Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 39 ----- SESIÓN ORDINARIA 24 D’OCTUBRE DE 2007 ----- AJUNTAMENT D’ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 24 de juliol de l’actual. Correspondència i disposicions oficials.

SECRETARIA

Exp. P-116/07.- Reclamació formulada per Josefa Torrome Hernández per caiguda en carrer Blasco Ibáñez, 3, pel mal estat de la rampa de minusvàlids.

Exp. P-132/07.- Baixa en l’Inventari General de Béns Municipals de fotocopiadora XEROX, sítia en el Departament de Cultura (M-0682).

Exp. P-125/07.- Reclamació formulada per Mar Rostoll Martínez, en representació del seu fill menor, pel mal estat del Parc de la Rambla.

URBANISME

Exp. 4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.2.0. 2588/07.- Modificació de Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Francisca López Enguix. Construcció de vivenda unifamiliar aïllada en illa “Q”, parcel·la 2 de la Urbanització Santa María de Bonaire.

Exp. 4.1.2.0. 2881/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Jesús Calvo Martínez. Construcció de vivenda unifamiliar entre mitgeres en carrer En Progrés, núm. 25.

Exp. 4.1.2.0. 2924/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Tovial la Ribera, S.L. Enderroc i posterior construcció de 6 vivendes en carrer María Guerrero, núm. 7.

Exp. 4.1.2.0. 2925/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Manuel Cano Sanz. Construcció d’edifici de planta baixa, garatge i planta primera cambra en carrer Família Vernich, núm. 5 i 7.

Exp. 4.1.2.0. 3721/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Xúquer Habitat S.L. Enderroc d’edificació existent en carrer Verge de la Murta, núm. 46.

Exp. 4.1.2.0. 3952/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Ruben Pau Andrés. Reforma de bar en Plaça Major, núm. 41 cantonada amb carrer Tinent Boscá, baix.

Exp. 4.1.2.0. 4066/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Antonio Sanjuan Pascual. Construcció de vivenda unifamiliar en carrer Cid, núm. 80.

Exp. 4.1.2.0. 4174/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Monsolar Ingeniería, S.L. Instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa en carrer Dret de Reunió, s/n, del Polígon Industrial Tisneres.

Exp. 4.1.3.0. 1603/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Emilio Belda, S.L. Venda al detall de material elèctric i oficina al carrer Pere Esplugues núm. 97.

Exp. 4.1.3.0. 3664/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Mª Florencia Sciurano. Centre de reconeixement mèdic de conductores i portadors d’armes al carrer Riola núm. 4-2-3.

Exp. 4.1.3.0. 3811/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Salvador Martí Gonzalez. Traster al carrer Nord núm. 15.

Exp. 4.1.3.0. 3820/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Margarita Blanco del Olmo. Tenda d’arreglaments i compostura de peces de roba al carrer Pare Castells núm. 28.

Exp. 4.1.3.0. 3920/07- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Bloc Ferrer, S.L. Venda de mobiliari auxiliar i decoratiu al carrer Pintor Parra núm. 26-baix.

Exp. 4.1.3.0. 3957/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Moble Store, S.L. Venda de matalassos al carrer Doctor Just núm. 1.

Exp. 4.1.3.0. 4021/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Francisca Rosa Orquin Oltra. Venda de roba infantil-juvenil i complements al carrer Pare Castells núm. 16-baix.

Exp. 4.1.3.0. 4214/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Little Dog, S.L. Activitat de producció d’energia elèctrica mitjançant panels solars al polígon 29, Parcel·les 227, 228 i 229.

Exp. 4.1.3.1. 816/07.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Allianz Seguros y Reaseguros, S.A. Oficina d’assegurances al carrer Antonia Cerdà núm. 1.

Exp. 4.1.3.2. 806/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Alzimabre CR, S.L.L. Industria manufacturera de marbre, granit i derivats al Polígon Industrial Tisneres.

Exp. 4.1.3.2. 4171/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Centro Radiólogo Dental, C.B. Activitat de centre de radiagnòstic dental al carrer Polinyà núm. 10-baix.

Exp. 4.1.3.2. 4234/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Vidal Europa, S.A. Activitat de venda al detall d’articles de regal, alimentació i diversos en regim d’autoservei amb garatge de vehicles automòbils a les parcel·les C1 i C2, illa M1, Sector Ppi-01 UEI-01 Polígon Industrial Carretera Albalat-Oest.

Exp. 4.1.3.2. 4278/07- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Natividad Boluda Herredor. Activitat d’elaboració i venda de menjar preparat per endur-se a l’avinguda Vicent Vidal núm. 77-baix.

Exp. 4.1.5.1. 1966/07.- Llicència municipal de primera ocupació per vivenda entre mitgeres sítia al carrer Bonavista, núm. 49. Sol·licitant: Elsa Romero Tormos.

Exp. 4.1.5.1. 3232/07.- Llicència municipal de primera ocupació per habilitació de planta per vivenda al carrer Pere Esplugues, núm. 32-2. Sol·licitant: Ricardo Santamaría Boquera.

Exp. 4.1.5.1. 3566/07.- Llicència municipal de primera ocupació per tres vivendes unifamiliars adossades al carrer Matilde Malo, cantonera carrer La Solana de la Barraca d’Aigües Vives. Sol·licitant: Residencial La Falsia, S.L.

Exp. 4.1.5.1. 3587/07.- Llicència municipal de primera ocupació per edifici situat al carrer Pere Castells, cantonera carrer Vicent Segura. Sol·licitant: Eurourbi, S.L.

Exp. 4.2.2.0. 4116/07.- Informació urbanística dels immobles sitis a la Plaça d’Alacant núm. 5. Sol·licitant: Castera Arquitectos, S.L.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de triennis del personal funcionari i laboral fix amb efectes econòmics d’octubre del 2007.

Exp. PERSONAL.- Compliment 18 mesos d'Incapacitat Temporal de ROSA PELLICER PASCUAL.

IDEA

Dació compte aprovació de subvenció de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per a la contractació (tercera pròrroga) de dos AEDLs per un import de 54.091,08 €.

Realització de jornada informativa sobre el nou Estatut del Treballador Autònom.

Sol·licitud  d’Ajudes Municipals a la Inserció Laboral per a l’exercici 2007 de Simbols Senyalització Integral S. COOP. VL.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Inserció Laboral per a l’exercici 2007 de Electricidad Escrivá, S.L.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d'Empreses a Alzira de Carmen Pilar Gil Sanchis per a l’exercici 2007.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 353/07.- Escrit d’Aguas de Valencia, S.A., pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a diversos abonats per falta de pagament.

POLICIA LOCAL

Exp. J-166/07.- Sol·licitud de la falla Caputxins per celebrar una festa el dia 31-10-07.

Exp. J-167/07.- Sol·licitud de la falla Les Basses per celebrar la festa del mig any faller el dia 27-10-07. cultura.

Exp. 07/140.14.- Aprovació del gasto dels "Premis Literaris Ciutat d'Alzira" i Jornades Culturals.

Exp. 07/452.22.- Sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Benestar Social per al manteniment del centre d’atenció infantil de titularitat municipal Escola Infantil la Muntanyeta.

Exp. 07/453.22.- Sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Benestar Social per al manteniment del centre d’atenció infantil de titularitat municipal Escola Infantil Infants.

Exp. 07/454.22.- Sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Benestar Social per al manteniment del centre d’atenció infantil de titularitat municipal Escola Infantil Llepolies.

Exp. 07/390.43.- Sol·licitud, de la Real Confraria de la Mare de Déu del Lluch, de subvenció per a la celebració de les festes patronals en honor de la Mare de Déu del Lluch.

INTERVENCIÓ

Exp. 2007-23-1100.- Modificació de crèdits núm. 23/07 del pressupost general vigent, per transferències de crèdits.

Exp. 2007-39-1107.- Ordenació de gastos núm. 39/07. Revisió de preu del contracte subscrit amb el Sr. Lambert Miquel Penalba Olivares pel servici d’impartició de classes del taller d’arts plàstiques.

ARXIU MUNICIPAL

Sol·licitud de José A. Porcar Magraner de certificació que acredite canvi de nom de via pública i data.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

L'ALCALDESSA

0 comentarios