Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 47 __ SESSIÓ ORDINARIA 12 DE DESEMBRE DE 2007 __ AJUNTAMENT D' ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

URBANISMEExp. 4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències. Exp. 4.1.2.0. 423/07.- Llicència d’obra majors. Sol·licitant: Banco de Sabadell, S.A. Obres de reforma i ampliació d’oficina bancària en av. Sants Patrons, núm. 19. Exp. 4.1.2.0. 1461/07.- Llicència d’obra majors. Sol·licitant: Antonio Boix Martínez. Enderroc i posterior construcció d’un edifici de local comercial i garatge en planta baixa, vivenda en planta 1ª i local diàfan en planta 2ª en carrer Sagunt, núm, 27. Exp. 4.1.2.0. 1811/07.- Sol·licitud de bonificació del 95% del ICIO del projecte d’actuació en edifici protegit en Plaça Major, núm. 23. Sol·licitant: Vaf Urbana, S.L. Exp. 4.1.3.0. 608/07.- Llicència d’activitat innòcua. Sol·licitant: Urbanisme, Arquitectura i Medi Ambient-Urbatec, S.L. Despatx tècnic al c/ Reis Catòlics, núm. 65. Exp. 4.1.3.0. 3530/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Santiago Huet Durá. Fruiteria al c/ Doctor Ferran, núm. 74. Exp. 4.1.3.0. 3889/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Eva Horcajada Moreno. Llanterneria, al c/ Hospital, núm. 14-baix. Exp. 4.1.3.0. 4053/07.- Renúncia a la sol·licitud de comunicació ambiental pera a peluqueria, al c/ Cardenal Vera, núm. 21. Sol·licitant: M. Desamparados Arocas Sanchis. Exp. 4.1.3.0. 4156/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Boix Perruquers, S.L. Venda al detall de productes de perruqueria al c/ Benito Pérez Galdós, núm. 43-baix. Exp. 4.1.3.0. 4303/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Fuentes Energéticas Sostenibles, S.L. Disseny i venda de productes per a energies sostenibles a l'av. Pare Pompili, núm. 19-baix. Exp. 4.1.3.0. 4413/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: M. Pilar Marín Casasús. Venda al detall de productes alimentaris al c/ Benito Pérez Galdós, núm. 29 baix-dreta. Exp. 4.1.3.0. 4484/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: José Ramón Santamaría Pérez. Venda de sanejament al c/ Santa Teresa, núm. 7. Exp. 4.1.3.1. 2965/07.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Telecor, S.A. Tenda de telefonia mòbil a l'av. Hispanitat, núm. 4, baix-dreta. Exp. 4.1.3.2. 3861/06.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Julio Monterrubio Fernández. Taller artesà al c/ en Projecte, s/n, nau 15, Polígon Industrial Fracà. Exp. 4.1.3.2. 3289/07.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Asociación Reto a la Esperanza. Venda de mobles i utensilis de segona mà al c/ Pere Esplugues, núm. 137-baix. Exp. 4.1.3.2. 3630/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: La Caixa. Activitat d’oficina bancària al c/ Gandia, cantonada amb c/ Dolores Ibarruri. Exp. 4.1.3.2. 4259/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Don Vite, S.L.L. Activitat de bar-restaurant a l'av. Dret de Reunió, núm. 4.1. Exp. 4.1.3.2. 4268/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Gercos, S.L. Reparació i distribució de menjars per a endur al c/ Gabriela Mistral, núm. 31-baix. Exp. 4.1.3.2. 4292/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Roberto Talens Martí. Activitat de taller de fusteria metàl·lica a la Ctra. d’Albalat, km. 2,8. Exp. 4.1.3.2. 4497/07.- Certificat de compatibilitat urbanística.  Sol·licitant: Erfis Solar, S.L. Activitat de solàrium-saló de bellesa al c/ Gandia, núm. 21-baix. Exp. 4.1.3.2. 4522/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Monsolar Ingeniería, S.L. Activitat de taller i magatzem de material per a instal·lacions d’energies renovables a l'av. Dret de Manifestació, s/n. Exp. 4.1.3.2. 4527/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Grupo MGO, S.A. Activitat de servici de prevenció aliena al c/ Verge del Lluch, núm. 25-baix. Exp. 4.1.3.2. 4665/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Clara Hervás Signes. Activitat de comerç al detall de joguets, disfresses i articles de pirotècnia a l'av. Luis Suñer, núm. 28. Exp. 4.1.3.3. 2076/07.- Renúncia a la sol·licitud de canvi de titularitat de llicència municipal d’activitat per a despatx de recollida de peces de vestir per a tintoreria, al c/ Gandia, núm. 10-baix. Sol·licitant: Servicios Tintorería Serge, S.L.L. Exp. 4.1.3.3. 2461/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Blay Mascarn, S.L. Carnisseria a la Pl. Párroco Vilar, núm. 2. Exp. 4.1.3.8. 3580/07.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Centeno C.B. Fabricació i venda de llanterneria, al Polígon Industrial Q, cantonada amb c/ Salvador Lacasta, s/n. Exp. 4.1.5.1. 854/07.- Llicència municipal de primera ocupació per vivenda unifamiliar entre mitjaneres sítia al carrer Cervantes, núm. 27. Sol·licitant: José Fabregues Pérez. Exp. 4.1.5.1. 1649/07.- Llicència municipal de primera ocupació per vivenda sítia a la Plaça Constitució, núm. 6. Sol·licitant: Jesús Sanchis Fayos. Exp. 4.1.5.1. 3202/07.- Llicència municipal de primera ocupació per vivenda unifamiliar entre mitjaneres sítia al carrer Santa Maria de Bonaire, núm. 4-b. Sol·licitant: Miguel Ángel Ara Aparisi. Exp. 4.1.5.1. 3568/07.- Llicència municipal de primera ocupació per vivenda unifamiliar entre mitjaneres sítia al carrer Tetuán, núm. 38. Sol·licitant: María Julia Gramage Balaguer. Exp. 4.1.5.2. 2198/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Unió, núm. 54-4-12a. Sol·licitant: Marian Dula. Exp. 4.1.5.2. 2235/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Gaietà Gómez España, núm. 17-6-21a. Sol·licitant: Noelia Candel Martínez. Exp. 4.1.5.2. 3380/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Antònia Cerdà, núm. 3, esc. 1-2-6a. Sol·licitant: Alvaro Marco López. Exp. 4.1.5.2. 4000/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Joanot Martorell, núm. 36, esc. 24-6-3a. Sol·licitant: Petre Sima. Exp. 4.1.5.2. 4269/07.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Doctor Francesc Bono, núm. 2-1-3a. Sol·licitant: Cristian Craia. Exp. 4.1.7.0. 3954/07.- Llicència de segregació i agrupació de parcel·les 23.01a i 23.01b síties al Polígon Industrial Carretera d’Albalat. Sol·licitant: Reñusad, S.L. i Calcasu, S.L. Exp. 4.1.7.0. 4566/07.- Llicència de segregació de parcel·la D-1 sítia al sector PPI-08 “Ciutat del Transport”. Sol·licitant: Desarrollo Urbanístico Mare Nostrum, S.L.U. Exp. 4.2.2.0. 1803/07.- Informació urbanística. Sol·licitant: Sonia Vivó Tera. Terrenys situats al carrer Sant Antoni, núm. 4. Exp. 4.2.2.0. 1890/07.- Informació urbanística. Sol·licitant: King Sturge Valencia, S.L. Terrenys situats al Polígon Industrial de la Carretera d’Albalat, parcel·les núm. 3196006 i 3196007. Exp. 4.2.2.0. 3961/07.- Informació urbanística. Sol·licitant: Carolina Dolz Pizcueta. Solar situat al carrer Sueca, núm. 2. Exp. 4.2.2.0. 2044/07.- Informació urbanística. Sol·licitant: Plocad Gestión, S.L. Parcel·la 66 sítia al carrer Sueca, cantonera carrer en Projecte núm. 16 de Tulell. Exp. 4.2.2.0. 2398/07.- Informació urbanística. Sol·licitant: Fobeli, S.L. Parcel·les 11, 12 i 13 síties en el P.A.I. d’Ausias March. Exp. 4.4.3.0. 4603/07.- Ordre d’Execució. Caiguda d’enderrocs de façana d’immoble situat al carrer Pastora, núm. 13. Propietat de Teresa Nicolas Iborra.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Esgotament del període d'incapacitat temporal (més de 12 mesos) de la funcionaria Ramona Bonillo Torrente. Exp. 119/07.- Canvis en el calendari vacacional del personal al servici de l'Ajuntament d’Alzira per a l’exercici 2007, aprovat per la Junta de Govern Local de 04-07-07.

IDEA

Tercer pagament de beques per assistència a l'alumnat del Taller de Formació i Inserció Laboral (menors de 25 anys) "Auxiliar d'Infermeria en Geriatria" durant el mes de novembre, per import de 1.398,00 €. Dació de comptes de les Entitats /Empreses col·laboradores del Taller d'Ocupació "T'Estime".

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 14/07.- Contractació de publicitat en marquesines de les parades d'autobús per l’entitat Arpa Valencia. Exp. 420/07.- Inici expedient de contractació, mitjançant procediment negociat, del servei de “Manteniment de les instal·lacions elèctriques dels locals de pública concurrència municipal”.

POLICIA LOCAL

Exp. Multa 06/22999.- Recurs Potestatiu de Reposició de Joaquín Vidal Martí contra el Decret núm. 136.-Direcció de Policia, de data 15-03-07. Exp. Multa 06/31060.- Recurs Potestatiu de Reposició de Carlos Sánchez Torres contra el Decret núm. 233.-Direcció de Policia, de data 22-05-07. Exp. Multa 06/38535.- Recurs Potestatiu de Reposició de Mª Teresa Vela Apolo contra el Decret núm. 261.-Direcció de Policia, de data 28-05-07. Exp. Multa 06/30556.- Recurs Potestatiu de Reposició de Remedios Cañada Pérez contra el Decret núm. 221.-Direcció de Policia, de data 16-05-07. Exp. Multa 06/31233.- Recurs Potestatiu de Reposició de Rosa Romero Montalvá contra el Decret núm. 197.-Direcció de Policia, de data 25-04-07. Exp. Multa 06/28717.- Recurs Potestatiu de Reposició de Josefa Gadea Sierra, en representació de Mª José Canet Gadea contra el Decret núm. 220.-Direcció de Policia, de data 16-05-07. Exp. Multa 06/33237.- Recurs Potestatiu de Reposició de Mª Ángeles Pascual Rubio contra el Decret núm. 216.-Direcció de Policia, de data 16-05-07. Exp. Multa 06/28128.- Recurs Potestatiu de Reposició de Angela Dolores Oltra Gómez contra el Decret núm. 157.-Direcció de Policia, de data 12-04-07. Exp. Multa 06/28354.- Recurs Potestatiu de Reposició de Silvia Llopis Durá, en representació de Miguel Ángel Castro Vera contra el Decret núm. 244.-Direcció de Policia, de data 22-05-07. Exp. Multa 06/33815.- Recurs Potestatiu de Reposició de Vicente Juan Cerdá Ruíz contra el Decret núm. 211.-Direcció de Policia, de data 16-05-07. Exp. Multa 06/23194.- Recurs Potestatiu de Reposició de Ana Lucas Machí contra el Decret núm. 229.-Direcció de Policia, de data 16-05-07.

SANITAT

Exp. 105/C/07.-Trasllat i inhumació del cadàver de Juana Marin Tornero al cementeri d’Alzira. Exp. 110/C/07.- Informe remés per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge sobre la zona d'abastiment d’aigua de consum humà de Alzira-2- Barraca d’Aigües Vives. Exp. 111/C/07.- Informe remés per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme I Habitatge sobre la zona d'abastiment d’aigua de consum humà de Alzira-3-Colonia de Santa Marina. Exp. 112/C/07.- Informe remés per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme I Habitatge sobre la zona d'abastiment d’aigua de consum humà de Alzira-4-San Bernardo. Exp. 113/C/07.- Informe remés per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme I Habitatge sobre la zona d'abastiment d’aigua de consum humà de Alzira-5-Torretxó i Sagrada Familia. Exp. 114/C/07.- Informe remés per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme I Habitatge sobre la zona d'abastiment d’aigua de consum humà de Alzira-6-Urbanització Santa Marina II.

CULTURA

Exp. 06/381.86.- Sol·licitud de pròrroga del préstec d'obres d'art municipal pel Patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana La Llum de les Imatges. Exp. 07/526.24.- VI Concurs de Contes sobre la Diversitat.

ACCIÓ SOCIAL

Exp 07/007.- Prestacions Econòmiques Reglades any 2007.

INTERVENCIÓ

Exp. 2007-31-1100.- Modificació de crèdits núm. 31/07 del pressupost general vigent, per transferències de crèdits. Exp. 2007-32-1100.- Modificació de crèdits núm. 32/07 del pressupost general vigent, per generacions de crèdits. Exp. 2007-48-1107.- Ordenació de gastos núm. 48/07. Compte justificatiu que presenta el Sr. Enrique Alborch Baldelló, portaveu del grup Polític Municipal PSOE sobre gastos corresponents al segon semestre 2007. Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

L'ALCALDESSA

0 comentarios