Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA DEL PRÒXIM DIMECRES DIA 2 DE MAIG

PLE NÚMERO 6

En compliment del que es disposa en l’article 46.2.b) i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 78.1 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, us convoque a la sessió extraordinària del Ple de l’ Ajuntament del pròxim dimecres dia 2 de maig a les 19 hores, per tractar el següent: 

ORDRE DEL DIA 

1.- Exp. 3/07.- Insaculació dels membres de les Meses Electorals que han de prendre part en les Eleccions Locals i Autonòmiques, que tindran lloc el dia 27 de maig de 2007.  

L’ALCALDESSA

0 comentarios