Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA
Chollo del día - Gorra Adidas 9,99 € 15 € -33%

JUNTA DE GOVERN Nº 9/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 9/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 14 i 21 de gener de l’actual. Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 09/037.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp. 09/040.- Sol·licitud inclusió en el programa menjar a casa.

Exp. 09/043.- Sol·licitud ingressos en el Centre de Dia.

Exp. 09/044.- Sol·licitud ingressos en les residències municipals de Tercera Edat.

Exp. 09/045.- Sol·licitud servici d’ajuda a domicili.

Exp. 09/048.- Sol·licitud treballs en benefici de la comunitat per delictes contra la seguretat viària.

Exp. 09/046.- Ratificació del Decret núm. 10 d’Acció Social sobre conveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social i l’Ajuntament d’Alzira per al desenvolupament del programa Major a Casa.

CULTURA

Exp. 09/071.26.- Aprovació de gasto per a la inspecció periòdica reglamentària de l’ascensor del CP EE Carmen Picó.

Exp. 09/095.89.- Donació al Museu de làmines de l’escola de dibuix, de meitat del segle XX, efectuada per Alfredo Bartolomé Pérez.

Exp. 09/076.64.- Tallers de Pasqua 2009 i aprovació de preu públic per a la inscripció.

Exp. 09/085.54.- Jornades d’Informació a l’Estudiant 2009.

Exp. 09/084.14.- Programació cinematogràfica 2n trimestre 2009.

Exp. 08/534.23.- Subvenció a la UNED aportació de l’Ajuntament d’Alzira per a l’exercici 2009.

IDEA

Dació compte finalització del programa INEM Agrícola Romanent 2008 “Millora d’infraestructures i recursos amb incidència en el sector agrari” (Any 2008 Fase II).

INTERVENCIÓ

Exp. 2009-9-1107.- Ordenació de gastos número 9/09.

Exp. MODERNITZACIÓ.- Adjudicació definitiva de la contractació de subministraments i servicis, per procediment negociat sense publicitat, de la 1a fase del projecte de consolidació i virtualització de servidors en el centre de procés de dades de l’Ajuntament.

OMIC

Exp. 03/09.- Commemoració del Día Mundial del Consumidor.

POLICIA LOCAL

Exp. J-13/09.- Sol·licitud de Nuria Ros Plano, d’ocupació de via pública amb taules i cadires cobertes en una carpa/jaima, en plaça Regne núm.1, Cafés Valiente.

Exp. J-21/09.- Escrit de l’associació de veïns Sants Patrons, sobre reclamació de l’horari autoritzat per a la festa del dia 13-03-09.

Exp. J-37/09.- Sol·licitud de Karina Oliver Aznar d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Major Santa Caterina núm. 14, Solo Pizza.

Exp. J-38/09.- Sol·licitud de la Junta de Germandats i Confraries d’Alzira per a celebrar la XVII Jornada d’Exaltació del Tambor i el Bombo.

Exp. J-39/09.-Sol·licitud de la falla Ausiàs March para realitzar un “porrat” del 14 al 19-03-09.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de triennis de personal funcionari i laboral fix amb efectes econòmics de març del 2009.

Exp. 46/08.- Dació de compte de les actes i proposta de nomenament dels aspirants seleccionats en la convocatòria per a la provisió de cinc places d’Agent de Policia Local (quatre pel torn lliure i una per mobilitat).

SANITAT

Exp. 129/C/08. Vivenda insalubre en el c/ Mare de Déu de la Murta cantó amb Camí de Pescadors s/n.

Exp. 18/C/09. Subvencionar al col·legi públic “Federico García Sanchiz”, part de la setmana saludable d’alimentació i exercici físic.

Exp. 19/C/09. Trasllat de la denúncia efectuada per LACUA davant de la policia Local, per maltractaments a uns gossos en la partida de Vilella

Exp. 21/C/09. Sol·licitud de Manoli Moreno García d’expedient d’abandó i adopció d’un gos

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 449/06.- Resolució del contracte amb l’empresa Matachel, S.L. per incompliment culpable del contracte.

Exp. 190/07.- Inici expedient per a l’adjudicació de la concessió administrativa de l’ús de tres parades del mercat municipal “La Vila”.

Exp. 307/08.- Adjudicació provisional de la contractació del “Subministrament d’energia elèctrica en alta tensió a les dependències municipals”.

Exp. 381/08.- Proposta de la Regidora de Serveis Públics sobre concessió d’autorització municipal per a la venda de bunyols i xurros en diversos llocs de la via pública d’esta ciutat.

Exp. 381/08.- Proposta de la Regidora de Serveis Públics sobre autorització per a la instal·lació de parades de venda ambulant a la Plaça Major d’Alzira, durant la Setmana Fallera de l’any 2009.

Exp. 428/08.- Requeriment a Agustín Pons Montañes, titular de la llicencia municipal de taxi núm. 8, per a l’adaptació del color del vehicle adscrit a la seua llicencia.

Exp. 430/08.- Incidències sobre la parada núm. 68 del mercat ambulant.

Exp. 39/09.- Proposta de la Regidora de Serveis Públics sobre modificació del servei municipal de transports urbà, durant la setmana fallera.

Exp. 49/09.- Contractació de publicitat en marquesines per l’entitat Strategia Publicidad y Diseño, S.L.

Exp. 62/09.- Escrit de José Luís Martínez Climent, president de l’Agrupació “Alzira-Taxi”, comunicant la constitució de la mateixa

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 1411/07.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: José Tormo Mont. Instal·lació elèctrica per a reg per goteig, en Polígon 9, Parcel·la 122.

Exp. 4.1.1.0. 1446/07.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Agustín Blasco Costa. Construcció de magatzem i instal·lació de reg per goteig, en Polígon 8, Parcel·la 46, del Pla de Corbera.

Exp. 4.1.1.0. 141/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Pedrerets, S.L. Reforma interior de local comercial  existent, en C/ Benito Pérez Galdos, nº 1.

Exp. 4.1.1.0. 167/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Telefónica de España, S.A.U. Construcció d’una arqueta y dos laterals de canalització i instal·lació de 15 pals de formigó, 12 de fusta i 4 riostras, en la Urb. San Bernardo.

Exp. 4.1.1.0. 527/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Andrés Romero Navarro. Instal·lació interior de baixa tensió i canalització interior d’aigua en vorera, en la Av. Democracia, nº 23 A baix.

Exp. 4.1.1.0. 741/09.- Sol·licitud renuncia llicència d’obres menors. Sol·licitant: Vicente Garcia Juan. Objecte: Xarxa aèria de baixa tensió des de CT tipus Intempèrie, en urb. el Portitjol, polígon 19, Parcel·la 8, 91 i 130.

Exp. 4.1.1.0. 742/09.- Sol·licitud renuncia llicència d’obres menors. Sol·licitant Vicente Garcia Juan. Centre de transformació tipus intempèrie 20 KV/420 V de 15 KVA, sobre columna metàl·lica en urb. el Portitjol, 8.

Exp. 4.1.1.0. 913/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Andrés Devesa Morcillo. Línia aèria de baixa tensió des de l’existent en parcel·la 139, fins la parcel·la 136 del Polígon 23, Partida els Terrers.

Exp. 4.1.1.0. 1542/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: AGUAS DE VALENCIA, S.A. Construcció, instal·lació electromecànica i connexió hidràulica del nou sondeig per a l’abastiment d’Alzira, en Camino del Huerto s/n.-

Exp. 4.1.2.0. 1939/08.- Renuncia de llicència d’obres per a la reforma de sucursal bancària en Av. Sants Patrons, núm. 1-baix. Sol·licitant: Caixa d’Estalvis del Mediterrani CAM.

Exp. 4.1.2.0. 1628/09.- Rectificació d’error material en l’import del pressupost d’execució material en llicència d’obres per a la substitució de coberta en habitatge unifamiliar en carrer la Unió, núm. 98. Sol·licitant: Gonzalo Fajardo Bódalo.

Exp. 4.1.3.2. 775/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Vidal Europa, S.A. Venda al detall d’articles de regal, alimentació i varis en règim d’autoservei, amb garatge de vehicles automòbils a les parcel·les C1 i C2, Mz M-1, Polígon Industrial Carretera d’Albalat-Oest.

Exp. 4.1.3.2. 1034/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Rocio Heras Olmedo. Casa de menjars per endur-se’n, al carrer Hort dels Frares núm. 39.

Exp. 4.1.3.2. 1064/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Paula Vila Tello. Clínica dental al carrer Xúquer núm. 66.

Exp. 4.1.5.1. 2047/09.- Llicència de primera ocupació vivenda carrer Hernán Cortés, nº 1. Sol·licitant: Salvador Iñigo Luís.

Exp. 4.1.5.2. 1516/09.- Llicència de segona ocupació vivenda carrer Consuelo, nº 15-1º-1. Sol·licitant: Fernando Romero Molina.

Exp. 4.2.2.0. 2160/09.- Informació urbanística parcel·les Sector Tulell. Sol·licitant: Joaquín Vicente Bono Safont.

Exp. 4.4.3.0. 657/09.- Orde d’execució. Neteja i vallat de solar siti al carrer Peris núm. 4. Responsable: Grupo Inefinsa, S.L.

Exp. 4.4.3.0. 684/09.- Orde d’execució. Neteja parcel·la 335 polígon 13. Responsable: Aurelia Pérez Muñoz.

Exp. 4.4.3.0. 1776/09.- Orde d’execució. Caiguda d’enderrocs coberta immoble carrer Olivo, nº 35. Responsable: Carmen Soria Blasco.

Exp. 4.4.3.0. 2068/09.- Orde d’execució. Caiguda d’enderrocs carrer Cid, 56. Responsable: Jose Benito Selfa.

Exp. 4.4.3.0. 2040/09.- Orde d’execució. Caiguda de vidres d’immoble abandonat de carrer Pintor Parra, 4. Responsable: Aurelia Rios Pau.

Exp. 4.4.3.0. 2162/09.- Orde d’execució. Caiguda d’enderrocs immoble carrer del Rei en Jaume, 1. Responsable: Jorge Javier Cebolla López.

Exp. 4.4.3.0. 2163/09.- Orde d’execució. Estat deficient de baixants de desaigüe edifici carrer Pintor Sorolla, nº 2. Responsable: Comunitat de propietaris.

Exp. 2.7.1.0. 255/09.- Aprovació de la segona certificació del Programa d’Actuació Integrada del Sector Vilella-1, presentada per l’Agent Urbanitzador “Centro Comercial Vilella 2003, SL”.

Exp. 2.7.1.0. 518/09.- Aprovació de la sexta certificació del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució  “A”, presentada per l’Agent Urbanitzador “Desarrollo Urbanístico Mare Nostrum, SLU”.

Exp. 3.2.3.0. 1600/09.- Dació compte del Decret núm. 22 de data 27 de febrer de 2009 sobre l’adjudicació provisional de l’obra “Consolidació de fabricas als murs y contraforts al Monasteri de la Murta (Fase II)”.

Exp. 7100 963/09.- Dació de compte de la sentència núm 39/09 del Jutjat contenciós administratiu núm. 2, de València, recaigut en el procediment abreujat núm. 908/07 interposat per "Encofrats Galodas, S.L. contra l’acord de la Junta de Govern Local de 7-3-07

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

0 comentarios