Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 3/2008 __ SESSIÓ ORDINÀRIA 23 DE GENER DE 2008 __ AJUNTAMENT D’ ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 21 i 27 de novembre del passat any 2007. Correspondència i disposicions oficials.

SECRETARIA

Exp. P-068/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Manuel Cobos Fernández per danys en vehicle per enfonsament existent en c/ Albuixarres cantó c/ Benifairó.

URBANISME

Exp. 4.0.0.1. 2387/07.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres d’urbanització en Urbanització “El Racó”, illa de cases 20. Sol·licitant: Salvador Gil Oliver. Exp. 4.0.0.1. 2700/07.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres d’urbanització en Urbanització “El Racó”, illa 24. Sol·licitant: Del Pusa 51, S.L. Exp. 4.0.0.1. 2701/07.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres d’urbanització en Urbanització “El Racó”, illa 28. Sol·licitant: Del Pusa 51, S.L. Exp. 4.0.0.1. 2702/07.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres d’urbanització en Urbanització “El Racó”, illa 28. Sol·licitant: Del Pusa 51, S.L. Exp. 4.0.0.1. 2703/07.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres d’urbanització en Urbanització “El Racó”, illa 8. Sol·licitant: Promociones i Desarrollos Creaziona Levante, S.L. Exp. 4.0.0.1. 2704/07.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres d’urbanització en Urbanització “El Racó”, illa 11. Sol·licitant: Promociones i Desarrollos Creaziona Levante, S.L. Exp. 4.0.0.1. 2705/07.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres d’urbanització en Urbanització “El Racó”, illa 9. Sol·licitant: Promociones y Desarrollos Creaziona Levante, S.L. Exp. 4.0.0.1. 3212/07.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres d’urbanització en la Unitat d’Execució “H”. Sol·licitant: Obras y Reformas Jemari, S.L.U. Exp. 4.0.0.1. 4877/07.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres d’urbanització en Urbanització “El Racó”, parcel·les 22 i 23. Sol·licitant: Alcireña de Gestión, S.L. Exp. 4.1.2.0. 4732/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Comunitat de Propietaris C/ Pérez Galdós, núm. 58. Instal·lació de muntacàrregues en edifici situat al carrer Pérez Galdós núm. 58. Exp. 4.1.2.0. 4827/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: José Manuel Rodríguez Tenorio. Modificació de forats en façana en edifici situat al carrer Pere Esplugues núm. 68. Exp. 4.1.3.0. 2976/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Bienvenida Salvador Granero. Botiga de verdures al c/ Lepant, núm. 7. Exp. 4.1.3.0. 1160/07.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Humberto Rodríguez López. Astrologia, consultes i venda de productes astrològics al c/ Piletes, núm. 60. Exp. 4.1.3.0. 4340/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Eva Moya Beltran. Acadèmia de formació al carrer Carlet núm. 22-baix. Exp. 4.1.3.0. 4411/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Vanesa Martínez Hernández. Quiosc al c/ Juan Sebastián Elcano, núm. 3. Exp. 4.1.3.0. 4574/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Pablo Carrascosa Alario. Clínica de fisioteràpia al c/ Tetuan, núm. 4-baix. Exp. 4.1.3.0. 4734/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Bria e Hijos, S.L. Instal·lació solar fotovoltaica de 60 kw nominals a l’av. dels Esports, núm. 6. Exp. 4.1.3.0. 4750/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Orcube, S.L. Clínica de reconeixements mèdics al c/ Riola, núm. 3-baix. Exp. 4.1.3.2. 1873/07.- Llicència ambiental. Sol·licitant: José Rojas Crespo. Taller de fusteria metàl·lica a l’av. Democràcia, núm. 59. Exp. 4.1.3.2. 4856/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Expoangil, S.L. Activitat d’oficina i comerç al detall de maquinària per a l’hostaleria al c/ Trinidad Redal s/n (escomesa al c/ Requena, núm. 46). Exp. 4.1.3.2. 4906/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Trans Rodolfo, S.L. Activitat de garatge privat per a aparcament de vehicles propis a l’av. dels Esports, núm. 8. Exp. 4.1.3.3. 2100/07.- Canvi de titularitat de llicència d’obertura. Sol·licitant: Hoy Pizza, C.B. Elaboració i venda de pizzes al c/ Santa Teresa, núm. 13. Exp. 4.1.3.3. 2947/07.- Canvi de titularitat de llicència d’obertura/inici d’activitat. Sol·licitant: Mª Carmen Vicente Vercher. Quiosc i premsa al c/ Francisco Oliver Batlle, núm. 11. Exp. 4.1.3.3. 4628/07.- Canvi de titularitat de llicència d’obertura. Sol·licitant: Francisco Javier Garcia Sanjuán. Venda al detall de fruites i verdures a l’av. del Parc, núm. 10-baix. Exp. 4.1.5.2. 4819/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Unió, 102. Sol·licitant: Maria Dolores Gisbert Sanchis. Exp. 4.1.7.0. 4727/07.- Llicència d’agrupació i segregació de finca rústica sítia al polígon 63, parcel·la 127. Sol·licitant: Comunitat de Regants de la Sèquia Reial del Xúquer.

RECURSOS HUMANS

Exp. 604/04.- Realització d’accions formatives en matèria de prevenció, previstes al contracte subscrit amb la societat de prevenció Asepeyo, corresponent a l’exercici 2007. Exp. 405/07.- Dació de compte de l’acta emesa pel Tribunal Qualificador del procés selectiu per a conformar borsa de treball de peó obrer, amb motiu de la reclamació efectuada per Juan Miguel Hernández Hernández. Exp. 421/07.- Sol·licitud d'ELENA IÑIGO MARCH, de canvi en la reducció horària de la seua jornada de treball. Certificació de serveis prestats del personal fix de l’Hospital Municipal Santa Llúcia.

IDEA

Aprovació de la primera programació de Cursos gratuïts d'Internet  Nivell Mitjà (UMI) dins del Programa Internauta de la Generalitat Valenciana, exercici 2008. Dació de compte de l'informe definitiu de fiscalització de l'ajuda rebuda per a la realització del Curs de Formació Professional Ocupacional, Expedient FCCOO/2001/7093/46 "Electricista de Manteniment", durant l'exercici 2001. Dació de compte de la resolució de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació relativa a l'acceptació de la renúncia de la concessió d'Ajudes al Desenvolupament Local, a l’Ajuntament d'Alzira, Expedient DL313/06. Dació de compte minoració subvenció de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència per a la modernització del Comerç: Repavimentació de la Plaça Major, Expedient CMMOAY/2006/7/46 i tancament de l'expedient. Dació de compte de lvisita formativa del Taller d'Ocupació "T'Estime" a la Fira Internacional de Puericultura "Zero a quatre 08". Sol·licitud de subvenció per un import de 2.043.204,60 € a Interreg IVC per al Projecte Europeu de Cooperació Interregional IDEA- ReConcili@ Dació de compte Memòria Anual 2007 de resultats del Servici d'Informació i Assessorament Empresarial (Creació d'Empreses) d'IDEA. Dació de compte minoració subvenció de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència per a la modernització del Comerç: Instal·lació Mobiliari Urbà en avinguda Sants Patrons, Expedient CMMOAY/2005/9/46 i tancament de l’expedient. Sol·licitud de subvenció per un import de 311.700 € a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació  per a la realització del Pla Integral d'Ocupació destinat a majors de 45 anys, desocupats de llarga duració i jóvens. Aprovació de les actes i resultats del procés selectiu del personal per al desenvolupament del Pla Integral d'Ocupació "Alzira Motiva't III". Aprovació de la justificació de gastos corresponent a la segona fase de la Casa d'Oficis  "La Ribera".

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 117/05. Dació de compte de la Sentència núm. 431/2007, de 4 de desembre de 2007, dictat en el procediment ordinari núm. 862/06, promogut per Julia Lledó Signes. Exp. 341/07. Adjudicació del Procediment Negociat per a la contractació del servei “Manteniment de les instal·lacions d’aire condicionat de l’Ajuntament”. Exp. 03/08. Escrit d’Aigües de Valencia, SA, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a diversos abonats per falta de pagament.

POLICIA LOCAL

Exp. J-05/08.- Sol·licitud de Francisco Ruá Chanzá d’ocupació de la via pública amb taules i cadires i una estructura metàl·lica a la plaça Alborxí, s/n, cafeteria Garibaldi. Exp. J-06/08.- Sol·licitud de Francisco Ruá Chanzá d’ocupació de la via pública amb taules i cadires i una “jaima” a l'avinguda Hispanitat, núm. 3, cafeteria Garibaldi. Exp. Multa 07/15203.- Recurs Potestatiu de Reposició de Gestión de Recursos de Multas S.L., en representació de Antonio Llavero Ballester, contra el Decret núm. 502.-Direcció de Policia, de data 05-09-07. Exp. Multa 06/16251.- Recurs Extraordinari de Revisió de Joaquín Llopis Llinares, contra l’acord de la Junta de Gobern Local de sessió 10 de juliol de 2007. Exp. Multa 07/20118.- Recurs Potestatiu de Reposició de Salvador Luis Vázquez Bernia, contra el Decret núm. 499.-Direcció de Policia, de data 05-09-07. Exp. Multa 07/17330.- Recurs Potestatiu de Reposició de Francisco Corts Corts, contra el Decret núm. 553.-Direcció de Policia, de data 29-10-07. Exp. Multa 06/35876.- Recurs Potestatiu de Reposició de Mª Dolores Hernández Puchol, contra el Decret núm. 597.-Direcció de Policia, de data 30-10-07. Exp. J-07/08.- Sol·licitud de  Ángel Eugenio Lozano Pérez d’ocupació de la via pública en la calçada de rodatge amb taules i cadires al carrer Pare Castells, cantó c/ Dr. José González, bar Tres Hermanos.

SANITAT

Exp.-115/C/07.- Inici d'expedient i aprovació del plec de condicions per a la contractació, mitjançant procediment negociat, del servei de legionel·losi. Exp.- 85/C/07.- Resolució a la denúncia del SEPRONA a Antonio Santacatalina Moreno per infracció al Decret 145/2000 de tinença d'animals perillosos.

CULTURA

Exp. 08/026.24.- IV Jornades sobre lectura i diversitat Exp. 08/032.43.- Subvenció anual a la Junta Local Fallera d’Alzira. Exp. 08/006.22.- Sol·licitud de subvenció, a la Conselleria d'Educació, per a la formació de persones adultes. Exp. 07/474.57.- Sol·licitud, de Sra. Mª Camen Camps Peris, de devolució del 50% del preu públic de la matrícula de Tallers de Nadal del seu fill Antonio Medina Camps, per família nombrosa. Exp. 08/040.17.- Classes de valencià per a funcionaris i empleats municipals.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/009.- Sol·licitud del servici d’ajuda a domicili. Exp. 08/010.- Sol·licitud ingressos en la Residencia Municipal de Persones Majors. Exp. 08/011.- Sol·licitud inclusió en el programa major a casa.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-01-1107.- Ordenació de gastos núm. 1/08. Dació de compte de la resolució definitiva de concessió de subvenció a l’Ajuntament d’Alzira per a la e-administració per part del Ministeri d’Industria, Turisme i Comerç. Revisió de preu del contracte subscrit amb l’entitat Ramón Flor S.L., per a la prestació del servici de desratització de l’albellonat i control de panderoles a Alzira.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 02/08.- Donació de Vicente Pons Alós de diverses publicacions per a la Biblioteca Auxiliar de l’Arxiu Municipal d’Alzira. Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

0 comentarios