Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 18/2008 __ SESSIÓ ORDINÀRIA 21 DE MAIG DE 2008 __ AJUNTAMENT D’ ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp.-08/034.- Prestacions Econòmiques Reglades PER any 2008.

Exp.-08/096.- Sol·licitud del servici d’ajuda a domicili.

Exp.- 08/097.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp.- 08/098.- Sol·licitud ingressos en les Residències municipals de Tercera Edat.

Exp. 08/099.- Sol·licitud d’inclusió en el programa “menjar a casa”.

CULTURA

Exp. 08/217.22.- Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Educació, destinada a l'escolarització dels Centres d'Educació Infantil de primer cicle, de titularitat municipal.

Exp. 08/475.52.- Ludoteca d'Estiu del 2 al 15-06-2008, dins del Programa de Turisme, Oci i Cultura, campanya 2008 de Diputació de València (SARC).

Exp. 08/228.33.- XXI Volta a Peu Escolar.

Exp. 08/229.33.- Sol·licitud, del Club Escacs Alzira, d'abonament dels gastos d'aigua i llum de les instal·lacions municipals de carrer de Pere Morell.

IDEA

Resultats servei Borsa d’Ocupació abril 2008.

Dació de compte de resultats de la pàgina web de l’Agència de Desenvolupament Local “IDEA”, www.idea-alzira.com, durant el primer quatrimestre de l’exercici 2008.

Sol·licitud a la Conselleria d’Ocupació per a l’homologació d’especialitats formatives incloses en el Fitxer d’Especialitats Formatives 2008 de l’INEM

Proposta de modificació del projecte PAMER 2008 sol·licitat a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per import de 21.154,94 €.

Proposta de modificació del projecte EZOINT 2008 sol·licitat a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per import de 7.732,28 €.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-21-1107.- Ordenació de gastos núm. 21/08.

Exp. 2008-08-1100.- Modificació de crèdits 8/08 del Pressupost General vigent, per generacions de crèdits.

Compte justificatiu que presenta Antonio Zaragozá Llovera.

Compte justificatiu que presenta el grup municipal PSD-PSICV corresponent al primer semestre de 2008.

POLICIA LOCAL

Exp. J-91/08.- Sol·licitud de Digna Luz Jaramillo González, per a ocupar la via pública amb taules i cadires a la vorera del carrer Gandía, núm. 1, bar La Torre.

Exp. J-92/08.- Sol·licitud de José Cortés Navalón per a ocupar la via pública amb taules i cadires en la calçada de rodatje al carrer Mare de Déu del Lluch, núm. 19, bar Tarzán.

Exp. J-94/08.- Sol·licitud de la Falla Ausiàs March, per a realitzar el II campionat de bàsquet a la Plaça de la Marina Espanyola, el día 7 de juny de 2008.

Exp. Multa 07/19603.- Recurs extraordinari de revisió de Salvador Luis Vázquez, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 9 de gener de 2008.

Exp. Multa 07/24389.- Recurs potestatiu de reposició de Diego Lázaro Balades, contra el Decret núm. 735. Direcció de Policía, de data 20 de desembre de 2007.

RECURSOS HUMANS

Exp. 458/07.-Segona edició del curs de conversió del Grup D al C i del grup E al D.

Exp. 89/08.- Personal amb saldo horari negatiu durant l’exercici 2007

Exp. 93/08.- Dació de compte de les actes emeses pel Tribuna Qualificador i orde de la borsa de treball d’Auxiliar de Servicis Culturals.

SANITAT

Exp. 52/C/07.- Solar insalubre en la C/ Materna.

Exp. 24/C/08.- Presentació d'al·legacions a la denúncia del Seprona a José Antonio Soler Monerri per la no tinença de llicència per a gossos potencialment perillosos i no portar boç, ni corretja inferior a dos metres.

Exp. 41/C/08.- Sol·licitud de llicència municipal per a la tinença d'animals perillosos, realitzada per Javier Mondejar Boluda.

Exp. 52/C/08.- Denúncia del Seprona a José Franco Moreno per infracció al decret 145/2000 de tinença d'animals perillosos.

Exp. 53/C/08.- Cessió d'ús en precari a Lacua Protectora d'Animals d'un immoble siti en la C/ Sueca.

Exp. 55/C/08.- Denúncia sobre un solar insalubre en la C/ Diego de Almagro.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 175/08.- Escrit d’Eliseo Prades Ahullana, sol·licitant autorització municipal para la venda de xurros en la Pl. de la Generalitat.

URBANISME

Exp. 4.1.1.0. 1583/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Obras y Proyectos Lux. Objecte: Instal·lació de línea aèria per a auxiliar d’obres i col·locació de quatre pals de fusta amb suport provisional per instal·lacions de nova construcció al carrer Projecte, núm. 6 Tulell.

Exp. 4.1.1.0. 2543/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Salvador Vila, S.L.. Objecte: Obertura i tancament de sanga normalitzada per Iberdrola, per a allotjar tres línies subterrànies de baixa tensió que des del C.T. Iberdrola “Verge de la Murta” donaran servici elèctric a l’edifici de vivendes “Bloc III”, amb accés a c Pavia, nº 8 d’Alzira.

Exp. 4.0.0.1. 1961/08.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres consistents en la construcció de 4 vivendes en Illa de cases 31, parcel·la 31-II de la Urbanització “El Racó”.

Exp. 4.0.0.1. 2175/08.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres  consistents en la construcció d’edifici en carrer Nord, cantonada amb carrer Benifairó. Sol·licitant: Alamela, S.L.

Exp. 4.1.2.0. 2251/08.- Renuncia de petició de llicència d’obres per a la reforma de panaderia, zona sense ús i zona d’accès de supermercat d’alimentació en carretera d’Albalat, s/n. Sol·licitant: Lidl Supermercados, S.A.U.

Exp. 4.1.3.0. 2519/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Karla Rosa Carrillo. Servici de publicitat i disseny, relacions públiques i similars a la pl. Major, núm. 3.

Exp. 4.1.3.1. 2055/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Toldos Roselló, C.B. Taller de reparació de tendals a la partida el Cano, nau 3, ctra. Albalat.

Exp. 4.1.3.2. 85/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Guillermo Enguix Quesada. Clínica dental a l’av. Sants Patronos, núm. 22-1-5.

Exp. 4.1.3.2. 241/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Gama Decoración y Pinturas, S.L. Magatzem de pintures al c/ Simat, núm. 8-baix.

Exp. 4.1.3.2. 433/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Aníbal Galera Centeno. Emmagatzemament i venda de productes de bombes i grups de pressió a l’av. Dret de Reunió, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 569/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Pretec, S.L. Ampliació d’indústria de prefabricats de formigó al Polígon Industrial núm. 1, illa de cases 9, parcel·les H-N.

Exp. 4.1.3.2. 808/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Dolores Llavería Gómez. Acadèmia de peluqueria i estètica al c/ Benito Pérez Galdós, núm. 51-baix.

Exp. 4.1.3.2. 1029/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Forners de Sant Roc, S.L. Hostal al c/ Sant Roc, cantonada amb c/ Albornoz.

Exp. 4.1.3.2. 1161/05.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Cartonajes Unión, S.A. Activitat d’ampliació d’indústria de muntatge de caixes de cartó ondulat al Polígon Industrial Fracà, c/ en Projecte, naus 5 i 6.

Exp. 4.1.3.2. 1976/08.- Desistiment a la sol·licitud de llicència ambiental per a la reforma de forn, zona sense ús i zona d’accés de supermercat d’alimentació a la ctra. Albalat. Sol·licitant: Lidl Supermercados, S.A.U.

Exp. 4.1.3.2. 2022/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Francisco Piera, S.L. Activitat de fabricació de caixes de cartó litografiades, impresos, fullets i catàlegs a l’av. Drets Humans, núm. 8.

Exp. 4.1.5.1. 3795/07.- Llicència municipal de primera ocupació parcial per huit vivendes síties a l’edifici carrer de Santos, núm. 4 i 6, Sol·licitant: Admón.-Niz, S.L.

Exp. 4.1.5.1. 43/08.- Llicència municipal de primera ocupació parcial per soterrani garatge de l’edifici situat al carrer de Santos, num. 4, 6 i 8, i devolució aval. Sol·licitante: Admón.-Niz, S.L.

Exp. 4.1.5.2  2257/08.-Llicència municipal de segona o posterior ocupació per a vivenda situada  al carrer Arts Gràfiques número 10, sol.licitant : Sandra Herrera Guerrero.

Exp. 4.1.5.2  2429/08.-Llicència municipal de segona o posterior ocupació per a vivenda situada  a l’av. Vicent Vidal número 10-1-1. Sol.licitant David Medes Miguel.

Exp. 4.1.5.2  2432/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per a vivenda situada al carrer Independència número 3-1-1. Sol.licitant Maribel Rosales Serra.

Exp. 4.1.5.2  2522/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per a vivenda situada al carrer Francesc Bono número 5-4-16. Sol·licitant  Inmobiliària Luampa, S.L

Exp. 4.1.5.2  2523/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per a vivenda situada al carrer Venècia número 22-4-8. Sol.licitant Olgar Igcasa, S.L

Exp. 4.1.7.0. 2446/08.- Llicència de segregació de terrenys situats a l’illa de cases M12, parcel·la 20a del Sector PPR10 Tulell. Sol·licitant: Desarrollos Urbanos 20a.

Exp. 4.3.0.0. 2551/08.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Belén Cuenca Almendros. Construcció d’una base d’uns 70 m2 de 3 fileres de blocs de 20 x 20 x 40 sobre aproximadament uns 50 m2 i los 20 m2 restants amb biguetes i bovedilles, formigonades en la seua superfície i construcció de casa de fusta  d’aproximadament uns 40 m2 en el polígon 13, parcel·la 389.

Exp. 3.2.1.0. 2412/08.- Adjudicació de la Asistencia Técnica per la redacció del projecte d’execució reforç forjats i substitució coberta casona de La Murta.

Exp. 3.3.0.0. 2149/08.- Recepció de les obres i devol·lució de fiança a Solrie Medio Ambiente, S.L. constituïda per a respondre de l’obra instal·lació contenidors soterrats a l’àrea Paça Major (sector carrer Benito Pérez Galdós i carrer Correus).

Exp. 3.3.0.0. 2517/08.- Recepció de les obres i devolució de fiança a Romefer, S.L. constituïda per a respondre de l’obra rotonda Plaça Generalitat – La Menina.

Exp. 3.3.0.0. 2549/08.- Recepció del subministrament i devol·lució de fiança a l’entitat mercantil Fresnel, S.A. constituïda per a respondre del subministrament i instal·lació de cambra escénica Gran Teatre d’Alzira.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

0 comentarios