Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 30/2008 - AJUNTAMENT D’ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 30/2008 - AJUNTAMENT D’ALZIRA

Sessió ordinària 24 de setembre de 2008

 

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 29 de juliol de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

CULTURA

Exp. 08/430.44.- “Mercat d’Artesania” de les festes de la Mare de Déu del Lluch.

Exp. 08/431.43.- Subvenció a la parròquia de l’Encarnació en col·laboració amb les festes de l’Encarnació.

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Exp. 0094/08.- Aprovació definitiva de numeració d’edificis i parcel·les.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-37-1107.- Ordenació de gastos núm. 37/08.

POLICIA LOCAL

Exp. J-166/08.- Sol·licitud de Mª Jesús Benavent Muñoz per a tancar el carrer La Purísima, els dies 24 i 26 de setembre per a realitzar actes organizat per l’esglesia Sant Joan.

Exp. J-167/08.- Sol·licitud de la falla Camilo Dolz, per a realitzar una festa del mig any faller el dia 27 de setembre de 2008.

Exp. J-168/08.- Sol·licitud de la falla Dr. Ferran, per a realitzar una festa del mig any faller el dia 27 de setembre de 2008.

Exp. J-169/08.- Sol·licitud de la falla Sant Andreu, per a realitzar una festa del mig any faller el dia 27 de setembre de 2008.

Exp. J-170/08.- Sol·licitud de la Fundació Caixa Catalunya per a realitzar una exposició de “el bus Gandia La Pedrera” els dies 7 i 8 d’ocutbre de 2008.

Exp. J-171/08.- Sol·licitud de Talleres Moya-Alzira S.L. de una zona de càrrega i descàrrega al carrer Favareta, núm. 49.

RECURSOS HUMANS

Exp. Personal.- Sol·licitud de Francisco Barcelón López de revisió del complement de destí pel transcurs de dos anys des de la presa de possessió.

Exp. Personal.- Sol·licitud de Salvador Villalba Martí de revisió del complement específic per error en la classificació de l’antiguitat.

Exp. 46/08.- Declaració de llista definitiva, nomenament d’assessors i data del primer exercici de la convocatòria per a la provisió de cinc places d’agent de policia local, quatre pel torn lliure i una per mobilitat.

Exp. 249/08 a 260/08.- Proposta de la Delegació de Recursos Humans per al nomenament de Funcionaris Interins per al programes municipals i d’altres administracions.

Exp. 249/08 a 252/08.- Dació compte de l'acta emesa pel Tribunal Qualificador per a la contractació de les professores o professors dels Tallers de la Casa de la Cultura per al període 2008/2009.

Exp. 253/08.- Dació compte de l'acta emesa pel Tribunal Qualificador per a la contractació de les professores o professors de l'Aula Municipal d'Arts Plàstiques per al període 2008/2009.

SECRETARIA

Exp. P-111/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Emilio Calvo García per danys en vehicle per la mala senyalització de les obres de l’Av. Padre Pompilio.

Exp. P-122/98.- Ampliació de la concessió administrativa a l’entitat Gas Natural Cegas, S.A., per a la canalització en c/ Herois de Belchite 19, Unió 83, Peris 15, Cid 82, Bailen 27, Costa 8, Francesc Bono 10-12, Pere Esplugues 135, Figueres 26, Dr. Vicent Segura 12 i Creu del Cardenal 18.

Exp. P-107/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.” per a canalitzacions de conductors BT en c/ Reyes Católicos, c/ Barri de Santa Caterina, c/ Vicente Olmos i Pl. Germanies.

Exp. P-108/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.” per a canalitzacions de conductors BT en c/ Tetuan, c/ Albuera i c/ Bailen.

Exp. P-109/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.” per a canalitzacions de conductors BT en c/ Arzobispo Vich, c/ Hort dels Frres, c/ Francisco Arbona i Pl. Germanies.

Exp. P-110/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Vodafone España, S.A.”, per a canalització subterrània de la central telefònica en l’av. Lluis Suñer.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 342/08. Escrit del col·legi públic d’Educació Especial Carmen Picó, sol·licitant autorització municipal per a utilitzar gratuïtamente el servici municipal de transport urbà, per a activitats extraescolars.

Exp. 319/08.- Escrit de Aguas de Valencia, S.A., pel qual comunica la suspensió de subministrament d´aigua potable a diversos abonats per falta de pagament.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.5.1. 3198/08.- Llicència municipal de primera ocupació per la construcció de planta baixa garatge i planta primera cambra al carrer Família Vernich, núm. 5 i 7. Sol·licitant: Manuel Cano Sanz.

Exp. 4.1.5.2. 3078/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia a la plaça de la Ribera s/n bloc 3-3-8. Sol·licitant: El Mostafa Hajjioui.

Exp. 4.2.2.0. 3033/08.- Informació urbanística carrer Hort dels Frares, núm. 40. Sol·licitant: Alcireña de Gestión, S.L.

Exp. 4.3.0.0. 1460/08.- Inici del procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Vaf Urbana, S.L. Execució de connexió de sanejament, entroncant directament al col·lector sense pou de registre en carrer Hort dels Frares, núm. 14.

Exp. 4.3.0.0. 3201/08.- Inici del procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Somna Valeria Stoian. Reforma d'habitatge d’ uns 63 m2 consistent en canvi de paviment, reforma integral de cuina, bany i fusteria en carrer José María Llopico, núm. 1-1-2ª.

Exp. 4.4.3.0. 2436/08.- Ordre d’Execució. Estat d’abandó de solar destinat a la construcció d’edifici situat al carrer Pintor Parra, núm. 6. Responsable: Solaris Urbana, S.L.

Exp. 4.4.3.0. 2689/08.- Ordre d’Execució. Caiguda d’enderrocs immoble situat al carrer Dr. Llançol, 6. Responsable: Comunitat de Propietaris.

Exp. 7.1.0.0. 333/98.- Pagament costes processals en execució de sentència recaiguda en el recurs de cassació 714/04 de la Sala Tercera  Contencios-Administrativa, Secció Cinquena del Tribunal Suprem, interposat contra sentència 1369/03 sobre l'Actuació Integrada de la UE “R”.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

0 comentarios