Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 29 // SESSIÓ ORDINÀRIA 18 DE JULIOL DE 2007 // AJUNTAMENT D’ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 20 de juny de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

SECRETARIA

Exp. P-066/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per José Dalmau Giménez per danys en vehicle per la caiguda d’una tanca del col·legi Blasco Ibáñez.

Exp. P-023/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Luis Montagud Bellod per danys en vehicle per una tanca d’obres en la zona Tulell.

Exp. P-048/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Manuela Hernández Ruano per caiguda en c/ Unió, 116, per unes tanques que estaven en terra.

Exp. S-070/07.- Dació de compte de la Resolució núm. 25 de l’Alcaldia, de 28 de juny de 2007, sobre modificació delegacions concedides a les senyores i senyors regidors.

URBANISME

Exp.4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.2.0. 1810/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Exa de la Ribera, S.L. Obres d’adaptació de local per a bar restaurant en carrer Faustino Blasco, núm. 10.

Exp. 4.1.3.0. 2075/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Estefanía Montalbá Tulasne. Fruiteria al carrer Josefina Piera núm. 7.

Exp. 4.1.3.0. 2315/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Silvia Perez Grau. Comerç al detall d’animals menuts al carrer Mendez Núñez núm. 9.

Exp. 4.1.3.0. 3061/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Mª Luisa Sifre Puig. Despatx de farmàcia a l’avinguda del Parc núm. 6.

Exp. 4.1.3.0. 3069/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Antonia Parra Gil. Venda al detall de productes multipreus al carrer Pintor Sorolla núm. 24 de la Barraca d’Aigües Vives.

Exp. 4.1.3.0. 3182/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Alzifred Subministres Frigorífics, S.L.L. Venda de subministres de frigorífic, al carrer Santocildes núm. 47-baix.

Exp. 4.1.3.0. 3340/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Asegar Cerramientos y Vidrios Alzira, S.L. Venda i exposició de fusteria d’alumini, al carrer Major Santa Caterina núm. 13-baix.

Exp. 4.1.3.0. 3359/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Peluqueria Nuria Pérez, S.L. Perruqueria al carrer Sant Joan núm. 14.

Exp. 4.1.3.2. 1126/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Bernardo Valiente Martinez, S.L. Pizzería-croissanteria al carrer Prior Morera núm. 10-baix-dreta.

Exp. 4.1.5.1. 3734/07- Llicència de primera ocupació per aparcament subterrani (fase I) al carrer en projecte, núm. 12 del Sector Tulell. Sol·licitant: Promociones Sollana, S.L.

Exp. 4.1.3.2. 3980/06.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Garrigues y Llinares, S.L. Activitat d’hotel-restaurant a l’avinguda Dret d’Associació, s/n, cantonada Camí de Benicull.

Exp. 4.1.3.2. 1818/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Alibum Regals, S.L. Activitat de quiosc i venda de productes pirotècnics, classes I i II, al carrer Sant Roc núm. 2-baix-dreta.

Exp. 4.1.3.2. 1873/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Jose Luis Rojas Crespo. Activitat de taller de fusteria metàl·lica, a l’avinguda de la Democràcia núm. 59.

Exp. 4.1.3.2. 3533/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Latitud 39.327 Naus, S.L. Activitat d’oficina i magatzem de materials de la construcció al carrer Cordellers, núm. 9.

Exp. 4.4.3.0. 2321/07.- Contestació escrit presentat per Amparo Garrigues Sales, en relació amb l’ordre d’execució de neteja i tancament de parcel·les síties entre els carrers Sant Salvador i Massalavés.

Exp. 4.4.3.0. 2728/07.- Ordre d’execució. Neteja de solars situats al carrer Albornoç, núm. 26 i Travessia Saludador. Propietat de Jose Berenguer Pascual i Comunitat Propietaris Av. Lluís Suñer, núm. 26.

Exp. 4.4.3.0. 3373/07.- Ordre d’execució. Tancament i neteja de parcel·la núm. 25 sítia al carrer Bonaire de “El Respirall”. Propietat de Naco 2000, S.L.

Exp. 4.6.0.0. 2564/07.- Escrit del Síndic de Greuges sobre queixa contaminació acústica generada per zona d’oci en carretera de Gandia i carrer Vicente Vidal, promoguda per Juan Vives Silvestre.

RECURSOS HUMANS

Exp. 192/07.-  Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a conformar borsa de treball de Treballador Social.

Exp. 295/07.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació d’un professor de tall i confecció, dins dels programes de la dona per a l’exercici 2007/2008.

Exp. 296/07.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació d’un professor de defensa personal, dins dels programes de la dona per a l’exercici 2007/2008.

Exp. 297/07.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació d’un professor d'autoajuda a familiar de persones amb demències, dins dels programes de la dona per a l'exercici 2007/2008.

Exp. 298/07.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació d’un professor d'autoajuda a dones maltractades, dins dels programes de la dona per a l'exercici 2007/2008.

Exp. 299/07.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació de dos professors de anualitats, dins dels programes de la dona per a l’exercici 2007/2008.

Exp. 300/07.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació d’un professor de nutrició, dietètica i cuina, dins dels programes de la dona per a l’exercici 2007/2008.

Exp. 301/07.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació d’un professor d’ecologia i consum, dins dels programes de la dona per a l’exercici 2007/2008.

Exp. 302/07.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació de dos professors de manualitats per a discapacitats, dins dels programes d’Acció Social per a l’exercici 2007/2008.

Exp. 322/07.- Constitució Secció Sindical SPPLB-CV.

Exp. 330/07.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació d’un professor de restauració de mobles, dins dels Tallers de la Casa de la Cultura per a l’exercici 2007/2008.

Exp. 331/07.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació d’un professor de dansa espanyola, dins dels Tallers de la Casa de la Cultura per a l’exercici 2007/2008.

Exp. 332/07.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació d’un professor de ceràmica, dins dels Tallers de la Casa de la Cultura per a l’exercici 2007/2008.

Exp. 333/07.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació d’un professor de decoració sobre pisa, dins dels Tallers de la Casa de la Cultura per a l’exercici 2007/2008.

Exp. 334/07.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació de dos professors de l’Aula Municipal d’Arts Gràfiques, per a l’exercici 2007/2008.

IDEA

Aprovació de les bases per a la selecció del nou Director de la Casa d’Oficis “La Ribera” i obertura del termini del procés selectiu.

Dació compte del Decret 10/07 sobre aprovació de l’acta de selecció dels alumnes del Taller de Formació i Inserció Laboral (menors de 25 anys) “Auxiliar d’infermeria en Geriatria” Expedient FTF04/2007/122/46, durant l’exercici 2007.

Dació compte del Decret 11/07 sobre aprovació de l’acta de selecció del Docent i Auxiliar administratiu del Taller de Formació i Inserció Laboral (menors de 25 anys) “Auxiliar d’infermeria en Geriatria” Expedient FTF04/2007/122/46, durant l’exercici 2007 i proposta de contractació.

Dació compte de l’admissió de la candidatura d’IDEA als Premis Europeus de l’Empresa 2007.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 120/04.- Sol·licitud d’Electromur, S.A. de la devolució de la garantia definitiva de la modificació del contracte de l’obra “Enllumenat públic del tram de la Carretera CV-50 entre la Barraca d’Aigües Vives i la Colònia de Santa Marina”.

Exp. 264/04.- Escrit d’Aguas de Valencia, S.A. pel qual comunica la suspensió del subministrament d’aigua potable a diversos abonats per falta de pagament.

Exp. 200/05.- Sol·licitud de Mª Carmen González Molina de primera pròrroga del contracte “Explotació del bar de la Muntanyeta d’Alzira”.

POLICIA LOCAL

Exp. J-1361/07.- Sol·licitud d’adscripció d’un agent de la policia Local en comissió de servici.

Exp. J-76/07.- Sol·licitud de Ramón Vidal Pastor, d’ampliació de l’ocupació de via pública amb taules i cadires a la plaça Sufragi s/n, “Cafeteria Glaçons”.

CULTURA

Exp. 07/450.23.- Concessió d'Ajudes Extraordinàries a l'Estudi, curs 2006/2007 (2a convocatòria).

Exp. 07/243.23.- Sol·licitud, de la Societat Musical d'Alzira, de subvenció per a l'Escola d'Educands.

Exp. 07/376.99.- Informe, del Director del Museu Municipal, d’obertura d’un Punt d’Informació Turística en la Plaça Major durant les Festes Patronals de Sant Bernat.

Exp. 07/324.15.- Autorització d’ús de locals en precari a associacions i entitats de la ciutat i normativa d’utilització i manteniment en l’edifici Obra Social Blauverd.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 07/109.- Prestacions Econòmiques Individualitzades.

INTERVENCIÓ

Exp. 2007-17-1100.- Modificació de crèdits núm. 17/07 del Pressupost general vigent, per generacions de crèdit.

Exp. 2007-24-1107.- Ordenació de gastos núm. 24/07.

Compte justificatiu que presenta la Sra. Gisela Blasco Perepérez, portaveu del grup polític municipal PSI-CV, corresponent a gastos del primer semestre de 2007.

Compte justificatiu que presenta el Sr. Carles Aranda Mata, portaveu del grup polític municipal BLOC, corresponent a gastos del primer semestre de 2007.

Compte justificatiu que presenta el Sr. Alfredo J. Garés Núñez, portaveu del grup polític municipal UV, corresponent a gastos del primer semestre de 2007.

Revisió de preu del contracte d’arrendament subscrit amb la Sra. Encarnación Pastor Tortosa.

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

L'ALCALDESSA

0 comentarios