Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA
Chollo del día - Auriculares inalámbricos Logitech 33,60 € 90 € -63%

JUNTA DE GOVERN Nº 17/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 17/2009 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

Sessió ordinària 21 d’abril de 2009

 

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/128.- Setmana Intercultural de la Fundació Bancaixa.

Exp. 08/133.- Informe sobre devolució de l’import corresponent a la matrícula de tallers que finalment no s’han realitzat.

CULTURA

Exp. 09/161.27.- Escolarització de l’alumnat a les Escoles Infantils depenents de l’Ajuntament d’Alzira per al curs 2009-2010.

Exp. 09/146.14.- Premis Literaris Ciutat d’Alzira 2009.

Exp 09/151.12.- Sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Cultura i Esport per a millores d’equipament d’espais escènics.

IDEA

Exp. 01/09.- Adaptació de memòries del Programa de Foment d’Ocupació “Salari Jove”, per a l’exercici 2009, sol·licitat a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per import de 27.000 €.

Exp. 18/09.- Sol·licitud de subvenció per a la realització del Pla Integral d’Ocupació “Alzira Motiva´t V” a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per import de 240.000 €.

POLICIA LOCAL

Exp. J-74/09.- Sol·licitud de  Norma Rosa Hernández Romero d’ocupació de via pública amb taules i cadires a l’avinguda Lluís Suñer, núm. 18, Bar Ca Norma.

Exp. J-75/09.- Sol·licitud de la falla Albuixarres-Camí Fondo, per a celebrar una festa infantil el dia 26-04-09.

RECURSOS HUMANS

Exp. Personal.- Reconeixement de serveis prestats de Rafael Sala Garrigues.

Exp. PERSONAL.- Pròrroga de la situació en Comissió de Servicis de la funcionària Lidia Canet Palomares.

SECRETARIA

Exp. P-042/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Isabel Morcillo Camacho per entropessar en l'av. Sants Patrons per l’existència de fustes i trastos en la via pública.

Exp. P-041/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Francisco Pelufo Andrés, en representació de Maria Picot Fons, per caiguda en c/ Dr. Fleming-c/ Gandia, pel mal estat de la vorera.

Exp. P-040/09.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Antoni del Toro Alemany per danys en vehicle pel mal estat de la barra de protecció del contenidor de residus sòlids siti en av. Lluís Suñer.

Exp. P-044/09.- Rectificació acord de la Junta de Govern Local de 16-03-09 sobre autorització a “Acústica i Energia Luzea, S.L.”, d’instal·lació de panell publicitari en poliesportiu Fontana Mogort.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 11/09.- Escrit d’Aguas de Valencia, SA, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a un abonat per falta de pagament.

Exp. 8/05.- Finalització del contracte subscrit amb Felix Lara Sampedro per a l’explotació del Restaurant-Bar i serveis de manteniment, neteja i conservació de totes les instal·lacions de la Casella.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 2116/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Construcciones Alcañiz-Llorens. Construcció de línia elèctrica tipus RV 3X240/150 mm2, en c/ Benimuslem, c/ Dr. Ferran i av. José Pau Margantoni.

Exp. 4.1.1.0. 2262/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: LIDL Supermercados, S.A.U. Instal·lació de splits en dependències i refrigeració de magatzem de la cadena LIDL, en carretera d’Albalat, s/n.

Exp. 4.1.2.0. 1215/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Sprinter Megacentros del Deporte, SL. Habilitació de local comercial per a la venta al per menor d'articles d'esport en Centre Comercial Carrefour, ctra. d'Albalat, s/n.

Exp. 4.1.2.0. 1353/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Armod Promociones de Levante, SL. Construcció de dos habitatges i local comercial sense ús específic en carrer Consol, cantonada amb carrer Concòrdia.

Exp. 4.1.2.0. 2481/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Crèdit Valencià Caja Rural. Demolició i tancat d'habitatge unifamiliar i local comercial d’oficina bancaria entre mitgeres en carrer Doctor Ferran, núm. 44 i 46.

Exp. 4.1.5.1. 1083/08.-Llicència municipal de primera ocupació per habitatge unifamiliar siti en parcel·la 173-B de la urbanització el Respirall. Sol·licitant: María Luisa Martínez Garrigues.

Exp. 4.1.5.1. 1645/09.- Llicència municipal de primera ocupació per edifici situat al carrer Covadonga, núm. 33. Sol·licitant: Altrestil la Ribera, S.L.

Exp. 4.1.5.1. 2324/09.- Llicència municipal de primera ocupació per edifici situat al carrer Doctor Ferran, núm. 18, 20 i 22. Sol·licitant: S. Almela-N. Almela, S.L.

Exp. 4.3.0.0. 1061/09.- Arxiu del procediment de protecció de la legalitat urbanística i inici del procediment sancionador  per infracció urbanística. Maazouzi Chikh. Construcció de coberta d’uns 11 m2 sobre 4 pilars en terrat, c/ Diego de Almagro, núm. 12-1er.

Exp. 4.3.0.0. 1657/09.- Arxiu del procediment de restauració de la realitat física alterada per  María Luisa Martínez Garrigues per obres de construcció d' habitatge unifamiliar aïllat en parcel·la 173-B de la urbanització el Respirall, sense ajustarse a llicència.

Exp. 4.3.0.0. 2375/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Enrique Castillo Estellés. Construcció de coberta amb estructura metàl·lica en carrer Arts Gràfiques, núm. 19.

Exp. 4.3.0.0. 2376/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Carolina Ribes Gómez. Reforma de façana en carrer Albuixarres, núm. 102.

Exp. 4.3.0.0. 2381/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Francisca Giménez Ruano. Construcció de forjat en pati posterior recaient a barranc en habitatge situat al carrer Lutxana , núm. 34, cantonada amb carrer Buenos Aires, núm. 16.

Exp. 4.3.0.0. 2412/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Juan Ricardo Calvo Palomares. Construcció de forjat d’uns 12 m2 en pati interior posterior de l'immoble situat a l'av. Vicent Vidal, núm. 87.

Exp. 4.3.0.0. 2457/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Maceder, S.L. Construcció de tancat per a tancament de parcel·la B4 (Projecte de Reparcel·lació UE042).

Exp. 2.7.1.0. 518/09.- Aprovació de la huitena certificació d’obres del Programa d’Actuació Integrada de la unitat d’execució “A” presentada per l’agent urbanitzador “Desarrollo Urbanístico Mare Nostrum, SLU”.

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

L’alcaldessa

0 comentarios