Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 17/2008 __ SESSIÓ ORDINÀRIA 14 DE MAIG DE 2008 __ AJUNTAMENT D’ ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/087.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp. 08/089.- Sol·licitud treballs en benefici de la comunitat.

Exp. 08/090.- Sol·licitud ingressos en les residències municipals de persones majors.

Exp. 08/092.- Sol·licitud d’inclusió en el programa “major a casa”.

Exp. 08/093.- Sol·licitud del servici d’ajuda a domicili.

Exp. 08/094.- Sol·licitud ingressos en el Centre de Día.

Exp. 08/095.- Bases per a la concessió d’ajudes de la Regidoria d’Acció Social destinades a entitats col·laboradores en l’àmbit municipal any 2008.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 22/08.- Sol·licitud d’expurgació de documentació duplicada.

CULTURA

Exp. 08/070.14.- Contractació del subministrament i instal·lació de mitjans audiovisuals en les noves instal·lacions del Museu Municipal.

Exp. 08/147.54 Contractació del servici de gestió, organització i desenvolupament del programa d'activitats de l'Escola d'Estiu 2008.

Exp. 07/274.23.- Concessió d'ajudes per a menjador escolar curs 2007/2008, maig 2008.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-20-1107.- Ordenació de gastos núm. 20/08.

Exp. 12/02.- Devolució de fiança del contracte subscrit entre l’Ajuntament i l’empresa Checkovending S.L.

Procediments d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria entre l'Ajuntament d'Alzira i l'Agència Tributària.

POLICIA LOCAL

Exp. J-06/08.- Sol·licitud de Francisco Ruá Chanzá per a ampliar l’ocupació de la via pública amb taules i cadires en la vorera de la avinguda Hispanitat, núm. 5, cafetería Garibaldi.

Exp. J-04/08.- Sol·licitud de  Norma-Rosa Hernández Romero per a ampliar l’ocupació de la via pública amb taules i cadires en la calçada de rodatge al carrer Pare Castells, núm. 10, bar Norma.

Exp. J-82/08.- Sol·licitud de Estanislao Hernández Ruano, per a ocupar la via pública amb taules i cadires en la vorera de l’avinguda del Parc, núm. 19, bar Racó dels Músics.

Exp. J-83/08.- Sol·licitud de Hosteltrafic S.L. per a ocupar la via pública amb taules i cadires a la Plaça Major, núm. 28, cafetería FBI.

Exp. J-84/08.- Sol·licitud de José Lorente Pérez, en representació de la Comisió de Festes la Vila, per a realitzar sopars al carrer Tavernes, els dijous durant juliol y agost de 2008.

Exp. J-85/08.- Sol·licitud de José Lorente Pérez, en representació de la Comisió de Festes la Vila, per a realitzar les festes des del 30 de juliol al 4 d’agost de 2008.

Exp. J-86/08.- Sol·licitud de Ricardo Tortosa Ibáñez, en representación de la Comisió de Festes Forn de Carrascosa, per a realitzar la VXII Volta a Peu el dia 10 d’agost de 2008.

Exp. J-87/08.- Sol·licitud de Rosa Santos Bría, en representació de la Comissió de Festes Sant Pere Apòstol, per a realitzar les festes des del 26 al 29 de juny de 2008.

Exp. J-88/08.- Sol·licitud de José Enrique Sanchis Magraner, en representació de Juniors Santa Catalina Alzira, per a realitzar una festa en la plaça Carbó, el dia 17 de maig de 2008.

Exp. J-89/08.- Sol·licitud de Milen Angelov Filipov per a tocar la guitarra al carrer Calderón de la Barca, durant sis mesos.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Proposta de nomenament de l'agent Ramón Soler Puchades com a oficial de la Policia Local, amb caràcter de funcionari interí.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Mª. Isabel Gutiérrez Morte d’excedència voluntària per atenció de fills, acumulació de lactància i horari flexible.

Exp. 322/07.- Representació Secció Sindical SPPLB-CV

Exp. 105/08.- Autorització per a la celebració de la festivitat de Santa Rita.

SANITAT

Exp. 46/C/08.- Trasllat i inhumació del cadàver d’Antonio Cia López al cementeri d'Alzira.

SECRETARIA

Exp. P-155/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Encarna Puig Lorente, en representació de Regina Lorente Beltrán, per caiguda en C/ Favareta, 45-47.

Exp. P-037/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Nuria Iborra Martínez, per caiguda de la seua avia per caiguda en C/ Felip II-C/ Unió.

Exp. P-064/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Mª de los Llanos Pardo Mínguez per danys en vehicle per la caiguda d’una branca de palmera en Av. Lluis Suñer.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.0.0.1. 1893/08.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres consistents en la execució de 10 sales de cine, aparcaments i locals de restauració en ctra. Albalat, s/n. Sol·licitant: Naves Industriales Okisa, S.L.

Exp. 4.1.1.0. 2543/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Salvador Vila, S.L. S.L. Objecte: Obertura i tancament de 313 metres de rasa normalitzada per Iberdorla, per a allotjar tres línies subterrànies de baixa tensió que des de C.T. Iberdrola “Verge de la Murta” donarán servici eléctric l’ edifici de vivendes “Bloc III”, amb accés a C/ Pavia, nº 8 d’Alzira.

Exp. 4.1.2.0. 2522/07.- Canvi de titularitat en llicència d’obres majors per al enderroc i posterior construcció de 7 vivendes i planta baixa local en carrer Doctor Ferrán, núm. 30. Sol·licitant: Antonio Giner Carrascosa.

Exp. 4.1.2.0. 1251/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: E. Pons Gascon, S.L. Construcció de magatzem agrícola en polígon 19, parcel·les 87 i 106, i polígon 20, parcel·les 50 i 52.

Exp. 4.1.2.0. 2155/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Juan Rosell Pérez. Reforma i ampliació d’edificació per a bar en planta baixa i vivenda en planta primera en carrer José Todolí Cucarella, núm. 8.

Exp. 4.1.3.0. 1866/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: M. Pilar Carpio Martínez. Quiosc, venda de material escolar, papereria i premsa al c/ Polinyà, núm. 4.

Exp. 4.1.3.2. 148/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Distribución de Productos y Accesorios de Peluquería Grup Dimax, S.L. Activitat de magatzem de productes de peluqueria al c/ Salvador Lacasta, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 165/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Funeraria Paquita, S.L. Activitat de forn crematori, a la ctra. Albalat, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 168/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Alejandro Valls Benavent. Activitat de clínica dental al c/ Pere Esplugues, núm. 6-baix.

Exp. 4.1.3.2. 315/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Albymar Carpintería Metálica, S.L. Activitat d’indústria taller de manyeria a l’av. Dret de Manifestació, núm. 45, nau 7B.

Exp. 4.1.3.2. 510/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Plus Supermercados, S.A. Activitat de supermercat al c/ en Projecte, núm. 14 del sector Tulell.

Exp. 4.1.3.2. 1938/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Oficina bancària amb instal·lació d’aire condicionat a l’av. Sants Patrons, núm. 1-baix.

Exp. 4.1.3.2. 2296/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Rocío Heras Olmedo. Activitat de casa de menjars per endur al c/ Hort dels Frares, núm. 39.

Exp. 4.1.3.2. 2467/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant:: Comercial Nou-Colors, S.L. Activitat d’emmagatzemament de màquines i utensilis de neteja a l’av. Dret de Manifestació, núm. 22.

Exp. 4.1.3.2. 2496/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Francisca Ferrer Pardo. Activitat de bar-restaurant al c/ José Todolí Cucarella, núm. 8-baix.

Exp. 4.1.3.2. 2512/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Gercos Xàtiva, S.L. Activitat de local de menjars per endur a l’av. Sants Patrons, núm. 13.

Exp. 4.1.3.3. 768/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Vicente López Ripoll. Bar a la pl. Alborxí, s/n.

Exp. 4.1.3.3. 2404/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Amparo Rosell Barber. Venda al detall de roba confeccionada al c/ Xúquer, núm. 9.

Exp. 4.2.3.0. 2573/08.- Certificat urbanístic per sol·licitud de qualificació provisional d’edifici plurifamiliar de 40 vivendes, locals comercials sense us i aparcaments al carrer Sueca, Illa de Cases M7, parcel·les 57-70 del Pla Parcial de millora Sector Tulell. Sol·licitant: Primor Urbana, S.L.

Exp. 4.6.0.0. 946/08.- Escrit del Sindic de Greuges sobre queixa en rel·lació amb l’aprovació provisional i definitiva del PAI “la Garrofera d’Alzira”, promoguda per  José Luis Porta Chiralt.

Exp. 7.4.0.0 1736/08.- Recurs de reposició presentat per Salvador Sanchis Garrigues i Jessica Cogollos Chordá, contra la resolució de la Junta de Govern Local de 13 de febrer de 2008.

Exp. 7.4.0.0 1824/08.- Recurs de reposició presentat per Rebeca Pelechano Bó i Héctor Rubert Pérez, contra la resolució de la Junta de Govern Local de 20 de febrer de 2008.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

0 comentarios