Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA
Chollo del día - Auriculares inalámbricos Logitech 33,60 € 90 € -63%

JUNTA DE GOVERN Nº 38. SESIÓN ORDINARIA 17 D’OCTUBRE DE 2007. AJUNTAMENT D’ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 27 de juny, i 4, 10 i 18 de juliol de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

SECRETARIA

Exp. P-137/06.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Asunción Fuertes Expósito per caiguda en Pl. Major per un enfonsament en el paviment.

Exp. P-007/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Gloria-José Villanueva Palacios per danys en pantaló per una senyalització trencada al c/ Francisco Arbona.

Exp. P-034/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per José Luis Sospedra Pla, en representació de Cristian Sospedra Sales, per danys en motocicleta per senyalització en la calçada acabada de pintar.

Exp. P-118/07.-Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Teresa Ull Andrés per caiguda en c/ Sueca núm. 29, per una rasa per obres de Tulell.

URBANISME

Exp. 4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.3.0. 1445/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Bernardo Tarros Ferrer. Venda de llavors i articles de jardineria al carrer Pere Esplugues núm. 90-baix.

Exp. 4.1.3.0. 1799/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Més K Somnis, S.L. Venda de matalafs al carrer Francesc Oliver Batlle núm. 7.

Exp. 4.1.3.0. 1962/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Carmen Pilar Gil Sanchis. Centre d’ estudis al carrer Benimodo núm. 3-baix.

Exp. 4.1.3.0. 2592/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Mª Teresa Avila Ribero. Floristeria al carrer Reis Catòlics núm. 79.

Exp. 4.1.3.0. 3321/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Verónica Centeno Lopez. Perruqueria al carrer Maria Guerrero núm. 8.

Exp. 4.1.3.2. 867/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Olvido Solaz Vidal. Quiosc amb venda d’articles de pirotècnia al carrer Francesc Arbona núm. 1.

Exp. 4.1.3.2. 1495/07.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Caixa Popular, Caixa Rural, S. Coop. De Crédito. Oficina bancària al carrer Gandia núm. 23-baix cantonada carrer Pare Vicent Ribes núm. 11.

Exp. 4.1.3.2. 1929/07.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Conselleria de Justícia i Administracions Publiques. Jutjats a la Plaça de la Generalitat núm. 12.

Exp. 4.1.3.2. 2968/07.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Inversiones Girbes Barceló, S.L. Magatzem amb material per a la construcció a l’avinguda Dret d’Associació, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 3339/07.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Pascual Solaz Garcia. Taller de fusteria metàl·lica a l’avinguda de la Democràcia, núm. 13.

Exp. 4.1.3.2. 3531/07.- Llicència ambiental. Sol·licitant: CAM Caja Ahorros del Mediterráneo. Oficina bancària al carrer Pare Castells núm. 2 cantonada carrer Verge del Lluch.

Exp. 4.1.5.1. 2598/07.- Llicència municipal de primera ocupació per vivenda unifamiliar entre mitgeres sítia al carrer Mestre Moscardó, núm. 10. Sol·licitant: Alfredo Martínez García.

Exp. 4.1.5.1. 3035/07.- Llicència municipal de primera ocupació per vivenda unifamiliar entre mitgeres sítia al carrer Mestre Serrano, núm. 6. Sol·licitant: Miguel Angel Zayas Roman.

Exp. 4.1.5.1. 3861/07.- Llicència municipal de primera ocupació per a vivenda unifamiliar entre mitgeres a l’avinguda Jose Pau Margantoni cantonada carrer Vicent Perez Pelufo. Sol·licitant: Miguel Garcia Redal.

Exp. 4.1.7.0. 476/07.- Llicència de segregació de finca rústica sítia al Polígon 67, parcel·la 9. Sol·licitant: Comunitat de Regants de la Sèquia Reial del Xúquer.

 RECURSOS HUMANS

Contractació amb caràcter temporal de personal per a la plaça d’auxiliar de gestió cultural.

Exp. PERSONAL.- Adscripció en comissió de servicis de l’agent de la Policia Local Raúl González Ripoll.

Exp. 150/05.- Sol·licitud de canvi a 2a activitat de Joana del Roj Fuertes

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 288/05.- Recurs de Reposició de J. Ramón Roselló Vendrell, en nom i representació de Juan Albelda Alonso, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial, pels danys ocasionats en el seu vehicle, per accident de trànsit.

Exp. 13/06.- Recurs de Reposició de Silvia Savall Pelegrí, en nom del seu fill Angel Algaba Savall, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats en caure una paperera, al carrer Alquenencia.

Exp. 186/06.- Recurs de Reposició d’Emilia Añó Roig, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats en caiguda al c/ Dr. Sociats.

Exp. 350/07.- Proposta de la Sra. regidora de Serveis Públics, sobre designació de noms als grups de nínxols núm. 15 i 17, del Cementeri Municipal.

POLICIA LOCAL

Exp. J-129/07.- Adquisició d’un vehicle automòbil per al servici de l’alcaldia.

Exp. J-163/07.- Sol·licitud de la falla Plaça Malva per a celebrar una festa el dia 31 d’octubre del 2007.

Exp. J-164/07.- Sol·licitud de la falla Camilo Dolz per a celebrar una festa el dia 20 d’octubre del 2007.

SANITAT

Exp. 71/C/07.- Sol·licitud llicència municipal per a la tinença d’animals perillosos, realitzada per Tamara Fusch.

CULTURA

Exp. 07/441.86.- Comunicació de les obres d’art donades pels artistes a l'Ajuntament amb motiu de les exposicions en la sala municipal

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 07/139.- Prestacions Econòmiques Individualitzades.

INTERVENCIÓ

Exp. 2007-38-1107.- Ordenació de gastos núm. 38/07.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

L'ALCALDESSA

0 comentarios