Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 41. SESSIÓ ORDINARIA 7 DE NOVEMBRE DE 2007 _____ ( Alzira – Plenos y Juntas de Gobierno Ayuntamiento de Alzira )

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 31 de juliol, i 5 i 12 de setembre de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

SECRETARIA

Exp. P-129/07.- Autorització per a l’ocupació del subsòl del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.” per la canalització de conductors de BT en Camí Sant Bernabeu.

Exp. P-130/07.- Autorització per a l’ocupació del subsòl del domini públic municipal sol·licitada per “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.” per la canalització de conductors de MT en Camí Sant Bernabeu.

URBANISME

Exp,. 4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.2.0. 2817/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Vaf Urbana, S.L. Enderroc d’edificació existent i posterior construcció d’edifici entre mitgeres en carrer Maestro Giner, núm. 4.

Exp. 4.1.2.0. 2891/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Banco Popular Español, S.A. Reforma de sucursal bancària en Plaça Major, núm. 33- baix.

Exp. 4.1.2.0. 3701/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Andres Trescoli Creus. Construcció de vivenda unifamiliar aïllada en Urbanització “El Racó”, illa 20, carrer l’Horta Nord, s/n.

Exp. 4.1.2.0. 3850/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Grupo Inmobiliario de Promoción de Alzira, S.L. Construcció de 5 piscines en vivendes adossades en illa núm. 13 de la Urbanització “El Racó”.

Exp. 4.1.2.0. 4211/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Promociones y Desarrollos Creaziona Levante, S.L. Construcció de piscina en illa 11 de la Urbanització “El Racó”.

Exp. 4.1.2.0. 4401/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Comunitat Propietaris Major Santa Caterina, núm. 16. Millora de l’accessibilitat en edifici situat al carrer Major Santa Caterina, núm. 16.

Exp. 4.1.3.0. 2463/07- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Talher, S.A. Oficines al carrer Salvador Lacasta, s/n.

Exp. 4.1.3.0. 4145/07- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Juan Carlos Blay Valentin. Perruqueria unisex, al carrer Reis Catòlics núm. 92.

Exp. 4.1.3.1. 699/07.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Isabel Olaso Benavent. Magatzem de material per a la construcció a la Partida Materna, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 1307/07- Renuncia a la sol·licitud de llicència d’activitat qualificada per a centre de transferència de residus a l’avinguda de la Llibertat, s/n. Sol·licitant: Ecologic Partner, S.L.

Exp. 4.1.3.2. 3222/07.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Banco Popular Español, S.A. Oficina bancària en Plaça Major, núm. 33.

Exp. 4.1.3.2. 4388/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Ecològic Partner, S.L. Activitat de centre de transferència de residus a la Carretera d’Albalat, carrer Llibertat d’Ensenyança.

Exp. 4.1.3.2. 4399/07- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Mancomunitat de la Ribera Alta. Activitat d’oficines administratives al carrer Naranjo, travessa carrer Manises.

Exp. 4.1.3.3. 1149/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Maria Mercedes Martí Yuste. Bar-cafeteria al carrer Piletes núm. 6.

Exp. 4.1.5.1. 2197/07.- Llicència municipal de primera ocupació parcial per al portal núm. 4 de l’edifici situat al carrer Sants, núm. 4, 6, i 8. Sol·licitant: Admón-Niz, S.L.

Exp. 4.1.5.1. 2757/07.- Llicència municipal de primera ocupació per vivenda unifamiliar entre mitgeres sítia al carrer Piletes, núm. 5. Sol·licitant: Rafael Antonio Camarasa Gregori.

Exp. 4.1.5.1. 3032/07.- Llicència municipal de primera ocupació per vivenda unifamiliar entre mitgeres sítia al carrer Ermita, núm. 5. Sol·licitant: Juan Manuel Simón Carrilero.

Exp. 4.1.5.1. 3819/07.- Llicència municipal de primera ocupació per edifici situat al carrer Dolors Ibarruri, cantonera carrer Clara Campoamor. Sol·licitant: Construcciones Hermanos Folg-Her, S.L.

Exp. 4.3.1.0. 3924/07.- Infracció d’activitat. Miguel Vercher Calatayud. Palomar a la terrassa del carrer Olivo, 2.

Exp. 4.0.0.1. 3278/07.- Sol·licitud de devolució d’aval bancari per les obres d’urbanització a la Unitat d’Execució “H”. C/ Covadonga núm. 33. Sol·licitant: Altrestil La Ribera, S.L.

Exp. 4.0.0.1. 3545/07.- Sol·licitud de devolució d’aval bancari per les obres d’urbanització a la Urbanització El Racó, parcel·la núm. 6. Sol·licitant: Iniciativas Lusama, S.L.

Exp. 4.4.3.0. 4307/07.- Ordre d’Execució. Danys en asfaltat de via pública en Av. Democràcia. Responsable: Talleres Pullmor.

Exp. 4.4.3.0. 4434/07.- Ordre d’Execució. Tancament solar situat al carrer Calvari, núm. 5, cantonera carrer Magallanes. Propietat de Promojimpe, S.L.

Exp. 4.4.3.0. 4435/07.- Ordre d’Execució. Neteja i tancament de solar situat al carrer Tetuán, núm. 130, cantonera Ausiàs March. Propietat de Noelia Llorens Clar.

Exp. 4.4.3.0. 4436/07.- Ordre d’Execució. Desperfectes en via publica per rasa en mal estat al carrer Pere Esplugues, cantonera carrer Vicent Segura. Responsable: Okisa, S.A.

Exp. 3.2.3.0. 1684/07.- Rectificació error material. Acord de Junta de Govern Local de data 16 de maig de 2007 sobre l’adjudicació mitjançant subhasta de l’obra “condicionament acústic gran teatre”.

Exp. 3.2.3.0. 3783/07.- Aprovació projecte i plec de condicions particulars i inici expedient de contractació per l’adjudicació per subhasta de l’obra “Millores d’accessibilitat urbana Av. Sants Patrons, Av. Hispanitat i Av. Luis Suñer”.

Exp. 3.2.3.1. 4398/07.- Proposta modificació de contracte de l’obra “Mur de tancament (1a fase). Poliesportiu a l’aire lliure sector Tulell”.

Exp. 3.3.0.0. 3569/07.- Recepció de les obres i devolució de fiances a Pavasal Empresa Constructora, S.A. constituïda per respondre de les obres “Reparació camins rurals a la B.A.V.”, “Condicionament camí rural (camí Xavegó)”, “Accés Pont de Ferro-Les Barraques”, “Reparació Paviment Varis Carrers”, “Reparació trams pavimentació camí Casella”, i “Reparació clots en vies publiques”.

Exp. 3.3.0.0. 4010/07.- Recepció de les obres i devolució de fiança a Romefer, S.L. constituïda per respondre de l’obra “Instal·lació d’aigua potable i reparació voreres a la Garrofera d’Alzira”.

RECURSOS HUMANS

Certificació de serveis prestats del personal fix de l’Hospital Municipal Santa Lucia

IDEA

Resultats servei borsa d’ocupació octubre 2007.

Proposta de visita formativa del Taller d’Ocupació “T’Estime” a Serproma 2007.

Aprovació del IV Concurs Rasca-Rasca i de les Bases per a la seua realització.

Aprovació del VII Concurs d’”Escaparatisme” i de les Bases per a la seua realització.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 65/07.-Escrit del Col·legi Públic d'Educació Especial Carmen Picó, sol·licitant autorització municipal per a utilitzar gratuïtament el Servei Municipal de Transport Urbà, per a activitats extraescolars.

Exp. 370/07.- Escrit de Javier Boix Almela, sol·licitant autorització municipal per a la venda ambulant de dàtils en la Plaça Major.

POLICIA LOCAL

Exp. J-172/07.- Sol·licitud de FOREM per a ubicar un autobús publicitari “CCOOnectate” el dia 07-12-07.

Exp. J-173/07.- Sol·licitud de José Bdo. Tomás Mascarell d’una zona de càrrega i descàrrega al carrer Camilo Dolz, núm. 103.

CULTURA

Exp. 07/460.23.- Bases reguladores de la concessió d’ajudes municipals a activitats escolars, curs 2007/2008.

Exp. 07/459.23.- Convocatòria de beques d’investigació sobre temes referents a Alzira o la comarca per a joves de la Ribera, curs 2007/2008.

Exp. 07/458.23.- Bases per a la concessió d’Ajudes Extraordinàries a l’Estudi, curs 2007-2008.

Exp. 07/219.33.- Subvenció al Club d'Escacs Alzira, per al Campionat d'Espanya d'Escacs per Equips.

Exp. 07/220.33.- Subvenció al Club d'Escacs Alzira, per a participar en el Campionat Nacional de 1a Divisió Grup Sud, de Clubs d'Escacs.

Exp. 07/323.33.- Subvenció al Club d'Atletisme la Rabosa Alzira, per a la participació en el Campionat d'Espanya de Veterans en pista a l'aire lliure.

Exp. 07/473.99.- Gasto per a la participació en la Fira del Senderisme que se celebrarà en el Saló Hobby de Barcelona del 23 al 25 de novembre del 2007.

ACCIÓ SOCIAL

Sol·licitud del servei d’ajuda a domicili.

Sol·licitud inclusió en el programa menjar a casa.

Sol·licitud inclusions en el programa major a casa.

Sol·licitud ingressos en la Residencia Municipal de Persones Majors.

INTERVENCIÓ

Exp. 2007-41-1107.- Ordenació de gastos núm. 41/07.

Baixa d’obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis anteriors.

Baixa de drets pendents de cobrament procedents d’exercicis anteriors.

Anul·lació del dret pendent de cobrament número 1.1994.502059, a nom de direcció general de la policia.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 21/07.- Sol·licitud de Jaime Ramírez Sanjuan d’expedició de certificació sobre publicació d’article en la revista d’estudis històrics Al-Gezira.

Exp. 22/07.- Publicació de la 3ª part del Catàleg de l’Arxiu Municipal de la Ciutat d’Alzira.

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

L’ÁLCALDESSA

0 comentarios