Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

EL GRUP SOCIALISTA EN L'AJUNTAMENT D'ALZIRA PRESENTA UNA MOCIÓ SOBRE LA LLEI INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

EL GRUP SOCIALISTA EN L'AJUNTAMENT D'ALZIRA PRESENTA UNA MOCIÓ SOBRE LA LLEI INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

És una lluita, entre totes i tots els ciutadans, per a aconseguir erradicar la violència de gènere de la nostra societat

El Grup Socialista en l’Ajuntament d’Alzira, a l’empar del que disposa l’article 91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta, per al seu debat i votació la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei Integral contra la Violència de Gènere complirà quatre anys de vigència. El compromís adquirit pel Govern socialista amb la ciutadania, les institucions, els distints equips professionals i, en especial, amb les víctimes d’esta  violència, continua vigent i més fort que mai. 

El desplegament de la Llei s’ha complit en una gran part: s’ha dotat i es continuarà dotant financerament; el nombre de denúncies ha crescut espectacularment; les infraestructures que contempla la Llei han sigut posades en marxa majoritàriament; el Pla de Sensibilització 2007-2008 conclou esta primera fase el pròxim mes de desembre i el seu grau de compliment, així com l’impuls a la consecució dels seus objectius estratègics, han suposat un avanç enorme.

Però l’èxit de lleis com esta exigixen, a més, un suport i una voluntat social complets i sense fissures: les normes han d’emanar de la societat, impregnar aquells als quals van dirigides i aprofundir i arrelar en la seua memòria col·lectiva. Són els drets bàsics de ciutadania i per ella han de ser defensats.

Per això enguany, a més i complementàriament, hem de rendir el nostre més profund homenatge a aquells ciutadans i ciutadanes que han anteposat, fins i tot, la seua integritat física a l’ajuda solidària a les dones víctimes de violència de gènere.

 A aquells ciutadans i ciutadanes que lluiten i continuaran lluitant per tornar la dignitat a les dones que, pel mer fet de ser-ho, patixen la mentalitat possessiva masclista i de vegades els costa la vida.

A aquells ciutadans i ciutadanes que, sentint la terrible injustícia que per a les víctimes suposa la violència de gènere, intenten canviar les mentalitats opressores i repressives dels maltractadors i a això dediquen el seu esforç i treball amb total honestedat i dedicació.

A aquells ciutadans i ciutadanes que, tant des dels estaments socials en contacte amb este flagell com des de la seua  vivència quotidiana, fan recuperar a les víctimes de violència de gènere la llibertat que els és negada i a la qual tots els sers humans tenim dret.

MOCIÓ

Per l’anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista presenta davant del Ple Municipal la Moció següent:

Instar el Govern de la nació a continuar aplicant amb la mateixa diligència la Llei Integral de Mesures Urgents contra la Violència de Gènere i posar tots els mitjans per a continuar sensibilitzant la societat espanyola contra este flagell.

Instar a la col·laboració lleial de la Comunitat Autònoma Valenciana i del l’Ajuntament d´Alzira amb el Govern de la nació perquè, en el marc de les seues competències respectives, posen a disposició de les dones víctimes tots els recursos possibles, implantant definitivament la xarxa integral d’assistència i suport a les dones víctimes de la violència de gènere, sense diferències, en tot el territori  espanyol.

Fomentar programes específics per a abordar la situació de les dones en situacions d’especial vulnerabilitat en este municipi.

Lluitar, entre totes i tots els ciutadans, per a aconseguir eradicar la violència de gènere de la nostra societat.

Enrique Alborch Baldelló

Portaveu del Grup Municipal PSPV-PSOE

0 comentarios