Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 25/2008 - SESSIÓ ORDINÀRIA 9 DE JULIOL DE 2008 - AJUNTAMENT D’ ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 25/2008  -  SESSIÓ ORDINÀRIA 9 DE JULIOL DE 2008  -  AJUNTAMENT D’ ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 21 i 27 de maig i 4 de juny de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/124.- Sol·licitud d’ingressos en les Residències municipals de Persones Majors.

Exp. 08/126.- Sol·licitud permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

CULTURA

Exp. 08/329.34.- Conveni de col·laboració publicitària amb l'entitat esportiva UD Alzira.

Exp. 08/315.49.- Convenis per a la venda anticipada d'entrades als concerts de les festes de Sant Bernat 2008.

Exp. 07/458.23.- Concessió d'Ajudes Extraordinàries a l'Estudi Curs 2007/2008 (2a Convocatòria).

Exp. 08/333.44.- Contractació del servici de càrrega i descàrrega dels concerts de les Festes de Sant Bernat 2008.

Exp. 08334.44.- Contractació escenari per als concerts en el Camp d'Esports Venècia de les Festes de Sant Bernat 2008.

Exp. 08/335.44.- Contractació elements de producció de les Festes de Sant Bernat.

Exp. 08/336.44.- Contractació de la seguretat de les activitats de les festes de Sant Bernat 2008.

Exp. 08/337.44.- Gastos a justificar per imprevistos de les festes de Sant Bernat 2008.

Exp. 08/338.43.- Subvenció a l’associació cultural “Grup de Cançó Melòdica i Espanyola d’Alzira i la Ribera“ per l’actuació en les Festes de Sant Bernat 2008.

Exp. 08/339.44.- Contractació activitat Parxís Gegant, per les festes de Sant Bernat.

IDEA

Resultats servei Borsa d’Ocupació juny 2008.

Dació de compte d’aprovació de subvenció del Programa EZOINT 2008 per un import de 8.865,25 €, aprovació de l’acta de selecció i contractació dels treballadors per al desenvolupament del projecte “Rehabilitació i adecuació del edifici IDEA”.

Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per a la realització de 18 projectes en virtut del Programa de foment d’Ocupació Salari Jove, per un import de 341.066,68 €.

Dació de compte d’aprovació de subvenció de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per al desenvolupament del Curs de Formació Professional Ocupacional “Electricista de Manteniment” per import de 39.575,25 € i tràmits per al seu inici.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-31-1107.- Ordenació de gastos núm. 31/08.

Informe de subvenció del MAP al projecte de modernització i acceptació d’esta.

SANITAT

Exp. 17/C/08.- Rectificació d'errors materials en l'acord de la Junta de Govern de 20 de febrer de 2008.

SECRETARIA

Exp. P-146/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per José-Antonio Soler Vidal per danys en vehicle per la mala col·locació d’una senyalització de trànsit.

Exp. P-035/06.- Dació de compte de la Sentència núm. 442/08 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu, en recurs interpossat per Vicente Pérez Martínez sobre desestimació de reclamació patrimonial.

Exp. P-146/06.- Dació de compte de la Sentència núm. 247/08 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu, en recurs interpossat per Lourdes Suñer Oltra sobre desestimació de reclamació patrimonial.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 419/07.- Sol·licitud d’excedència en els llocs número 270 i 270-bis del mercat ambulant d’Alzira.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 1628/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Obras y Reformas Jemari, S.L. Objecte: Rasa per a instal·lació de línia subterrània trifàsica de baixa tensió de 98 ml. amb cable 3x240/150 mm2 que partirà del CT-ID “Filipinas” Emplaçat en el c/ Massalavés, transcorrerà per el c/ Massalavés i c/ Sant Salvador fins a la CJA esquema CGP-10 a instal·lar en l’edifici de vivendes situat al c/ Sant Salvador, núm. 32.

Exp. 4.1.1.0. 2669/08/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Francisco José Arbona Piera. Objecte: Línia subterrània de baixa tensió i entrada i eixida a fornícula en Av. Dret Manifestació, s/n.

Exp. 4.1.1.0. 2670/08/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Adolfo José Arbona Piera. Objecte: Línia subterrània de baixa tensió i entrada i eixida a fornícula en Av. Dret Manifestació, s/n.

Exp. 4.1.1.0. 2803/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: José Jorques Oliver, S.L. Objecte: Línia subterrània de baixa tensió en ctra. San Bernabé, Polígon Industrial Ctra. Albalat.

Exp. 4.1.1.0. 2871/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Injobert, S.L. Objecte: Línia subterrània de baixa tensió en c/ Arquitecte Joan Guardiola.

Exp. 4.1.2.0. 2741/07.- Sol·licitud de Solaris Urbana, S.L de renúncia a llicència d’obres concedida per a la demolició i posterior construcció d’edifici de 6 vivendes en carrer Reis Catòlics núm. 80 i 82 i la devolució de les quantitats ingressades en conceptes de ICIO i Cànon d’Aparcament.

Exp. 4.1.2.0. 1939/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Caja de Ahorros del Mediterràneo CAM. Reforma de sucursal bancària en Av. Sants Patrons, núm. 1- baix.

Exp. 4.1.2.0. 2765/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Amparo Arocas Pascual. Elevació de planta per a cambra en carrer General Jofre, núm. 14 de la Barraca d’ Aigües Vives.

Exp. 4.1.2.0. 2989/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant:: Rafael Gregori Enguix. Restauració de façana amb muntatge  de bastiment en carrer Benito Pérez Galdós, núm. 6.

Exp. 4.2.2.0. 2662/08.- Informació urbanística de parcel·la B8, illa de cases M2 sítia al sector PPI-01 de la UEI 01-1. Sol·licitant: Clàsica Urbana, S.L.

Exp. 4.2.2.0. 2721/08.- Informació urbanística de parcel·la 47 sítia a la partida Torretxó 1. Sol·licitant: Promociones Montevaliente Hernández y Herraiz, S.L.

Exp. 4.3.0.0 691/08.- Restauració de la realitat física alterada. Manuel Moliner Valencia. Elevació de planta d’uns 30m2 en vivenda unifamilar entre mitjaneres en carrer La Unió, núm. 84.

Exp. 4.3.0.0. 971/08.- Infracció urbanística. Vicente Ferrer Cuenca. Construcció de terrassa elevada adosada d’uns 18 m2 en carrer Baríton Guillermo Palomar núm. 67 (Santa María de Bonaire).

Exp. 4.3.0.0. 2658/08.- Inici del procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Rafael Cebriá Moscardó. Demolició de habitatge exceptuant paret perimetral de planta baixa i nova construcció de habitatge unifamiliar en polígon 73, parcel·la 592, carrer partida de la Garrofera, núm. 123.

Exp. 4.3.0.0. 2732/08.- Inici del procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Francisco Trenzano Montalvá. Ampliació d’habitatge en planta baixa d’aproximadament 24 m2, construcció de planta primera de uns 90 m2 coberta de teulat i porxada de 20 m2 en polígon 22, parcel·la 150.

Exp. 4.3.0.0. 2733/08.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanistica. Bernarda Ferrero Furió i Agustín Lluesa Cortes. Demolició d’habitatge (menys dos parets de tancament) i construcció d’habitatge unifamiliar de dos plantes d’aproximadament 60 m2 cada una, en carrer Prunera núm. 2 de la Urbanització “El Respirall”.

Exp.4.3.0.0. 2734/08.-Inici del procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Bernardo Mengual Zamora. Construcció de presumpta vivenda d’uns 150 m2 en polígon 23, parcel·la 253.

Exp. 4.3.0.0. 3048/08.- Inici del procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. José Luis Sansaloni Ortiz. Alçament de dos files més de blocs sobre mur existent en uns 25 metres lineals en partida Les Bases, 151.

Exp. 4.4.0.0. 1717/08.- Declaració de situació legal de roïna d’immoble situat al carrer Torretxó, núm. 9. Propietat de Salvador García Vázquez.

Exp. 4.4.1.0. 3030/08.- Dació de compte del Decret núm. 50 sobre declaració de roïna imminent d’immoble situal al carrer Calvari, núm. 35, de propietat municipal.

Exp. 4.4.3.0. 3031/08.- Ordre d’Execució. Rotura acometida xarxa de sanejament per instal·lació de xarxa subterrània de telecomunicacions (ONO) en carrer Zaragoza, núm. 24. Responsable: Mediterránea Norte Sistemas de Cable, S.L.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

0 comentarios