Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 22. SESSIÓ ORDINÀRIA 30 DE MAIG DE 2007. AJUNTAMENT D'ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

URBANISME

Exp. 4.1.2.0. 2277/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Alzi Clari Construcciones, S.L. Enderroc d’edificacions existents en carrer Doctor Ferran, núm. 64 i carrer Ángel del Alcazar, núm. 11.

Exp. 4.1.2.0. 2808/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Construcciones Alcañiz Llorens, S.L. Enderroc i posterior construcció d’edifici de 7 vivendes i locals comercials al carrer Josep Pau Margantoni, núm 2 cantonada amb Doctor Ferran.

Exp. 4.1.2.0. 2890/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Juan Enrique Fernández Ferrandis. Instal·lació d’elevador per a minusvàlids en vivenda sítia en carrer Tetuan, núm. 22.

Exp. 4.1.3.2. 3141/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Actualidad Digital, S.L. Activitat d’oficines i estudi de gravacions audiovisuals a l’avinguda de la Democracia núm. 21 A.

Exp. 4.4.3.0. 3023/07.- Ordre d’Execució. Neteja del solar siti al carrer Pastora, cantonera carrer Murta. Propietat de Promociones Casalzira, S.L.

Exp. 3.0.0.1 189/07.- Obra rehabilitació edifici per museu de la ciutat inclosa al Pla Provincial d’Obres i Servicis 2005 de l'Excma. Diputació de Valencia.

Exp. 3.3.0.0. 2073/07.- Recepció de les obres i devolució de fiança a Proena, S.L. constituïda per respondre de l’obra “Millores de l’àrea de la Alquerieta (Fase I)”.

CULTURA

Exp. 07/252.22 i 07/253.22.- Sol·licituds, a la conselleria de Cultura, Educació i Esport, de subvencions per al desenvolupament de Programes de Garantia Social per al curs 2007-2008.

Exp. 06/305.23.- Concessió d'ajudes per a menjador escolar curs 2006/2007.

Exp. 07/274.23.- Bases de la convocatòria per a l'obtenció de beques o ajudes de menjador en els centres públics i concertats d'Alzira, per al curs Escolar 2007/2008

Exp. 07/225.34.- Contracte de Patrocini del Torneig Internacional d'Escacs Macro-Simultània entre l'Editorial del Atlántico y del Mediterraneo, S.L. -Jaque- i l'Ajuntament d'Alzira.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 07/093.- Prestacions Econòmiques Individualitzades.

Exp. 07/091.- Sol·licitud ingressos en la Residència Municipal de Persones Majors.

Exp. 07/080.- Conveni de col·laboració entre l’Excm. Ajuntament d’Alzira i Càritas per al manteniment del magatzem de baixos costos.

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

L'ALCALDESSA

0 comentarios