Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA
Chollo del día - Auriculares inalámbricos Logitech 33,60 € 90 € -63%

JUNTA DE GOVERN Nº 1/2008 __ SESSIÓ ORDINÀRIA 9 DE GENER DE 2008 __ AJUNTAMENT D’ ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

URBANISME

Exp. 4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències. Exp. 4.1.3.2. 4686/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Explotaciones Las Lomas, S.L. Instal·lació solar fotovoltaica a l’av. Dret de Reunió (Polígon Tisneres). Exp. 4.1.3.2. 1062/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Sergio Calatayud Marí. Taller d’arts gràfiques al c/ Doctor José González, núm. 5-baix. Exp. 4.1.3.2. 1342/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Galpgest Petrogal Estaciones de Servicio, S.L. Activitat d’ampliació d’estació de servici a l’av. Voluntat Popular, s/n. Exp. 4.1.3.2. 2753/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Cooperativa Hortofrutícola d’Alzira-Alzicoop, Coop.V. Activitat d’ampliació d’estació de servici amb llavat de vehicles a l’av. Carcaixent, s/n. Exp. 4.1.3.2. 3533/07.- Llicència ambiental. Sol·licitant. Eveso Construcciones, S.A. Oficines i magatzem de materials de la construcció al c/ Cordellers, núm. 9. Exp. 4.1.3.2. 4470/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant. José David Morán Bercianos. Activitat de cafeteria al c/ Benito Pérez Galdós, núm. 62. Exp. 4.1.3.2. 4825/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Yagu Peix i Peix, S.L. Activitat de comerç a l’engròs de pinsos i aliments per a animals i accessoris per a animals de companyia, a l’av. de la Democràcia, núm. 26. Exp. 4.1.5.1. 2336/07.- Llicència municipal de primera ocupació per vivenda unifamiliar entre mitgeres sítia al carrer Bailén, núm. 41. Sol·licitant: Elena Sanjerónimo Benavent. Exp. 4.1.5.1. 3860/07.- Llicència municipal de primera ocupació per deu vivendes unifamiliars adossades síties a l’illa de cases 13 de la Urbanització “El Racó”. Sol·licitant: Grupo Inmobiliario de Promoción de Alzira, S.L. Exp. 4.2.3.0. 2583/07.- Certificat urbanístic. Sol·licitant: Gestoria A. Serrano, S.L. Terrenys situats a la Partida del Cementeri. Exp. 3.2.1.0. 4517/07.- Adjudicació de l'assistència tècnica per la redacció de projectes i direcció d’obres. Exp. 3.2.3.0. 3783/07.- Adjudicació subhasta de l’obra “Millores d’accessibilitat urbana a l’av. Sants Patrons, av. Hispanitat i av. Lluís Suñer”.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de triennis del personal funcionari i laboral fix amb efectes econòmics de gener 2008. Exp. PERSONAL.- Revisió antiguitat de Fernando Martínez Pérez. Exp. 381/07.- Dació de compte de l’acta emesa pel Tribunal Qualificador i ordre de la borsa de treball d’Informador de Turisme. Exp. 405/07.- Dació de compte de l’acta emesa pel Tribunal Qualificador i ordre de la borsa de treball de Peó Obrer. Exp. 406/07.- Dació de compte de l’acta emesa pel Tribunal Qualificador i ordre de la borsa de treball de Peó Excavacions i Camins. Exp. 411/07.- Aprovació llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria per a proveir dos places de Tècnic d’Administració Especial (Delineant), amb caràcter de funcionari en propietat, vacants en la plantilla d’esta Corporació.

IDEA

Aprovació de subvenció per al desenvolupament del Pla Integral d'Ocupació "Alzira Motiva't III" per un import de 180.000 € i tràmits per al seu inici.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 246/91.- Escrit del Jutjat de Primera Instància núm. 2, d’Alzira, sol·licitant informe sobre la titularitat d’un lloc del Mercat d’Abastos, a nom d’Antonio Montagud Climent i de Consuelo Canet Benavent. Exp. 1/08.- Escrit d’Eduardo de la Concepción Piera Sotorres, sol·licitant l’adscripció del vehicle marca Peugeot, matrícula 6174 FYP, a la llicencia de taxi núm. 3, en substitució de l’anterior vehicle que causarà baixa. Exp. 2/08.- Escrit de José Flores Guaita, sol·licitant l’adscripció del vehicle marca Peugeot, matrícula 4232 FYS, a la llicencia de taxi núm. 2, en substitució de l’anterior vehicle que causarà baixa.

POLICIA LOCAL

Exp. Multa 07/9036.- Recurs Potestatiu de Reposició de Josefina Damiá Vercher contra el Decret núm. 456.-Direcció de Policia, de data 04-09-07. Exp. Multa 07/19603.- Recurs Potestatiu de Reposició de  Salvador Luis Vázquez Bernia contra el Decret núm. 500.-Direcció de Policia, de data 05-09-07. Exp. Multa 76/5362.- Recurs Potestatiu de Reposició de Fermín Chisvert Gallur, en representació de Gisga Inmobles S.L. contra el Decret núm. 465.-Direcció de Policia, de data 04-09-07. Exp. Multa 06/37718- Recurs Potestatiu de Reposició de José Soriano Puig contra el Decret núm. 458.-Direcció de Policia, de data 04-09-07. Exp. Multa 07/2062.- Recurs Potestatiu de Reposició de Gestión de Recursos de Multas S.L., en representació de José Manuel Gil Baldo, contra el Decret núm. 459.-Direcció de Policia, de data 04-09-07. Exp. Multa 076/9752- Recurs Potestatiu de Reposició de Ángela Mª Ramírez Chávez, contra el Decret núm. 395.-Direcció de Policia, de data 03-09-07. Exp. Multa 06/39704- Recurs Potestatiu de Reposició de Pedro José Jiménez Marín contra el Decret núm. 409.-Direcció de Policia, de data 03-09-07. Exp. Multa 07/13631- Recurs Potestatiu de Reposició de Rafael Rosell Toledo contra el Decret núm. 478.-Direcció de Policia, de data 04-09-07. Exp. Multa 07/13299- Recurs Potestatiu de Reposició de Francisco Javier García Ripoll contra el Decret núm. 486.-Direcció de Policia, de data 05-09-07. Exp. Multa 07/17271.- Recurs Potestatiu de Reposició de Gestión de Recursos de Multas S.L., en representació de Antonio Llavero Ballester, contra el Decret núm. 501.-Direcció de Policia, de data 05-09-07. Exp. J-01/08.- Sol·licitud de Manos Unidas Alzira per a celebrar la 3ª carrera solidaria familiar (volta a peu) el dia 10-02-08.

CULTURA

Exp. 07/542.24.- Concert Centre Educatiu-Empresa per a la realització de pràctiques formatives en centres de treball, entre l'Ajuntament d'Alzira i l'Escola de Capatassos Agrícoles de Catarroja.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 01/08.- Cessió de documents de l’Arxiu Municipal d’Alzira per a l’exposició sobre Jaume I organitzada per la Biblioteca Valenciana. Despatx extraordinari. Precs i preguntes.  

LA ALCALDESA

1 comentario

Maria -

Alguien podria dar una explicación consecuente y legal a la construccion de un edificio de 8/9 alturas en la c/ Venecia (principio numeracion) de Alzira, donde supuestamente no se deben de alzar mas de B+2...?