Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA
Chollo del día - Ventilador de techo 39,98 € 104,98 € -62%

BASES PER A LA CONCESSIÓ D'UNA BECA D'INVESTIGACIÓ SOBRE ALZIRA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

BASES PER A LA CONCESSIÓ D'UNA BECA D'INVESTIGACIÓ SOBRE ALZIRA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

1. Es convoca una beca d'investigació sobre Alzira des de la perspectiva de gènere. La temàtica podrà versar sobre la ciència, l'economia, l'ocupació, la filosofia, la història, la cultura, el benestar social, l'esport, la música, les arts, l’arquitectura, l’urbanisme, l’enginyeria, la investigació, etc., a Alzira des de la perspectiva de gènere.  

2. Podran optar a esta beca qualsevol persona o agrupació de persones de la Comunitat Valenciana que presenten un projecte d'investigació i estudi sobre la temàtica exposada en el punt 1. 

3. La dotació d'esta beca serà de 2.000 €. El pagament es farà a càrrec del pressupost de 2008 i estarà supeditada a l'existència de la corresponent partida pressupostària. L'import de la beca es lliurarà complet a l'entrega del treball, una vegada fetes les comprovacions pertinents.  

4. En el cas de projecte col·lectiu, l'agrupació de persones designaran una única persona física que actuarà en representació del grup i es farà responsable de l'acompliment de les obligacions que se'n deriven en el cas de ser-li concedida la beca. 

5. Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades d'un sobre que continga la documentació següent: 

5.1 Projecte d'investigació, que ha d'incloure el concepte i el plantejament del projecte d'investigació, l'esquema general de la investigació/estudi, els objectius, les fonts, la metodologia, les fases i la bibliografia que s'utilitzarà.

5.2 El projecte es presentarà mecanografiat en DINA 4 a doble espai, per una sola cara, per quintuplicat, i sense cap dada que identifique l'autoria del projecte. En l'exterior del sobre s’haurà de fer constar “Beca d'investigació del I Pla d'Igualtat entre Dones i Hòmens” i el títol del projecte.

5.3 En l'interior del sobre on s'ha introduït el projecte, esmenat en el punt anterior, s'inclourà un altre sobre tancat dins del qual es farà constar: Títol del projecte. Fotocòpia del DNI. Currículum de totes les persones que realitzaran el treball. Un resum del projecte d'un màxim de dues pàgines. Qualsevol altra dada que poguera resultar d'interés. En l'exterior d'este sobre cal escriure sols el títol del projecte que es presenta.

5.4 No s'acceptaran els projectes que no reunisquen les condicions anteriors. 

6. Els projectes es poden presentar en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. Han d’estar escrits en programa informàtic de tractament de textos (tipus Word), cos de lletra 12, tipus Arial. Les pàgines han d’estar numerades. 

7. Els projectes es presentaran en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Alzira, pels procediments previstos en la legalitat vigent, fins al dia 30 de desembre de 2007. Han de ser inèdits i no poden haver estat premiats en cap altre concurs ni haver rebut cap altra ajuda econòmica. 

8. Selecció del projecte: 8.1 La selecció del projecte anirà a càrrec d'una Comissió Qualificadora integrada per:       

* Presidència:   L'alcaldessa, o regidora/or en qui delegue.      

* Vocalies:  La regidora de la Dona; tres tècniques o tècnics d'este Ajuntament; 

* Una persona experta en investigació i estudis des de la perspectiva de gènere vinculada  a l'àmbit universitari; l'agent d'igualtat entre dones i hòmens d'este Ajuntament i el cap de Servei de Benestar Social, que actuarà com a secretari.

Les persones integrants de la Comissió Qualificadora no podran dirigir ni formar part de cap equip investigador aspirant a l'obtenció d'esta beca. La Comissió Qualificadora adoptarà la decisió per majoria. La resolució es farà pública dins del primer trimestre de l'any 2008. La decisió serà inapel·lable.

9. Una vegada concedida la beca, l'autora o l'autor del projecte tindrà fins el 30 de novembre de 2008 per a presentar el treball acabat. No obstant això, la Comissió Qualificadora podrà sol·licitar a partir de juny de 2008 un informe sobre el procés d'elaboració del treball.  

10. El treball acabat s'haurà de presentar en format informàtic i en format de paper DIN A4, amb una extensió mínima de 100 pàgines a una cara i doble espai, incloent-hi gràfiques, quadres, annexos i bibliografia.  

11. L’Ajuntament d’Alzira es reserva el dret, respectant-ne l'autoria, de difondre i publicar el treball del projecte d'investigació que resulte becat (publicació format llibre, llibre electrònic, web, etc.), durant un màxim de dos anys comptats des de la data d'aprovació del treball per part de la Comissió Qualificadora, sense abonar drets d'autoria addicional. Si durant este període de temps les autores o els autors volen publicar el treball, ho sol·licitaran a l'Ajuntament d’Alzira, que haurà d'autoritzar- ho per escrit. La reserva dels drets de publicació no implica compromís d'edició per part de l’Ajuntament d’Alzira.  

12. Els projectes presentats i no premiats es tornaran a partir de l'endemà de fer pública l'adjudicació de la beca. Es podran recollir personalment o s'enviaran per correu, contra reembossament, prèvia petició de les persones interessades, durant un termini màxim d'un mes. Transcorregut este termini, s'entendrà que les autores/ors accepten cedir els projectes com a fons documentals d'este Ajuntament.  13. La participació en esta convocatòria suposa l'acceptació íntegra d'estes bases i dels drets i les obligacions que se'n deriven. Les qüestions no previstes en estes bases les resoldrà la Comissió Qualificadora segons el seu lliure criteri. 

Ajuntament d'Alzira

0 comentarios