Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 32/2008 - AJUNTAMENT D’ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 32/2008 - AJUNTAMENT D’ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

CULTURA

Exp. 08/441.14.- Programació cinematogràfica 4t trimestre 2008.

Exp. 08/271.43.- Sol·licitud, de la Real Confraria de la Mare de Déu del Lluch, de subvenció per a la celebració de les festes patronals en honor de la Mare de Déu del Lluch.

Exp. 08/443.84.- Inici d'expedient per a la contractació, per mitjà de procediment negociat, de l'edició de l'Almanac Municipal corresponent a l'any 2009.

Exp.08/219.24.- Programa formatiu del Centre de Formació de Persones Adultes Enric Valor per al curs escolar 2008-2009.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-40-1107. Ordenació de gastos número 40/08.

M. Adjudicació de l’expedient de contractació de productes i servicis d’assistència tècnica dintre del projecte d’Ajuntament Digital d’Alzira.

MEDI AMBIENT

Exp. 2077/08.- Aprovació de les liquidacions dels Cànons de control d’abocaments de l’any 2007.

Exp. 2841/08.- Aprovació de l’estudi de viabilitat per a la construcció del camí natural del Xúquer.

POLICIA LOCAL

Exp. J-150/08.- Sol·licitud de la falla Les Basses, per a realitzar un porrat popular els dies 17, 18 i 19 d’octubre de 2008, en el parc Les Basses.

Exp. J-184/08.- Sol·licitud de la falla Les Basses per a realitzar la II matinal motera el dia 19 d’octubre de 2008.

Exp. J-185/08.- Sol·licitud del Club Atletisme Alzira, per a realitzar la XI mitja marató d’Alzira el dia 30 de novembre de 2008.

Exp. J-187/08.- Sol·licitud de la falla Josep Pau per a realitzar una festa del mig any faller el dia 18 d’octubre de 2008.

Exp. J-188/08.- Sol·licitud de la falla Lluis Suñer per a realitzar una festa infantil el dia 10 d’octubre de 2008.

RECURSOS HUMANS

Exp. 428/07.- Dació compte de les actes emeses pel tribunal qualificador del procés selectiu per a proveir huit places d'auxiliar administratiu, amb caràcter de funcionari en propietat i proposta de nomenament.

Exp. 428/07.- Constitució de borsa de treball d’auxiliars administratius conformada pels aspirants que han superat, almenys, el primer exercici del procés selectiu per a proveir huit places d'auxiliar administratiu.

Exp. 256/08.- Dació compte de l'acta emesa pel Tribunal Qualificador dels aspirants presentats a la convocatòria de Professores o Professors dels programes o tallers de les regidories d'Acció Social i/o Polítiques d'Igualtat per a l'exercici 2008/2009, després de la reclamació efectuada per una aspirant.

Exp. 258/08.- Dació compte de l'acta emesa pel Tribunal Qualificador dels aspirants presentats a la convocatòria de Professores o Professors dels programes o tallers de les Regidories d'Acció Social i/o Polítiques d'Igualtat per a l'exercici 2008/2009, després de la reclamació efectuada per una aspirant.

Exp. PERSONAL.- Esgotament del període d’incapacitat temporal (més de 12 mesos) del funcionari Vicente Gallego Navarro.

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de triennis del personal funcionari i laboral fixe amb efectes econòmics octubre de 2008

SECRETARIA

Exp. P-122/98.- Ampliació concessió administrativa a l’entitat GAS NATURAL CEGAS, S.A. sobre canalitzacions en c/ Cullera 7, Luchana-Juan Sebastián Elcano 8, San Quintín-Callao 24, Camilo Dolz 142, Luchana-Juan de Garay 11.

Exp. P-104/06.- Inici d’expedient de contractació i aprovació del Plec de Clàusules Administratives per a l’arrendament de parcel·la municipal sítia en c/ en projecte núm. 13, de la M-6 Sector Tulell, per la forma de procediment negociat.

Exp. P-091/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Elisa Ruano Fernández per danys derivats de caiguda en c/ La Pau.

Exp. P-113/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Ana M. Dalmau Magraner, per danys derivats de caiguda en la rampa del c/ Méndez Núñez, 1.

Exp. P-095/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Sandra de Llanza Martínez per danys en vehicle per enfonsament en Camí San Bernabé.

Exp. P-120/08.- Baixa en l’Inventari General de Béns Municipals del vehicle Tractor Fiat V-64999-VE assignat al Departament de Medi Ambient. (V-096).

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 41/03.- Escrit de SACECA, S.L., sol·licitant la devolució de la garantia definitiva del Contracte del Servei Municipal de Repartiment de correspondència i notificacions de l’Ajuntament d’Alzira, per finalització d’este

Exp. 175/08.- Rectificació d’error material en l’acord de Junta de Govern Local, de data 21 de maig de 2008, sobre autorització per a la venda de xurros en la Plaça Generalitat.

Exp. 269/08.- Rectificació d’error material en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars y en l’acord de Junta de Govern Local, de data 16 de setembre de 2008, sobre contractació de la “Il·luminació nadalenca per al Nadal 2008-Reis 2009”.

Exp. 354/08.- Proposta de la regidora delegada de Serveis Públics sobre el servici extraordinari d’autobusos i sol·licitud de voluntaris de Protecció Civil per al Cementeri Municipal, amb motiu de la festa de Tots Sants.

URBANISME

Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 3963/07.- Modificació de llicència d’obres majors per a la construcció de 7 naus sense ús específic en parcel·la A-14 del Sector PPI-08 (Ciutat del Transport). Sol·licitant: Fomento Urbanístico Mare Nostrum, S.A.

Exp. 221/08.- Llicència d’obres majors.- Sol·licitant: Rafael Pla Cortell. Realització de balcó en reforma en carrer Santocildes, núm. 27.

Exp. 519/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant:  Concepció Perepérez Pau. Rehabilitació i ampliació d'habitatge aïllat en polígon 8, parcel·la 55.

Exp.. 1314/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Drac-Roig, S.L. Construcció d’edifici plurifamiliar de 117 habitatges, locals sense ús específic i garatges en carrer en projecte, núm. 12, Illa B-1, parcel·la 81 del Pla Parcial de Millora del Sector Tulell.

Exp. 2824/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Imperjiménez, S.L.U. Ampliació de termini per a l'esmena de defectes per a la construcció de nau industrial i aparcaments en parcel·la A-26b del Sector PPI-08 (Ciutat del Transport).

Exp. 2872/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Bernardo Ferragud Sanjuan. Construcció de piscina en Urbanització “El Racó”, carrer Canal de Navarrès, cantonada amb carrer de les Comarques Valencianes.

Exp. 3307/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Alberto Sirvent Llinares. Enderroc d’edificació existent en carrer San Bernat, núm.9.

Exp. 3310/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Vicent Josep Valiente Llopis. Substitució de forjat i habilitació de cambra com habitatge en Plaça del Sufragi, núm. 16.

Exp. 2686/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Urbanas 1492, S.L. Oficines al carrer Major Santa Caterina núm. 13-1-2.

Exp.. 678/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Rosa Conejero Gimeno. Cafeteria a l’avinguda Jose Pau Margantoni núm. 62-baix.

Exp. 1015/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: I.M.F. Montadores, S.L. Taller de construccions metàl·liques a l’avinguda Dret de Manifestació, Parcel·la 430, Nau D.

Exp. 1711/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Ramon Florencio Cubas Gorricho. Depòsit particular de caravanes i atraccions de fira en repòs, a l’avinguda Democràcia, Nau 5 A.

Exp. 1741/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Salones de Juegos Play and Win, S.L. Saló de jocs-cafeteria al carrer Pare Castells núm. 49.

Exp. 1846/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Auto Express Alzira Chapa y Pintura, S.L. Activitat de taller mecànic de xapa i pintura a l’avinguda Carcaixent, s/n, Polígon Industrial Q.

Exp. 2532/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Cooperativa Hortofrutícola Alzicoop, Coop.V. Alzira. Activitat d’oficines a la Partida Materna, s/n.

Exp. 3092/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Reina Apicola Levantina, S.L. Activitat de manipulació i envasat de productes apícoles al carrer Moliners, núm. 16 del Polígon Industrial núm. 1.

Exp. 3135/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Promociones Creu del Cardenal, S.L. Aparcament de vehicles i trasters d’ús privat al carrer Reis Catòlics núm. 113.

Exp. 3243/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Pablo Barcelo Arévalo. Activitat de bar-cafeteria al carrer Francesc Arbona núm. 4-baix.

Exp.. 2019/08.- Llicència municipal de primera ocupació per habitatge situat al carrer Santa Llucia núm 9. Sol·licitant: Teresa Soler Cobo.

Exp. 2298/04.- Suspensió de l'execució subsidiaria de l’ordre de demolició d'habitatge unifamiliar aïllat en el Polígon 22, parcel·la 21 de la Partida “La Solana”.

Exp. 1722/08.- Inici de procediment de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Guillem Muria Leon. Rehabilitació de planta baixa d'habitatge existent en uns 70 m2 i elevació de planta sobre esta, en uns 70 m2 en carrer Independència, núm. 82 (P.L.U23-P62-Torretxó).

Exp. 2943/08.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Eduardo Pieda Franco. Construcció de tancament de parcel·la de 70 m.l. aproximadament en cinc files de blocs de 20 x 20 x 40 i acabat de perfileria metàl·lica límit amb camí principal i construcció de nau industrial d’uns 500 m2 en polígon 73, parcel·la 617 “La Garrofera”.

Exp. 3361/08.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Habitania Tres, S.L. Alteració de coberta en edifici situat al carrer Vicente Pérez Pelufo, núm. 9.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

0 comentarios