Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 7/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 7/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

Sessió ordinària 18 de febrer de 2009

 

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp.- 09/019.- Sol·licitud autorització per a ús de les dependències del club de jubilats Pedro García a l’av. del Parc.

Exp.- 09/033.- Programa d’activitats per al club terapèutic de convivència per a malalts mentals.

Exp.- 09/034.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 13/09.- Sol·licitud de l’Institut Valencià de Béns Culturals de presa de mostres sobre Documents dels anys 1250 – 1600 de l’Arxiu Municipal d’Alzira.

CULTURA

Exp. 09/070.53.- Bases reguladores de la concessió de subvencions de la Regidoria de Joventut per a l'any 2009.

Exp. 09/048.99.- Distribució de la Guia de Senderisme de la Ruta dels Monestirs el Pas del Pobre, GR-236 i aprovació de preu públic.

Exp. 09/039.92.- Sol·licitud d'ajuda per a manteniment de sendes de xicotet recorregut en el Paratge Natural Municipal Murta-Casella, del terme municipal d'Alzira

Exp. 09/036.92.- Sol·licitud d'ajuda, a la Conselleria de Turisme, per a la difusió de recursos turístics d'Alzira.

IDEA

Sol·licitud Subvenció per import de 9.100 € per al desenvolupament d’una unitat local d'aprenentatge (ULA), exercici 2009.

Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Economia, Hisenda i ocupació per un import de 150.685, 98 € per al desenvolupament de les accions d’orientació professional per a l’ocupació i assistència per a l’autoocupació (Acciones OPEA).

INTERVENCIÓ

Exp. 2009-6-1107.- Ordenació de gastos número 6/09.

POLICIA LOCAL

Exp. J-14/09.- Sol·licitud d’Àngel Eugenio Lozano Pérez, d’ocupació de via pública amb taules i cadires, cobertes amb una carpa, al carrer Pare Castells, bar “Tres Hermanos”.

Exp. J-20/09.- Sol·licitud de AFARADEM per a cremar una falla el dia 12-03-09 en la plaça Sufragi.

Exp. J-21/09.- Sol·licitud de l’associació de veïns Sants Patrons per a fer una festa al carrer Lepant el dia 13-03-09.

Exp. J-22/09.- Sol·licitud de M. Angela Martí Solano, d’ocupació de via pública amb taules i caires a l’avinguda Hispanitat núm. 2, “Croissanteria Cruspien”.

Exp. J-24/09.- Sol·licitud de Vicente López Ripoll, d’ocupació de via pública amb taules i cadires en la plaça Regne núm. 5, “Cerveceria Gaudí”.

Exp. J-25/09.- Sol·licitud de Montajes Cebis, S.L., d’una zona de càrrega i descàrrega al carrer Salvador Perles núm. 8.

Exp. J-26/09.- Sol·licitud de la falla Hernan Cortés per a celebrar una festa el dia 28-02-09.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL – Declaració d’incapacitat permanent absoluta de Vicente Gallego Navarro.

Exp. PERSONAL – Sol·licitud de jubilació ordinària per compliment de 65 anys de Miguel Pérez Jerez.

Exp. 44/09.- Aprovació de les bases generals que han de regir les convocatòries dels processos selectius per a la selecció de les places de membres de la Policia Local incloses en les distintes ofertes d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Alzira.

Exp. 45/09.- Aprovació de les bases generals que han de regir les convocatòries dels processos selectius per a la selecció del personal funcionari, laboral fix i temporal (tant de caràcter laboral com funcionari) de l’Ajuntament d’Alzira.

Exp. 340/08.- Aprovació de bases específiques que han de regir la convocatòria per a la provisió de una plaça d'Inspector de la Policia Local, amb caràcter de funcionari en propietat, pel sistema d'oposició, torn lliure.

Exp. 391/08.- Aprovació de bases específiques que han de regir la convocatòria per a la provisió de dues places d’oficial de la Policia Local, amb caràcter de funcionari en propietat, pel sistema de concurs-oposició, torn de promoció interna.

Exp. 17/09.- Aprovació de bases que han de regir la convocatòria per a la provisió de dos places d’administratiu, amb caràcter de funcionari en propietat, pel sistema de concurs-oposició, torn de promoció interna.

Exp. 20/09.- Aprovació de bases que han de regir la convocatòria per a la provisió de cinc places d’auxiliar administratiu, amb caràcter de funcionari en propietat, pel sistema de concurs-oposició, torn de promoció interna.

SANITAT

Exp. 144/C/08.- Denúncia del SEPRONA a la botiga d'animals D. Perico, propietat de Juan Carlos Guillart Sanz.

Exp. 8/C/09.- Informe tècnic sanitari de la zona d'abastiment d'aigua de consum humà Alzira-3 Colònia Santa Marina.

Exp. 11/C/09.- Sol·licitud de llicència municipal per a la tinença d'animals perillosos, realitzada per Tania Canet Beneyto.

SECRETARÍA

Exp. P-090/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. per a la canalització de conductors de MT en vial núm. 1 enfront de la parcel·la B6 del Sector PPI-01.

Exp. P-158/08.- Declarar desert el concurs convocat per a l’atorgament de concessió demanial sobre les cobertes de determinats béns municipals destinats a la instal·lació de plantes solars fotovoltàiques.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 61/08.- Contractació de publicitat en marquesines per l’entitat Strategia Publicidad y Diseño, S.L.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 720/07.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Asociación Virgen del Rosario, Partidas Vallvert y La Coma. Instal·lació de reg per goteig, en polígon 51, parcel·la 1.

Exp. 4.1.1.0. 862/07.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Emilio Javier Amat Clari. Construcció de caseta per a la instal·lació de reg per goteig, en polígon 19, parcel·la 79.

Exp. 4.1.1.0. 1520/07.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: M.M. Packaging Ibérica, S.L. Muntatge de marquesines en l’aparcament, en el polígon industrial la Granja, km 18.1, CV-50 (PPI07).

Exp. 4.1.1.0. 1663/07.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Telefónica de España Móviles, S.A. Obertura de sanga en Camí Sant Bernabé, s/n.

Exp. 4.1.1.0. 110/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Bernardo Rosell Ferrer. Instal·lació de pal de formigó i un comptador per a instal·lar reg per goteig, en polígon 31, parcel·la 96.

Exp. 4.1.1.0. 222/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Emilio Sanlucas Luis. Tancament de finca rústica amb bloc de formigó, en polígon 35, parcel·la 51.

Exp. 4.1.1.0. 257/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Extracciones y Limpiezas Marmi, S.L. Arreglament de canal de reg i alçament de mur de blocs per a contenció de terres, en polígon 60, parcel·la 273.

Exp. 4.1.1.0. 260/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Vicente Martínez Llorente. Obres per a rebaixar un predi de terra, en polígon 68, parcel·les 145 i 217.

Exp. 4.1.1.0. 318/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: María Revert Cogollos. Canviar barana de la terrassa i parets del jardí, al c/ San Ramón núm 6, Urb. Santa Marina.

Exp. 4.1.1.0. 329/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Raquel Montalvá Hidalgo. Acabats de voreres (1X5 M) i brillant exterior (5X5 M) de caseta d’utensilis, en polígon 55, parcel·la 102.

Exp. 4.1.1.0. 356/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Salvador Sanchis Balaguer. Instal·lació elèctrica per a reg per goteig, en polígon 50, parcel·la 98.

Exp. 4.1.1.0. 374/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: David Giménez Ortiz. Instal·lació de reg per goteig, en polígon 54, parcel·la 161.

Exp. 4.1.1.0. 393/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. Reforma de línia mixta aerisubterrània trifàsica des de la S.T. Alzira, fins el C.R. La Carrasca, que travessa parcel·les dels polígons 33 i 34.

Exp. 4.1.1.0. 498/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Plantiplus, S.L. Construcció d’armari comptador elèctric i col·locació de dos pals de formigó per a línia elèctrica, en Carretera de Tavernes, Km. 19.

Exp. 4.1.1.0. 632/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Finanroig Inver, S.L. Adequació de local comercial per a oficina, en C/ Ramón y Cajal, entre núm 51 i 53.

Exp. 4.1.1.0. 1099/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Enric S. Blay Tomás. Motorització de porta de tanca de les parcel·les 105 i 106 del polígon 8.

Exp. 4.1.1.0. 1483/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Xfera Moviles, S.A. Canalització elèctrica per a donar servici a equips de fibra òptica, en C/ de les Corts Generals, prox. 16, C/ de les Corts Valencianes.

Exp. 4.1.1.0. 1494/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Maceder, S.L. Construcció de tanca per al tancament de parcel·la B4 del projecte de reparcel·lació de la UE. 042.

Exp. 4.1.1.0. 882/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Bernardo Casterá Seriols. Rasa per a la instal·lació de línia subterrània de baixa tensió per a alimentació elèctrica a edifici ubicat en Plaça Major, núm 6.

Exp. 4.1.1.0. 1167/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Tovial La Ribera, S.L. Rasa per a la instal·lació de línia subterrània trifàsica de baixa tensió tipus RV 3X240/150 mm2, en c/ Venècia, c/ Verge de la Murta i c/ Mestre Serrano.

Exp. 4.1.1.0. 1171/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Rebeca Mont Ferrer. Canvi d’aparador d’alumini en façana, canvi de fals sostre, canvi de paviment, i lluït de parets, en c/ Correus, núm 6.

Exp. 4.1.2.0. 724/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Sarasqueta Hermanos, S.A. Construcció d'hotel de 93 habitacions, 2 suites jr, 86 places de garatges i salons, en parcel·la cadastral núm. 2781016, carrer En Projecte s/n i ctra. Corbera s/n del PPI-06 del Polígon Industrial Tisneres.

Exp. 4.1.2.0. 1576/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Crèdit Valencia Caja Rural Sociedad Cooperativa. Construcció d’edifici de 7 habitatges i local comercial sense ús en carrer Doctor Ferran, núm. 44 i 46.

Exp. 4.1.2.0. 1935/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Adela Josefa España Camarena. Enderroc i posterior construcció d'habitatge unifamiliar aïllat en Urbanització “El Torretxó-2!, núm. 32.

Exp. 4.1.3.0. 1359/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Mª Jose Boluda Sarrión. Venda de fruites i verdures, al carrer Alfarers, núm. 7.

Exp. 4.1.3.0.  1884/08.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Mercedes Mogort Ferris. Clínica de Fisioteràpia i Massatgista, al carrer Calderón de la Barca, núm. 5.1º.

Exp. 4.1.3.0.  2596/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Copyrapid, C.B. Copisteria – Fotocopiadora, al carrer Pere Morell, núm. 2 baix.

Exp. 4.1.3.0. 2729/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d'inici d’activitat. Sol·licitant: Isabel Chornet Martinez. Comerç al per menor de fruites, verdures i altres aliments, al carrer Polinyà, núm. 8 baix- dreta.

Exp. 4.1.3.0. 1243/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Estefanía Montalbá Tulasne. Venda de fruites i verdures, al carrer Gabriela Mistral, núm. 4.

Exp. 4.1.3.0. 1322/09.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Amparo Martinez Mira. Venda de plaques de matrícula, senyalització i retolació, al carrer Pere Morell, núm. 2.

Exp. 4.1.30. 1693/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Jose Ramón Cuñat Mayans. Comerç de productes alimentaris, begudes i aperitius amb maquina tipus Vending. Al carrer Gandia, núm. 13.

Exp. 4.1.3.0. 1751/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Bileva Zinaida. Comerç d’alimentació i begudes, a l’avinguda del Parc, núm. 9 – baix.

Exp. 4.1.3.0. 1886/09.-  Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: “FUNDACIÓN AEPA” . Centre de dia en conductes additives, a l’avinguda Hispanitat, núm. 4 – ENT.

Exp. 4.1.3.8. 0367/09.- Permís d’abocaments. Sol·licitant: Tomás Araque, S.L. Fusteria- ebenisteria, al carrer València, s/n. Polígon industrial núm. 1

Exp. 4.1.3.8. 1360/09.- Permís d’abocaments. Sol·licitant: Hermanos Breso, S.L. Llavat de vehicles, en Ronda Barrablet, s/n. Polígon industrial núm. 1.

Exp. 4.1.3.8. 1424/09.- Permís d’abocaments. Sol·licitat: Fernando Llopis Pardo. Taller de reparació d'automòbils, al carrer Tintorers nau 2.

Exp. 4.1.3.8. 1767/09.- Permís d’abocaments. Sol·licitant: Mangas Alzira, S.L. Taller de confecció de peces de vestir al carrer dels Flequers núm. 6.

Exp. 4.1.5.1. 1633/09.- Llicència primera ocupació vivenda sítia a urbanització S. Bernat, parcel·les 120 i 121. Sol·licitant: Jorge Belda Gómez.

Exp. 4.2.2.0. 1670/09.- Informació urbanística parcel·la 67 A, Pla Parcial Sector Tulell. Sol·licitant: Habitat i Confort 21 S.L.

Exp. 4.2.2.0. 1748/09.- Informació urbanística parcel·la 140 i 141, Pla Parcial Sector Tulell. Sol·licitant: Camilo Sarrión Gallach.

Exp. 4.2.2.0. 1806/09.- Informació urbanística parcel·les 77-78-79, Pla Parcial Sector Tulell. Sol·licitant: Belqueba S.A.

Exp. 4.2.3.0. 1358/09.- Certificat urbanístic situació obres urbanització Santa Marina II, a la Barraca d’Aigües Vives. Sol·licitant: Cayetano Miguel Méndez Martínez.

Exp. 4.3.0.0. 1095/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística alterada per infracció consistent en el tancament de corredor comunitari amb barandats i col·locació de porta, tancant un habitacle d’uns 12 m2 en carrer Verge de la Murta, núm. 62-2º-pta 20. Promotora: Paula Corral Fernández.

Exp. 3.2.1.0. 1486/08.- Contestació al recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de juny de 2008 sobre adjudicació de l’assistència tècnica per a la realització dels treballs relatius a la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana d’Alzira.

Exp. 2.7.1.0. 1421/08.- Dació de compte de la resolució dictada per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, amb relació en l'expedient de concessió d'aigües subterrànies renovables en la partida "Serredal" del terme municipal d'Alzira (Polígon el Pla).

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

 

1 comentario

UD Alzira -

Me parece vergonzoso que vengan varios autobuses de seguidores del Benidorm y que esté el campo Luis Suñer Picó toda la grada de general derrumbada aun, donde se pondrán esos aficionados forasteros?, es propiedad del ayuntamiento, no de Pepe Bosch, no esperéis que lo pague la UD Alzira porque no es suyo, a ver si os estirais un poco por un equipo que está en Categoría Nacional del Futbol Español, es uno de los 122 mejores de España, todos no pueden decir lo mismo.
Alcaldesa, pásate por el Suñer el domingo a animar a nuestra UD Alzira que no has venido en toda la temporada, que son solo 5 euros, LAMENTABLE!!!