Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 23/2008 __ SESSIÓ ORDINÀRIA 24 DE JUNY DE 2008 __ AJUNTAMENT D’ ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp.08/119.- Informe sobre la necessitat de fer una memòria avaluativa del I Pla d’Igualtat entre dones i hòmens 2005-2007 i donar continuïtat a la política d’igualtat municipal.

Exp. 04/020.- Conveni de col·laboració entre la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat, la Diputació Provincial de València i l’Ajuntament d’Alzira.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 26/08.- Circular sobre l’expurgo de documentació duplicada produïda als departaments de l’Ajuntament d’Alzira.

Exp. 27/08.- Necessitat de canvi de suport per a la conservació del Patrimoni Documental Municipal: de Microfilmació a Digitalització.

CULTURA

Exp. 07/274.23.- Concessió d’ajuda i minoració del gasto per a menjador escolar curs 2007/2008.

Exp. 08/295.99.- Senyalització urbana del camí de Santiago a Alzira.

IDEA

Aprovació de l’acta de selecció del docent del Curs de Formació Professional per a l’Ocupació “Horticultor” i proposta de contractació. Exercici 2008.

Sol·licitud de subvenció per import de 240.000 € a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per a la realització del Pla Integral d’Ocupació “Alzira Motiva’t IV”. (exercici 2008-2009).

Aprovació de la publicació del Butlletí Informatiu trimestral d’IDEA.

Sol·licitud de participació com a socis en el Programa Europeu URBACT II per al desenvolupament del Projecte Europeu de xarxes de Cooperació Interregional “Weed Project- Women, Entreprise, Employment in Local Development” (Dona, Empresa i Ocupació en el Desenvolupament Local) liderat per la ciutat de Celje- Eslovenia.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-27-1107.- Ordenació de gastos núm. 27/08.

Compte justificatiu que presenta Gisela Galán Palomares, amb motiu de la celebració de la I Setmana Intercultural.

POLICIA LOCAL

Exp. J-128/08.- Sol·licitud d’Isabel Itures García, en representació de la Comissió de Festes Muntanyeta del Salvador, per a realitzar les festes els dies 8, 9 i 10 d’agost de 2008.

Exp. J-12s9/08.- Sol·licitud de Mª Nieves Adriá Grimaldos, en representació de la Comissió de Festes Raval Santa Maria de les Barraques, per a realitzar les festes del dia 27 de juliol al 3 d’agost de 2008.

Exp. J-130/08.- Sol·licitud de Antonio Vicente Sutil, en representació de la Comissió de Festes de Sant Roc, per a realitzar les festes del 9 al 17 d’agost de 2008.

Exp. J-133/08.- Sol·licitud de Francisco José Salvador Colom, per a ocupar la via pública amb taules i cadires, en la vorera del carrer Alquenència, núm. 10, cafetería Chaplin.

Exp. J-134/08.- Sol·licitud de l'Associació Comarcal Pro-Discapacitats PROSUB, per a realitzar una festa de fi de curs amb disco-mòbil, el dia 28 de juny de 2008 al carrer Ronda d’Algemesí.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Proposta de modificació de plantilla i assignació provisional de funcions de Juan Beteta Dolz.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud a l’Ajuntament de Carcaixent d’adscripció, en Comissió de Servicis, de Sergi García Gómez com a agent de la Policia Local.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud a l’Ajuntament de Xàtiva d’adscripció, en Comissió de Servicis, de Laura Martín Bon com a agent de la Policia Local.

Exp. 98/08.- Calendari Vacacional del personal al servici de l’Ajuntament d’Alzira per a l’exercici 2008.

SECRETARIA

Exp. P-122/98.- Ampliació de la concessió administrativa a l’entitat “Gas Natural Cegas, S.A.”, per a la canalització de gas natural en Tetuán 56, Luchana 50, Poeta Lorente 21, Llaurí-Sang 8, Manises 31, Abem Tomlús-Cid 55, Reis Catòlics 132, Federico Gómez-Gandia 5, O’Donell 43.

Exp. P-075/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors BT en c/ Dr. Vicente Segura.

Exp. P-079/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors BT en Pol. Tisneres, av. Dret de Manifestació.

Exp. P-062/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors MT en Camí dels Tolls i en av. de la Democràcia del Pol. Industrial de la Ctra. Albalat.

Exp. P-069/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.”, per a la canalització de conductors BT des de c/ Mestre Serrano, c/ Virgen de la Murta, c/ Venècia.

Exp. P-008/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Juan-Miguel Sayago Peguero per caiguda en av. Vicente Vidal.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 226/04.- Finalització del contracte subscrit amb l’entitat mercantil EULEN, SA per a la prestació del servei de neteja de col·legis públics de l’Ajuntament d’Alzira.

Exp. 190/07.- Inici d’expedient i aprovació del Plec de Clàusules Administratives per l’adjudicació de la concessió administrativa de l’ús dels llocs de venda del Mercat Municipal la Vila.

Exp. 81/08.- Adjudicació del concurs per a la contractació de l’obra: Renovació enllumenat públic del carrer  José González i adjacents. Fase I.

Exp. 82/08.- Adjudicació del concurs per a la contractació de l’obra: Renovació enllumenat públic del carrer Hort dels frares, carrer Sagunt i adjacents.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.2.0. 909/06.- Sol·licitud de pròrroga de llicència d’obres per a la construcció de 8 vivendes unifamiliars en filera en Urbanització “El Racó”, carrer “E”, illa núm. 29. Sol·licitant: Promociones Moncanet, S.L.

Exp. 4.1.2.0. 2779/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Fco. Javier Navarro Martín. Habilitació de local comercial per a local destinat a cerveseria en carrer Pere Castells, núm. 14- baix.

Exp. 4.1.3.1. 1801/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Vicente López Sanchis, S.L. Comerç al detall i emmagatzemament de matèries primes agràries i productes agroquímics al Polígon Tisneres, c/ en projecte, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 1555/06.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Julián Romano Bayarri Hernández. Activitat de quiosc-cafeteria a l’av. José Pau Margantoni, núm. 95-baix.

Exp. 4.1.3.2. 1579/06.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Juan Francisco Verdeguer Carrasco. Activitat de cafeteria amb despatx de pa i menjars precuinats al c/ Dolores Ibarruri, núm. 7-baix.

Exp. 4.1.3.2. 818/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Comercial Hostelera Bernardo Sifre, S.L. Activitat de venda i reparació de maquinària d'hostalera a l’av. Dret de Manifestació, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 3338/07.- Renúncia a la sol·licitud de llicència ambiental per a l’ampliació de gimnàs en complex esportiu amb piscina pública, gimnàs, balneari urbà i cafeteria al c/ Verge de la Murta, s/n. Sol·licitant: Instalaciones Deportivas Alzira, S.L.

Exp. 4.1.3.2. 144/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: José Miguel Marí Llinares. Activitat de taller d’instal·lació d’equips de música i personalització de vehicles al c/ Santocildes, núm. 24-B.

Exp. 4.1.3.2. 153/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Rafael Vila Tello. Clínica dental al c/ Hort dels Frares, núm. 66, baix-dreta.

Exp. 4.1.3.2. 329/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Alzimarbre CR, S.L.L. Indústria manufacturera de marbre, granit i derivats al Polígon Industrial Tisneres.

Exp. 4.1.3.2. 441/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Edicions Bromera, S.L. Activitat d’emmagatzemament de paper i cartó a la Ronda Barrablet, cantonada amb c/ Soguers.

Exp. 4.1.3.2. 625/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: María Paz Aguilar Navarro. Activitat de cafeteria al c/ Hort dels Frares, núm. 3.

Exp. 4.1.3.2. 1524/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Banco Guipuzcoano, S.A. Oficina bancària a la pl. Major, núm. 55-baix.

Exp. 4.1.3.2. 2876/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Construcciones Chober, S.L. Activitat d’aparcament de vehicles i trasters al c/ Méndez Nuñez, núm. 31.

Exp. 4.1.3.3. 1541/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Chunhua Han. Bar al c/ Sang, núm.8.

Exp. 4.1.3.3. 1177/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Sara Sastre Ortega. Bar-restaurant a l’av. Lluís Suñer, núm. 18.

Exp. 4.3.0.0. 2888/08.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Antonia Presencia Pau. Construcció de solera de formigó d’uns 25 m2 sobre la que es posa casa de fusta prefabricada de 20 m2 sobre base de dos files de blocs de 20 x 20 x 40 en polígon 23, parcel·la 358 de la B.A.V.

Exp. 4.4.3.0. 991/08.- Incompliment de l’Ordre d’Execució de neteja de solar situada al carrer Albornós, núm. 26. Responsable:  Jose Berenguer Pascual.

Exp. 3.3.0.0. 1992/08.- Recepció de les obres i devol·lució de fiança a Promociones Sollana, S.L. constituïda per a respondre de l’obra “execució del ferm d’explanada per a ús de recinte firal”.

Exp. 5.0.0.1. 2365/08.- Assistència a la 8a edició de la Fira Immobiliària de la Mediterrània “Urbe Desarrollo”.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

 

LA ALCALDESA

0 comentarios