Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 35. SESIÓN ORDINARIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2007. AJUNTAMENT D’ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

SECRETARIA

Exp. P-049/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Lydia Benavent Montalvá, per caiguda en la vorera de l’Av. Vicente Vidal.

Exp. P-047/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Jessica Palao Santamaria, per danys en vehicle pel mal funcionament dels semàfors de l’encreuament en c/ Reis Catòlics -Hort dels Frares.

Exp. P-106/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per José Francisco Navarro Balaguer, per caiguda en la vorera del Parc de l’Alquenència, c/ Gabriela Mistral.

Exp. P-108/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Lara López Caballero, per caiguda en la vorera del c/ Ángel del Alcázar.

Exp. P-112/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Raul Mariscal Quintana, per caiguda en l’Av. Lluís Suñer, pel mal estat de la vorera.

URBANISME

Exp. 4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.2.0. 2337/07.- Escrit d’Andrés Devesa Morcillo pel qual interposa recurs potestatiu de reposició contra l’acord de Junta de Govern Local de data 7 de març de 2007.

Exp. 4.1.2.0. 2798/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Alnova Algemesí, S.L. Construcció de 10 vivendes adossades en Illa 14, carrer A i Q, de la Urbanització “el Racó”.

Exp. 4.1.2.0. 2905/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Xúquer Habitat, S.L. Construcció d’edifici de 8 vivendes i garatges al carrer Verge de la Murta, núm. 46.

Exp. 4.1.2.0. 3684/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Adela Josefa Espanya Camarena. Enderrocament i posterior construcció de vivenda unifamiliar aïllada a la Urbanització “El Torretxó-2”, núm. 32.

Exp. 4.1.2.0. 3765/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Antonio Sanjuan Pascual. Enderroc d’habitatge unifamiliar entre mitgeres en carrer Cid, núm. 80.

Exp. 4.1.2.0. 3784/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Mª Raquel Cuenca Piera. Construcció de piscina en parcel·la sítia al carrer Els Ports, núm. 1 de la Urbanització “el Racó”.

Exp. 4.1.2.0. 3932/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Latitud 39.627, Naus, S.L. Habilitació de nau per oficines i magatzem de materials de construcció al carrer Dels Cordellers, núm. 9.

Exp. 4.1.2.0. 3933/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Tempoalimentación, S.L. reforç i consolidació d’edifici situat al carrer Sant Vicent Ferrer, núm. 17.

Exp. 4.1.2.0. 3942/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Maria Jose Lahoz Colomer. Ampliació i reforma de vivenda unifamiliar aïllada a la Urbanització Sant Bernat, parcel·la núm. 53.

Exp. 4.1.3.0. 3197/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Ferreteria Cases-La Vila, S.L.L. Venda d’articles de ferreteria al carrer Lisardo Piera núm. 1.

Exp. 4.1.3.0. 3307/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. Oficines, vestuaris i magatzem de servei de neteja viària d’Alzira, al carrer Lisardo Piera núm. 1 i 3  baix.

Exp. 4.1.3.0. 3342/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Ribera de Envios, S.L. Franqueig de correspondència al carrer Cullera núm. 10-baix.

Exp. 4.1.3.0. 3406/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Sandra Santamaría Moya. Saló de perruqueria al carrer Alquenència núm. 16-baix-dreta.

Exp. 4.1.3.3. 1641/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Maria Teresa Mata Ferrer. Quiosc al carrer Favareta núm. 45.

Exp. 4.1.5.1. 3544/07.- Llicència municipal de primera ocupació per a l’edifici situat als carrers Trinidad Redal Dufaur, Taronger i Requena. Sol·licitant: Inmobelsa, S.A.

Exp. 4.1.5.2. 3501/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Trinidad Redal, núm. 29. Sol·licitant: Francisco Llipis Balaguer.

Exp. 4.1.5.2. 3502/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia a la Plaça Sagrada Família, núm. 4-3-6. Sol·licitant: Issam El Arabi.

Exp. 4.1.5.2. 3520/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Pere Esplugues, núm. 143-2-5. Sol·licitant: Claudiu Marius Frunzoi.

Exp. 4.1.5.2. 3918/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Olivo, núm. 4. Sol·licitant: Jose Enrique Hervas Benito.

Exp. 4.2.2.0. 3414/07.- Informació urbanística de parcel·la sítia al carrer Bonaire, núm. 42 de la Urbanització “el Respirall”. Sol·licitant: Rafael Canet Rodríguez.

Exp. 4.2.3.0. 4068/07.- Certificat urbanístic sobre la no existència d’expedient d’infracció urbanística en Polígon 20, parcel·la 6 de la Barraca d’Aigües Vives. Sol·licitant: Cristina Carrió Aguilera.

Exp. 7.4.0.0  1847/06.- Sol·licitud de subvenció per la compra de primera vivenda presentada per Fernando Martinez Brotons. Vivenda sítia al carrer Clara Campoamor, 4, esc. 3, 1-2.

Exp. 7.4.0.0. 1928/06.- Sol·licitud de subvenció per la compra de primera vivenda presentada per Francisco Jose Pozo Peña i Cristina Hernández Sanjuan. Vivenda sítia al carrer Pintor Ricardo Fluixa, 2, esc. 3, 1-4.

Exp. 7.4.0.0. 2172/06.- Sol·licitud de subvenció per la compra de primera vivenda presentada per Jordi Perez Bono. Vivenda sítia al carrer Av. Lluís Suñer, 15, 1-2.

Exp. 7.4.0.0. 2366/06.- Sol·licitud de subvenció per la compra de primera vivenda presentada per Javier Martín Martinez Lluesa. Vivenda sítia al carrer Cayetano Gomez España, 93, 2-4.

Exp. 7.4.0.0. 2477/06.- Sol·licitud de subvenció per la compra de primera vivenda presentada per Pascual Mompo Martinez i Jessica Garcia Gimenez. Vivenda sítia al carrer Plaza del Pozo, 4, 3-3.

Exp. 7.4.0.0. 975/07.- Sol·licitud de subvenció per la compra de primera vivenda presentada per Bernardo Corcoles Cañes. Vivenda sítia al carrer Sant Judes Tadeu, 17.

Exp. 7.4.0.0. 2499/07.- Sol·licitud de subvenció per la compra de primera vivenda presentada per Rafael Vidal Aguilarte i Sandra Moya Puig. Vivenda sítia al carrer Cayetano Gomez España, 22, 1-4.

Exp. 7.4.0.0. 2537/07.- Sol·licitud de subvenció per la compra de primera vivenda presentada per Roberto Vives Panadero. Vivenda sítia al carrer Requena s/n, 4-22.

Exp. 7.4.0.0. 2596/07.- Sol·licitud de subvenció per la compra de primera vivenda presentada per Jose Antonio Fernández Gomis . Vivenda sítia al carrer Camilo Dolz, 142, 1-1.

Exp. 7.4.0.0. 2599/07.- Sol·licitud de subvenció per la compra de primera vivenda presentada per Jessica Calvo Caballero. Vivenda sítia al carrer Mendez Núñez, 13, 4-11.

Exp. 7.4.0.0. 2661/07.- Sol·licitud de subvenció per la compra de primera vivenda presentada per Carla Torres Cano i Antonio Carbo Hernandez. Vivenda sítia al carrer Union, 53, 3-11.

Exp. 7.4.0.0. 2667/07.- Sol·licitud de subvenció per la compra de primera vivenda presentada per Jose Maria Ortiz de la Guia i Lorena Simo Garcia. Vivenda sítia al carrer Enric Soler i Godes, 1, 3-12.

Exp. 7.4.0.0. 2699/07.- Sol·licitud de subvenció per la compra de primera vivenda presentada per Noelia Candel Martinez. Vivenda sítia al carrer Cayetano Gomez España, 17, 6-21CA.

Exp. 7.4.0.0. 2732/07.- Sol·licitud de subvenció per la compra de primera vivenda presentada por Jose Maria Martinez Soler. Vivenda sítia al carrer la Pau, 37.

Exp. 7.4.0.0. 2809/07.- Sol·licitud de subvenció per la compra de primera vivenda presentada per Laura Oliver de la Merced. Vivenda sítia al carrer Nord, 18, 3-7.

Exp. 7.4.0.0. 2919/07.- Sol·licitud de subvenció per la compra de primera vivenda presentada per Adel Balaia. Vivenda sítia al carrer Bandera Valenciana, 16, 4-12.

Exp. 7.4.0.0. 2939//07.- Sol·licitud de subvenció per la compra de primera vivenda presentada por Ana Maria Castello Bernia Bernia i Marco Antonio Redondo Ortiz. Vivenda sítia al carrer Taronger, 40.

Exp. 7.4.0.0. 2949/07.- Sol·licitud de subvenció per la compra de primera vivenda presentada per Francisco Gimenez Botella. Vivenda sítia al Requena, 52, 5-30.

Exp. 7.4.0.0. 2950/07.- Sol·licitud de subvenció per la compra de primera vivenda presentada per Susana Moreno Ferrer Vivenda sítia al carrer Requena, 52, 4-20.

MEDI AMBIENT

Exp. 4.4.3.0. 3803/07.- Ordre d’execució per a la tala d’un pi al carrer Sagrada Família 46, propietat de Hilario Beltrán Soler.

RECURSOS HUMANS

Exp. 374/05.- Dació de compte de les actes emeses pel Tribunal Qualificador del procés selectiu per a proveir una plaça d’intendent principal de la Policia Local.

Exp. 457/06.- Dació de compte de les actes emeses pel Tribunal Qualificador del procés selectiu per a proveir una plaça d’administratiu, pel torn de promoció interna i proposta de nomenament.

Exp. 299/07 a 302/07.- Dació de compte de les actes emeses pel Tribunal Qualificador del procés selectiu per a la contractació dels professors dels Tallers de la Dona i de Manualitats per a Discapacitats.

Exp. 330/07 a 334/07.- Dació de compte de les actes emeses pel Tribunal Qualificador del procés selectiu per a la contractació dels professors dels Tallers de la Casa de la Cultura i de l’Aula Municipal d’Arts Plàstiques.

Exp. 364/07.- Absències injustificades del personal vinculat a la subvenció “INEM AGRÍCOLA 2007”.

Certificació de serveis prestats del personal temporal de l’Hospital Municipal Santa Lucia.

Exp. PERSONAL.- Adscripció en comissió de servicis de l'Agent de la Policia Local Jesús Llamazares Giner.

IDEA

Resultats servei borsa d’ocupació juliol 2007.

Resultats servei borsa d’ocupació agost 2007.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 148/02.- Escrit del Club Esportiu de Caça i Tir Sant Bernat, sol·licitant la devolució de la garantia definitiva per finalització del contracte de l’aprofitament forestal Caça, del Mont de La Garrofera.

Exp. 300/02.- Autorització a Aguas de Valencia, S.A., per a la realització del projecte de “Renovació del clavegueram i aigua potable al c/ Benito Pérez Galdós”.

Exp. 274/07.- Inici expedient de contractació, per procediment negociat, del subministrament d’aigua en les dependències municipals.

Exp. 302/07.- Escrit de Mª. Asunción Piera Andrés, en què sol·licita la reparació del nínxol núm. 36, tramada 3a, del grup Sant Llorenç.

Exp. 334/07.- Escrit de Juan Pla Pons, sol·licitant autorització municipal per a la recollida de les olives de l’olivera de la Plaça de la Generalitat.

CULTURA

Exp. 07/342.49.- Sol·licitud, de l'Associació Cultural Moros de la Vila, d’ocupació del parc de l'Aràbia Saudita els dies 5, 6 i 7 d’octubre en la celebració d’una festa.

Exp. 07/321.43.- Subvenció a l'Associació Cultural Moros de la Vila per a la celebració de les festes de Moros de la Vila els dies 5, 6 i 7 d’octubre.

Exp. 07/417.57.- I Pla de la Joventut d'Alzira. Exp. 07/382.43.- Sol·licitud, de l'Associació de Sant Josep, del Gremi de Fusters, de subvenció per a les festes en honor al seu patró.

Exp. 07/277.43.- Sol·licitud, de l'Associació de la Medalla Miraculosa-Parròquia Mare de Deu de l'Encarnació, de subvenció per a actes religiosos-festius per al dia 27 de maig del 2007.

Exp. 07/248.43.- Sol·licitud de la Reial Confraria de la Mare de Deu de la Murta, de subvenció per a una paella gegant elaborada amb motiu de la Romeria a les ruïnes del monestir de la Murta.

Exp. 07/430.14.- Programació cultural octubre 2007. Exp. 07/410.14.- Inici d’expedient per a la contractació, per mitjà de procediment negociat, de l’edició de l'Almanac Municipal corresponent a l’any 2008.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 07/007.- Prestacions Econòmiques Reglades,PER, any 2007

Exp. 07/125.- Sol·licitud ingressos en la Residencia Municipal de Persones Majors.

Exp. 07/126.- Prestacions Econòmiques Individualitzades.

INTERVENCIÓ

Exp. 2007-34-1107.- Ordenació de gastos núm. 34/07.

Concessions administratives susceptibles d’augment a l’1 d’agost de 2007.

Concessions administratives susceptibles d’augment a l’1 de setembre de 2007.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

L'ALCALDESSA

0 comentarios