Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 40. SESSIÓ ORDINARIA 29 D’OCTUBRE DE 2007. AJUNTAMENT D'ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

URBANISME

Exp. 4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.2.0. 1234/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Ambrosio Ferrer Portillo. Construcció de vivenda unifamiliar entre mitgeres en carrer Major Santa Maria, núm. 29.

Exp. 4.1.2.0. 2905/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Xúquer Habitat, S.L. Construcció d’edifici de 8 vivendes i 9 places de garatge en carrer Verge de la Murta, núm. 46.

Exp. 4.1.2.0. 3728/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Jesús Calvo Martínez. Enderroc d’edificació existent en carrer Progrés, núm. 25.

Exp. 4.1.2.0. 3856/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Enrique Amargós Soler. Habilitació de vivenda en planta baixa de l’edifici situat al carrer Colon, núm. 68.

Exp. 4.1.2.0. 3890/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: GM Construcciones, S.L. Construcció d’edifici de 10 vivendes, locals sense ús específic i garatges al carrer Numància, núm. 25.

Exp. 4.1.2.0. 3953/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Hnos. Iñigo Luis, S.L. Construcció d’edifici de tres vivendes i garatges en carrer Albuixarres, núm. 34.

Exp. 4.1.2.0. 4266/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Francisco Agustín Goig de la Concepción. Enderroc d’edificació existent en carrer Teular Martí, núm. 28.

Exp. 4.1.2.0. 4431/07 Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Centre d’Estetica i Dental, S.L. Habilitació de local per a centre d’estètica en Plaça del Regne, núm. 8.

Exp. 4.1.3.1. 935/07.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: “Servicios Globales a la Tercera Edad, S.L.”. Centre de dia al carrer O’Donell, núm. 31.

Exp. 4.1.3.2. 1337/07.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Pretec, S.L. Ampliació d’industria de prefabricats de formigó al polígon Industrial núm. 1, illa 9, Parcel·les H-N.

Exp. 4.1.3.2. 3962/07.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Instalaciones Deportivas Alzira, S.A. Piscina, gimnàs, balneari urbà i cafeteria al carrer Verge de la Murta, s/n.

Exp. 4.1.5.1. 1517/07.- Llicència municipal de primera ocupació per vivenda unifamiliar aïllada sítia a la Urbanització Santa Maria del Bonaire, illa de cases “A”, parcel·la núm. 2. Sol·licitant: Francisca López Enguix.

Exp. 4.1.5.2. 3138/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Tetuán, núm. 62. Sol·licitant:   Jose Calatayud Romeu.

Exp. 4.1.5.2. 4139/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Esperança, núm. 3-3-9. Sol·licitant: Abderrahim Fellous.

Exp. 4.1.5.2. 4175/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Santa Caterina, núm. 7. Sol·licitant: Juan Alfonso Gomez Aparicio.

Exp. 4.1.5.2. 4177/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Pere Esplugues, núm. 49-1-1. Sol·licitant: Oleksandr Hrychyna.

Exp. 4.1.5.2. 4267/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Mendez Núñez, núm. 1-7-13. Sol·licitant: Desamparados Iranzo Colomer.

Exp. 4.2.3.0. 4176/07.- Informació urbanística de parcel·la situada al carrer Convent d’Aigües Vives, 7, cantonera carrer Jose Piera Montagud de la Barraca d’Aigües Vives. Sol·licitant: Marquesado 2000, S.L.

Exp. 2.7.1.0. 303/07.- Devolució avals ingressats per Proinmo Residencial, S.L. com a fiança per les obres d’urbanització del Sector PPR-17 Monestir d’Aigües Vives.

RECURSOS HUMANS

Exp. 428//07.- Proposta d’aprovació de bases que han de regir la convocatòria per a cobrir huit places d’Auxiliar Administratiu, amb caràcter de funcionari en propietat.

IDEA

Proposta de visita formativa de la Casa d’Oficis “La Ribera” a Fimma- Maderalia ’07.

Aprovació de l’acta de selecció del nou monitor d’Atenció a la Infància del Taller d’Ocupació “T’Estime” i proposta de contractació.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 364/07.- Escrit de l’Institut Nacional d’Estadística, sol·licitant col·laboració d’enquesta sobre l’Estructura de les Explotacions Agrícoles 2007, així mateix la disposició d’un xicotet local per a realitzar les entrevistes als titulars d’explotacions agràries d’esta localitat.

POLICIA LOCAL

Exp. Multa 06/12863.- Recursos Potestatius de Reposició presentats per Gestión de Recursos de Multas, S.L., en representació de Florines Giuclea, contra el Decret núm. 600.-Direcció de Policia, de data 04-07-06.

Exp. Multa 06/17170.- Recurs Potestatiu de Reposició presentat per Víctor Estellés Sabater, contra el Decret núm. 821.-Direcció de Policia, de data 23-11-06.

Exp. Multa 06/22855.- Recurs Potestatiu de Reposició presentat per Joan Enguix Morant, contra el Decret núm. 822.-Direcció de Policia, de data 23-11-06.

Exp. Multa 06/18478.- Recurs Potestatiu de Reposició presentat per Mercedes Gomis  Niclós, contra el Decret núm. 837.-Direcció de Policia, de data 23-11-06.

Exp. Multa 06/18630.- Recurs Potestatiu de Reposició presentat per Consuelo Huélamo Lucas, contra el Decret núm. 838.-Direcció de Policia, de data 23-11-06.

Exp. Multa 06/17419.- Recurs Potestatiu de Reposició presentat per Concepción López García, contra el Decret núm. 880.-Direcció de Policia, de data 21-12-06.

 SANITAT

Exp. 96/C/06.- Denúncia sobre un galliner en el Respirall.

Exp. 32/C/07.-Adjudicació del concurs per a la contractació del Servei de desratització, desinsectació i desinfecció d’edificis municipals.

CULTURA

Exp. 07/463.49.- Sol·licitud, de la comissió de festes de Sant Antoni Abat, per a celebrar les festes 2008.

Exp. 07/410.14.- Contractació de l’edició de l’almanac municipal corresponent a l'any 2008.

Exp. 05/350.45.- Proposta de deixar sense efecte la cessió en precari a les falles Pare Castells i Ausiàs March del local siti en el carrer Dr. Estruch núm. 2

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 07/141.- Prestacions Econòmiques Individualitzades.

Exp. 07/142.- Sol·licitud del servei d’ajuda a domicili.

INTERVENCIÓ

Exp.2007-40-1107 .- Ordenació de gastos núm. 40/07.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

L'ALCALDESSA 

0 comentarios