Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 5/2008 __ SESSIÓ ORDINÀRIA 6 DE FEBRER DE 2008 __ AJUNTAMENT D’ ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 11 i 12 de desembre del passat any 2007. Correspondència i disposicions oficials.

SECRETARIA

Exp. P-146/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per José-Antonio Soler Vidal per danys en vehicle per la mala visibilitat de la senyalització de trànsit síti en l’encreuament dels carrers Hort dels Frares-Francisco Bono. Exp. P-162/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Cristian Andújar Roca per danys en vehicle per l’existència d’una pedra en la calçada de la rodona de Carrefour-Les Fulles. Exp. P-151/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Mª Rosa Ortega Millan, per caiguda en c/ J.Pau-Dr. Ferran, per faltar un rajol en la vorera. Exp. P-112/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Raúl Mariscal Quintana per caiguda en l’av. Luis Suñer pel mal estat de la vorera.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències. Exp. 4.0.0.1. 1118/08.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres d’urbanització en Unitat d’Ejecució “H” carrer Covadonga, núm. 33. Sol·licitant: Altrestil la Ribera, S.L. EXPTE. 4.1.2.0. 3657/06.- Canvi de titularitat de la llicència d’obres majors per a la construcció de 3 vivendes, planta baixa local sense ús i garatges en carrer Ausias March, cantonada amb carrer Tetuán. Sol·licitant: Construcciones y Reformas Llorens, S.L. Exp. 4.1.2.0. 4152/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Maria Ruth Campos Pérez. Ampliació d'habitatge unifamiliar en carrer Manuel Sanchis Guarner, núm. 28. Exp. 4.1.2.0. 4685/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Explotaciones Las Lomas, S.L. Instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa en carrer Dret de Reunió, s/n, polígon Industrial Tisneres. Exp. 4.1.2.0. 1555/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Àngels López García-Antón. Substitució parcial de coberta i habilitació de dos vivendes en carrer San Vicent Ferrer, núm. 6. Exp. 4.1.2.0. 1579/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Bria e Hijos, S.L. Instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa de 60 kw en coberta de nau industrial en Av. dels Deports, núm. 6 del Polígon Industrial de Ctra. d'Albalat. Exp. 4.1.3.0. 3870/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Inmaculada Salcedo Carsi. Venda al detall de premsa, revistes, llibres i articles de quiosc al c/ Gabriela Mistral, núm. 2-baix. Exp. 4.1.3.0. 1059/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Indeterminació de Levante, S.L. Oficina d’intermediari financera al c/ Escoles Pies, núm. 1-2. Exp. 4.1.3.0. 1488/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Jaime Soriano Chambó. Venda d’articles de tèxtil llar i peces interiors, al c/ Colom, núm. 32-baix. Exp. 4.1.3.0. 1598/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: M. Carmen Teresi Caballero. Saló de peluqueria i estètica al c/ Cardenal Vera, núm. 11. Exp. 4.1.3.0. 1600/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Abdelhakim Elwardi. Locutori al c/ Camilo Dolz, núm. 65-baix. Exp. 4.1.3.0. 1709/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Alzirunners, S.L. Venda al detall de roba i calçat esportiu al c/ Pare Castells, núm. 43-baix. Exp. 4.1.3.1. 436/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Confederació Sindical CCOO del País Valencià. Local per a ús docent i administratiu, al c/ Salvador Perlés, núm. 34. Exp. 4.1.3.2. 695/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Sonia Malo Sánchez. Elaboració i venda de menjar per emportar al c/ Pastora, núm. 9. Exp. 4.1.3.2. 3085/07.- Renúncia de la sol·licitud de llicència ambiental per a cafeteria a la pl. de la Morera, núm. 2. Sol·licitant: Ángel David Bartolomé Martínez. Exp. 4.1.3.2. 1739/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Vanesa Serrano López. Activitat de café-bar al c/ Bandera Valenciana, núm. 7-baix. Exp. 4.1.3.2. 1741/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Salones de Juego Play and Win, S.L. Activitat de saló de jocs-cafeteria, al c/ Pare Castells, núm. 49-baix. Exp. 4.1.3.3. 4289/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Parque Infantil Santa Teresa, C.B. Parc de jocs infantils al c/ Santa Teresa, núm. 57. Exp. 4.1.3.3. 1593/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Daniel España y Rafael Martín, C.B. Cafeteria-croissanteria al c/ Pare Vicent Ribes, núm. 1. Exp. 4.1.3.3. 1710/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Asesores Inmobiliarios de la Ribera, S.L. Agència immobiliària al c/ Carme Enguix, núm. 1-baix. Exp. 4.1.3.8. 578/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Feditrés Empresa Editorial, S.L. Empresa editorial a la Ronda Tintoreres, núm. 70, Polígon Industrial núm. 1. Exp. 4.1.3.8. 743/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Intercomarcal Motor, S.L. Taller de reparació i venda de vehicles, al c/ Joanot Martorell, núm. 23 Exp. 4.1.3.8. 1468/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: C. S. Autosalón, S.L. Exposició, venda i taller de reparació d’automòbils a l’av. dels Esports, s/n. Exp. 4.1.3.8. 1502/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Imetec, S.L. Taller de construcció i reparació de maquinària al Polígon Industrial núm. 1, illa de cases 3, parcel·la E. Exp. 4.1.3.8. 1697/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Auto Sweden, S.A. Venda i reparació de vehicles a l’av. dels Esports, núm. 10. Exp. 4.1.5.1. 539/08.- Llicència municipal de primera ocupació per vivenda unifamiliar entre mitjaneres sítia al carrer Pintor Parra, núm. 29, carrer Xúquer, núm. 20. Sol·licitant: Salvador Julian Bruguera. Exp. 4.1.5.1. 1227/08.- Reducció aval sobre llicència de primera ocupació parcial per vivendes síties a l’edifici carrer Santos, núm. 4 i 6. Sol·licitant: Admón.-Niz, S.L. Exp. 4.1.5.2. 1084/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Diego de Almagro, 12-1. Sol·licitant: Leila Maazouzi Gartit. Exp. 4.1.5.2. 1092/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Reis Catòlics, 59. Sol·licitant: Amparo Esteban Santamaria. Exp. 4.1.5.2. 1111/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Camilo Dolz, 69-1, pta. 1. Sol·licitant: Miko Alekov Asenov. Exp. 4.1.5.2. 1135/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per magatzem traster situat al carrer Pastora, 22 baix. Sol·licitant: Jose Miguel Guillén Arnalte. Exp. 4.1.5.2. 1679/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per garatge traster situat al carrer Doctor Fleming, 44-baix. Sol·licitant: Salvador Peris Blasco. Exp. 4.1.5.2. 1685/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sitia a la Avinguda del Parc, núm. 10-2-7. Sol·licitant: Maria Teresa Garcia Belda. Exp. 4.1.5.2. 1698/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sitia al carrer Alquenència, 42-4-7. Sol·licitant: Juan Martinez Mascarell. Exp. 4.1.5.2. 1702/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sitia al carrer Doctor Ferràn. Sol·licitant: Lourdes Riperu Boko. Exp. 4.2.2.0. 952/08.- Informació urbanística. Sol·licitant: Geo Residencial Solymar, S.L. Terrenys situats a la partida Tisneres Torretxó, Pol. 48 (Alzira). Exp. 4.2.2.0. 1357/08.- Informació urbanística. Sol·licitant: Resurgimiento Gabaescho, S.L.  Terrenys situats a la parcel·la situada a la Colònia Sant Bernat. Exp. 4.2.2.0. 1461/08.- Informació Urbanística de l’illa de cases 5, parcel·la 100 del Plan Parcial Tulell. Sol·licitant: Agencia Tributaria. Exp. 4.2.2.0. 1595/08.- Informació urbanística. Sol·licitant: Vicente Galotto Ricos. Terrenys situats al Polígon 22, parcel·la 276, partida de la Barraca d’Aigües Vives. Exp. 4.2.2.0. 1649/08.- Informació urbanística. Sol·licitant: Alex Ensesa Casulleras. Terrenys situats en finca que correspon a Tintes Alzira, S.A.L. Exp. 7100 907/08.- Informe relatiu a documentació sol·licitada pel Jutjat  Contencios Administratiu núm. 2 de València al recurs 738/2006, referent a la modificació puntual del P.G.O.U. Plaça Major, presentat per Mª José Cabanilles Pardo.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Modificació dels servicis previs del funcionari interí Ambrosio J. Ferrer Portillo. Exp. PERSONAL.- Reconeixement de triennis de personal funcionari i laboral fix amb efectes econòmics de febrer del 2008. Exp. PERSONAL.- Dació de compte del Decret núm. 29, de 31 de gener, sobre pròrroga de l’adscripció en Comissió de Servicis, de l’Inspector de Policia Antonio Guerrero Molina.

IDEA

Dació de compte de la finalització i justificació de gastos del Programa d'Ocupació Pública d'Interés Social EMCORP, per a l'exercici 2007. Dació de compte de la finalització i justificació de gastos del Programa EZOINT 2007 "Programes Europeus: prospecció de recursos". Dació de compte de la finalització i justificació de gastos del Programa per a Actuacions Mediambientals PAMER 2007: "Adequació de parcel·les municipals (Valletes de Bru)".  Aprovació de la subvenció "INEM Agrícola Romanent 2007" sol·licitada al Servici Públic d'Ocupació Estatal per al Desenvolupament del Programa "Reparació de camins, barrancs públics i millores mediambientals (any 2007, Fase II), per un import de 11.072,57 €. Realització de Jornada Informativa sobre la Llei 32/2006, Reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. Dació de compte de la sol·licitud d'Accions Formatives del Programa de Cursos de Formació Professional Ocupacional per a l'any 2008, a l'Empresa Pública de la Diputació Valenciana "Impulso Económico Local S.A" (IMELSA).  

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 27/08. Escrit d’Aigües Potables San Bernardo, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a un abonat per falta de pagament. Escrit de Juan Fuentes Escolar, sol·licitant autorització municipal per a la recollida de les taronges dels arbres dels jardins i dels carrers d’esta Ciutat. Exp. 420/07. Adjudicació del Procediment Negociat convocat per a la contractació del servei “Manteniment i revisió de les instal·lacions elèctriques de locals de pública concurrència.”

POLICIA LOCAL

Exp. J-08/08.- Venda de tallers en Pl. Major organitzada per Júniors L’Encarnació, el dia 10-02-08 Exp. Multa 06/38987.- Recurs Potestatiu de Reposició de Amado Moya Valentín, contra el Decret núm. 625.-Direcció de Policia, de data 07-11-07. Exp. Multa 06/38087.- Recurs Potestatiu de Reposició de José Ramón Rosalén Bolufer, contra el Decret núm. 624.-Direcció de Policia, de data 07-11-07. Exp. Multa 06/29406.- Recurs Potestatiu de Reposició de Victor Estelles Sabater, contra el Decret núm. 595.-Direcció de Policia, de data 30-10-07. Exp. Multa 07/17251.- Recurs Potestatiu de Reposició de David Felix Grau, contra el Decret núm. 611.-Direcció de Policia, de data 05-11-07.

CULTURA

Exp. 07/458.23.- Concessió d'Ajudes Extraordinàries a l'Estudi Curs 2007/2008 (1a Convocatòria). Exp. 07/459.23.- Adjudicació de les Beques d'Investigació per a jóvens investigadors 2007/2008. Exp. 08/027.12.- Sol·licitud, a la Conselleria de Cultura i Esport, de subvenció per a la realització d'activitats culturals de foment de l'hàbit lector en la Biblioteca Municipal.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/010.- Sol·licitud ingressos en le Residencia Municipal de Persones Majors. Exp. 08/025.- Programa d’activitats per al Club Terapèutic de Convivència per a Malalts Mentals. Exp. 08/028.- Sol·licitud inclusió en el programa menjar a casa. Exp. 08/029.- Sol·licitud inclusió en el programa “major a casa”. Exp. 08/030.- Sol·licitud servici d’ajuda a domicili.

INTERVENCIÓ

Revisió de preu del contracte subscrit amb l’entitat TALHER, S.A. Exp. 2008-04-1107.- Ordenació de gastos núm. 4/08.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 06/08.- Donació per part de José Durá Llinares de fòssils per al Museu Municipal d’Alzira. Exp. 07/08.- Proposta d’adquisició de caixes arxivadores per al Arxiu Municipal. Despatx extraordinari. Precs i preguntes.  

LA ALCALDESA

0 comentarios