Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA
Chollo del día - Gorra Adidas 9,99 € 15 € -33%

JUNTA DE GOVERN Nº 49 __ SESSIÓ ORDINÀRIA 27 DESEMBRE 2007 __ AJUNTAMENT D’ ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Exp. S-70/07.- Dació de compte del Decret núm. 49, de Secretaria, de 21 de desembre de 2007, sobre modificació de les delegacions d’Àrees en favor de les senyores i senyors Regidors, i sobre la incorporació com a membre de la Junta de Govern Local de la senyora Gisela Blasco Perepérez. Correspondència i disposicions oficials.

SECRETARIA

Exp. P-142/07.- Inici de procediment negociat per a la venda de la parcel·la sítia en el Sector UEI-012, Polígon Industrial ctra. Albalat, per haver quedat deserta la corresponent subhasta convocada a l’efecte. Exp. P-122/98.- Ampliació de la concessió administrativa a l’entitat GAS NATURAL CEGAS, S.A., sobre canalització en C/ Santos, 6, C/ Gandia, 14 i C/ Canonge Cervera, 6.

URBANISME

Exp. 4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències. Exp. 4.1.1.0. 751/07.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Carmen Bravo España. Obres de reposició de canal de reg destruït per les obres de la canonada d’aigua potable realitzada en la calçada i suport de l'asfalt, perquè no s’afone en l’interior de la parcel·la en partida Pla de Corbera polígon 10 parcel·la 24. Exp. 4.1.2.0. 2588/04.- Llicència d’obres majors. Sol·licitud de Sor Iberica, S.A. per a la devolució de la quantitat ingressada en concepte d’aval bancari i renúncia de la llicència d’obres sol·licitada per l’ampliació de nau industrial en Ctra. d'Albalat. Exp. 4.1.2.0. 382/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Tabernas Especiales, C.B. Habilitació de local per cafeteria en carrer Antonia Cerdà, núm. 3. Exp. 4.1.2.0. 1055/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Comunitat de Regants i Copropietaris de canonades de reg de Vista Alegre. Obres de xarxa de distribució per reg localitzat en la Comunitat de Regants Vista Alegre. Exp. 4.1.2.0. 3684/07.- Sol·licitud d'Adela Josefa España Camarena per a la renúncia de la llicència d’obres concedida per l'enderroc i posterior construcció de vivenda unifamiliar aïllada en Urbanització “El Torretxó-2”, núm. 32. Exp. 4.1.2.0. 4513/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: A.R. Blank Promociones, S.L. Rehabilitació d’edifici de dos vivendes en carrer O’Donell, núm. 2 cantonada amb carrer Reis Catòlics. Exp. 4.1.2.0. 4752/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Paula Vila Tello. Habilitació de local comercial per a clínica dental en carrer Xúquer núm. 66- baix. Exp. 4.1.3.0. 1563/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: M. Teresa Boluda Pérez. Herbolari al c/ Alcalde Francesc Oliver, núm 15-baix. Exp. 4.1.3.2. 2319/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Excm. Ajuntament d’Alzira. Activitat de mercat minorista a la pl. Capella de la Sang i c/ Sang. Exp. 4.1.3.2. 4717/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Comercial Hostelera C. Ribas, S.L. Activitat d’emmagatzemament, distribució i venda a l’engròs de productes d’hosteleria a l’av. Dret d’Igualtat, s/n, parcel·la 290. Exp. 4.1.3.3. 1647/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura/inici d’activitat. Sol·licitant: Andrea Martín Rubio. Bar-cafeteria al c/ Aben Tomlús, núm. 28-baix. Exp. 4.1.3.3. 4658/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura/inici d’activitat. Sol·licitant: Auto-Escola del Marquesat, S.L. Autoescola al c/ Doctor Ferran, núm. 66-2n. baix. Exp. 4.1.5.1. 3860/07.- Llicència municipal de primera ocupació per deu vivendes unifamiliars adossades síties a l’illa de cases 13 de la Urbanització “El Racó”. Sol·licitant: Grupo Inmobiliario de Promoción Alzira, S.L. Exp. 3.2.3.0. 923/07.- Sol·licitud pròrroga execució obra “Monument al riu Xúquer al parc de l’Alquenencia”. Sol·licitant: Gestión de Obras, Proyectos e Instalaciones de servicios a empresas, S.L. Exp. 3.3.0.0. 4776/07.- Recepció de les obres i devolució de fiança a J. Llopis Vidal, S.A. constituïda per respondre de l’obra “Pavimentació plaça Capella de la Sang”.

MEDI AMBIENT

Exp. 6.0.0.1. 4663/07.- Sol·licitud d’autorització de mostreig en el paratge natural municipal de la Murta i la Casella. Exp. 4.1.4.0. 4511/07.- Sol·licitud de llicència per a la tala de pi de Juan Pedro Jesen Rieseler. Exp. 6.0.0.1. 3799/07.- Ratificació de les al·legacions presentades per motius d’urgència a la proposta de resolució pel lletrat municipal Pablo Ausina Gómez en l'expedient sancionador del Barranc de la Casella.

RECURSOS HUMANS

Exp.- Personal.- Sol·licitud de la funcionària Ana Rodríguez Fontana de reducció d'horari en la jornada de treball.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 251/05.- Proposta d’imposició de penalitzacions diàries a l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios, S.A., per demora en el compliment del contracte de l’obra “Enllumenat públic sector avingudes”.

POLICIA LOCAL

Exp. Multa 06/38585.- Recurs Potestatiu de Reposició de Francisco Bautista Borrás contra el Decret núm. 335.-Direcció de Policia, de data 16-07-07. Exp. Multa 07/7115.- Recurs Potestatiu de Reposició de Mª Carmen Vistos Laudes contra el Decret núm. 390.-Direcció de Policia, de data 03-09-07. Exp. Multa 07/1999.- Recurs Potestatiu de Reposició de Kardane Mostapha contra el Decret núm. 342.-Direcció de Policia, de data 19-07-07. Exp. Multa 07/14419- Recurs Potestatiu de Reposició de Elías Nelson Revelo Enríquez contra el Decret núm. 431.-Direcció de Policia, de data 03-09-07. Exp. Multa 06/39991.- Recurs Potestatiu de Reposició de Gestión de Recursos de Multas S.L., en representació de José Manuel Gil Baldo contra el Decret núm. 398.-Direcció de Policia, de data 03-09-07. Exp. Multa 07/19004.- Recurs Potestatiu de Reposició de Abagiu Alexandru contra el Decret núm. 469.-Direcció de Policia, de data 04-09-07. Exp. Multa 06/39236.- Recurs Potestatiu de Reposició de Said Halbani El Faquihi contra el Decret núm. 339.-Direcció de Policia, de data 19-07-07. Exp. Multa 07/10422.- Recurs Potestatiu de Reposició de Salvador Fayos Grau contra el Decret núm. 402.-Direcció de Policia, de data 03-09-07. Exp. Multa 05/32600.- Recurs Extraordinari de Revisió de Vicente José Vázquez Selma, contra acord de la Junta de Govern Local, de data 21-02-07. Exp. Multa 06/9722.- Recurs Extraordinari de Revisió de Vicente Pérez Cardona, contra acord de la Junta de Govern Local, de data 07-02-07.

SANITAT

Exp. 115/C/07.-Sol·licitant llicencia municipal per a la tinença d'animals perillosos, realitzada per José Florencio Moya Costa.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 07/173.- Sol·licitud ingressos en la Residència Municipal de Persones Majors. Exp. 07/174.- Sol·licitud inclusió en el programa “menjar a casa”. Exp. 08/002.- Ajudes a entitats locals per al finançament del funcionament del servici d’atenció a persones en situació de dependència des de l’àmbit municipal. Convocatòria 2008 de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

INTERVENCIÓ

Exp. 2007-34-1100.- Modificació de crèdits núm. 34/07 del pressupost general vigent, per generacions de crèdit. Exp. 2007-35-1100.- Modificació de crèdits núm. 35/07 del pressupost general vigent, per transferencies de crèdit. Exp. 2007-52-1107.- Ordenació de gastos núm. 52/07. Despatx extraordinari. Precs i preguntes.  

LA ALCALDESA

0 comentarios