Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 36/2008 - AJUNTAMENT D’ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 36/2008 - AJUNTAMENT D’ALZIRA

Sessió ordinària 5 de novembre de 2008

 

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 8 d’octubre de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/114.- Ampliació prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familiar simple o permanent en familia extensa o afí.

Exp. 08/170.- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alzira, l’Agrupació de Persones Sordes de la Ribera (Apesorial) i la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (Fesord CV) per a la implantació i gestió d’un servici integral de mediació social per a persones sordes.

Exp. 08/177.- Sol·licitud treballs en benefici de la comunitat per delictes contra la seguretat viària.

Exp. 08/178.- Sol·licitud inclusió en el programa menjar a casa.

Exp. 08/179.- Sol·licitud inclusió en el programa major a casa.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 26/08.- Sol·licitud d’aprovació de Circular sobre l’ingrés dels documents a l’Arxiu Municipal d’Alzira i de la seua classificació, descripció i expurgació.

Exp. 44/08.- Sol·licitud de construcció de cambra de fumigació a l’Arxiu Municipal d’Alzira.

Exp. 46/08.- Activitats culturals específiques de l’Arxiu Municipal per als Centres Educatius d’Alzira davant de la Commemoració del VIII Centenari del naixement del rei Jaume I.

Exp. 50/08.- Cessió al Museu Municipal d’una mascareta en bronze que representa a Blasco Ibáñez, obra de Víctor Hino.

CULTURA

Exp. 08/476.23.- Bases reguladores de la concessió d'ajudes municipals a activitats escolars, curs 2008/2009

Exp. 08/48123.- Convocatòria de beques d'investigació sobre temes referents a Alzira o la comarca per a jóvens de la Ribera, curs 2008/2009.

Exp. 08/482.99.- Assistència i participació en “FITUR 2009”.

IDEA

Dació de compte de l’aprovació de subvenció a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per a la realització de la primera fase del Taller per a la contractació “Fontaneria” per import de 20.250 € i tràmits per al seu inici.

Sol·licitud d’Ajuda Municipal a la Inserció Laboral per a l’exercici 2008 de José Ángel Ruiz Mari en representació de CECOFI Consultoria y Gestión, S.L.

Sol·licitud d’Ajuda Municipal a la Inserció Laboral per a l’exercici  2008 de Mª Teresa Palomares Martínez en representació de Palomares Borrás Agencia de Seguros, S.L.

Dació de compte de la memòria del viatge d’experiències comercials a Holanda.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-44-1107.-  Ordenació de gastos núm. 44/08.

POLICIA LOCAL

Exp. J-198/08.- Sol·licitud del Centro Juniors La Encarnación de Alzira per a realitzar activitats i jocs per a xiquets a la pl. Major el dia 7 de novembre de 2008.

Exp. J-199/08.- Sol·licitud de Picnic Grup & Events per a ubicar un estan informatiu de Vitaldent, en l’avinguda Sants Patrons el dia 10 de novembre de 2008.

Exp. J-200/08.- Sol·licitud de la falla Plaça d’Alacant per a tancar al trànsit el carrer Bisbe Gilaberto Marti el dia 16-11-08 per a celebrar una festa i realitzar una marxa cicloturista per la ciutat.

Exp. J-201/08.- Sol·licitud de Nelly González Boquera, en representació de la Comunitat de Propietaris de la Plaça Germanies, núm. 10, per problemes en l’accés a l’edifici per vehicles estacionats.

SANITAT

Exp. 124/C/08 Sol·licitud de la Creu Roja Espanyola d’Alzira d’ampliar les prestacions del vehicle cedit per l’Ajuntament d’Alzira per a persones de mobilitat reduïda

SECRETARIA

Exp. P-134/08.- Baixa en l’Inventari General de Béns Municipals del vehicle municipal Fiat Tipo, matrícula V-5209-DL, assignat al Servei d’Agutzils (V-98).

Exp. P-137/08.- Oferta de compra formulada per Jesús Martínez Andrés, en representació de “Obras y Reformas Jemari, S.L.” de parcel·la sobrant municipal sítia al c/ Sant Salvador, 34.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 190/07.- Renuncia a l’adjudicació de la concessió administrativa de l’ús de la parada núm. 6 del Mercat Municipal “La Vila”.

Exp. 190/07.- Inici expedient i aprovació del Plec de Clàusules Administratives per a l’adjudicació de la concessió administrativa de l’ús de set parades de venda del Mercat Municipal “La Vila”.

Exp. 376/08. Escrit de Aguas Potables San Bernardo CB, pel qual comunica la suspensió de subministrament d'aigua potable a un abonat per falta de pagament.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 3154/06.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Milagros Ortiz Torremocha. Col·locació de poste de llum en l’interior de parcel·la d’ús agrícola en polígon 54, parcel·la 174 del Pla de la Murta.

Exp. 4.1.1.0. 208/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Vicente España Gadea. Llicència d’ús i obra per a reg agrícola per inundació amb caseta elèctrica de 2 x 1 m, arqueta de registre, canalització i tuberíes en parcel·la de 2.761 m2 del polígon 49, parcel·la 48 de Tisneres.

Exp. 4.1.1.0. 343/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Vicente José Sanjuan Rubio. Instal·lació de reg localitzat en polígon 11, parcel·les 159 i 282.

Exp. 4.1.1.0. 1093/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Miguel Ángel Frasquet Nuñez. Construcció de tres forats o pou amb dimensions de 1,00 x 1,00 m de llarg i ample i 2,30 m de profunditat per a la cimentació de tres pals metàl·lics de 14, 12 i 12 m d’altura tipus Z-56 i altre per a la instal·lació d’uns transformadors del tipus intempèrie de 25 Kv i una fornícula tipo polígon per equip de mida d’energia junt al camí; tot en partida de la Murta, polígon 55, parcel·les 250-251.

Exp. 4.1.1.0. 1290 /08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Vicente García Juan. Construcció de línia aèria trifàsica en polígon 19, parcel·la 8 (el Portixol).

Exp. 4.1.1.0. 1292/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Vicente Garcia Juan. Llicència d’ús i obres per a reg  agrícola en polígon 19, parcel·les 8, 91 i 130 (el Portixol).

Exp. 4.1.1.0. 1387/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Delfina Chaveli Donet. Tanca de parcel·la de blocs i tela metàl·lica, 25 m2 de muret de blocs de 25 x 25 x 40 i 50 m2 de tela metàl·lica de 1,50 m d’altura, en polígon 49, núm BO-01.

Exp. 4.1.1.0. 2060/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Miguel Carro Monzó. Infraestructura elèctrica d’ús exclusiu per aprofitament i depuració d’aigua de pluja, muntatge de quadre elèctric i disposició de pal per a subministrament elèctric en polígon 72, parcel·la 87.

Exp. 4.1.1.0. 2745/08.- Sol·licitud de devolució de fiança en concepte de garantia per obres d’obertura de rasa de 10m, per col·locar tuberia de desaigüe i embrancament en plaça Major, núm. 51. Sol·licitant: Comunitat de Propietaris plaça Major, núm. 51.

Exp. 4.1.2.0. 2330/08.- Contestació a l'escrit d’al·legacions presentat per Ramón García i Germans García, C.B

Exp. 4.1.2.0. 1963/08.- Ampliació de termini per a l'esmena de defectes per a la construcció d'habitatge unifamiliar en parcel·les 109, 262, 263 i 380 del polígon 22 (pla de Brucars). Sol·licitant: Francisco Estelles Leal.

Exp. 4.1.3.0. 3156/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: “LUNICHULIFLURI, SL.”. Comerç al detall d’equips informàtics, en c/ Colon núm 34.

Exp. 4.1.3.0. 3216/08.- Certificat de compatibilitat urbanística.  Sol·licitant: Mª Isabel Mengual Marí. Gabinet de psicologia, en av. Lluís Suñer núm 17-2º-3ª.

Exp. 4.1.3.1. 3145/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Dolores Llaveria Gómez. Acadèmia de perruqueria i estètica, en c/ Benito Perez Galdos, núm 51

Exp. 4.1.3.2. 881/07.- Renuncia a la sol·licitud de llicència municipal d'activitat per a consultes mediques i rehabilitació, en polígon Tisneres parcel·la b5 i b6. Sol·licitant: Centre de tecnologies aplicades.

Exp. 4.1.3.2. 4665/07.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Clara Hervas Signes. Comerç de disfresses, joguets i articles de pirotècnia, av. Lluís Suñer, 28.

Exp. 4.1.3.2. 438/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Horno Hermanos Camarena. C.B. Activitat de forn i brioxeria , en C/ Enseñanza, 6.

Exp. 4.1.3.2. 1982/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: “Talleres Alzimovil. S. COOP.V”. Taller de reparació de vehicles automòbils, en c/ arquitecte Joan Guardiola núm 6.

Exp. 4.1.3.2. 2012/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: “Llavadors Més Que Net, S.L.” Ampliació de centre de llavat de vehicles automòbils, en ctra. d’Albalat, s/n, polígon industrial NÚM 2.

Exp. 4.1.3.3. 3410/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Mª Dolores Pérez Borràs. Escola de dansa, en C/ Pau núm 23-1º.

Exp. 4.1.5.1. 2771/08.- Llicència municipal de primera ocupació per reforma de vivenda sítia al carrer Benito Pérez Galdós, núm. 28-4-4. Sol·licitant: Tomas Eduardo González Navarro.

Exp. 4.1.5.2. 3379/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació de traster de vivenda sítia a la plaça Germanies, núm 10. Sol·licitant: Andrés Pau Tapia.

Exp. 4.1.5.2. 3380/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació de traster de vivenda sítia a la plaça Germanies, núm 10. Sol·licitant: Falla plaça Germanies, núm 10.

Exp. 4.2.2.0. 1345/08.- Informació urbanística sobre immoble situat al carrer Hort dels Frares, núm. 70, baix. Sol·licitant: Rafael Vila Vila.

Exp. 4.3.0.0. 342/08.- Declaració de caducitat i inici de protecció de la legalitat urbanística per obres d’excés de 1.30 metres d’altura de la planta conforme a l’altura prevista en el projecte, en plaça Major. Promotor: Ramón García y Hermanos García, C.B.

Exp. 4.3.0.0. 3464/08.- Inici de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Francisca Giménez Ruano. Sanejament i lluït de pati posterior, instal·lació de biga sobre mur i obertura de porta, abocament d’escombraries al barranc traser en carrer Lutxana, núm. 34, cantonada amb carrer Buenos Aires.

Exp. 4.4.0.0. 1332/08.- Orde d’execució. Caiguda d’enderrocs dels immobles del carrer Bernat d’Entença, núm 24 i 26. Responsables: Francisco Javier Bou Navarro i Dolores Bernia Corts.

Exp. 4.4.3.0. 1844/08.- Orde d’execució. Caiguda d’enderrocs de l'immoble del carrer Hort dels Frares, núm 40. Responsable: Bernardo González Mira.

Exp. 4.4.3.0. 1845/08.- Orde d’execució. Caiguda de restes de material de construcció a la plaça Primer de Maig, cantó carrer Pintor Sorolla, núm 6. Responsable: Júcar 2006 S.L.

Exp. 4.4.3.0. 1923/08.- Orde d’execució. Caiguda d’enderrocs per despreniment de façana en carrer Mestre Villar, núm 29. Responsable: Trinidad Arévalo Jiménez.

Exp. 4.4.3.0. 2216/08.- Orde d’execució.  Clot en carrer Colmenar, a l’altura del núm 59, a conseqüència de les obres executades. Responsable: Gas Natural Cegas, S.A.

Exp. 4.4.3.0. 2239/08.- Orde d’execució. Estat de brutícia de diverses vies públiques per a  la construcció de dos edificis al Sector “Tulell”. Responsables: Promociones Mes-Mar Costa Blanca S.L. i Promociones 2004 Les Sendroses, S.L., unió temporal d’empreses; i Edificio Atarazanas S.L.

Exp. 4.4.3.0. 2304/08.- Orde d’execució. Caiguda d’enderrocs a l’edifici de carrer Curtidors, núm 20. Responsable: Comunitat de Propietaris.

Exp. 4.4.3.0. 2553/08.- Orde d’execució. Afonament d’un registre d’aigua potable i peanyes de tanca que invadix vorera de vianants en l’obra del carrer Hernán Cortés, núm 37. Responsable: Vidalba Hábitat, S.L.

Exp. 4.4.3.0. 2581/08.- Orde d’execució. Abocament de runes en parcel·la 29, situada en polígon 4 (Gijera), parcel·la davant de “Carrefour”. Responsable: Rosa Cortés García.

Exp. 4.4.3.0. 2618/08.- Orde d’execució. Caiguda d’enderrocs en l’edifici de plaça Capella de la Sang, núm 1. Responsable: Comunitat de propietaris.

Exp. 4.4.3.0. 2941/08.- Orde d’execució. Caiguda d’enderrocs en l’immoble de carrer Major de Santa María, núm 16 (La Vila). Responsable: Vicente Almiñana Sifre.

Exp. 4.4.3.0. 2942/08.- Orde d’execució. Caiguda d’enderrocs en l’edifici de carrer Pere Esplugues, núm 63. Responsable: Comunitat de propietaris.

Exp. 4.4.3.0. 2944/08.- Orde d’execució. Neteja de parcel·la núm 36, Urbanització “El Respirall”, carrer Travessa, núm 21. Responsable: José Luís Enguix Mengual.

Exp. 4.4.3.0. 3047/08. Orde d’execució. Caiguda d’enderrocs immoble de plaça Sufragi, núm 11. Responsable: Comunitat de propietaris.

Exp. 4.4.3.0. 3069/08. Orde d’execució. Reposició ferm de calçada c/ Cid, núm 26. Responsable: Gas Natural Cegas, S.A.

Exp. 4.4.3.0. 3268/08. Orde d’execució. Neteja de parcel·la, Urbanització Torretxó, núm 59, (prolongació carrer Sagrada Família). Responsable: Amparo Tudela Ferrán.

Exp. 4.4.3.0. 3629/08. Orde d’execució. Neteja i desbrossament parcel·les sector Tulell. Diversos responsables.

Exp. 4.4.3.0. 3630/08. Orde d’execució. Embornals plens de runes a conseqüència de derrocament de magatzem. Responsable: Bria Promociones 2008, S.L.

Exp. 3.3.0.0. 3249/08.- Devolució de fiança a Gruphac. S.C., constituïda per respondre de l’assistència tècnica per la redacció del projecte d’execució i direcció d’obra per la construcció d’un monument dedicat al riu Xúquer al parc de l’Alquenència.

Exp. 7.1.0.0. 791/02.- Execució de l’acte de la Secció Segona de la Sala  Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, recaigut al procediment ordinari 2/1429/01-gg, interposat per Hotel Alzira Palace, S.A.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

 

0 comentarios