Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 3/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 3/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

Sessió ordinària 21 de gener de 2009

 

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 09/009.- Sol·licitud d’ingrés en Centre de Dia.

cultura

Exp. 08/391.23.- Subvenció a l'Associació Cultural Falla Plaça Malva, per a l'XI Concurs de Narrativa Infantil i Juvenil.

IDEA

Exp. 23/08.- Resultat del sorteig de premis del V concurs RASCA-RASCA del comerç d’Alzira.

Exp.32/08.- Nomenament del tribunal per a la selecció de tècnics en orientació laboral del Pla Integral d’Ocupació MOTIVA’T IV.

INTERVENCIÓ

Aportació anual a l’entitat Alzira Ràdio, SA.

Exp. 2009-1-1107.- Ordenació de gastos número 1/09.

MEDI AMBIENT

Exp. 6.0.0.1. 3325/08.- Dació de compte del contracte de col·laboració subscrit entre el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i l'Ajuntament d'Alzira.

OMIC

Exp. 01/09.- Dació de compte de la memòria d’activitats Omic exercici 2008.

POLICIA local

Exp. J-04/09.- Sol·licitud de Àlex de Vila, S.L.U, per a instal·lar un estan publicitari, els dies 14, 15, 16 i 21 de gener de 2009.

RECURSOS HUMANS

Exp. 604/04.- Realització d’accions formatives en matèria de prevenció, previstes en el contracte subscrit amb la Societat de Prevenció Asepeyo corresponent a l’exercici 2008.

Exp. 306/08.- Sol·licitud de Raquel Quílez Alcúdia de realització d’horari flexible.

Exp. 314/08.- Declaració de llista definitiva i data del primer exercici de la convocatòria per a conformar borsa de treball d'agents de desenrotllament local.

Exp. 350/08.- Dació compte de l’acta emesa pel Tribunal Qualificador dels aspirants presentats a la convocatòria per a la contractació de les professores o professors del taller de neteja i organització domèstica, després del recurs presentat per una aspirant.

Exp. 351/08.- Dació de compte del Decret d’Alcaldia núm. 6, de data 14-01-09, pel que es declara deserta la convocatòria per a conformar borsa de treball d’Arqueòleg baix la modalitat contractual de pràctiques i es convoca novament el procés selectiu.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de la funcionària Marta Mainar Isla de continuïtat de la reducció d’horari en la jornada de treball.

SANITAT

Exp. 81/C/08.- Resolució a l'expedient sancionador incoat a Antonio Enchev Enev, per denúncia de la Policia Local sobre infracció a l'ordenança municipal.

Exp. 160/C/08.- Sol·licitud de llicència municipal per a la tinença d'animals perillosos, realitzada per Juan Alberto Martínez Pérez.

SECRETARÍA

Exp. P-108/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Lara López Caballero, per caiguda en c/ Àngel de l’Alcàsser.

Exp. P-019/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Paula Muñoz Escribano, per caiguda en pl. Germanies.

Exp. P-104/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Araceli Romeu Maldonado, en nom i representació de Pelayo Mútua de Seguros i Manuel Garrido Navarro per danys en vehicle per un enfonsament en c/ Trafalgar-Independència.

Exp. P-006/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Gervasio Barberá Colomer, en nom i representació del seu fill menor Adrián Gervasio Barberá Pérez per accident de circulació pel mal estat de la calçada de l’av. Vicente Vidal-c/ Gandia.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 502/05.- Finalització del contracte d’arrendament a termini i preu fix (Núm. DB6JSDV6) amb l’empresa IBM España, S.A., “Pla de renovació del parc informàtic municipal. Millora del Sistema de Seguretat. Implantació d’una intranet corporativa i suport tècnic integral”.

Exp. 190/07. Adjudicació de la concessió administrativa de l’ús de les parades 8 i 10 del mercat municipal “La Vila”.

Exp. 11/09.- Escrit d’Aguas de Valencia, SA, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a varis abonats per falta de pagament.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 179/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Juan José Domingo Beti. Instal·lació de pal de formigó i un comptador per a instal·lació de reg per degoteig, al Polígon 31, Parcel·les 96 i 97.

Exp. 4.1.1.0. 218/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Telefónica de España, S.A.U. Construcció 118 metres de canalització i una arqueta tip H, basament de formigó per a pedestal d’armari, a l’avinguda Vicent Vidal.

Exp. 4.1.1.0. 334/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: José Montalva Benavent. Construcció de porxada metàl·lica 20 m2, a l’eixida de la terrassa, a la Plaça General Dolç núm. 15.

Exp. 4.1.1.0. 354/08.-Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Alfonso Escrivá Pérez. Línia subterrània de baixa tensió, en polígon 7, parcel·la 245, del Pla de Corbera.

Exp. 4.1.1.0. 366/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant; Alzira Técnicas Promoción, S.L. Pavimentació 150 metres quadrats de pati, en polígon 57, parcel·la 15.

Exp. 4.1.1.0. 558/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Cableuropa, S.A.U. Ampliació de la xarxa de telecomunicació corresponent al Projecte MN2-AZ2B per a donar servei a les noves promocions síties al carrer Requena núm. 42, 48 i 56.

Exp. 4.1.1.0. 573/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: José Vicente Castillo, en nom i representació de Gas Natural Cegas, S.A. Inserció de vàlvules a la xarxa de distribució de gas al carrer Serra de la Murta núm. 22, carrer Verge de la Murta núm. 66, Avinguda Vicent Vidal núm. 34, Av. del Parc núm. 23, carrer Concepció Arenal núm. 1, carrer Mestre Carme Enguix, carrer Alquenència núm. 10, carrer Benito Perez Galdós núm. 61 i 42, carrer Francesc Arbona núm. 9, avinguda Sants Patrons núm. 8 i 43, avinguda Hispanitat núm. 3, Plaça Generalitat núm. 2, avinguda Luis Suñer núm. 11, carrer Aben Tomlus núm. 26, carrer Àngel de l’Alcàsser núm. 49 i carrer Doctor José Gonzalez núm. 46.

Exp. 4.1.1.0. 623/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Beatriz Candido Alvarez. Construcció de murs al pati i restauració de sostre i terrasses al Polígon 5, Parcel·la 46, Finca 19.247, Partida La Coma, Forn de Carrascosa.

Exp. 4.1.1.0. 655/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Maravillas Gabarron Chico. Obres soterrànies per a captació d’aigües, consistents en un sondeig de 250 mm de diàmetre i 20 m de profunditat, al Polígon 63, Parcel·la 112.

Exp. 4.1.1.0. 713/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Tomás Pedron. Cercat de parcel·la amb tela metàl·lica, al Polígon 19, Parcel·la 49-52.

Exp. 4.1.1.0. 720/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Asnor, S.A. Agència d’Assegurances. Demolició de mostrador, substitució de mampares existents, peces sanitàries, instal·lació de tancat metàl·lic, substitució d’enllumenat i sanejament de cablejat, a l’avinguda Hispanitat núm. 5.

Exp. 4.1.1.0. 879/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Adolfo Gomis Mir. Perforació de pou a una distància de 2 metres del pou ja existent, en Polígon 57, Parcel·la 64, Partida de la Casella.

Exp. 4.1.1.0. 896/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Ramón Vidal Pastor. Pavimentació de 98 m2 amb gres, enlluït d’algeps 119 m2, i col·locació de 7 marcs de finestral sense modificar el buit, en Plaça Carbó, núm 7 baix.

Exp. 4.1.1.0. 930/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: José Bernardo Camps Giménez. Farcit de pati i paeller amb solera de formigó, en Torretxó, núm 7.

Exp. 4.1.1.0. 1046/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Cableuropa, S.A.U. Canalització de telecomunicacions per a la retirada de cablejat de les fatxades del carrer Unió núm 27 al 43.

Exp. 4.1.1.0 3274/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Vodafone España, S.A. Sanga per a canalització de telecomunicacions i connexió a la central telefònica d’Alzira, en Av. Luis Suñer, front al núm 19 a 21.

Exp. 4.1.2.0. 642/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Vicente Molina López. Reforma i obra nova d'habitatge unifamiliar entre mitjanceres en carrer Albornoz, núm. 18.

Exp. 4.1.2.0. 679/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Desarrollos Urbanos 20A. Construcció de 458 habitatges en tres blocs, locals sense ús i garatges en Illa M-12, parcel·la 20A del Pla Parcial de Millora del Sector  Tulell.

Exp. 4.1.2.0. 2703/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Vicente Felis Bosch. Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat en polígon 23, parcel·la 255 i 284.

Exp. 4.1.2.0. 2872/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Bernardo  Ferragud Sanjuán. Construcció de piscina en urbanització el Racó, c/ Canal de Navarrés, cantonada amb c/ de les Comarques Valencianes.

Exp. 4.1.2.0. 3988/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Comunitat de Propietaris Av. Sans Patrons, núm. 1. Restauració de façana en edifici siti a Av. Sans Patrons, núm. 1.

Exp. 4.1.3.0. 737/08.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Leader Retail, S.L. Venda al detall de roba esportiva, a l’avinguda Sants Patrons núm. 10.

Exp. 4.1.3.0. 1139/08.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Vías y Construcciones, S.A. Oficines al Polígon Industrial Q.

Exp. 4.1.3.0. 1294/08.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Abba Bouba. Locutori al carrer Santa Teresa núm. 4.

Exp. 4.1.3.0. 1429/08.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Construcciones y Promociones Chober, S.L. Oficines al carrer Salvador Lacasta, s/n, Polígon Industrial Q.

Exp. 4.1.3.0. 1539/08.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Ali y Farham, S.C.P. Locutori al carrer Colon núm. 14 baix.

Exp. 4.1.3.0. 1692/08.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: ”Amparo Belleza & estilismo”. Saló de bellesa a la Plaça Major núm. 37-baix.

Exp. 4.1.3.0. 1730/08.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Montalva-Sierra, C.B. Oficines al carrer Hort de Torremocha núm. 13.

Exp. 4.1.3.0. 2086/08.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Gesto Cuatro, S.L. Assessoria al carrer Àngel de l’Alcàsser núm. 40-baix.

Exp. 4.1.3.0. 2399/08.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Promoconstruct Valencia 2006, S.L. Agencia immobiliària al carrer Pere Morell núm. 2-baix-dreta.

Exp. 4.1.3.0. 2590/08.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Prevenpyme, S.L. Oficines a la Plaça del Sufragi núm. 11-entresòl A i B.

Exp. 4.1.3.0. 2657/08.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Adriana Gutiérrez Barrios. Comerç al detall de peces de vestir al carrer Reis Catòlics núm. 36-baix.

Exp. 4.1.3.0. 2664/08.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Lyudik Yayloyan. Venda de fruites i verdures a la Plaça del Regne núm. 9-baix.

Exp. 4.1.3.0. 2971/08.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Asunción Fuerte Exposito. Merceria - paqueteria al carrer Méndez Núnez, baix.

Exp. 4.1.3.0. 2984/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Euroelectronica F. Roldán, S.L.L. Venda de components electrònics al carrer Doctor José González núm. 15

Exp. 4.1.3.0. 3011/08.- Autorització d’inici d’activitat: Sol·licitant. Carlos Aroca Monzó. Neteja de vehicles de forma manual, al carrer Vicente Pérez Pelufo, núm. 24, baix.

Exp. 4.1.3.0. 3049/08.- Autorització d’inici d’activitat: Sol·licitant: Arait Multimedia, S.A. Oficines al carrer Requena núm. 44-escala 1, porta C.

Exp. 4.1.3.0. 3112/08.- Autorització d’inici d’activitat: Sol·licitant: Pilar Martínez Montero. Venda de fruites i verdures al carrer Doctor José González núm. 9.

Exp. 4.1.3.0. 3127/08.- Autorització d’inic d’activitat: Sol·licitant: Amparo Segui Perez. Estudi d’interiorisme a l’avinguda Sants Patrons núm. 39 entresòl.

Exp. 4.1.3.0. 3416/08.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitat: Corpo-Care, CB. Centre de medicina i psicologia a l’avinguda Sucro, núm. 11.

Exp. 4.1.3.0. 3527/08.- Autorització d’inici d’activitat: Sol·licitant: Equipos Informaticos Eronet, SLL. Venda d’articles d’informàtica al carrer Major Sta. Catalina, núm. 24.

Exp. 4.1.3.0. 3650/08.- Autorització d’inici d’activitat: Sol·licitant: Fruites y Verdures Cunino, S.L.. Comerç de fruites i verdures, al carrer Santa Teresa núm. 7.

Exp. 4.1.3.0. 3687/08.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Iskra Filipova Yusnieva. Comerç al per menor de tot tipus d’articles, incloent alimentació i beguda, a l’avinguda del parc núm. 4 baix. -B

Exp. 4.1.3.1. 228/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Asunción López, S.L.U. Magatzem de manipulat i envasat de productes hortofrutícoles, al carrer Pare Enric Pelufo núm. 14 Barraca Aigües Vives.

Exp. 4.1.3.1. 246/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Pizzalzira, S.L. Rostidor de carn i pizzes al carrer Doctor Ferran núm. 66.

Exp. 4.1.3.1. 755/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Mª José Canel Soria. Venda d’energia elèctrica mitjançant instal·lació solar fotovoltaica sobre coberta de nau industrial, al Polígon Industrial PPI-02, Parcel·la 1.3.

Exp. 4.1.3.1. 756/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Explotaciones Las Lomas, S.L. Instal·lació solar fotovoltaica de connexió a xarxa a l’avinguda Dret de Reunió, s/n del Polígon Industrial Tisneres.

Exp. 4.1.3.1. 920/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Shawk Spain, S.L. Edició d’arts gràfiques i reproducció de suports gravats, a la Carretera CV-50, Km 18.1.

Exp. 4.1.3.1. 1651/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Hasport, SL, Restaurant al Centre d’Oci La Ribera.

Exp. 4.1.3.1. 1888/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Caixa Popular-Caixa Rural, S. Coop. Crédito. Oficina bancària al carrer Gandia núm. 23 cantonada carrer Pare Vicent Ribes núm. 11.

Exp. 4.1.3.1. 2544/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Todomovil Maber, S.L. Ampliació taller de reparació d’automòbils al carrer Gandia núm. 20.+

Exp. 4.1.3.1. 2704/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Fuegos Artificiales Carlos Pla, S.L. Venda de pirotècnia i disfresses a la Plaça Societat Musical núm. 3-baix.

Exp. 4.1.3.1. 2837/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Caja de Ahorros del Mediterraneo CAM. Oficina bancària amb instal·lació d’aire condicionat al carrer Major Santa Caterina núm. 9.

Exp. 4.1.3.2. 184/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Quality cars, C.B. Activitat de venda de vehicles automòbils a la carretera d’Albalat, KM 1.3.

Exp. 4.1.3.2. 445/08.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Congeal Transcontinental S.L. Comerç al per major de productes alimentaris al carrer Moliners s/n. Polígon Industrial 1, illa de cases núm. 7. Parcel·la: G.

Exp. 4.1.3.2. 476/08.-  certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Teresa Albuixech García. Activitat de taller tèxtil al carrer pintor Andreu núm. 44 baix.

Exp. 4.1.3.2. 1011/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Andrés Romero Navarro. Taller de reparació de pneumàtiques, a l’avinguda de la Democràcia núm. 23

Exp. 4.1.3.2. 1056/08.- Llicència ambiental. Sol·licitat: Reproduccions Inoxidables S.L. Taller de reparacions i construcció de maquinària d’acer inoxidable, a l’avinguda de la Democràcia, parcel·la 3-3.

Exp. 4.1.3.2. 1110/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Hosteltrafic, S.L. Bar-cafeteria, al carrer Riola, núm. 8.

Exp. 4.1.3.2. 1380/08.- Llicencia ambiental. Sol·licitant: Don Vite S.L.L. Bar Restaurant, a l’avinguda Dret de Reunió, núm. 4.1.

Exp. 4.1.3.2. 2174/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Ribera Salud II Ute Ley 18/82. Ampliació servei de radioteràpia de l’Hospital de la Ribera, a la Carretera de Corbera, Km 1.

Exp. 4.1.3.2. 2322/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Solaer, S.L. Empresa instal·ladora d’energies renovables a l’avinguda Dret de Manifestació, s/n, Polígon Industrial Tisneres.

Exp. 4.1.3.2. 3618/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Centro Comercial Vilella 2003, S.L. Activitat de museu de les arts escèniques, al local 2.01 del Centre Comercial  Vilella, Sector Vilella-1.

EXP. 4.1.3.2. 3739/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Audecsa SL. Activitat de venda i exposició de vehicles. Concessionari Dodge, a l’avinguda Sobirania Nacional s/n.

Exp. 4.1.3.2. 3774/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Talleres Moreno S.L. Activitat de taller de fusteria metàl·lica, al camí Sant Bernabé, 08-01-3ª, ctra. Albalat.

Exp. 4.1.3.2. 3863/208.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Cars Vantage, S.R.L. Activitat de rentat de cotxes a l’avinguda de la Igualtat, avinguda Dret de Manifestació, nau 10 del Polígon Industrial Tisneres.

Exp. 4.1.5.1. 3787/08.- Llicència municipal de primera ocupació per vivenda unifamiliar aïllada sítia al carrer Horta Nord, parcel·la 24, illa de cases 20, de la Urbanització “El Racó”. Sol·licitant: Salvador Gil Oliver.

Exp. 4.1.5.2. 3949/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per a vivenda sítia al carrer Cardenal Vera núm. 48-4-12. Sol·licitant: Maria del Carmen Macias Epouse Rigal.

Exp. 4.1.5.2. 3967/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per a vivenda sítia al carrer Pere Esplugues núm. 137-1-2. Sol·licitant: Margarita Barbarrosa Pinach.

Exp. 4.2.2.0. 2232/08.- Informació urbanística sobre compatibilitat d’ús de supermercat amb sala de vendes en parcel·la classificada como sol urbà industrial, sítia a l’avinguda Vicent Vidal. Sol·licitant: Grupo Inversor Hispania, S.A.

Exp. 4.2.2.0. 2459/08.- Informació urbanística de l’edifici situat a l’avinguda Sants Patrons, núm. 27. Sol·licitant: Raquel Arenas Fradera.

Exp. 4.2.2.0. 3907/08.- Informació urbanística edifici situat a la plaça Major, núm. 7, cantonera carrer Correus, núm. 1. Sol·licitant: José Llucian Sanz.

Exp. 4.2.3.0. 2742/08.- Certificat urbanístic de parcel·les 31-2, 31-3, 31-10 i 31-11 de la reparcel·lació del sector Tulell PPR-10. Sol·licitant: Construcciones Blauverd, S.L.

Exp. 4.2.3.0. 3101/08.- Certificat urbanístic de la fitxa del catàleg de béns i espais protegits d’Alzira, de la casa vella de la Solana de la Casella. Sol·licitant: Gloria García-España Monsonís.

Exp. 4.3.0.0 300/05.- Escrits de Víctor Rómulo Ruggia Rodríguez, interposant recurs contra l’acord de junta de govern local de data 26 d’octubre de 2004.

Exp. 4.3.0.0. 971/08.- Contestació d’al·legacions i inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística. Vicent Ferrer Cuenca. Obres de construcció de terrassa elevada adossada d’uns 18 m2 en c/ Baríton Guillermo Palomar, núm. 67 (Santa Maria de Bonaire).

Exp. 4.3.0.0. 1376/08.- Ordre de demolició obres sense llicència consistents en la construcció de cambra de bany amb coberta de teules 6 m2 i segona coberta annexa a uns 3 m2 aproximadament, al pati de llums comunitari al carrer Unió núm. 54. Francisco Castro Lopez.

Exp. 4.3.0.0. 1460/08.- Ordre de demolició d’obres sense llicència consistents en l’execució d’acomplida de sanejament entroncant directament al col·lector sense pou de registre en carrer Hort dels Frares, núm. 14. Promotor: Vaf Urbana, S.L.

Exp. 4.3.0.0. 2080/08.- Arxiu d’expedient d’inici de restauració de la realitat física alterada per Vicente Sanjuan Pellicer per obres d’obertura de forats en paret lateral recaient a pati de llums d’edifici confrontant no contemplats en el projecte en carrer Rambla, núm. 1.

Exp. 4.3.1.0. 210/08.- Infracció d’activitat. Raquel Sierra Sansaloni. Forn al carrer Naranjo núm. 65.

Exp. 4.4.3.0. 3964/08.- Ordre d’execució. Neteja i desbrossament de vàries parcel·les al Polígon Tisneres UEI 06. Responsables: Varis responsables.

Exp. 4.4.3.0. 3938/08.- Ordre d’execució. Ruptura de connexió d’edifici, afectant col·lector del carrer nord, a l’altura del núm. 13. Responsable: Comunitat de propietaris.

Exp. 4.4.0.0. 3972/08.- Ordre d’execució. Estat d’abandonament i risc de caiguda d’enderrocs de l’immoble siti al carrer Chulvi núm. 12 cantonada carrer Sang núm. 12 (La Vila. Responsable: Juan Vila Oliver).

Exp. 3.1.2.0. 4043/08.- Aprovació projecte d’obra “Tancat i reforma d’àrea recreativa del col·legi públic Ausiàs March”.

Exp. 3.3.0.0. 840/08. Recepció de les obres i devolució de fiança a Panasfalto, S.A. constituïda per respondre de l’obra “Urbanització de la unitat d’execució O”.

Exp. 2.7.1.0. 845/08.- Aprovació de la 4ª i 5ª certificació del programa d’actuació integrada de la unitat d’execució “A”, presentada per l’agent urbanitzador “Desarrollo Urbanístico Mare Nostrum, SLU”.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

 

0 comentarios