Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 43. SESSIÓ ORDINARIA 21 DE NOVEMBRE DE 2007. AJUNTAMENT D'ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

SECRETARIA

Exp. P-113/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Indalecio Taravilla Aparicio per danys en vehicle per la caiguda d’un panell de campanya electoral.

Exp. P-128/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Oscar Villar Jordan per danys en vehicle en c/ Independència.

URBANISME

Exp. 4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.2.0. 490/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Aldi San Isidro Supermercados, S.L. Construcció de nau comercial sense ús específic en parcel·la C4, illa M11, Sector PPI-01.

Exp. 4.1.2.0. 2877/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Salvador Vila, S.L. Construcció de 364 vivendes, comercials i aparcaments en Sector ARR-98 (Fase 2).

Exp. 4.1.2.0. 3158/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Pardines de Servicios Generales, S.L. Enderroc de nau industrial entre mitgeres en carrer Arquebisbe Vich, núm. 8.

Exp. 4.1.2.0. 3591/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Juan Pablo Sarrió Montes. Construcció de vivenda unifamiliar en parcel·la 56-B de la Urbanització Colònia Santa Marina.

Exp. 4.1.1.0. 2431/07.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Mª Ángeles Gómez Ponce. Instal·lació de línia aèria de mitja tensió de 20 kv de 80 m de longitud en parcel·les 332, 331 i 57 del polígon 13 partida Pla de la Murta.

Exp. 4.1.3.0. 3051/06.- Llicència d’activitat i obertura. Sol·licitant: Cristina Bono Mascarell. Perruqueria al c/ Prior Morera, núm. 1.

Exp. 4.1.3.0. 497/07.- Llicència d’activitat innòcua. Sol·licitant: Juan Diego Arriaga Saldirriaga. Locutori al carrer Pere Morell núm. 1

Exp. 4.1.3.0. 1249/07.- Llicència d’activitat i obertura. Sol·licitant: Gestoria Pellicer Molto, S.L. Gestoria administrativa al carrer Reis Catòlics núm. 105.

Exp. 4.1.3.0. 2682/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Ribera Confort, S.L. Venda al detall d’electrodomèstics a l’av. Pare Pompili Tortajada, núm. 50-baix.

Exp. 4.1.3.0. 3349/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Yanli Qiu. Comerç al detall d’articles diversos al c/ Doctor José González, núm. 40-baix.

Exp. 4.1.3.0. 4276/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Pascual Sánchez Puig. Agència de viatges al c/ Doctor José González, 38-baix.

Exp. 4.1.3.0. 4324/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Elements Proyectos Integrales, S.L. Activitat de venda de mobles al c/ Xúquer, núm. 19-baix.

Exp. 4.1.3.1. 471/07.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Eurourbi, S.L. Oficines en pl. Major, núm. 7.

Exp. 4.1.3.1. 663/07.- Canvi de titularitat de llicència d’activitat i llicència d’obertura. Sol·licitant: M. Antonia Talens Pardo. Pub al c/ Doctor José González, nº 42.

Exp. 4.1.3.1. 3539/07.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Inversiones Girbés Barceló, S.L. Edifici social a l’av. Dret de Reunió, núm. 2.

Exp. 4.1.3.2. 1919/07.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Inmolimar, S.L. Aparcament de vehicles industrials pesats al Polígon Tisneres, carrer núm. 2 i carrer núm. 3.

Exp. 4.1.3.2. 3670/07.- Renúncia a la sol·licitud de llicència ambiental per a l’activitat de parking 1ª fase al Sector Tulell. Sol·licitant: Promociones Sollana, S.L.

Exp. 4.1.3.2. 4520/07.- Renúncia a la sol·licitud de llicència ambiental per a l’activitat de parking 2ª fase al Sector Tulell. Sol·licitant: Promociones Sollana, S.L.

Exp. 4.1.3.3. 2163/07.- Canvi de titularitat de llicència d’obertura/inici d’activitat. Sol·licitant: Macrosnacks, S.L. Establiment de fregits i torrador de fruits secs i fabricació d’aperitius al Camí Sant Bernabé, s/n.

Exp. 4.1.3.3. 3682/07.- Canvi de titularitat de llicència d’obertura. Sol·licitant: Consum S. Coop. V. Supermercat a l’av. Sants Patrons, núm. 35.

Exp. 4.1.3.3. 3821/07.- Canvi de titularitat de llicència d’obertura. Sol·licitant: Almadecor 2007, S.L. Fusteria mecànica al c/ Trafalgar, núm. 63.

Exp. 4.1.3.3. 4026/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Almadecor 2007, S.L. Exposició de cuines, portes de pas i fusteria en general al c/ Pare Vicent Ribes, núm. 8.

Exp. 4.1.5.2. 4367/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Verge de la Murta, núm. 62-4-33. Sol·licitant: Oksana Petrakova.

Exp. 4.1.5.1. 3737/07.- Llicència municipal de primera ocupació per aparcament soterrani (Fase II) siti al carrer En Projecte núm. 12 (des de carrer núm. 17 al carrer núm. 4) del Sector Tulell. Sol·licitant: Promociones Sollana, S.L.

Exp. 4.1.7.0. 3605/07.- Llicència de segregació i agrupació de terrenys situats al PPI-01 UEI-012 carretera d’Albalat Oest. Sol·licitant: Calderon Urbaniza, S.L.

Exp. 4.1.7.0. 3606/07.- Llicència de segregació i agrupació de parcel·les 15.02 (a) i 15.03 síties al Polígon Industrial carretera d’Albalat. Sol·licitant: Calderon Urbaniza, S.L.

Exp. 4.4.3.0. 2393/07.- Ordre d’Execució. Caiguda d’enderrocs d’immoble situat al carrer Doctor Ferrán, núm. 1. Responsable: Comunitat de Propietaris.

Exp. 4.4.3.0. 3744/07.- Ordre d’Execució. Immoble deshabitat ple de residus i fems situat al carrer Joan Sebastià el Cano, núm. 5-baix. Propietat de Jose Vicente Garcia Martos.

Exp. 4.4.3.0. 4453/07.- Ordre d’Execució. Caiguda d’enderrocs del campanar posterior de la Parròquia Santa Caterina a Plaça del Sufragi, cantonera carrer Campanar. Responsable: Parròquia Santa Caterina.

Exp. 4.4.3.0. 4515/07.- Ordre d’Execució. Risc d’afonament de mur de contenció de parcel·la sítia al carrer Bonavista, núm. 16. Propietat de Julia March Ferrer.

Exp. 4.4.3.0. 4516/07.- Ordre d’Execució. Risc de caiguda d’enderrocs d’immoble situat al carrer Major San Agustí, núm. 39. Propietat de Jose Marti Soler.

Exp. 4.4.3.0. 4280/07.- Ordre d’Execució. Caiguda d’enderrocs d’immoble situat al carrer Cristóbal Monterde, núm. 13. Responsable: Banco Popular.

MEDI AMBIENT

Exp. 4.1.4.0. 4182/07.- Sol·licitud de llicència per a la tala de pins de Bernardo Parra Carrió.

Exp. 6.0.0.1. 2709/07.- Aprovació de la memòria-resum de les activitats presentades per l'organització VACIF així com de les factures presentades.

Exp. 6.0.0.1. 4612/07.- Sol·licitud del Club Sant Bernat de caça i tir, de subvenció per la batuda realitzada el passat 28 d’octubre.

RECURSOS HUMANS

Exp. 604/04.- Esmena d’errada en acord de renovació del contracte de Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

Exp.139/07.- Sol·licitud de gratificació a Rosa Magraner Santos, per treballs extraordinaris realitzats en la Piscina Municipal del Camp de Venècia.

Exp. 299/07.- Dació compte de l'Acta emesa pel Tribunal Qualificador per a la contractació de dos professors de Manualitats dels Tallers de la Dóna sobre reclamació efectuada al barem de mèrits per Francisca Llorens Trujillo.

Exp. 421/07.- Sol·licitud d'Elena Iñigo March, de reducció horària de la seua jornada de treball.

Exp. personal.- Sol·licitud d'Antonia Bou Pellicer de pròrroga de reducció d'horari en la jornada de treball.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 408/00.- Escrit de José Alberola Albelda, sol·licitant la devolució de la garantia per finalització del contracte de Manteniment del Pou i Depuradora de la Barraca d’Aigües Vives.

Exp. 14/07.- Contractació de publicitat en autobusos de transport urbà per l’entitat Arpa Valencia.

Exp. 14/07.- Contractació de publicitat en marquesines per l’entitat Strategia Publicidad y Diseño, S.l.

Exp. 14/07.- Rectificació d’error material en Acord de la Junta de Govern Local de data 9 de setembre de 2007 sobre contractació de publicitat en marquesines per l’entitat Strategia Publicidad y Diseño, S.L.

Exp. 341/07. Inici expedient de contractació, mitjançant Procediment Negociat, del servei de Manteniment de les instal·lacions d’aire condicionat de l’Ajuntament.

Exp. 369/07. Inici expedient de contractació, mitjançant concurs, per a la realització de l’obra “Adequació de les Instal·lacions elèctriques al Col·legi Públic Federico García Lorca”.

Exp. 388/07. Escrit d’Aigües de València, S.A. pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a varis abonats per falta de pagament.

Exp. 395/07. Contractació del servei de manteniment per al sistema d’alimentació ininterrompuda de la Casa Consistorial.

Exp. 396/07. Inici expedient de contractació, mitjançant Procediment Negociat, per al Manteniment de l’ascensor de la Casa de Cultura.

POLICIA LOCAL

Exp. J-173/07.- Sol·licitud de José Bdo. Tomás Mascarell d'una zona de càrrega i descàrrega al carrer Camilo Dolz, núm. 103.

Exp. J-180/07.- Sol·licitud d’Ana Isabel Albado Goig d'una zona de càrrega i descàrrega al carrer Pintor Andreu nº 39.

Exp. J-181/07.- Sol·licitud de la falla les Basses per a realitzar una concentració motera a Alzira.

CULTURA

Exp. 07/274.23.- Concessió d'ajudes per a menjador escolar curs 2007/2008.

Exp. 07/324.15.- Autorització d'ús de locals en precari a associacions i entitats en l'edifici Obra Social Blauverd i nomenament del representant municipal en l'òrgan rector del seu funcionament.  

Exp. 04/140.12.- Acceptació de la donació, per part de Diputació, de material d'equipament cultural.

Exp. 07/498.14.- Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació, per mitjà de procediment negociat, del subministrament d'un piano per a la Casa de la Cultura de l'Ajuntament d'Alzira.

ACCIÓ SOCIAL

Sol·licitud de treballs en benefici de la comunitat en este Ajuntament.

Prestacions Econòmiques Individualitzades per acolliment familiar simple o permanent en família extensa  o afí.

Aprovació de bases del concurs de cartells per a celebrar la setmana de la dona.

Sol·licitud ingressos en la Residencia Municipal de Persones Majors.

Sol·licitud inclusió en el programa major a casa.

INTERVENCIÓ

Exp. 2007-43-1107.- Ordenació de gastos núm. 43/07.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

L'ALCALDESSA

0 comentarios