Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 8/2008 __ SESSIÓ ORDINÀRIA 26 DE FEBRER DE 2008 __ AJUNTAMENT D’ ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències. Exp. 4.1.0.0. 971/06.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: José Luis Serra Blasco. Adequació de façana, instal·lació de vall publicitària i substitució de paviment interior en Carretera d’Albalat, s/n. Exp. 4.1.1.0. 1863/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: JP Transfer, S.L. Construcció de tancat de parcel·la amb tancament amb mur al carrer Lentiscle núm. 6, Parcel·la A15 de la Urbanització El Respirall. Exp. 4.1.2.0. 1434/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Enrique Gómez Calatayud. Enderroc i posterior construcció de 4 habitatges i 2 locals en carrer Matilde Malo, núm. 23 de la Barraca d’Aigües Vives. Exp. 4.1.2.0. 2007/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Construcciones Chober, S.L. Enderroc d’edificació existent en carrer Méndez Núñez, núm. 31. Exp. 4.1.3.2. 1644/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Recuperaciones Xúquer, S.L. Instal·lacions elèctriques per a activitats de recollida, transport i emmagatzemament temporal de RAEE a la ctra. Vilella, núm. 8. Exp. 4.1.3.2. 1839/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Alcaber-Bike, S.L. Activitat de comerç al detall de venda de bicicletes i articles d’esports a l’av. Vicente Vidal, núm. 75-1 baix. Exp. 4.1.3.2. 1938/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Activitat d’oficina bancària amb instal·lació d’aire condicionat a l’av. Sants Patrons, núm. 1-baix. Exp. 4.1.5.2. 1995/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer La Unió, núm. 54-3-11. Sol·licitant: Carla Torres Cano. Exp. 4.1.5.2. 1871/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Alonso d’Ojeda, núm. 12. Sol·licitant: Bernardo Cortés Marín. Exp. 4.4.3.0. 1720/08.- Ordre d’Execució. Voreres en mal estat al carrer Santa Teresa, cantonera carrer Lisard Piera. Responsable: Melauna, S.L. Exp. 3.3.0.0. 1992/08.- Recepció de les obres i devolució de fiança a Promociones Sollana, S.L. constituïda per respondre de l’obra “Execució de ferm d’esplanada per ús de recinte firal”. Exp.- 7.4.0.0. 1856/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Antonio José Ferrer Pérez, vivenda situada al carrer Nord núm. 16-3-5. Exp.- 7.4.0.0. 1874/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per David Cervera Pérez i María Remedios Pérez Pellicer, vivenda situada a la Plaça Morera núm 2-1-3. Exp.-7.4.0.0. 1886/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Francisco Julio Descals, vivenda situada al carrer Benifairó núm 24-3-6. Exp.- 7.4.0.0. 1895/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Silvia Maseres Morant, vivenda situada al carrer Dr. Vicente Segura núm. 31-3-8. Exp.- 7.4.0.0. 1909/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Sergio Benedito Casterá i Amparo Piera Alfonso, vivenda situada al carrer Nord núm. 18-2-6. Exp.- 7.4.0.0. 1915/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Sergio Martínez Barreda i Mª Carmen Hurtado Dolz , vivenda situada al carrer Caputxins núm 1-1-1.

MEDI AMBIENT

Exp. 6.0.0.1. 1477/08.- Proposta d’instal·lació de senyalització en CV-50 i C-510.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 8/05.- Sol·licitud de Felix Lara Sampedro de pròrroga del contracte d’explotació del restaurant-bar i servici de manteniment, neteja i conservació de totes les instal·lacions de la Casella”. Exp. 14/07- Contractació publicitat autobusos de transport urbà, mes de febrer, per l’empresa Arpa Valencia, S.L. Exp. 385/07.- Escrit de Ricardo Montalvá Fenollosa, amb representació de l’Associació Comarcal d’Industrials Firers de la Ribera Alta”, sol·licitant la devolució de la garantia definitiva per finalització del contracte “Instal·lació de les parades d’atraccions i de venda en la Fira de Nadal 2007-2008”.  

POLICIA LOCAL

Exp. J-29/08.- Sol·licitud de la falla Avinguda Josep Pau, per a realitzar una festa infantil el dia 9 de març de 2008. Exp. J-30/08.- Sol·licitud de Mª Carmen Hernández Brines d’ocupació de la via pública en la vorera amb taules i cadires al carrer Pere Morell, núm. 11, bar Llar El Café. Exp. Multa 06/16706.- Recurs extraordinari de revisió de Raúl Martínez Cano. Exp. Multa 07/24158.- Recurs Potestatiu de Reposició de Gestión de Recursos de Multas S.L., en representació de Antonio Llavero Ballester contra el Decret núm. 619.-Direcció de Policia, de data 01-11-07. Exp. J-13/08.- Nova sol·licitud de Dental Alzira S.L. per a instal·lar un “estand” publicitari els dies 4, 5 i 6 de març de 2008, en diverses vies. Exp. J-31/08.- Sol·licitud de la falla Hernán Cortés i Adjacents, per a realitzar una festa infantil, el dia 9 de març de 2008.

SANITAT

Exp. 21/C/08.- Sol·licitud de llicència municipal per a la tinença d'animals perillosos, realitzada per Elena Sánchez Fernández. Exp. 24/C/08.- Denúncia del Seprona a José Antonio Soler Monerri per la no tinença de llicència per a gossos potencialment perillosos i no portar boç, ni corretja inferior a dos metres. Exp. 25/C/08.- Devolució de fiança del contracte subscrit entre este Ajuntament i l'empresa Desflor, en concepte del servei de desratització, desinfecció i desinsectació d'edificis municipals.

CULTURA

Exp. 08/094.54.- Tallers de Pasqua 2008. Exp. 08/097.53.- Bases reguladores de la concessió de subvencions de la Regidoria de Joventut per a l'any 2008. Exp. 08/096.54.- Jornades d'Informació a l'Estudiant 2008. Exp. 08/099.14.- Programació cinematogràfica segon trimestre 2008. Exp. 08/046.49.- Disparada de castell de focs artificials, organitzats per la Junta Local Fallera, amb motiu de les festes falleres.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/039.- Sol·licitud inclusió en el programa menjar a casa. Exp. 08/040.- Sol·licitud inclusió en el programa major a casa. Exp. 08/042.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-07-1107.- Ordenació de gastos núm. 7/08. Compte justificatiu que presenta el Sr. Carlos Correal Rosell sobre gastos de desplaçament de l’assistència a la Fira Internacional de Turisme FITUR 2008 a Madrid. Compte justificatiu que presenta la Sra. Mar Muriel Ortega sobre gastos  per a la realització de compres de poca quantia per al taller d’ocupació “T’Estime”. Despatx extraordinari. Precs i preguntes.  

LA ALCALDESA

0 comentarios