Garrigues per obres de construcció d' habitatge unifamiliar aïllat en parcel·la 173-B de la urbanització el Respirall, sense ajustarse a llicència.

Exp. 4.3.0.0. 2375/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Enrique Castillo Estellés. Construcció de coberta amb estructura metàl·lica en carrer Arts Gràfiques, núm. 19.

Exp. 4.3.0.0. 2376/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Carolina Ribes Gómez. Reforma de façana en carrer Albuixarres, núm. 102.

Exp. 4.3.0.0. 2381/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Francisca Giménez Ruano. Construcció de forjat en pati posterior recaient a barranc en habitatge situat al carrer Lutxana , núm. 34, cantonada amb carrer Buenos Aires, núm. 16.

Exp. 4.3.0.0. 2412/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Juan Ricardo Calvo Palomares. Construcció de forjat d’uns 12 m2 en pati interior posterior de l'immoble situat a l'av. Vicent Vidal, núm. 87.

Exp. 4.3.0.0. 2457/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Maceder, S.L. Construcció de tancat per a tancament de parcel·la B4 (Projecte de Reparcel·lació UE042).

Exp. 2.7.1.0. 518/09.- Aprovació de la huitena certificació d’obres del Programa d’Actuació Integrada de la unitat d’execució “A” presentada per l’agent urbanitzador “Desarrollo Urbanístico Mare Nostrum, SLU”.

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

L’alcaldessa

PLENO Nº 5/2009 – AYUNTAMIENTO DE ALZIRA

PLENO Nº 5/2009 – AYUNTAMIENTO DE ALZIRA

Sesión extraordinaria 21 de abril de 2009

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 46.2.b) y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el Artículo 78.2 y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, le convoco a la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento del martes día 21 de abril, a las 18:30 horas, para tratar el siguiente orden del día:

URBANISMO

ÚNICO.- Exp. 3.1.2.0. 2107/09.- Solicitud autorización inclusión de Proyectos dentro del Plan Especial de Apoyo a los Municipios de la Comunidad Valenciana.

L’alcaldessa

-

 

JUNTA DE GOVERN Nº 16/2009 - AJUNTAMENT D'ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 16/2009 - AJUNTAMENT D'ALZIRA

Sessió ordinària 15 d’abril de 2009

 

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 24 de febrer de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 09/078.- Bases per a la concessió d’ajudes de la Regidoria d’Acció Social destinades a entitats col·laboradores en l’àmbit municipal 2009.

IDEA

Exp. 06/08.- Dació de compte de la justificació de gastos corresponents a l'exercici 2008 del Pla Integral d’Ocupació “Alzira Ocupació Estable” (Exp. EPIEEP/2008/63/46).

Exp. 41/08.- Dació de compte de la finalització i justificació de gastos del programa “Pla de Reforç Especial de Prevenció d’Incendis Forestals per al exercici 2008” (EMCORD 2008).

Exp. 9/09.- Dació de compte de la proposta de modificació del projecte EZOINT 2009 sol·licitat a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per import de 9.402,72 €.

INTERVENCIÓ

Revisió de preu del contracte subscrit amb l’entitat DINAMIZ-E CONSULTORÍA, CREATIVIDAD Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L., per a la prestació del servici d’atenció telefònica municipal.

POLICIA local

Exp. J-72/09.- Sol·licitud d’Ana Alcázar Mompó d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Dr. Ferran núm. 1, Bar Deportes.

Exp. J-73/09.- Sol·licitud de Mª José Escribano Montoya d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Gabriela Mistral núm. 25, Bar Nereida.

RECURSOS HUMANS

Exp. 58/09.- Dació compte de les actes emeses pel tribunal qualificador per a conformar Borsa de Treball d'arquitecte tècnic, amb la modalitat contractual de pràctiques.

Exp. PERSONAL.- Proposta de Complement de Productivitat a la funcionària Mª Teresa Anel Sánchez.

SANITAT

Exp. 42/C/09.- No comunicar les dades identificatives del propietari del gos agressor a la persona agredida.

SECRETARÍA

Exp. P-052/09.- Sol·licitud formulada per Macari Riera Ribes, en representació d’ Arpa Valencia, S.L. d’instal·lació de quatre panells publicitaris en la paret lateral del poliesportiu municipal Fontana Mogort.

Exp. P-054/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per José García Pérez per caiguda en c/ Maestro Moscardó, 8 per entropessar amb un rajol solt.

Exp. P-051/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Norma-Leonor Gómez Villegas per caiguda en c/ Hort dels Frares per l’existència d’unes valles i el mal estat de la vorera.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 300/02.- Autorització a Aguas de Valencia, SA, per a la realització de l’obra: ”Renovació de la xarxa d’aigua potable en la zona de connexió per a vianants de la Vila”.

Exp. 49/09.- Contractació de publicitat en autobusos de transport urbà per l’empresa Arpa Valencia, S.L.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 2416/08.- Sol·licitud de devolució de fiança en concepte de garantia per obres de canalització subterrània de 5 metres, composta de 2 conductes coor. PEAD de 63 ml de diàmetre, en c/ O'Donell, núm. 40. Sol·licitant: Telefónica de España, S.A.U.

Exp. 4.1.1.0. 2478/08.- Sol·licitud de devolució de fiança en concepte de garantia per obres de canalització subterrània de 5 metres, composta de 6 conductes coor. PEAD de 63 ml de diàmetre i basament per a pedestal ADA, en av. Dret de Manifestació i av. Dret de Reunió. Sol·licitant: Telefónica de España, S.A.U.

Exp. 4.1.1.0. 2357/09.- Llicència d'obres menors. Sol·licitant: Alzira Parc Industrial, S.A. Construcció d'un monoposte per a anuncis publicitaris, en Parcel·la 130, polígon 43.

Exp. 4.1.2.0. 2410/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Fabián Oscar Sánchez Gómez. Construcció d’un metre de paret per a realitzar una coberta en carrer Severo Ochoa, núm. 34.

Exp. 4.1.3.0. 1661/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Mª Nieves Giménez Mezquita. Activitat de comerç al detall de fruites i verdures, al carrer Independència núm. 37-baix.

Exp. 4.1.3.0. 1661/09.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Mª Nieves Giménez Mezquita. Activitat de comerç al detall de fruites i verdures, al carrer Independència núm. 37-baix.

Exp. 4.1.3.0. 1704/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Albelimp Limpiezas, S.C.P. Activitat d’oficina de serveis de netetges integrals al carrer Major Sant Agustí núm. 15.

Exp. 4.1.3.0. 1704/09.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Albelimp Limpiezas, S.C.P. Activitat d’oficina de serveis de netetges integrals al carrer Major Sant Agustí núm. 15.

Exp. 4.1.3.0. 1834/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Modas Breiker Odissei, S.L. Activitat de comerç al detall d’articles varis, a l’avinguda Sants Patrons núm. 31-baix-dreta.

Exp. 4.1.3.0. 1834/09.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Modas Breiker Odissei, S.L. Activitat de comerç al detall d’articles varis, a l’avinguda Sants Patrons núm. 31-baix-dreta.

Exp. 4.1.3.0. 2123/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: “AFF Investering, S.L.”. Agència d’assegurances i corredories al carrer Benito Perez Galdós núm. 40

Exp. 4.1.3.2. 550/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Alpesan Elevate, S.L. Lloguer de màquines elevadores i altres materials per a la construcció, a l’avinguda de la Democràcia, naus 17 i 18.

Exp. 4.1.3.2. 2419/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Coaliment Valencia, S.A. Activitat de venda al majoriste i magatzem de productes alimenticis i productes bàsics d’ús quotidiani, al carrer en Projecte, s/n, parcel·la D-1 (B), Polígon Industrial Ciutat del Transport.

Exp. 4.1.3.2. 2420/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: A. Campos Automoviles, S.A. Activitat de taller de xapa i pintura al carrer en Projecte, s/n, parcel·la B-13 del Polígon Industrial Ciutat del Transport.

Exp. 4.1.3.2. 2422/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Chollo Sofa, C.B. Activitat de venda de moble tapissat, a l’avinguda dels Drets Humans, núm. 7.

Exp. 4.1.3.3. 1614/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Driss Bouzouad. Comerç al detall de tot tipus de peces de vestir i complement al carrer Cristòfol Monterde núm. 23.

Exp. 4.1.3.3. 1615/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: 2007 El Bosforo, S.L. Cafe-Bar a la plaça d’Alacant núm. 2.

Exp. 4.1.3.3. 3288/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Norma Rosa Hernandez Romero. Bar-Restaurant a l’avinguda Lluís Suñer núm. 18.

Exp. 4.1.3.3. 4012/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Bancaixa. Oficina bancària a la plaça del Regne núm. 3.

Exp. 4.1.3.8. 1404/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Clasica Urbana, S.L. Oficines i magatzem menut per a ferramenta d’obra, a l’avinguda dels Esports, s/n.

Exp. 4.3.0.0. 493/09.- Infracció urbanística. Bernardo J. Cano Sanz. Obres consistents en el tancat perimetral de dos solars amb tanca blanca, col·locació de porta metàl·lica, construcció d’estructura  i coberta metàl·lica d’uns 18 m2 i tapiat d’ una finestra de habitatge colindant a pati de llums de 1,20 x 1,50 m. Aproximadament en carrer Santa Llúcia, núm. 6 i 8.

Exp. 4.3.0.0. 1194/09.- Ordre de demolició d’obres sense llicència consistents en la demolició d'habitatge (menys dos parets de tancament) i construcció de habitatge unifamiliar de dos plantes de aproximadament 60 m2 cada una en carrer Prunera, núm. 2 de la Urbanització “El Respirall”. Promotora: Bernarda Ferrero Furió i Agustín Lluesa Cortés.

Exp. 4.3.0.0. 2472/09.- Ordre de demolició d’obres sense llicència i inici de procediment sancionador consistents en la construcció de teulada adossada a habitatge lindant de 4 x 7 metres aproximadament i cobrir de teula àrab sobre uns 10 m2 en polígon 50, parcel·la 145. Promotor: Amelia Ferris Goig.

Exp. 4.4.3.0. 2374/09.- Orde d'execució. Desperfectes en via pública ocasionats per treballs realitzats en Avinguda Lluís Suñer, núm. 16. Responsable: Telefonica de España S.A.U.

Exp. 7.4.0.0. 1969/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per German Garrigues Gandía i Sandra Iñigo Moltó. C/ Sant Salvador, núm. 8, 2, 5E.

Exp. 7.4.0.0. 1981/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per José Pardo Sanz, c/ Favareta, núm. 4, 3, 5.

Exp. 7.4.0.0. 1983/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Raúl Mancebo Ruiz i Marta Rocafort Rodríguez. C/ José Todolí Cucarella, núm. 24, 3, 6.

Exp. 7.4.0.0. 2027/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Vicente Company Martínez, c/ Favareta, núm. 4, 4, 7.

Exp. 7.4.0.0. 2097/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Carlos colomer Montalvá, c/ Pavía, núm. 8, 1, 19.

Exp. 7.4.0.0. 2103/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Bernat Moragues Sanz i Marta Serrano Oliver. C/ Ángel de l'Alcàsser, núm. 3, 3, 3, 10.

Exp. 7.4.0.0. 2153/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Susana Moreno García i José Ruiz Peral, c/ José Todolí Cucarella, núm. 19, 3, 9.

Exp. 7.4.0.0. 2222/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Marta Arenillas García i Jesús Lozano Gracia, plaça de Cartonatges, núm. 3, 5, 51.

Exp. 7.4.0.0. 2333/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Daniel Torres Martínez i Sandra de Llanza Martínez, c/ Sant Salvador, núm. 32, 4.

Exp. 7.4.0.0. 2359/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Bernardo Cándido Mateu. C/ Pavia, núm. 8 PB, 7.

Exp. 7.4.0.0. 2360/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Marta Araitz Curiel Martínez. C/ Pavia, núm. 8, 1, 12.

Exp. 7.4.0.0. 2399/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Bernardo Pellicer Bernia, plaça de Cartonatges, núm. 3, 4, 27.

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

L’alcaldessa

JUNTA DE GOVERN Nº 15/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 15/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

Sessió ordinària 7 d’abril de 2009

 

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 18 de febrer de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 09/056.- Sol·licitud ingressos en les Residències municipals de Tercera Edat.

Exp. 09/074.- Sol·licitud ingressos en Centre de Dia.

Exp. 09/075.- Sol·licitud inclusió en el programa "Menjar a casa".

Exp. 09/076.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

CULTURA

Exp. 09/024.13.- Aportació municipal anual per a actuacions de la Societat Musical d'Alzira en l'exercici 2009.

Exp. 09/131.14.- Aportació municipal anual per a actuacions de la Coral Polifònica Ciutat d'Alzira en l'exercici 2009.

Expts. 09/060.13. i 09/079.13.- Subvenció a entitats culturals locals per al manteniment i programació general d'activitats i per a activitats o esdeveniments de caràcter extraordinari, any 2009.

IDEA

Exp. 03/09 Aprovació de la programació de cursos gratuïts d’Internet nivell mitjà (UMI) dins del programa internauta de la Generalitat Valenciana, exercici 2009.

INTERVENCIÓ

Exp. 2009-14-1107.- Ordenació de gastos número 14/09.

Exp. MODERNITZACIÓ.- Dació de compte de l’informe de situació dels projectes i actuacions de modernització de l’Administració i de quina forma milloren els TIC els servicis prestats des de l’Ajuntament d’Alzira als ciutadans.

MEDI AMBIENT

Exp. 4.1.4.0. 849/09.- Sol·licitud de renovació de l’autorització per a l’activitat de mostratge en el Paratge de la Murta a La Vall de la Casella, Coop. V.

Exp. 4.1.4.0. 1089/09.- Ordre d’execució. Neteja parcel·la 43 polígon 55, propietat d’Aigües de València.

Exp. 4.1.4.0. 2264/09.- Sol·licitud de llicència per la tala de 2 pins de Francisco Javier Mari Latore.

Exp. 4.1.4.0. 2368/09.- Sol·licitud de llicència per la tala d'1 pi de Vicente Palacios Martínez.

Exp. 6.0.0.1. 2220/09.- Actualització de les mesures en matèria de prevenció d’incendis forestals.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Autorització per a l’adscripció de Marta Mainar Isla en Comissió de Servicis a la Conselleria de Benestar Social.

Exp. 604/04.- Resultat de l’anàlisi de sinistralitat de l’any 2008 i comparació amb l’any 2007.

Exp. 604/04 i Exp. 439/08d.- Memòria anual d’Activitats de l’any 2008 i Programació d’Activitats de Prevenció Tècnica per a l’any 2009.

Exp. 562/05.- Proposta de revisió de la situació dels beneficiaris de l’Assistència Sanitària als Funcionaris Integrats del Ajuntament d’Alzira.

Exp. 314/08.- Dació de compte de les actes emeses pel Tribunal Qualificador de la convocatòria per a conformar borsa de treball d’Agent de Desenrotllament Local i ordre de la borsa.

Exp. 439/08c.- Proposta d’acció formativa en matèria de primers auxilis per a la policia local.

SERVEIS PÚBLICS

Expts. 317/05, 543/06, 68/07, y 267/08. Requeriment de pagament a diversos concessionaris de places amb règim de lloguer, de l’aparcament públic municipal situat a l’edifici El Ferrobús.

Exp. 352/06.- Sol·licitud de Salvador Martínez Correas, de devolució de fiança de garantia definitiva constituïda en el contracte de l’obra “Eliminació de línies telefòniques aèries als carrers Gandia i Sant Joan Bosco.”

Exp. 190/07.- Adjudicació de la concessió administrativa de l’ús de les parades 5, 9 i 10 del mercat municipal “La Vila”.

Exp. 269/08.- Sol·licitud de Iluminaciones Just, SL de devolució de garantia definitiva constituïda en el contracte de l’obra “Il·luminació nadalenca per a Nadal 2008-Reis 2009”.

Exp. 384/08.- Adjudicació definitiva del servei de “Manteniment i revisió de les instal·lacions elèctriques del locals de pública concurrència municipal”.

Exp. 388/08.- Adjudicació definitiva del servei de “Manteniment del centres de transformació municipal”.

Exp. 49/09.- Contractació de publicitat en marquesines per l’entitat Tapidecor A. Alós, SL

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.0.0.1. 1805/09.- Sol·licitud de renúncia de llicència municipal i devolució d’aval bancari per obres consistents en la construcció d’edifici plurifamiliar de 47 vivendes, locals sense ús i garatges, en C/ Joanot Martorell, Illa de Cases M-2, Parcel·la102 del pla parcial de millora del Sector Tulell. Sol·licitant: FBEX Promo Inmobiliaria, S.L.

Exp. 4.1.2.0. 528/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Mª Teresa Naranjo Roca. Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitjaneres en carrer Carnissers, núm. 24-26.

Exp. 4.1.2.0. 577/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Bria Promociones 2008, S.L. Construcció d’edifici de 28 vivendes, locals i garatges al carrer O’Donell cantonada carrer Santa Emilia.

Exp. 4.1.2.0. 1406/09.- Modificació de llicència d’obres per a la reforma d' habitatge unifamiliar entre mitajeneres en carrer Albuixarres, núm. 46. Sol·licitant: Juan Antonio Hervás Presencia.

Exp. 4.1.3.0. 2590/08.- Certificat de compatibilitat urbanísica i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Prevenpyme, S.l. Oficines a la Plaça del Sufragi núm. 11-entresòl.

Exp. 4.1.3.0. 2105/09.- Certificat de compatibilitat urbanísica i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Energiclima Ingenieria, S.L. Instal·ladora de climatització, calefacció i accessoris al carrer Lepanto núm. 55.

Exp. 4.1.3.1. 306/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Jose Antonio Guillen Gonzalez. Comerç al detall de productes pirotècnics i llepolies al carrer Unió núm. 40.

Exp. 4.1.3.1. 886/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Direcció General de Trànsit. Oficines al carrer Riola, carrer Senyera Valenciana.

Exp. 4.1.3.1. 1345/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Caixa Popular-Caixa Rural, S.Coop. de crédito. Oficina bancària al carrer Gandia núm. 23-baix cantonada carrer Pare Vicent Ribes.

Exp. 4.1.3.2. 415/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Maria Rosa Conejero Gimeno. Cafeteria a l’avinguda Jose Pau Margantoni núm. 62-baix.

Exp. 4.1.3.2. 753/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Jose Luis Morote Pla. Bar-Cafeteria al carrer Maria Moliner núm. 2-baix.

Exp. 4.1.3.2. 794/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Ruben Pau Andres. Bar-Cafeteria a la Plaça Major núm. 41-baix-dreta.

Exp. 4.1.3.3. 1955/09.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: A3 A2 Formacion, S.L. Centre d’estudis al carrer Santocildes núm. 53-A.

Exp. 4.2.2.0. 2066/09.- Informació urbanística. Parcel·la 38, polígon 48. Sol·licitant: Naves industriales Okisa S.L.

Exp. 4.2.2.0. 2402/09.- Informació urbanística. Terrenys Programa d’actuació integrada PPR-03, Hort de Galvañón. Sol·licitant: Jesus Leonardo Giménez Giménez.

Exp. 3.3.0.0. 4776/07.- Devolució de fiança a J. Llopis Vidal, S.A. constituïda per respondre de l’obra “pavimentació plaça capella de la sang”.

Exp. 3.3.0.0. 1885/09.- Devolució de fiança a Proena, S.L. constituïda per respondre de l’obra “Sanejament prolongació carrer Tintorers”.

Exp. 3.3.0.0. 1915/09.- Devolució de fiança a Universitat Politècnica de València constituïda per respondre de l’assistència tècnica “redacció del projecte de reparació coberta Casa Consistorial”.

Exp. 3.3.0.0. 2267/09.- Devolució de fiançes a Matachel, S.L. constituïdes per respondre de les obres “accesibilitat carrer Taronjer” y “Poliesportiu Fontana Mogort, accesibilitat integral”.

Exp. 4.3.1.0. 2229/09.- Infracció d’activitat. Oliver i Gadea Associats, S.L. Forn al carrer Verge del Lluch núm. 11.

Exp. 7.4.0.0. 1911/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Francisco Javier González Gómez. C/ Pavía, núm 8, 4, 50.

Exp. 7.4.0.0. 1957/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Teresa Serrano Oliver. C/ Pavía, núm 8, 2, 27.

Exp. 7.4.0.0. 1971/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Martín Segovia Parada. Plaça de Cartonatges, núm 3, 1, 3, 37.

EXP. 7.4.0.0. 1972/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Josep Martínez Agustí. C/ Vicente Pérez Pelufo, núm 21, 3, 5.

Exp. 7.4.0.0. 1973/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Rafael García García. Plaça de Cartonatges, núm 3, 1, 1, 3.

Exp. 7.4.0.0. 1978/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per  Jessica Fernández Nicolás. C/ Pavía, núm 8, 3, 40.

Exp. 7.4.0.0. 1987/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Sergio Esquer Marcilla. C/ Pavía, núm 8, 4, 49.

Exp. 7.4.0.0. 2013/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Antonio Pascual Mateu. C/ Pavía, núm 8, 2, 29.

Exp. 7.4.0.0. 2049/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Juan Miguel Zafón Jerez. C/ Pavía, núm 8, 2, 25.

Exp. 7.4.0.0. 2053/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Raquel Lacasa Soriano. C/ Pavía, núm 8, 1, 16.

Exp. 7.4.0.0. 2064/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Rebeca María Sayol Signes. C/ Pavía, núm 8, 4, 47.

Exp. 7.4.0.0. 2098/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per María José Monerri Alcázar. C/ Pavía, núm 8, 1, 8.

Exp. 7.4.0.0. 2171/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Julio García-Almonacid Llinares. C/ Pavía, núm 8, 1, 21.

Exp. 7.4.0.0. 2177/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Manuel Pellicer Javier. Plaça de Cartonatges, núm 3, 5, 30.

Exp. 7.4.0.0. 2268/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Jorge Zafón Jerez. Plaça de Cartonatges, núm 3, 3, 15.

Exp. 7.4.0.0. 2277/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Jesús González Jiménez. Plaça de Cartonatges, núm 5, 1, 1.

Exp. 7.4.0.0. 2283/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Verónica Pérez Artés. C/ Pavía, núm 8, 1, 20.

Exp. 7.4.0.2. 2383/09.- Dació de compte del Decret núm. 33 d’Urbanisme, sobre remissió a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, de la sol·licitud d’ajuda per a la rehabilitació d’elements comuns en edificis a càrrec del fons especial de l’Estat per a la dinamització de l’economia i l’ocupació. C/ La Unió, núm 46.

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

L’ALCALDESSA

 

JUNTA DE GOVERN Nº 14/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 14/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

Sessió ordinària 1 d’abril de 2009

 

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 11 de febrer de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 09/067.- Sol·licitud inclusió en el programa major a casa.

Exp. 09/068.- Sol·licitud de treballs en benefici de la comunitat.

Exp. 09/069.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp. 09/071.- Sol·licitud treballs en benefici de la comunitat per delictes contra la seguretat viària.

Exp. 09/032.- Esmena d’error material sobre la taxa a abonar per una sol·licitant d’ingrés en las Residències Municipals de Persones Majors, acordat per la Junta de Govern Local de 11-02-09.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 04-Subvencions/09.- Sol·licitud a la Conselleria de Cultura i Esport d’una ajuda econòmica per a la realització de treballs de restauració de documents de l’Arxiu Municipal d’Alzira.

Exp. 05-Subvencions/09.- Sol·licitud a la Conselleria de Cultura i Esport d’una ajuda econòmica per a la digitalització de la documentació històrica de l’Arxiu Municipal d’Alzira.

Exp. 21/09.- Donació de Llibres de la senyora Maria Fernández Villa per a la Biblioteca auxiliar de l’Arxiu Municipal d’Alzira.

CULTURA

Exp. 09/128.45.- Autorització d'ús en precari a les comissions falleres Pare Castells i Lluís Suñer dels locals de la Plaça de la Ribera, baixos del bloc número 4.

Exp. 09/137.49.- Processó de Setmana Santa 2009.

Exp. 09/125.14.- Conveni de col·laboració amb la Fundació Caixa Carlet per a la realització d'exposicions bilaterals durant la temporada 2009.

 Exp. 09/059.39.- Reclamació de Responsabilitat Patrimonial formulada per la senyora Josefina Valent Cano, per impacte de baló de futbol en vehicle.

IDEA

Dació de compte memòria anual 2008 de resultats del servici i assessorament empresarial de creació d’empreses d’IDEA.

Dació de compte de la finalització del curs de formació ocupacional 2008 “Electricista de manteniment” i justificació de gastos.

Dació de compte de la finalització del curs de formació ocupacional 2008 “Fuster” i justificació de gastos.

Dació de compte de la finalització del curs de formació ocupacional 2008 “Horticultor” i justificació de gastos.

INTERVENCIÓ

Exp. 2009-13-1107.- Ordenació de gastos número 13/09.

Revisió del preu del contracte subscrit amb l’entitat ALPE, CB.

Rectificació de l’acord d’aprovació del calendari del contribuent.

Revisió del preu del contracte subscrit amb l’entitat Ramón Flor, S.L.

POLICIA LOCAL

Exp. J-56/09.- Sol·licitud de Leticia Blanco Sendra d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Pere Morell núm. 11, Bar Llar del Café.

Exp. J-57/09.- Sol·licitud de la comissió de festes Sant Pere, per a celebrar les festes del 25 al 28-06-09.

Exp. J-58/09.- Sol·licitud de la comissió de festes Sant Roc, per a celebrar les festes del 8 al 16-08-09.

Exp. J-59/09.- Sol·licitud de la comissió de festes la Vila per a sopar en el carrer, el dijous de juliol i agost de 2009.

Exp. J-60/09.- Sol·licitud de la comissió de festes la Vila, per a celebrar les festes del 25-07 al 3-08-09.

Exp. J-61/09.- Sol·licitud de Sofia González Juan d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Cristòfol Monterde núm. 79, Bar Soanva.

Exp. J-62/09.- Sol·licitud de Santiago Blas Fernández d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Jaume d’Olit núm. 29, Bar Sagitario.

Exp. J-63/09.- Sol·licitud d’Angel-David Bartolomé Martínez d’ocupació de via pública amb taules i cadires cobertes amb una carpa a la plaça de Casassús, Bar Sant Roc.

Exp. J-64/09.- Sol·licitud de Jorge Serrano López d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Francesc Oliver núm. 32, Bar la Pinta.

Exp. J-68/09.- Sol·licitud de Lidia Gallach Santamaría d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Polinyà núm. 10, Bar Ca Lidia.

Exp. J-65/09.- Sol·licitud de Hijos de A. Sarrió, S.L. d’ocupació de via pública amb taules i cadires a la plaça Major núm. 54 i avinguda Sants Patrons núm. 8, Geladeries La Jijonenca.

Exp. J-66/09.- Sol·licitud de Don Vite, S.L.L. d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Gandia núm. 20, Cafeteria Dreams.

Exp. J-67/09.- Sol·licitud de l’IES José Mª Parra per a celebrar el dia 8-04-09 la XVIII Volta a Peu al Parra.

Exp. Multa 08/31094.- Recurs de Reposició presentat per M. Rosa Selfa Castells, contra el Decret núm. 30/09.-Direcció de Policia, de data 3-02-09.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de Grau del Personal Funcionari Rubén Frances Carceles.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Antonio Zaragozá Llovera de revisió del CD per transcurs de 2 anys des de la presa de possessió

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Sergio Piera Pérez de revisió del CD per transcurs de 2 anys des de la presa de possessió.

Exp. PERSONAL.- Proposta de reducció de jornada per a familiars a càrrec dels articles 11 i 12 de l’Acord de Condicions del Personal Funcionari i Conveni Col·lectiu del Personal Laboral, respectivament.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud d’Emiliano García Melgarés per a la reducció de la jornada de treball.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Serafín Peña Sánchez per a la reducció de la jornada de treball.

Exp. 311/08.- Declaració de llista definitiva i data del primer exercici de la convocatòria per a la provisió d’una plaça d’administratiu, pel torn de promoció interna, i data del primer exercici.

Exp. 7/09.- Proposta d’Ajuda Social per matricula d’estudis respecte dels crèdits de lliure configuració.

Exp. 7/09.- Proposta d’Ajuda Social per matricula d’estudis respecte dels Idiomes Comunitaris.

Exp. 22/09.- Empleats amb diferències horàries negatives entre la jornada reglamentaria en còmput anual i l'efectivament realitzada durant l’exercici 2008.

Exp. 78/09.- Proposta d’aprovació de les bases específiques per a la convocatòria d’una plaça d’ajudant de Museu, torn lliure.

SECRETARÍA

Exp. P-030/09.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. per a canalitzacions de conductors BT en c/ O’Donell-Salvador Perlés, 10.

Exp. P-031/09.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. per a canalitzacions de conductors BT en av. J. Pau Margantoni, 2-4.

Exp. P-038/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Cristina Moreno Román, per danys en l’immoble de la seua propietat siti al c/ Gral. Castaños, 62 per filtracions de la zona enjardinada adjacent.

Exp. P-021/06.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per Telefónica de España, S.A.U. per a la construcció d’una secció de canalització en av. Joanot Martorell-Creu Roja, per a desmuntar un cable.

Exp. P-029/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Mª José Carrasco Pérez, en representació de Turalzira, S.L. per danys en vehicle per un piló elevat en la vorera.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 307/08.- Adjudicació definitiva de la contractació del “Subministrament d’energia elèctrica en alta tensió a les dependències municipals”.

Exp. 351/08.- Reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per Juan-Galo López Merino.

Exp. 10/09.- Escrit d’Aigües San Bernardo CB, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a una abonada per falta de pagament

Exp. 11/09.- Escrit d’Aguas de Valencia, SA, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a un abonat per falta de pagament.

Exp. 94/09.- Escrit de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, sol·licitant la confecció del Pla d’aprofitaments forestals de Monts d’Utilitat Publica, Consorciats i de propietat de la Generalitat Valenciana, per a l’any 2010.

Exp. 95/09.- Escrit de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, sol·licitant la renovació de la llicencia de l’aprofitament del vedat privat de caça V-10063, la Murta, corresponent a l’any 2009.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 141/09.- Llicència d’ obres menors. Sol·licitant: PEDRERETS, S.L. Reforma interior de local comercial ja existent sense modificar estructura, en c/ Benito Pérez Galdós, nº 1.

Exp. 4.1.1.0. 1505/09.- Llicència d’ obres menors. Sol·licitant: Associació Cultural Falla Josep Pau. Instal·lació de dos aparells d´aire condicionat en el casal de l'av. Josep Pau, nº 54.

Exp. 4.1.1.0. 2238/09.- Llicència d’ obres menors. Sol·licitant: Promociones Casalzira, S.L. Connexió d´instal·lació de sanejament en c/ Salvador Perles, núm. 10.

Exp. 4.1.2.0. 158/09.- Sol·licitud de Ribera Salut II Ute Llei 18/82 per a la bonificació del ICIO en llicència d’obres per a la ampliació del Hospital de la Ribera i hemodiàlisi.

Exp. 4.1.2.0. 1385/09.- Modificació de llicència d’obres majors per a la construcció d’ edifici de 15 habitatges i 8 garatges en carrer Covadonga, núm. 33. Sol·licitant: Altrestil la Ribera, S.L.

Exp. 4.1.3.0. 1678/07.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Milagros Martinez Carbonell. Tenda de roba a la Plaça del Carbó núm. 8.

Exp. 4.1.3.0. 4143/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Disycon, S.L. Activitat de tenda de terminal “ONO” al carrer Benito Pérez Galdos núm. 50-baix.

Exp. 4.1.3.0. 4143/07.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Disycon, S.L. Activitat de tenda de terminal “ONO” al carrer Benito Pérez Galdos núm. 50-baix.

Exp. 4.1.3.0. 559/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Mª Carmen Tudela Moll. Activitat de garatge al carrer Cid núm. 77-baix.

Exp. 4.1.3.0. 559/09.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Mª Carmen Tudela Moll. Activitat de garatge al carrer Cid núm. 77-baix.

Exp. 4.1.3.0. 1925/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Mercedes Santamaria Montealegre. Centre de Massatge a l’avinguda Pare Pompili Tortajada núm. 38.

Exp. 4.1.3.2. 1392/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Extracciones y Limpiezas Marmi, S.L. Dipòsit-aparcament de vehicles per al servei de buidatge i neteja de fosses, al carrer II En Projecte, núm. 2, Polígon Industrial PPI-06.

Exp. 4.1.3.2. 2340/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Merlin Gestion Almeria, S.L. Activitat de tenda de conveniència a l’avinguda Pare Pompili Tortajada núm. 22-baix.

Exp. 4.1.3.3. 1951/09.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Alarcón Soriano, S.L.U. Arrendament i venda de video-jocs a l’avinguda Lluís Suñer núm. 1-baix-C.

Exp. 4.4.3.0. 2342/09.- Orde d'execució. Neteja carrer ple de brutícia per obra carrer Clara Campoamor. Responsable: Construcciones Hermanos Folg-Her S.L.

Exp. 2.7.1.0. 136/09.- Cobrament per via de constrenyiment de les quantitats no ingressades en període voluntari per la retaxació de càrregues de les obres d'urbanització del Programa d'Actuació Integrada del Sector “PPI-01”.

Exp. 7.4.0.0. 2285/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Iván Montagud Navarro i Yolanda Canet Bedmar. C/ Clara Campoamor, nº 2, 1, 1.

Exp. 7.4.0.0. 2287/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Ibrahim Quarchouf. C/ Cardenal Vera, nº 25, 4, 8.

Exp. 7.4.0.0. 2307/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Silvia Talamantes Hevilla i Francisco Monerri Pelufo. Plaça Cartonatges, nº 1, 3, 5.

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

L’alcaldessa

JUNTA DE GOVERN Nº 13/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 13/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

Sessió ordinària 24 de març de 2009

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 26 de gener i 4 de febrer de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 09/065.- Sol·licitud treballs en benefici de la comunitat per delictes contra la seguretat viària.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 02-Subvencions/09.- Sol·licitud de subvenció del SARC en matèria de cultura amb la finalitat de dur a cap el Projecte Municipal Singular de la Fototeca de l’Arxiu Municipal d’Alzira.

Exp. 03-Subvencions/09.- Sol·licitud de subvenció del SARC en matèria de cultura amb la finalitat de dur a cap dins del Programa de Difusió de Publicacions de l’Edició d’un Llibre sobre la Verge del Lluch d’Alzira.

INTERVENCIÓ

Exp. 2009-12-1107.- Ordenació de gastos número 12/09.

Compte justificatiu que presenta Pedro Benedito Carrió dels gastos de desplaçament a FITUR 2009.

Compte justificatiu que presenta Miguel Vidal Llopis dels gastos de desplaçament a FITUR 2009.

POLICIA LOCAL

Exp. J-51/09.- Sol·licitud del C.P. Ausiàs March  per a realitzar una marxa cicloturista els dies 7 i 8 d’abril de 2009.

Exp. J-52/09.- Sol·licitud de Pedrerets S.L., d’ocupació de vía pública amb taules i cadires en la Plaça Major. Núm. 39 I 30, Cafeteria Dolce Vita.

Exp. J-53/09.- Sol·licitud de Derramar Restauració S.L., d’ocupació de vía pública amb taules i cadires a la zona de vianants del carrer Major Santa Caterina Núm. 2, Restaurante La Pinta.

Exp. J-54/09.- Sol·licitud de Mª Desamparados Furió España, d’ocupació de vía pública amb taules i cadires en la calçada de rodatge del carrer Josep Pau, núm. 63, Bar cafeteria El Taburet.

RECURSOS HUMANS

Exp. 46/08.- Proposta de constitució de borsa d'interins d'Agents de Policia Local

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 428/05.- Sol·licitud d’Electrotecnia Cebrián, S.L. de devolució de fiança de garantia definitiva constituïda en el contracte de l’obra “Adequació de les instal·lacions elèctriques en col·legis públics. Fase I”.

Exp. 11/09.- Escrit d’Aguas de Valencia, SA, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a un abonat per falta de pagament.

Exp. 47/09.- Inici expedient de contractació del subministrament i manteniment de dos màquines fotocopiadores per als departaments de Secretaria i Recursos Humans.

Exp. 86/09.- Escrit de Juan Fuentes Escobar sol·licitant autorització municipal per a la recollida de les taronges dels arbres dels jardins i carrers d’esta Ciutat.

SECRETARÍA

Exp. P-025/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Juan-Daniel Caballero Dauder per danys en vehicle pel mal estat de la ctra. Vereda Mojón de Antella.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.3.0. 1294/08.- Arxiu de la sol·licitud d’autorització d’inici d’activitat de locutori al carrer Santa Teresa núm. 4-baix. Sol·licitant: Abba Bouba.

Exp. 4.1.3.0. 1730/08.- Arxiu de la sol·licitud d’autorització d’inici d’activitat d’oficines al carrer Hort de Torremocha núm. 13. Sol·licitant: Montalva-Sierra, C.B.

Exp. 4.1.3.0. 2657/08.- Arxiu de la sol·licitud d’autorització d’inici d’activitat de venda al detall de prendes de vestir al carrer Reis Catòlics núm. 36-baix. Sol·licitant: Adriana Gutierrez Barrios.

Exp. 4.1.3.0. 3011/08.- Arxiu de la sol·licitud d’autorització d’inici d’activitat de neteja de vehicles de forma manual, al carrer Vicente Pérez Pelufo núm. 24-baix. Sol·licitant: Carlos Aroca Monzó.

Exp. 4.1.3.0. 1080/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Quality Brokers, S.L. Activitat d’oficina de corredoria d’assegurances a la Plaça Major núm. 34.

Exp. 4.1.3.0. 1080/09.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Quality Brokers, S.L. Activitat d’oficina de corredoria d’assegurances a la Plaça Major núm. 34.

Exp. 4.1.3.0. 1100/09.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Celia Giménez López. Oficina i magatzem de material elèctric, al carrer Josep Gil núm. 2-baix.

Exp. 4.1.3.0. 1332/09.- Arxiu de la sol·licitud d’autorització d’inici d’activitat de venda de plaques de matricula, senyalització i retolació al carrer Pere Morell núm. 2. Sol·licitant: Mª Amparo Martinez Mira.

Exp. 4.1.3.0. 1389/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Reparto de Alzira, S.L. Serveis de missatgeria a l’avinguda Sants Patrons núm. 12.

Exp. 4.1.3.0. 1389/09.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Reparto de Alzira, S.L. Serveis de missatgeria a l’avinguda Sants Patrons núm. 12.

Exp. 4.1.3.0. 1744/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Vodafone España, S.A. Activitat d’estació base de telefonia mòbil a la Carretera d’Albalat núm. 91 (Nau Inter Seguridad).

Exp. 4.1.3.1. 365/09.- Llicencia d’obertura. Sol·licitant: Deutsche Bank, S.A.E. Oficina bancaria sense instal·lació d’aire condicionat al carrer Major Santa Caterina núm. 13.

Exp. 4.1.3.1. 589/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Janoschka España, S.L. Reproducció, filmació i gravat a la Carretera CV-50, KM 18.

Exp. 4.1.3.2. 476/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Mª Teresa Albuixech Garcia. Taller tèxtil al carrer Pintor Andreu núm. 44-baix.

Exp. 4.1.3.2. 307/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Belsa i Belsa Suministres Industrials, S.L·L. Oficines, magatzem i venda d’articles de ferreteria a l’avinguda Dret de Reunió núm. 5, Nau 32-A.

Exp. 4.1.3.2. 307/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Belsa i Belsa Suministres Industrials, S.L·L. Oficines, magatzem i venda d’articles de ferreteria a l’avinguda Dret de Reunió núm. 5, Nau 32-A.

Exp. 4.1.3.2. 1623/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Würth España, S.A. Activitat de venda i distribució de material de ferreteria, maquinaria i elements auxiliars per a la indústria, a l’avinguda Dret de Reunió, núm. 47.

Exp. 4.1.3.2. 1741/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Practica Shopping, S.L. Activitat de venda al detall de mobles per a la llar, a l’avinguda dels Esports núm. 13.

Exp. 4.1.3.2. 2242/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Hornos y Pastelerias Andrés Segura, S.L. Activitat de forn, pastisseria i bolleria al carrer Independència núm. 6-baix.

Exp. 4.4.3.0. 926/09.- Orde d’execució. Caiguda d’enderrocs immoble carrer Hort dels Frares, nº 40. Responsable: Alcireña de Gestión S.L.

Exp. 4.4.3.0. 2234/09.- Orde d’execució. Caiguda d’enderrocs immoble Carrer Sant Antoni, nº 2. Responsable: Ramón Vidal García.

Exp. 4.6.0.0. 2327/07.- ATLINE 2002/343/46 polígon A i B. Sol·licitant: Conselleria Infraestructures.

Exp. 3.2.3.0. 1600/09.- Dació compte del Decret núm 28, de data 18 de març de 2009, sobre l’adjudicació definitiva de l’obra “consolidació de fàbriques als murs i contraforts al Monestir de la Murta (fase II)”.

Exp. 2.7.1.0. 518/09.- Aprovació de la sèptima certificació del programa d’actuació integrada de la unitat d’execució “A”, presentada per l’Agent Urbanitzador “Desarrollo Urbanístico Mare Nostrum, SLU”.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

L’alcaldessa

PLENO Nº 4/2009 – AYUNTAMIENTO DE ALZIRA

PLENO Nº 4/2009 – AYUNTAMIENTO DE ALZIRA

Sesión ordinaria 25 de marzo de 2009

 

ORDEN DEL DÍA

Lectura del manifiesto de condena por las muertes producidas como consecuencia de la violencia de género.

Lectura y aprobación de los borradores de las actas anteriores de los días 23 y 30 de Diciembre del pasado año 2008.

Dación de cuenta de los decretos de la Alcaldía dictados desde la última sesión plenaria.

ACCIÓN SOCIAL

Exp. 09/063.- Solicitud de la Conselleria de Bienestar Social de reconocimiento del Ayuntamiento de Alzira como entidad colaboradora y aprobación del Convenio para la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

CULTURA

Expte. 08/516.21.- Composición del Consejo Escolar Municipal.

INTERVENCIÓN

Exp. 2009-11-1107.- Ordenación de gastos número 11/09, de ejercicios anteriores.

participación ciudadana

 Exp. 04/2009.- Aprobación de las bases para la concesión de ayudas a las Asociaciones de vecinos.

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

Cuenta de la Gestión Recaudatoria de Valores Recibos y Certificaciones del año 2008, de la Recaudación Ejecutiva.

RECURSOS HUMANOS

Modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla orgánica.

SECRETARÍA

Exp. P-075/07.- Ratificación del decreto de Alcaldía núm. 4, de Secretaría, sobre recurso contencioso administrativo interpuesto por Francisca Pérez Duato contra acuerdo desestimatorio de reclamación patrimonial.

SERVICIOS PÚBLICOS

Exp. 23/09.- Inicio expediente y aprobación Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrá de regir la licitación de la concesión del servicio público del aparcamiento municipal de “La Constructora”, ubicado en el Edificio del Ferrobús, de titularidad municipal.

Exp. 58/09.- Renovación de la adhesión al Convenio Marco suscrito entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y la Entidad Ecoembalajes España, S.A., de fecha 30 de diciembre de 2008.

TESORERÍA

Expte. 2/09.- Cuenta de Recaudación Voluntaria correspondiente al primer y segundo periodo de cobranza del ejercicio 2008.

URBANISMO

Exp, 2.2.1.0. 86/09.- Rectificación del acuerdo plenario de 11 de Junio de 2008 que al mismo tiempo modifica el acuerdo de 27 de Febrero de 2008, en relación con las peticiones formuladas por la mercantil Estany Port, S.L.

Exp. 7100 976/09.- Dación cuenta del Decreto núm. 16/09 de Urbanismo de Personación en el procedimiento ordinario núm. 805/08 interpuesto por Rosa Gomis Faus.

Exp. 7100 2062/09.- Dación cuenta del Decreto núm. 13/09 de Urbanismo, de Personación en el procedimiento ordinario núm. 831/08 interpuesto por “Iniciativas Blasco & Costa S.L. y otros”.

Exp. 7100 686/07.- Dación de cuenta de la sentencia núm. 83/09 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia recaída en el recurso de Apelación contra la sentencia 263/07 de 13-6-07 en el procedimiento ordinario interpuesto por Pardisa S.A. y Excluib contra acuerdo de Pleno de 23-02-05.

Despacho extraordinario. Ruegos y preguntas.

La alcaldesa