Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 4/2008 __ SESSIÓ ORDINÀRIA 29 DE GENER DE 2008 __ AJUNTAMENT D' ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 4 de desembre del passat any 2007. Correspondència i disposicions oficials.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències. Exp. 4.1.2.0. 4494/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Garrigues y Llinares, S.L. Enderroc d’edificació existent i posterior construcció d’edifici de 4 vivendes, planta baixa local sense ús específic i garatges al carrer Lepanto núm. 74. Exp. 4.1.3.0. 3522/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: M. Teresa Carrasco Guillem. Garatge privat al c/ Sant Antoni, núm. 2. Exp. 4.1.3.0. 1647/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Delfin Servicios Integrales y de Gestion, S.L. Oficina destinada a consultoria al carrer Albornoz núm. 1-1-1. Exp. 4.1.3.2. 2503/06.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Caja de Ahorros Monte de Piedad Guipúzoa y San Sebastián-Kutxa. Oficina bancària a la Pl. Major, núm. 58. Exp. 4.1.3.2. 1024/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Blanc i Fred, S.L. Oficines, magatzem i taller de reparació d’electrodomèstics a l’av. Dret de Manifestació, s/n, nau 24 B. Exp. 4.1.3.2. 1724/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Álvarez Beltrán, S.A. Magatzem i venda de productes d’instal·lacions elèctriques al Polígon PPI-03, illa de cases B, parcel·la B.13. Exp. 4.1.3.2. 2990/07.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Eléctrica de Carcaixent, S.L. Oficines i magatzem d’empresa instal·ladora elèctrica al Polígon Industrial Fracà, nau núm. 11. Exp. 4.1.3.3. 1631/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: David Picot Gasco. Bar-Cafeteria a la Plaça Enric Soler i Godes núm. 4-baix. Exp. 4.1.3.3. 2779/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Carmen Badenes Pascual. Quiosc al carrer Favareta núm. 45-baix. Exp. 4.1.3.3. 4285/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Terripan, S.L. Forn al carrer Unió núm. 55. Exp. 4.1.5.1. 3204/07.- Llicència municipal de primera ocupació per vivenda sítia al carrer Bailén, núm. 19. Sol·licitant: Mª Jose Dalmau Oliver. Exp. 3.2.3.1. 4564/07.- Proposta modificació de contracte de l’obra “Repavimentació Plaça Major”.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Excedència automàtica per prestació de servicis en una altra administració pública sol·licitada per Javier Cebolla Juan, a partir del 21-01-08. Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Pilar Corts Pérez de realització d’horari flexible.

IDEA

Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a la realització del Programa del Pla de Manteniment dels Serveis Públics en Zones d'Interior (EZOINT) per a l'exercici 2008, per import de 21.848,02 €. Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a la realització del Programa EMCORP 2008: 16 Programes per un import de 450.216,74 €. Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a la realització d'Actuacions Mediambientals (PAMER), per un import de 40.172,04 €. Dació compte de resultats del procés selectiu del professor/ora de suport del Taller d'Ocupació "T'Estime" i aprovació de la contractació. Dació compte de resultats de la justificació de la 1ª fase del Taller d'Ocupació "T'Estime". Dació compte Memòria Anual de resultats de la Borsa d'Ocupació IDEA 2007. Dació compte del Decret 1/08 sobre sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a la contractació de dos Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AEDLs), per un import de 58.819,52 €.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 112/05.- Devolució de la fiança de la contractació de l’obra: “Substitució de fanals del Parc Alquenència” Exp. 14/07.- Contractació de publicitat en autobusos transport urbà, gener, per l’empresa Arpa Valencia, S.L. Exp. 369/07.- Adjudicació del Concurs convocat per a la contractació de l’obra “Adequació de les Instal·lacions Elèctriques del Col·legi Públic Federico García Lorca”.

POLICIA LOCAL

Exp. J-08/08.- Venda de tallers en Pl. Major organitzada per Juniors Santa Catalina, el dia 10-02-08 Exp. J-09/08.- Orquestra i discomòbil en Pl. Generalitat organitzada per la Junta Local Fallera, el dia 01-03-08. Exp. J-10/08.- Venda de manualitats en Pl. Major, organitzada per la parròquia Mare de Déu del Lluch, el dia 10-02-08. Exp. J-11/08.- Festa infantil organitzada per la parròquia Verge del Lluch, al carrer Dr. Llansol, el dia 02-02-08. Exp. Multa 06/38180.- Recurs Potestatiu de Reposició de Carmen Lurbe García, contra el Decret núm. 610.-Direcció de Policia, de data 05-11-07. Exp. Multa 06/36473.- Recurs Potestatiu de Reposició de Carmen Lurbe García, contra el Decret núm. 596.-Direcció de Policia, de data 30-10-07. Exp. Multa 07/18155.- Recurs Potestatiu de Reposició de Juan Gonzalo Collado, contra el Decret núm. 554.-Direcció de Policia, de data 29-10-07. Exp. Multa 07/17251.- Recurs Potestatiu de Reposició de David Felix Grau, contra el Decret núm. 545.-Direcció de Policia, de data 26-10-07.

OMIC

Exp. 02/08. Sol·licitud subvenció per a despeses d’Accions Específiques en matèria de consum, per a l’exercici 2008. Exp. 03/08. Sol·licitud subvenció per a despeses corrents de l’OMIC exercici 2008.

CULTURA

Exp. 08/034.24.- X Premis d'Innovació Educativa Ciutat d'Alzira. Exp. 07/547.23.- Subvenció a la UNED aportació de l'Ajuntament d'Alzira per a l'exercici 2008. Exp. 07/460.23.- Subvenció activitats escolars, curs 2007/2008. Exp. 07/384.23.-  Subvenció a l'Associació Cultural Falla Plaça Malva, per al X Concurs de Narrativa Infantil i Juvenil. Exp. 08/048.19.- Sol·licitud, de la Real Confraria Mare de Déu del Lluch, de cessió temporal de la imatge de la Mare de Déu del Lluch que es conserva en la capella del Cementeri Municipal, per al seu condicionament. Exp. 07/480.52,- Tallers del SARC de Diputació de Valencia. Exp. 08/052.54.- XV Concurs de Cartells de l'Escola d'Estiu.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/019.- Sol·licitud subvenció a l’associació de veïns de la Barraca d’Aigües Vives per al desenvolupament del programa de gimnàstica per a dones. Exp. 08/020.- Subvenció a Càritas Arciprestal d’Alzira de la recaptació de l’any 2007, corresponent a l’autorització a Texlimca S.A. d’arreplega selectiva de roba usada. Exp. 08/021.- Sol·licitud del servici d’ajuda a domicili. Exp. 08/022.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics. Exp. 08/023.- Informe del cap de la Secció de Serveis Socials sobre les modificacions del codi penal en matèria de seguretat viària i la corresponsabilitat de les corporacions locals.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-02-1107.- Ordenació de gastos núm. 2/07. Entregues a compte de l'aportació municipal a l’entitat Alzira Radio, S. A. Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

0 comentarios