Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 45 ___ SESSIÓ ORDINARIA 4 DE DESEMBRE DE 2007 ___ AJUNTAMENT D'ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 24 d’octubre de l’actual. Correspondència i disposicions oficials.

SECRETARIA

Exp. P-144/07.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors de BT en c/ Guerriller Romeu. Exp. P-122/98.- Ampliació de la concessió administrativa a l’entitat GAS NATURAL CEGAS, S.A., sobre canalització en c/ Aigües Vives. Exp. P-122/98.- Ampliació de la concessió administrativa a l’entitat GAS NATURAL CEGAS, S.A., sobre canalització en c/ Jaume d’Olid, 6 i c/ Clara Campoamor, 5. Exp. P-114/05.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Mª Carmen Vicente Vercher per caiguda en l’av. del Parc.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències. Exp. 4.1.2.0. 1385/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Solida Urbana, S.L. Enderroc i rehabilitació parcial en carrer Santa Catalina, núm. 12. Exp. 4.1.2.0. 2827/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: BM2 Promociones Metropolitanas, S.L. Construcció d’edifici plurifamiliar de 41 vivendes, locals comercials sense ús i aparcaments en parcel·la 63 de l'illa 6 del Sector Tulell. Exp. 4.1.2.0. 2885/07.- Ampliació del termini per a esmenar defectes per a la sol·licitud de llicència d’obres per a la construcció d’edifici plurifamiliar de 20 vivendes, locals comercials sense ús específic i aparcaments en carrer En Projecte núm. 17, parcel·la 67-A del Pla Parcial de Millora del Sector Tulell. Sol·licitant: Habitat i Confort 21, S.L. Exp. 4.1.2.0. 2896/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Montalva-Sierra, C.B. Construcció d’edifici de planta baixa comercial i plantes altes per a oficines en carrer Hort de Torremotxa, cantonada amb carrer General Dolç, núm. 10. Exp. 4.1.2.0. 3752/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: BM3 Promociones Metropolitanas, S.L. enderroc de nau industrial aïllada en illa M-6, parcel·la 63, del Pla Parcial de Tulell (PPR-10). Exp. 4.1.3.0. 2990/07.- Rectificació d’error material en l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2007. Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Eléctrica de Carcaixent, S.L. Activitat d’empresa instal·ladora, mantenidora i reparadora d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió al Polígon Industrial Fracà, nau núm. 11. Exp. 4.1.3.2. 4014/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Rubén Pau Andrés. Activitat de bar-cafeteria, a la Pl. Major, núm. 41, baix-dreta. Exp. 4.1.3.2. 4388/07.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Ecologic Partner, S.L. Centre de transferència de residus, a la carretera d’Albalat, carrer Llibertat d’Ensenyança. Exp. 4.1.5.1. 4624/07.- Llicència municipal de primera ocupació parcial (fase II) per edifici situat a la plaça Capella de la Sang, c/ L’Empar i plaça San Bernat, núm. 1. Sol·licitant: J. Llopis Vidal, S.A. Exp. 4.1.5.2. 4504/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Arquebisbe Vich, núm. 3-1-1. Sol·licitant: Vicente Julián Peris Morant. Exp. 4.3.0.0. 4682/07.- Infracció urbanística. Bernardo Antonio Escribano Ortega. Instal·lació de ximenera en coberta d'immoble en carrer Tetuán, núm. 44-1º. Exp. 3.2.3.1. 4546/07.- Dació de compte de l’acord del Ple de data 28 de novembre de 2007 de ratificació de l’acord de Junta de Govern Local de data 14 de novembre de 2007 sobre l'aprovació del plec de clàusules administratives particulars i inici d’expedient de contractació mitjançant concurs de l'assistència tècnica per la realització dels treballs relatius a la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana d’Alzira. Exp. 2.7.1.0. 291/07.- Aprovació de la tercera certificació del Programa d’Actuació Integrada del Sector PPI-08, presentada per l’Agent Públic Urbanitzador “Desarrollo Urbanístico Mare Nostrum, SLU”.

RECURSOS HUMANS

Exp. 381/07.- Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en la convocatòria per a conformar la borsa de treball d'Informadors de Turisme davall la modalitat contractual de pràctiques. Exp. 405/07.- Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en la convocatòria per a conformar la borsa de treball de Peó Obrer. Exp. 406/07.- Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en la convocatòria per a conformar la borsa de treball de Peó Excavacions i Camins Rurals. Exp. 458/07.- Segona edició del curs de conversió del Grup D al C. Exp. PERSONAL.- Reconeixement de servicis previs del personal funcionari interí. Exp. PERSONAL.- Dació de compte del Decret d'Alcaldia núm. 339, de data 20-11-07, en relació a la prorroga de la situació d'excedència voluntària per atenció de fill menor i concessió de l'excedència voluntària per prestació de servicis en una altra administració d’Eduardo Lladosa Hernández. Exp. PERSONAL.- Reconeixement de servicis previs del personal funcionari.

IDEA

Aprovació de Jornada de “Convivència” de l’alumnat del Taller d’Ocupació “T’Estime” amb el Taller d’Ocupació “Ribera del Xúquer”. Tercer pagament de beques per assistència de l’alumnat del Taller de Formació i Inserció Laboral (Dones) "Informàtica d'Usuari" durant el mes de novembre, per import de 1.140 €. Sol·licitud d'Ajudes Municipals a la Creació d'Empreses a Alzira de José Luis Monleón Rodriguez per a l'exercici 2007. Sol·licitud d'Ajudes Municipals a la Creació d'Empreses a Alzira de Laura Navarro López per a l'exercici 2007. Sol·licitud d'Ajudes Municipals a la Creació d'Empreses a Alzira de Sagrario Plaza González per a l'exercici 2007. Sol·licitud d'Ajudes Municipals a la Creació d'Empreses a Alzira de Georgi Zhivkov Shivikov  per a l'exercici 2007. Dació de compte del Decret 21/07 sobre autorització i liquidació del gasto corresponent al curs "Gerent del xicotet comerç", subvencionat per la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència. Dació de compte de la finalització del Programa Unitat Local d'Aprenentatge (ULA), exercici 2007, expedient FUL02/2007/160/46. Dació de compte de l'aprovació de l'acta de selecció de dos nous tècnics en Orientació Laboral (Tutoria Individualitzada) durant el Desenvolupament del Programa Accions OPEA exercici 2007-2008, Expediente ILIOBE/2007/76/46. Dació de compte del resultat de les actes de selecció del personal del Programa de Foment de l'Ocupació "Salari Jove 2007" i proposta de contractació dels treballadors. Designació d'un membre de l'Equip de Govern com a representant en el  Consell Assessor de Comerç.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 300/02. Autorització a Aguas de Valencia, SA, per a la realització de l’obra “Instal·lació de canonades d’aigua potable als carrers Sang i Llaurí”. Exp. 411/07. Escrit d’Aigües Potables San Bernardo, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a diversos abonats per falta de pagament.

POLICIA LOCAL

Exp. J-183/07.- Sol·licitud de l’Associació de Veïns Ana Sanchis per a celebrar una festa a la plaça Ana Sanchis i al carrer Artes Graficas, el dia 06-12-07. Exp. Multa 06/29674.- Recurs Potestatiu de Reposició de José Joaquín Sabater Rubio contra el Decret núm. 70.-Direcció de Policia, de data 27-02-07. Exp. Multa 07/3541.- Recurs Potestatiu de Reposició de Lamberto Tudela Casas contra el Decret núm. 268.-Direcció de Policia, de data 28-05-07. Exp. Multa 06/33303.- Recurs Potestatiu de Reposició de Concepción Soriano Segura, en representació d'Embarcador Nelo S.L. contra el Decret núm. 269.-Direcció de Policia, de data 28-05-07.

CULTURA

Exp. 07/512.57.- Accions formatives en animació i educació en l'oci i temps lliure. Exp. 07/502.13.- Sol·licitud, de l'Associació Cultural Falla Plaça Major, de subvenció per a la publicació del llibre Documents de la Passió. Setmana Santa d'Alzira. Exp. 07/522.89.- Inauguració de la reforma dels Casalicis del Pont de Sant Bernat.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 07/154.- Sol·licitud d’inclusió en el programa Menjar a casa. Exp. 07/007.- Prestacions Econòmiques Reglades per any 2007.

INTERVENCIÓ

Exp. 2007-47-1107.- Ordenació de gastos núm. 47/07. Compte justificatiu que presenta el Sr. Sergio Piera Pérez sobre gastos d’Educació.Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

L'ALCALDESSA 

0 comentarios