Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

PLE NÚMERO 11 // SESSIÓ DIMECRES 25 DE JULIOL DE 2007 (19:00) // AJUNTAMENT D'ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Lectura del manifest de condemna per les morts produïdes com a conseqüència de la violència de gènere.

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes anteriors del dies 16 i 27 de juny de l’actual any 2007.

Dació de compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària.

SECRETARIA

Exp. S-092/82.- Designació de representants en la Mancomunitat de Municipis de la Ribera Alta.

Exp. S-085/81.- Designació representant d’esta Corporació Municipal en el Consorci Provincial d’Extinció d’Incendis i Salvament de València.

Exp. S-070/07.- Escrits dels grups polítics municipals sobre designació dels membres de les Comissions Informatives Municipals.

Exp. S-070/07.- Dació de compte de la Resolució núm. 25 de l’alcaldia, de 28 de juny de 2007, sobre modificació delegacions concedides a les senyores i senyors regidors, a l’efecte del seu coneixement pel Ple de l’Ajuntament.

Rectificació i reglamentària comprovació de l’Inventari General de Bens Municipals corresponent a l’any 2006.

Exp. P-052/05.- Autorització a la mercantil Gero Residenciales Solimar, S.L. de constitució d’hipoteca sobre dret concessional per a l’explotació de la Residència de Tercera Edat i Centre de Dia en av. Mediterràneo.

Exp. P-123/05.- Ratificació del decret núm. 11, de Secretaria, sobre personació en recurs contenciós-administratiu 977/2006, interposat per Rosa Higueras Martínez contra resolució desestimatòria de reclamació patrimonial.

Exp. P-034/06.- Ratificació del decret núm. 14, de Secretaria, sobre personació en recurs contenciós-administratiu 247/2007, interposat per Concepción Lucas Martínez contra resolució desestimatòria de reclamació patrimonial.

Exp. P-106/02.- Dació de compte de la Sentència 356/07 dictada per la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJCV en el recurs 2/383/2004 interposat per Lino Luis Caro Garés contra resolució desestimatòria de reclamació patrimonial.

Exp. P-025/05.- Dació de compte de la Sentència 158/07 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu Número 1 de València en el recurs 400/2006 interposat per Serafina del Carmen Alberola Beltran contra resolució desestimatòria de reclamació patrimonial.

Exp. P-076/07.- Proposta de l’alcaldia sobre delegació en la Junta de Govern Local l’atorgament d’autoritzacions o concessions demanials relatives a canalitzacions i instal·lacions en el domini públic municipal.

Exp. P-059/07.- Cessió gratuïta formulada per Pedro Martínez Motilla i Mª Luisa Garrigues Llopis a favor d’aquest Ajuntament de la parcel·la 173-C destinada a vials sítia en Pda. Cementeri.

Exp. P-072/07.- Acció de delimitació de la parcel·la municipal sítia al c/ Independència, 33 (antiga parcel·la cadastral 33, del polígon 62).

URBANISME

Exp. 1.1.1.0. 2539/07.- Aprovació provisional del projecte de modificació del Pla General relatiu a la redelimitació de les àrees de repartiment ARR-96 i ARR06.

Exp. 1.1.1.0. 2646/07.- Sotmetiment a informació pública del Projecte de Modificació Puntual del Pla General a la Plaça Major.

Exp. 1.1.1.0. 2729/07.- Sotmetiment a informació pública del Projecte de Modificació Puntual del Pla General referent al canvi d’afecció del subsòl dotacional en varis terrenys municipals.

Exp. 2.2.1.1. 2560/07, 2211 2561/07, 2211 2562/07, 2211 2781/07, 2211 2782/07.- Dació de compte de la devolució de fiança al Sr. José Camarena Escriva, Sr. Vicente Camarena Escriva, Sra. Concepción Torre Medina, Vivereco, SL y Inversions La Vila, UTE; per les obres d’urbanització del Polígon Industrial “Oeste-Rio Verde".

Exp. 3.1.0.0. 2322/07.- Sotmetiment a informació pública del Pla Parcial de millora del sector Vilella-1.

Exp. 4.1.2.0. 996/07.- Ratificació del conveni subscrit entre l’ Ajuntament d’Alzira i la mercantil Edificios Valencia, S.A, per les obres de construcció d’ edifici plurifamiliar de 326 vivendes, locals comercials i garatges en carrer En Projecte, núm. 7, parcel·les 32, 105-106 del Sector Tulell.

Exp. 4.1.2.0. 1202/07.- Ratificació del conveni subscrit entre l’ Ajuntament d’Alzira i la mercantil Okisa, S.A, per a les obres de construcció de 38 vivendes, locals sense ús i garatges en carrer En Projecte núm. 6, cantonada amb carrer En Projecte, núm. 8, parcel·la 84c, del Pla Parcial del Sector Tulell.

Exp. 4.1.2.0. 1320/07.- Ratificació del conveni subscrit entre l’ Ajuntament d’ Alzira i la mercantil Ribera Urbana 3010, S.L, per les obres de construcció de 54 vivendes, locals comercials i garatges en carrer Joanot Martorell, carrer En Projecte núm. 7 i carrer En Projecte núm. 2, parcel·la 82 del Pla Parcial del Sector Tulell.

Exp. 4.1.2.0. 1595/07.- Ratificació del conveni subscrit entre l’ Ajuntament d’ Alzira i les mercantils “Promociones Casproher, S.L i Cascriva, S.L”, per les obres de construcció d’ edifici plurifamiliar de 347 vivendes, locals comercials i garatges en carrer En Projecte, núm. 6, 7 i 11, de l’ Illa M-10 del Sector Tulell.

Exp. 4.1.2.0. 1967/07.- Ratificació del conveni subscrit entre l’ Ajuntament d’ Alzira i la mercantil “Promociones Nuevo Siglo, S.L”, per les obres de construcció d’ edifici plurifamiliar de 197 vivendes, locals comercials i garatges en carrer En Projecte, núm. 6, 7 i 11, de l’ Illa M-4 del Sector Tulell.

Exp. 4.4.3.0. 1294/07.- Alçament parcial de l’ordre de suspensió cautelar de l’execució de les obres de l’edifici en construcció situat al carrer Joanot Martorell, cantó carrer Doctor Ferran.

Exp. 3.0.0.1. 189/07.- Dació compte de l’acord de Junta de Govern Local de data 30 de maig de 2007. Obra rehabilitació edifici per Museu de la ciutat al Plan Provincial d’Obres i Servicis 2005 de l’Excma. Diputació de València.

Exp. 7.1.0.0. 845/98.- Dació de compte de l’Acte del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa, Secció Segona, recaiguda en el recurs núm. 2/299/98, interposat per Maria Luisa Fernández Solana, successora legal de Milagros Solana.

Exp. 7.1.0.0. 1113/06.- Dació de compte de la Sentència núm. 280/07, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa, Secció  Primera, recaiguda en el recurs d’apel·lació 652/06, interposat per Amparo Calatayud Castelló.

Exp. 7.1.0.0. 14/07.- Dació de compte de la Sentència núm. 140/07, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa, Secció Segona, recaiguda en el recurs núm. 75/2002, interposat per Inmolimar, SL.

Exp. 7.1.0.0. 27/05.- Dació de compte de la Sentència núm. 38/07, de 22 de gener de 2007, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, recaiguda en el recurs 2/74/2002, interposat per Transportes Mazo Hermanos, SA.

Exp. 7.1.0.0. 603/07.- Dació de compte de la Sentència núm. 406/07, de 27 d’abril de 2007, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa, Secció Segona, recaiguda en el Procediment Ordinari núm. 929/2005, interposat per Laura López Verdú.

Exp. 7.1.0.0. 2393/07.- Dació de compte de l’Acte, de 15 de maig de 2007, del Jutjat contenciós administratiu núm. quatre de València, recaigut en el Procediment Ordinari núm. 85/2007, interposat per Jaime Lobera Valle i altra.

Exp. 7.1.0.0. 3143/07.- Ratificació del Decret de personació en el recurs contenciós administratiu núm. 1/909/2006, interposat per l’advocat de l’Estat, expedient de modificació del Pla Especial de vinculació al règim de protecció pública en l’àmbit de L’ARI-92, d’Alzira.

Exp. 7.1.0.0. 2997/07.- Dació de compte de l’Acte del Jutjat contenciós núm. dos de València, recaigut en el Procediment Ordinari núm. 15/2007, interposat per Cormoran 97, SL.

Exp. 7.1.0.0. 3207/07.- Personació en el Procediment Ordinari núm. 251/07, interposat per Francisco Revert Ortega i Remedios Mahiques Mahiques.

Exp. 6.0.0.1. 3457/07.- Designació de representant i suplent en la associació “Xàrcia de municipis valencians cap a la sostenibilitat”.

RECURSOS HUMANS

Exp. 258/07.- Declaració de Festivitats Locals per a l’any 2008.

Exp. 303/07.- Designació de representants corporatius als òrgans de representació en Recursos Humans: comissions, juntes i meses.

 IDEA

Designació dels membres del Consell Assessor de Comerç.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 134/07.- Inici expedient i aprovació del Plec de Condicions Jurídiques i economicoadministratives, que ha de regir en la subhasta per a l'aprofitament forestal CAÇA de la Muntanya núm. 125, la Garrofera.

Exp. 330/04.- Designació de representants, titular i suplent, per a formar part de la Junta de Govern del Consorci del Pla Zonal de Residus, Zones X, XI i XII, Àrea de Gestió 1.

Exp. 300/02.- Designació membres de la Comissió de Seguiment, Fiscalització i Control del Servei Municipal d'Abastiment d'Aigua Potable i Clavegueram del terme Municipal d'Alzira.

Exp. 246/07.- Designació de dues persones independents de reconegut prestigi professional i tècnic, en el món agrari, per a formar part del nou Consell Municipal Agrari.

REGISTRE, ESTADISTICA  I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Exp. 12/07.- Adhesió al conveni marc sobre xarxa d’oficines integrades d’Atenció al Ciutadà.

CULTURA

Exp. 04/460.21.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local, de 16-05-2007, sobre proclamació de vocal del Consell Escolar Municipal en representació de l'AMPA del Col·legi Públic Federico García Sanchiz.

Exp. 07/460.21.- Designació del regidor representant de l'Ajuntament en el Consell Escolar Municipal.

Exp. 04/097.34.- Pròrroga del contracte del servici d’explotació del Tatami del Poliesportiu Municipal Fontana Mogort.

Exp. 98/514.31.- Designació de tres membres de la Corporació Municipal per a formar part del Consell d'Administració de la Societat Privada Municipal Instalaciones Deportivas Alzira, S.A. i cessament dels designats per acord del Ple de 30-07-2003.

Exp. 04/045.01.- Designació de tres membres de la Corporació Municipal per a formar part del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal Alzira Ràdio i cessament dels designats per acord del Ple de 27-07-2005.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 00/094.- Nomenament del regidor de l’equip de govern i del regidor de l’oposició en el Consell Local de Participació Infantil.

Exp. 04/056.- Designació del regidor de l’oposició membre del Consell Municipal d’Acció Social i Salut.

INTERVENCIÓ

Exp. 2007-14-1104.- Pla d’auditories i actuacions de control financer en les empreses municipals. Plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació de les auditories.

Reconeixement dels treballs d’instal·lació d’enllumenat realitzats al Camp de Futbol Lluís Suñer.

Exp. 2007-12-1107.- Dació de compte de l’acceptació expressa de la senyora alcaldessa Elena Bastidas Bono de l’exercici del seu càrrec amb dedicació exclusiva.

Exp. 2007-12-1107.- Dació de compte de l’acceptació expressa de la tinent d’Alcalde Dolores Ortega Miñarro de l’exercici del seu càrrec amb dedicació exclusiva.

Exp. 2007-26-1107.- Ordenació de gastos núm. 26/07.

Exp. 2005-47-1100.- Auditoria de la Societat Mercantil Instalaciones Deportivas S.A. corresponent a l’exercici 2005.

Exp. 2005-48-1100.- Compte General de la corporació municipal de l’exercici 2005, que integra els comptes i estats anuals de l’Ajuntament i de les societats municipals.

CADASTRE

Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització dels servicis que presten les Escoles Infantils Municipals per al curs 2007-2008.

TRESORERIA

Exp. 2/07.- Compte de Recaptació Voluntària corresponent al primer i segon període de cobrament de l’exercici 2006.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

L'ALCALDESSA 

0 comentarios