Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA
Chollo del día - Gorra Adidas 9,99 € 15 € -33%

JUNTA DE GOVERN Nº 37/2008 - AJUNTAMENT D’ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 37/2008 - AJUNTAMENT D’ALZIRA

Sessió ordinària 12 de novembre de 2008

 

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 15 d’octubre de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/180.- Sol·licitud inclusió en el programa menjar a casa

CULTURA

Exp. 08/492.67.- Tallers de Nadal 2008-2009 i preu públic.

Exp. 08/443.84.- Contractació de l'edició de l'almanac municipal corresponent a l'any 2009.

IDEA

Resultats servei Borsa d’Ocupació octubre 2008.

Dació de compte de la finalització del Programa Unitat Local d’Aprenentatge (ULA) exercici 2008, Exp.FUL02/2008/103/46, per import de 2099,66 €.

Sol·licitud d’Ajuda Municipal a la Inserció Laboral per a l’exercici 2008 de José Sancho Prieto en representació de Infoalberic, S.L.

Aprovació de l’acta de selecció del professor-monitor de formació específica i de la professora de compensatòria del Taller de Formació per a la Contractació “Fontaneria”, exercici 2008/2009.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-45-1107.- Ordenació de gastos núm. 45/08.

POLICIA LOCAL

Exp. J-148/08.- Recurs de Reposició presentat per Isabel Carreres Mengual en representació de l’Associació de Veïns de l’Alborxí contra l’Acord de la Junta de Govern Local del día 29-07-08.

Exp. J-202/08.- Proposta de canvi de senyalització i estacionament en el carrer Guerrillero Romeu i Sant Vicent de Paul.

Exp. J-203/08.- Sol·licitud de la falla Plaça Major per a realitzar un mercaet benèfic i una exposició de vehicles antics en la plaça Major el dia 23-11-08.

Exp. J-204/08.- Sol·licitud de Realtor Inmospain, S.L. per a instal·lar un stand publicitari en l’avinguda Luis Suñer, els dimecres de novembre i desembre.

Exp. J-205/08.- Proposta de nomenament de Guadalupe Castelló Marco com membre de l’Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil d’Alzira.

RECURSOS HUMANS

Exp. 562/05.- Dació compte de la sentència núm. 519/2008, dictat pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 7 de València, en el recurs contenciós administratiu núm. 000337/2007, procediment abreviat, interposat per Ana Calatayud España i altres, contra acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2006.

Exp. 147/06.- Dació compte de l'auto núm. 358/08, dictat pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 7 de València, en recurs contenciós administratiu núm. 000347/2007, procediment abreviat, interposat per Eduardo David Ruiz Cantero contra acord de la Junta de Govern Local de data 27-02-07.

Exp. 39/07.- Dació de compte del nomenament dels membres sindicals de CCOO.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud abonament diferències dels administratius per promoció interna de 2007.

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de triennis del personal funcionari amb efectes econòmics de Novembre de 2008.

Exp. PERSONAL.- Adscripció a Juan Beteta Dolz a lloc de treball de peó servicis diversos obres.

Exp. PERSONAL- Sol·licitud d’Elena Molina Mesas d’excedència voluntària per cura de fills des del 13-11-08 fins al 19-12-08 (ambdós inclosos).

SANITAT

Exp. 128/C/08.- Sol·licitud de llicència municipal per a la tinença d’animals perillosos, realitzada per Rosa Grau Marcos

Exp. 136/C/08.- Sol·licitud de Marga Ull Soriano, en representació de LACUA Protectora d’animals, per a la realització d’un acte al parc de l’Alquenència el dia 16 de novembre de 2008

SECRETARIA

Exp. P-101/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Ángeles Barber Moll per danys en vehicle pel mal estat del camí del barranc de la Casella.

Exp. P-112/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Jesús Nieto Galera per danys en vehicle pel mal estat d’un pas de sanga en c/ Comarques Valencianes.

Exp. P-114/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Vicenta Gómez Cervera per danys en vehicle per l’existència d’un enfonsament en el Camí de la Perrera.

Exp. P-117/08.- Dació de compte del Projecte de Rehabilitació de l'antiga estació de FFCC de la Barraca d’Aigües Vives (2ª Fase).

Exp. P-129/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Emilia Llácer Masiá per caiguda en c/ Salvador Enguix, pel mal estat de la calçada.

Exp. P-130/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Joaquina Perelló Sanz per caiguda en c/ Notari Bonet pel mal estat de l’empedrat.

Exp. P-136/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Vanessa Pastor Iñiguez per danys en vehicle per obstacle no senyalitzat en l'estació de Renfe.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 360/07.- Sol·licitud de pròrroga execució obra Ampliació Cementeri Municipal: Construcció de nínxols grups 11 i 13.

Exp. 384/08.- Inici expedient de contractació per a la realització del servei de “Manteniment dels centres de transformació municipal”.

Exp. 388/08.- Inici expedient de contractació per a la realització del servei de “Manteniment i revisió de les instal·lacions elèctriques dels locals de pública concurrència municipal”.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 2202/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Antonio S. Pérez Mengual. Canvi de dos ventalls sense modificar forat en Av. Sucro núm. 1-3-5ª.

Exp. 4.1.1.0. 2206/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Vicente José Palomares García. Canvi d’instal·lació elèctrica en c/ doctor Fleming, núm. 22-3.

Exp. 4.1.1.0. 2207/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Javier Ortiz Moreno. Canvi de ventalls sense modificar forats en plaça Major, núm. 58-5-10ª.

Exp. 4.1.2.0. 262/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Ribera Salud II UTE Ley 18/82. Ampliació de l'hospital de la Ribera per hospitalització i hemodiàlisi.

Exp. 4.1.2.0. 1399/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Mª Purificación Herrero Lacasta. Rehabilitació d'habitatge unifamiliar aïllada vinculada a explotació agrària en parcel·la 16 del polígon 51.

Exp. 4.1.2.0. 3318/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Miguel Benavent Calero. Habilitació de local comercial en planta primera per a vivenda en carrer Major Sant Agustí, núm. 13-1º.

Exp. 4.1.3.1. 302/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: CCF Motors, S.L. Venda i reparació d’automòbils a la Carretera d’Albalat, parcel·la 11.01.

Exp. 4.1.3.1. 2820/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Grupo M.G.O. S.A.. Servici de prevenció d’altres, al carrer verge de Lluch, núm. 25.

Exp. 4.1.3.2 263/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Ribera Salut II UTE Llei 18/82. Activitat d’aplicació servici d’hospitalització i hemodiàlisi de l’Hospital de la Ribera a la carretera Corbera Km.1.

Exp. 4.1.3.2. 1436/080- Llicència ambiental. Sol·licitant: Centro de Estética y Dental Alzira S.L. Consulta medicoestètica, dental, oftalmologia i psicotècnica, a la plaça del Regne núm. 8- baix E.

Exp. 4.1.3.2. 2512/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Gercos Xàtiva S.L. Local de menjar per a endur-se, a l’avinguda Sants Patrons núm. 13.

Exp. 4.1.3.2. 3481/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Jumasa Radio, S.L.U. Activitat d’emissora de ràdio a la plaça del Regne, núm. 2-1º-pta 3ª.

Exp. 4.1.3.3. 964/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: El Lloc CB. Restaurant cafeteria, a la plaça del Mercat, núm. 5.

Exp. 4.1.3.3. 3316/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Beatriz Carmen Saavedra Lujan. Locutori telefònic, al carrer verge de la Murta núm. 4.

Exp. 4.1.3.3. 3419/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Juan Carlos Guillart Sanz. Comerç al detall de llavors, adobs, flors, plantes i xicotets animals, a la plaça d’Alacant, núm. 4 baix.

Exp. 4.1.3.3. 3495/08.- Canvi de titularitat de llicència d’obertura. Sol·licitant: El Forn de Gema C.B. Forn, a l’avinguda del parc, núm. 14- baix.

Exp. 4.1.3.3. 3683/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Milagro Ana Vicent Martínez. Venda de pa i pastisseria, en c/ Pere Morell, núm 3.

Exp. 4.1.5.1. 3246/08.- Llicència municipal de primera ocupació edifici carrer Saragossa, cantó carrer Dos de Maig, núm 58. Sol·licitant: Construcciones Chober, S.L.

Exp. 4.2.3.0. 3677/08.- Certificat urbanístic per presentar en la sol·licitud de la qualificació provisional de terrenys situats al sector Tulell M15B, parcel·les 144 i 145, a l'efecte de promoure vivendes de protecció oficial. Sol·licitant: Projumar, S.A.

Exp. 4.3.1.0. 210/08.- Infracció d’activitat. Raquel Sierra Sansaloni. Elaboració de rebosteria, al carrer Naranjo, núm 65.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

0 comentarios