Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA
Prueba Amazon Prime 30 días gratis

JUNTA DE GOVERN Nº 26/2008 - SESSIÓ ORDINÀRIA 16 DE JULIOL DE 2008 - AJUNTAMENT D’ ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 26/2008  -  SESSIÓ ORDINÀRIA 16 DE JULIOL DE 2008  -  AJUNTAMENT D’ ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 11 i 18 de juny de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/125.- Sol·licitud d’ingressos en el Centre de Dia.

Exp. 08/129.- Sol·licitud d’ingressos en les Residències municipals de Persones Majors.

Exp. 08/130.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp. 08/132.- Sol·licitud de treballs en benefici de la comunitat.

CULTURA

Exp. 07/480.52.- Tallers del SARC, tardor 2008.

Exp. 08/350.28.- Conveni singular de cooperació educativa entre la Universitat Jaume I i l'Ajuntament d'Alzira, en matèria d’estades en pràctiques.

IDEA

Modificació de les bases específiques del Programa d’Ajudes a la Creació d’Empreses a Alzira per a l’exercici 2008.

Modificació de les bases específiques del Programa d’Ajudes Municipals a la Inserció Laboral per a l’exercici 2008.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-32-1107.- Ordenació de gastos núm. 32/08.

Reclamació de l’empresa “Terratest Técnicas Especiales S.A.” d’interessos de demora.

Compte justificatiu que presenta Eliseo Candela Huerta.

POLICIA LOCAL

Exp. J-143/08.- Sol·licitud de Víctor Eduardo Rodas Rueda, per a ocupar la via pública amb taules i cadires en la vorera de l’avinguda del Parc núm. 11, Bar El Parque.

Exp. J-145/08.- Sol·licitud de Mª José Ibáñez Panadero, en representació dels veïns dels edificis del C/ Carme Enguix núm. 1 y 2, per a realitzar barbacoa al carrer de vianants Carme Enguix, dia 19 de juliol a partir de les 20 hores.

Exp. J-146/08.- Sol·licitud d’Armand González Marrades, en representació de Bloc Nacionalista Valencià d’Alzira, per a realitzar sopar d’agermanament al carrer Verge de la Murta núm. 33, dia 18 de juliol a partir de les 20 hores.

RECURSOS HUMANS

Exp. 95/08.- Dació de compte de les actes emeses pel Tribunal Qualificador del procés selectiu per a la contractació d’un Enginyer Forestal davall la modalitat de pràctiques i proposta de contractació.

Exp. 184/08.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació d’un Professor de Física i Química per a l’accés a la Universitat majors de 25 anys i cicles formatius de grau superior inclosa en el programa d’animació sociocultural del CFPA Enric Valor per al curs 2008-2009.

Exp. 185/08.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació d’un Professor de Tecnologia i Dibuix Tècnic i cicles formatius de grau superior inclosa en el programa d’animació sociocultural del CFPA Enric Valor per al curs 2008-2009.

Exp. 186/08.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació d’un Professor d’Administratiu i cicles formatius de grau superior inclosa en el programa d’animació sociocultural del CFPA Enric Valor per al curs 2008-2009.

Exp. 187/08.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació d’un Professor de Filosofia y Psicologia inclosa en el programa d’animació sociocultural del CFPA Enric Valor per al curs 2008-2009.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 196/08.- Escrit de Sonia Garcia Hurtado, sol·licitant una indemnització pels danys ocasionats en l’accident sofert el dia 1 de març de 2008, a l’av. Lluís Suñer, al petjar una trapa del clavegueram.

Exp. 284/08.- Escrit de Salvador Pau González, sol·licitant la pròrroga d’autorització municipal per a la instal·lació d’un lloc de venda de xurros al Parc de l’Alquenència (setembre 2008-juny 2009).

Exp. 288/08. Escrit d’Aigües de València, SA  pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a diferents abonats per falta de pagament.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.2.0. 2817/07.- Pròrroga per a llicència d’obres per a l’enderroc d’edificació existent i posterior construcció d’edifici entre mitgeres en carrer Mestre Giner, núm. 4. Sol·licitant: Vaf Urbana, S.L.

Exp. 4.1.2.0. 2379/08.-Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Iberdrola Distribució Eléctrica, S.A.U. Línia mixta aerosubterrània trifàsica a 20 kv des de la futura ST Benicull fins al polígon industrial Ctra. d’Albalat.

Exp. 4.1.3.1. 2780/08.- Canvi de titularitat llicència ambiental i llicència d’obertura. Sol·licitant: Mª Carmen Dasi Caballero. Bar-Cafeteria al carrer Verge de la Murta núm. 44.

Exp. 4.1.3.3. 944/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Cornelia Danila. Bar-Croissanteria al carrer Verge del Lluch núm. 21.

Exp. 4.1.3.3. 1737/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Jose Enrique Gonzalavez Ibañez. Croissanteria-Cafeteria al carrer Pare Castells núm. 63.

Exp. 4.1.7.0. 2430/08.- Llicència de segregació de finca rústica sítia al Polígon 56, parcel·la 1, polígon 55, parcel·la  412 a i b, i polígon 15, parcel·la 2. Sol·licitant: Gloria Pilar Monsonis Ortiz.

Exp. 4.6.0.0. 3014/08.- Tràmit d’audiència en relació amb la sol·licitud d’autorització prèvia per la instal·lació de LSMT de E/S A CT Comercial de Reciclatges a l’av. Dret de Reunió, L-11 Ctra. Gandia, PoI. Tisneres d’aquest terme municipal, promogut per Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.

Exp. 3.2.1.0. 1324/06.- Adjudicació directa dels servicis de direcció d’obra i coordinació de Seguretat i salut per l’execució de l’obra “Reparació coberta Casa Consistorial”.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

0 comentarios