Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 34. SESSIÓ ORDINÀRIA 19 DE SETEMBRE DE 2007. AJUNTAMENT D'ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

SECRETARIA

Exp. P-107/06.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Alicia Comos Seijas per caiguda en la vorera de la Pl. 1er. de Maig, pel mal estat del paviment.

Exp. P-168/06.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per “Suministros Macor, S.L.”, per danys en vehicle per la incorrecta col·locació de la tanca de l’obra sítia a l’avinguda. Sants Patrons.

Exp. P-170/06.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per José Morant Jose per danys en vehicle per l’existència d’una pedra en la calçada de l’avinguda de Carcaixent.

URBANISME

Exp. 4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.6.0.0. 3341/07.- Informació pública del projecte de construcció del tram B, connexió del curs baix del Riu Xúquer, amb el tram V, nova conducció Xúquer-Vinalopó.

RECURSOS HUMANSExp. 192/07.- Dació de compte de les actes emeses pel Tribunal Qualificador i orde de la borsa de treball de treballador social.

Exp. 344/07.- Absències injustificades dels alumnes de la Casa d'Oficis "LA RIBERA" del mes de juliol del 2007.

Exp. 344/07.- Absències injustificades dels alumnes de la Casa d'Oficis "LA RIBERA" del mes d’agost del 2007.

Exp. PERSONAL.- Excedència automàtica per prestació de serveis en altra Administració Pública sol·licitada per Ana Isabel Sánchez Amat a partir del 16-09-07.

Exp. PERSONAL.- Reincorporació i excedència per atenció de fills sol·licitada per Eduardo Lladosa Hernández a partir del 17-10-07.

IDEA

Primer pagament de beques per assistència a l’alumnat del Taller de Formació i Inserció Laboral (menors de 25 anys) “Auxiliar d’Infermeria en Geriatria’’, expedient FTF04/2007/122/46, durant els mesos de juliol i agost.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 14/07.- Contractació de publicitat en marquesines per l’entitat Strategia Publicidad y Diseño, S.L.

Exp. 253/07.- Adjudicació del concurs per a la realització del servei “Instal·lació de la il·luminació de Nadal als carrers d’Alzira, per a Nadal 2007-Reis 2008”.

Exp. 317/07.-Escrit d’Aguas de Valencia, S.A. pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a diversos abonats per falta de pagament.

ACCIÓ SOCIAL

Exp 07/124.- Prestacions Econòmiques Individualitzades.

INTERVENCIÓ

Exp. 2007-33-1107.- Ordenació de gastos núm. 33/07.

GT.- Inici d’expedient de contractació i Plecs per a la redacció d’un Pla estratègic d’un catàleg general de procediments per al projecte de l'Ajuntament Digital d’Alzira.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 14/07.- Donació de documents per a l’Arxiu Municipal d’Alzira per Alfredo Bartolomé Pérez. Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

L’ALCALDESSA

0 comentarios