Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA
Chollo del día - Auriculares inalámbricos Logitech 33,60 € 90 € -63%

JUNTA DE GOVERN Nº 2/2008 __ SESSIÓ ORDINÀRIA 16 DE GENER DE 2008 __ AJUNTAMENT D’ ALZIRA

URBANISME

Exp. 4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències. Exp. 4.1.2.0. 4158/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Amparo Garrigues Moreno. Instal·lació de plataforma elevadora especial per a discapacitats en edifici situat al carrer Salineries, núm. 20. Exp. 4.1.2.0. 4606/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Salvador Iñigo Luis. Enderroc i posterior construcció d'habitatge unifamiliar entre mitjanceres en carrer Hernan Cortés, cantonada amb carrer Albuixarres. Exp. 4.1.3.0. 3368/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Ofitec Arquitectura, S.L.U. Oficina tècnica al c/ Reis Catòlics, núm. 93-baix. Exp. 4.1.3.0. 4150/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: David Chordá Cándido. Venda al detall de roba i elements esportius al c/ Ramón y Cajal, núm. 46-baix. Exp. 4.1.3.0. 4173/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Monsolar Ingeniería, S.L. Instal·lació solar fotovoltaica a l’av. Dret de Reunió, s/n. Exp. 4.1.3.0. 4258/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Dreams Cometrue Partners, S.L.L. Comerç al detall de roba i pentinat al c/ Mare de Déu de Luján, núm. 1-baix. Exp. 4.1.3.0. 4270/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Auto Escuela Botella, S.L. Autoescola al c/ Josefina Piera, núm. 3-baix. Exp. 4.1.3.0. 4675/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Petits et Mamas, S.L. Botiga de sabates i complements a l’av. Sants Patrons, núm. 23. Exp. 4.1.3.0. 4824/07.- Certificat de compatibilitat ubanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Rafael Requena Barber. Estudi fotogràfic al c/ Bisbe Gilaberto Martí, núm. 28-baix. Exp. 4.1.3.1. 1140/07.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Ernesto Gonga Medán. Taller d’artesania en vidre a la pl. Párroco Vilar, núm. 3, baix-dreta. Exp. 4.1.3.2. 1308/07.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Turalzira, S.L. Taller de reparació de vehicles comercials i industrials a l’av. Dret d’Associació, s/n. Exp. 4.1.3.2. 1506/07.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Javier Clari Enguix. Taller de pròtesis dentals al c/ Albuixarres, núm. 3-baix. Exp. 4.1.3.2. 2218/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Bancaixa (Caixa d’Estalvis de València, Alacant i Castelló). Activitat d’oficina bancària al c/ Alquenència, núm. 32. Exp. 4.1.3.2. 4813/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Rachid Ouacheikh. Activitat de comerç de rostidor de carns i menjars per emportar al c/ Hort dels Frares, núm. 7-baix. Exp. 4.1.3.3. 4761/07.- Canvi de titularitat de llicència d’obertura. Sol·licitant: Tomás Araque, S.L. Fusteria-ebenisteria al c/ València, s/n. Polígon Industrial núm. 1). Exp. 4.1.3.8. 1343/07.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Creaciones Ducal, S.L. Taller de confecció de roba a la Ctra. Albalat, km. 1,5. Exp. 4.1.5.2. 4619/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per garatge situat al carrer Integració, 3. Sol·licitant:  Francisco Cortes Marin. Exp. 4.1.7.0. 4508/07.- Llicència de segregació de finca rústica sítia al Polígon 32, parcel·la 288. Sol·licitant: Comunitat de Regants de la Séquia Reial del Xúquer. Exp. 4.1.7.0. 4830/07.- Llicència de segregació de finca rústica sítia al Polígon 34, parcel·la 66. Sol·licitant: Comunitat de Regants de la  Séquia Reial del Xúquer. Exp 4.4.3.0. 1895/07.- Recurs de Reposició interposat per Clásica Urbana, S.L. en relació amb l’Ordre d’Execució de reposició punt d’enllumenament públic en façana edifici Prosub situat al carrer Ronda d’Algemesí. Exp. 4.6.0.0. 3003/07.- Informació urbanística variant d’Alzira CV-505 (VV-1101) d’Alzira a Sueca. Sol·licitant: Àrea de Carreteres de la Diputació de Valencia. Exp. 4.6.0.0. 4353/07.- Tràmit d’audiència en relació amb la sol·licitud d’autorització prèvia per la instal·lació de centre de transformació a la plaça Primer de Maig, núm. 8 d’aquest terme municipal, promoguda per Iberdrola Distribució Eléctrica, S.A. Exp. 3.3.0.0. 4742/07.- Recepció de les obres i devolució de fiança a Fco. Folgado, S.L. constituïda per a respondre de l’obra “Adequació dels vestuaris de l’estadi de futbol Lluis Suñer Picó”.

RECURSOS HUMANS

Exp.- Personal.- Sol·licitud de la funcionària Marta Mainar Isla de reducció d'horari en la jornada de treball. Exp.- Personal.- Sol·licitud de Serafin Peña Sánchez de reducció d'horari en la jornada de treball. Exp.-Personal.- Sol·licitud de la funcionària Lydia Canet Palomares d'excedència voluntària per atenció de fill. Exp.- Personal.- Sol·licitud de la funcionària Inmaculada Castelló Denia de reducció en la jornada de treball. Exp.- 604/04.- Renovació del contracte de Servei Prevenció 2008.

IDEA

Dació de compte de l’aprovació de subvenció del Programa de foment d'Ocupació "Salari Jove", per a l'exercici 2007, sol·licitada a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per un import de 67.500 €. Resultats servei Borsa d'Ocupació desembre 2007. Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a la realització de Cursos de Formació Professional Ocupacional durant l'exercici 2008. Desistiment de l'Ajuda Municipal a la Creació d'Empreses en Alzira per a l'exercici 2007 de Brigitte Stefania Carrillo Vera. Desistiment de la sol·licitud de l'Ajuda Municipal a la Inserció Laboral per a l'exercici 2007 sol·licitada per Antonio López Garcia (Fusteria Toni). Denegació de l'Ajuda Municipal a la Creació d’Empreses en Alzira per a l'exercici 2007 de Alberto Tamarit Pérez y anul·lació del pagament. Denegació de l'Ajuda Municipal a la Creació d’Empreses en Alzira per a l'exercici 2007 de Juan Moreno Vilches. Denegació de l'Ajuda Municipal a la Creació d’Empreses en Alzira per a l'exercici 2007 de Sergio Navarro Flores. Denegació de l'Ajuda Municipal a la Creació d’Empreses en Alzira per a l'exercici 2007 de David Sanz Escartí. Denegació de l'Ajuda Municipal a la Creació d’Empreses en Alzira per a l'exercici 2007 de Jaime Furió Martinez. Denegació de l'Ajuda Municipal a la Creació d’Empreses en Alzira per a l'exercici 2007 de Verónica Sanchis Plaza. Denegació de l'Ajuda Municipal a la Creació d’Empreses en Alzira per a l'exercici 2007 de Noelia Sanchis Plaza. Denegació de l'Ajuda Municipal a la Creació d’Empreses en Alzira per a l'exercici 2007 de Noelia Ramirez Horcajada. Aprovació de l'Ajuda Municipal a la Inserció laboral per a l'exercici 2007, sol·licitada per Salvador Martí Olaso. Desestimació del recurs de reposició contra la denegació de l'Ajuda Municipal a la Creació d'Empreses en Alzira per a l'exercici 2007 de Mª Isabel Martínez Marín. Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per al Desenvolupament de les Accions d'Orientació Professional per a l'Ocupació i assistència a l'Autoocupació (Accions OPEA) per un import de 151.274,48 €. Obertura de procés selectiu per a cobrir una vacant de professor/a de suport per al Taller d'Ocupació "T'Estime". Resultat del sorteig de premis del IV Concurs Rasca- Rasca del Comerç d'Alzira.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 401/07.- Desestimació de reclamació formulada per Horacio Alfaro Roca, en representació de I. S. MOYA, S.L., pels danys ocasionats al seu vehicle matrícula V-8144-HG, a l'estacionar al carrer Xúquer.

POLICIA LOCAL

Exp. J-02/08.- Sol·licitud per a instal·lar un estand publicitari en zona del mercat dels dimecres del 16/01 al 16/04 de 2008. Exp. J-03/08.- Proposta nomenament de nou voluntari en Protecció Civil al menor Adrián Moreno Aparicio. Exp. J-04/08.- Sol·licitud de Norma-Rosa Hernández Romero d’ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer Pare Castells, núm. 10, bar Norma. Exp. Multa 07/6949.- Recurs Potestatiu de Reposició de  Gestión de Recursos de Multas S.L., en representació de Mª Pilar Lara Simón contra el Decret núm. 411.-Direcció de Policia, de data 03-09-07. Exp. Multa 07/15985.- Recurs Potestatiu de Reposició de Rosa Bono Carbonell, contra el Decret núm. 443.-Direcció de Policia, de data 04-09-07. Exp. Multa 07/20165- Recurs Potestatiu de Reposició de Gabriel Apaolaza García contra el Decret núm. 523.-Direcció de Policia, de data 02-10-07. Exp. Multa 07/11870.- Recurs Potestatiu de Reposició de Eduardo Benito Rubio, contra el Decret núm. 520.-Direcció de Policia, de data 02-10-07.

OMIC

Exp. 01/08.- Memòria d’activitats de l’OMIC exercici 2007.

SANITAT

Exp. 96/C/06. Resolució de la denúncia efectuada per Julia Nicolás Beneyto per la instal·lació d'un galliner en el Respirall. Exp. 94/C/07. Al·legacions presentades a la denúncia del SEPRONA a Bernardo Gay Martinez, per la no tinença de llicència i per no portar el seu gos de raça potencialment perillosa boç en la via pública. Exp. 72/P/06. Abonament del muntant econòmic per la subscripció d'un conveni de col·laboració entre la Creu Roja d'Alzira i l'Ajuntament d’Alzira.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/003.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics. Exp. 08/005.- Sol·licitud d’ajudes a la Conselleria d’Immigració i Ciutadania per al foment de la participació ACCIÓ CIUTADANA

Exp. 08/007.- Sol·licitud subvenció en matèria d’atenció i prevenció en drogodependències, any 2008. Despatx extraordinari. Precs i preguntes.  

LA ALCALDESA

0 comentarios