Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 15/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 15/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

Sessió ordinària 7 d’abril de 2009

 

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 18 de febrer de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 09/056.- Sol·licitud ingressos en les Residències municipals de Tercera Edat.

Exp. 09/074.- Sol·licitud ingressos en Centre de Dia.

Exp. 09/075.- Sol·licitud inclusió en el programa "Menjar a casa".

Exp. 09/076.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

CULTURA

Exp. 09/024.13.- Aportació municipal anual per a actuacions de la Societat Musical d'Alzira en l'exercici 2009.

Exp. 09/131.14.- Aportació municipal anual per a actuacions de la Coral Polifònica Ciutat d'Alzira en l'exercici 2009.

Expts. 09/060.13. i 09/079.13.- Subvenció a entitats culturals locals per al manteniment i programació general d'activitats i per a activitats o esdeveniments de caràcter extraordinari, any 2009.

IDEA

Exp. 03/09 Aprovació de la programació de cursos gratuïts d’Internet nivell mitjà (UMI) dins del programa internauta de la Generalitat Valenciana, exercici 2009.

INTERVENCIÓ

Exp. 2009-14-1107.- Ordenació de gastos número 14/09.

Exp. MODERNITZACIÓ.- Dació de compte de l’informe de situació dels projectes i actuacions de modernització de l’Administració i de quina forma milloren els TIC els servicis prestats des de l’Ajuntament d’Alzira als ciutadans.

MEDI AMBIENT

Exp. 4.1.4.0. 849/09.- Sol·licitud de renovació de l’autorització per a l’activitat de mostratge en el Paratge de la Murta a La Vall de la Casella, Coop. V.

Exp. 4.1.4.0. 1089/09.- Ordre d’execució. Neteja parcel·la 43 polígon 55, propietat d’Aigües de València.

Exp. 4.1.4.0. 2264/09.- Sol·licitud de llicència per la tala de 2 pins de Francisco Javier Mari Latore.

Exp. 4.1.4.0. 2368/09.- Sol·licitud de llicència per la tala d'1 pi de Vicente Palacios Martínez.

Exp. 6.0.0.1. 2220/09.- Actualització de les mesures en matèria de prevenció d’incendis forestals.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Autorització per a l’adscripció de Marta Mainar Isla en Comissió de Servicis a la Conselleria de Benestar Social.

Exp. 604/04.- Resultat de l’anàlisi de sinistralitat de l’any 2008 i comparació amb l’any 2007.

Exp. 604/04 i Exp. 439/08d.- Memòria anual d’Activitats de l’any 2008 i Programació d’Activitats de Prevenció Tècnica per a l’any 2009.

Exp. 562/05.- Proposta de revisió de la situació dels beneficiaris de l’Assistència Sanitària als Funcionaris Integrats del Ajuntament d’Alzira.

Exp. 314/08.- Dació de compte de les actes emeses pel Tribunal Qualificador de la convocatòria per a conformar borsa de treball d’Agent de Desenrotllament Local i ordre de la borsa.

Exp. 439/08c.- Proposta d’acció formativa en matèria de primers auxilis per a la policia local.

SERVEIS PÚBLICS

Expts. 317/05, 543/06, 68/07, y 267/08. Requeriment de pagament a diversos concessionaris de places amb règim de lloguer, de l’aparcament públic municipal situat a l’edifici El Ferrobús.

Exp. 352/06.- Sol·licitud de Salvador Martínez Correas, de devolució de fiança de garantia definitiva constituïda en el contracte de l’obra “Eliminació de línies telefòniques aèries als carrers Gandia i Sant Joan Bosco.”

Exp. 190/07.- Adjudicació de la concessió administrativa de l’ús de les parades 5, 9 i 10 del mercat municipal “La Vila”.

Exp. 269/08.- Sol·licitud de Iluminaciones Just, SL de devolució de garantia definitiva constituïda en el contracte de l’obra “Il·luminació nadalenca per a Nadal 2008-Reis 2009”.

Exp. 384/08.- Adjudicació definitiva del servei de “Manteniment i revisió de les instal·lacions elèctriques del locals de pública concurrència municipal”.

Exp. 388/08.- Adjudicació definitiva del servei de “Manteniment del centres de transformació municipal”.

Exp. 49/09.- Contractació de publicitat en marquesines per l’entitat Tapidecor A. Alós, SL

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.0.0.1. 1805/09.- Sol·licitud de renúncia de llicència municipal i devolució d’aval bancari per obres consistents en la construcció d’edifici plurifamiliar de 47 vivendes, locals sense ús i garatges, en C/ Joanot Martorell, Illa de Cases M-2, Parcel·la102 del pla parcial de millora del Sector Tulell. Sol·licitant: FBEX Promo Inmobiliaria, S.L.

Exp. 4.1.2.0. 528/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Mª Teresa Naranjo Roca. Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitjaneres en carrer Carnissers, núm. 24-26.

Exp. 4.1.2.0. 577/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Bria Promociones 2008, S.L. Construcció d’edifici de 28 vivendes, locals i garatges al carrer O’Donell cantonada carrer Santa Emilia.

Exp. 4.1.2.0. 1406/09.- Modificació de llicència d’obres per a la reforma d' habitatge unifamiliar entre mitajeneres en carrer Albuixarres, núm. 46. Sol·licitant: Juan Antonio Hervás Presencia.

Exp. 4.1.3.0. 2590/08.- Certificat de compatibilitat urbanísica i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Prevenpyme, S.l. Oficines a la Plaça del Sufragi núm. 11-entresòl.

Exp. 4.1.3.0. 2105/09.- Certificat de compatibilitat urbanísica i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Energiclima Ingenieria, S.L. Instal·ladora de climatització, calefacció i accessoris al carrer Lepanto núm. 55.

Exp. 4.1.3.1. 306/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Jose Antonio Guillen Gonzalez. Comerç al detall de productes pirotècnics i llepolies al carrer Unió núm. 40.

Exp. 4.1.3.1. 886/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Direcció General de Trànsit. Oficines al carrer Riola, carrer Senyera Valenciana.

Exp. 4.1.3.1. 1345/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Caixa Popular-Caixa Rural, S.Coop. de crédito. Oficina bancària al carrer Gandia núm. 23-baix cantonada carrer Pare Vicent Ribes.

Exp. 4.1.3.2. 415/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Maria Rosa Conejero Gimeno. Cafeteria a l’avinguda Jose Pau Margantoni núm. 62-baix.

Exp. 4.1.3.2. 753/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Jose Luis Morote Pla. Bar-Cafeteria al carrer Maria Moliner núm. 2-baix.

Exp. 4.1.3.2. 794/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Ruben Pau Andres. Bar-Cafeteria a la Plaça Major núm. 41-baix-dreta.

Exp. 4.1.3.3. 1955/09.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: A3 A2 Formacion, S.L. Centre d’estudis al carrer Santocildes núm. 53-A.

Exp. 4.2.2.0. 2066/09.- Informació urbanística. Parcel·la 38, polígon 48. Sol·licitant: Naves industriales Okisa S.L.

Exp. 4.2.2.0. 2402/09.- Informació urbanística. Terrenys Programa d’actuació integrada PPR-03, Hort de Galvañón. Sol·licitant: Jesus Leonardo Giménez Giménez.

Exp. 3.3.0.0. 4776/07.- Devolució de fiança a J. Llopis Vidal, S.A. constituïda per respondre de l’obra “pavimentació plaça capella de la sang”.

Exp. 3.3.0.0. 1885/09.- Devolució de fiança a Proena, S.L. constituïda per respondre de l’obra “Sanejament prolongació carrer Tintorers”.

Exp. 3.3.0.0. 1915/09.- Devolució de fiança a Universitat Politècnica de València constituïda per respondre de l’assistència tècnica “redacció del projecte de reparació coberta Casa Consistorial”.

Exp. 3.3.0.0. 2267/09.- Devolució de fiançes a Matachel, S.L. constituïdes per respondre de les obres “accesibilitat carrer Taronjer” y “Poliesportiu Fontana Mogort, accesibilitat integral”.

Exp. 4.3.1.0. 2229/09.- Infracció d’activitat. Oliver i Gadea Associats, S.L. Forn al carrer Verge del Lluch núm. 11.

Exp. 7.4.0.0. 1911/09.- Sol·licitud de Subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Francisco Javier González Gómez. C/ Pavía, núm 8, 4, 50.

Exp. 7.4.0.0. 1957/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Teresa Serrano Oliver. C/ Pavía, núm 8, 2, 27.

Exp. 7.4.0.0. 1971/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Martín Segovia Parada. Plaça de Cartonatges, núm 3, 1, 3, 37.

EXP. 7.4.0.0. 1972/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Josep Martínez Agustí. C/ Vicente Pérez Pelufo, núm 21, 3, 5.

Exp. 7.4.0.0. 1973/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Rafael García García. Plaça de Cartonatges, núm 3, 1, 1, 3.

Exp. 7.4.0.0. 1978/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per  Jessica Fernández Nicolás. C/ Pavía, núm 8, 3, 40.

Exp. 7.4.0.0. 1987/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Sergio Esquer Marcilla. C/ Pavía, núm 8, 4, 49.

Exp. 7.4.0.0. 2013/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Antonio Pascual Mateu. C/ Pavía, núm 8, 2, 29.

Exp. 7.4.0.0. 2049/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Juan Miguel Zafón Jerez. C/ Pavía, núm 8, 2, 25.

Exp. 7.4.0.0. 2053/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Raquel Lacasa Soriano. C/ Pavía, núm 8, 1, 16.

Exp. 7.4.0.0. 2064/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Rebeca María Sayol Signes. C/ Pavía, núm 8, 4, 47.

Exp. 7.4.0.0. 2098/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per María José Monerri Alcázar. C/ Pavía, núm 8, 1, 8.

Exp. 7.4.0.0. 2171/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Julio García-Almonacid Llinares. C/ Pavía, núm 8, 1, 21.

Exp. 7.4.0.0. 2177/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Manuel Pellicer Javier. Plaça de Cartonatges, núm 3, 5, 30.

Exp. 7.4.0.0. 2268/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Jorge Zafón Jerez. Plaça de Cartonatges, núm 3, 3, 15.

Exp. 7.4.0.0. 2277/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Jesús González Jiménez. Plaça de Cartonatges, núm 5, 1, 1.

Exp. 7.4.0.0. 2283/09.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda, presentada per Verónica Pérez Artés. C/ Pavía, núm 8, 1, 20.

Exp. 7.4.0.2. 2383/09.- Dació de compte del Decret núm. 33 d’Urbanisme, sobre remissió a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, de la sol·licitud d’ajuda per a la rehabilitació d’elements comuns en edificis a càrrec del fons especial de l’Estat per a la dinamització de l’economia i l’ocupació. C/ La Unió, núm 46.

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

L’ALCALDESSA

 

0 comentarios