Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 37. SESIÓN ORDINARIA 10 D’OCTUBRE DE 2007. AJUNTAMENT D’ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

URBANISME

Exp. 4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències. Exp. 4.1.3.0. 959/07- Llicència d’activitat i obertura. Sol·licitant: Francisco Javier Navarro Ferrer. Venda al detall d’articles per a bebé i complements de premamà, al carrer Mariano Benlliure, núm. 26.

Exp. 4.1.3.0. 979/07.- Llicència d’activitat i obertura. Sol·licitant: Mª Virtudes Solis Albandea. Comerç al detall de peces de roba al carrer Major Sant Agustí núm. 20.

Exp. 4.1.3.0. 2314/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Box 55, S.L. Oficines a la Plaça Societat Musical núm. 8-3.

Exp. 4.1.3.0. 3012/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Board Informatica Alzira, S.L. Nau industrial, serveis tècnics d’informàtica al carrer Francesc Oliver Batle núm. 14-baix.

Exp. 4.1.3.0. 3038/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: TPV Levante, S.L. Venda d’equips informàtics a l’avinguda del Parc núm. 12-baix.

Exp. 4.1.3.0. 3082/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Roberto Moll Sifre. Oficina de disseny publicitari al carrer Unió núm. 34-baix.

Exp. 4.1.3.1. 1837/07.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Inversiones Girbes Barcelo, S.L. Oficines i aparcament semisoterrani per a 65 places a l’avinguda Dret de Reunió, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 1506/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Javier Clari Enguix. Activitat de taller de pròtesi dental al carrer Albuixarres núm. 3-baix.

Exp. 4.1.3.8. 1416/07.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Grupo Grafico Gallardo, S.L. Impressió gràfica a l’avinguda Carcaixent núm. 8.

Exp. 4.1.3.8. 1910/07.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Chimeneas Santaeulalia, S.L. Fabricació de canonades metàl·liques i ximeneres al carrer Salvador Lacasta, núm. 3.

Exp. 4.1.3.8. 3244/07.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Vicente Donat Aroca. Taller de portes i finestres al carrer Gandia núm. 24.

Exp. 4.3.0.0. 4241/07.- Infracció urbanística. Telefonica Móviles España, S.A. Instal·lació d’estació base per a  telefonia mòbil en c/ Albuixarres, núm. 16.

Exp. 4.3.0.0. 4241/07.- Restauració de la realitat física alterada. Telefónica Móviles España, S.A. Instal·lació d’estació base per a telefonia mòbil en c/ Albuixarres, núm 16.

MEDI AMBIENT

6.0.0.1. 727/07.- Comunicació de resolució del Ministeri de Medi Ambient sobre aprovació del projecte informatiu de connexió del curs baix del riu Xúquer amb el tram V i presentar recurs Contenciós-administratiu.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Dolors Espanya Pérez de reducció d’horari en la jornada de treball.

Exp.- PERSONAL.- Proposta de modificació de plantilla i assignació provisional de funcions de Juan Beteta Dolz.

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de servicis previs del Personal Funcionari Interí. Exp. 69/07.- Dació compte de les actes emeses pel Tribunal Qualificador del procés selectiu per a proveir tres places d’administratiu, pel torn de promoció interna i proposta de nomenament.

Exp. 338/07 a 340/07.- Dació compte de les actes emeses pel Tribunal Qualificador per a la contractació dels professors del CFPA Enric Valor, curs 2007/2008.

Exp. 381/07.- Proposta d’aprovació de bases que han de regir la convocatòria per a conformar borsa de treball d’informadors de turisme.

Exp. 405/07.- Proposta d’aprovació de bases que han de regir la convocatòria per a conformar borsa de treball de peó obrer.

Exp. 406/07.- Proposta d’aprovació de bases que han de regir la convocatòria per a conformar borsa de treball de peó en general (excavacions, camins rurals, etc.)

Exp. 411/07.- Proposta d’aprovació de bases que han de regir la convocatòria per a cobrir dos places de tècnic d’administració especial (delineant), amb caràcter de funcionari en propietat.

IDEA

Primer pagament de beques per assistència a l’alumnat del Taller de Formació i Inserció Laboral (dones) “Informàtica d’usuari” durant el mes de setembre, per import de 1.038,00 €.

Segon pagament de beques per assistència a l’alumnat del Taller de Formació i Inserció Laboral (menors de 25 anys) “Auxiliar d’infermeria en geriatria” durant el mes de setembre, per import de 1.272,00 €.

Resultats del servei borsa d’ocupació setembre 2007.

Sol·licitud d’autorització a la Direcció Territorial de Formació de canvi d’actuació de les obres de condicionament de la rotonda de l’avinguda de la Ribera pel condicionament com a zona verda de la part exterior del “Xalet de Fava” del projecte de la Casa d’Oficis “La Ribera”.

Dació de compte aprovació de subvenció per a la promoció i animació de les àrees comercials i la realització d’activitats genèriques de la xarxa AFIC (CMDAFC/2007/67/46) per import de 19.300 €.

Aprovació de les bases per a la selecció del nou monitor d’Atenció a la Infància del Taller d’Ocupació “T’Estime” i obertura del termini del procés selectiu. Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira de Cristobal Pina Tolosa per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira d’Alicia Moreno Berenguer per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira de José Ramón Mora Sabater per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira de Lorena Martí Pla per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira d'Eva Horcajada Moreno per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira de Vicente Pau Gandia per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira d’Agustín Gay Juan per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira de Salvador Juan Mira per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira de Silvia Pérez Grau per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira d’Inmaculada Salcedo Carsi per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira d’Antonio Corts Soria per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira de David Moya Puig per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira de Josefa Caurel Fernández per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira de Pascual Solaz Garcia per a l’exercici 2007.

Sol·licitud d’Ajudes Municipals a la Creació d’Empreses a Alzira d’Estefanía Montalvá per a l’exercici 2007.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 474/05.- Desestimació de reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Daniel Soler Giménez per caiguda del seu fill al carrer Fortaleny cantonada avinguda Sants Patrons.

Exp. 448/05.- Desestimació de reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Josefa Garrigós Pérez per caiguda en la Pl. del Regne.

Exp. 14/07.- Contractació de publicitat en marquesines i autobusos de transport urbà per l’entitat Arpa Valencia.

Exp. 342/07.- Proposta de la Regidora Delegada de Serveis Públics sobre el servici extraordinari d’autobusos i sol·licitud de voluntaris de Protecció Civil per al Cementeri Municipal, amb motiu de la festa de Tots Sants.

POLICIA LOCAL

Exp. J-159/07.- Sol·licitud de la falla l’Alquenència per a celebrar una festa el dia 20 d’octubre del 2007.

Exp. J-160/07.- Sol·licitud de la falla  Sant Andreu per a celebrar una festa el dia 20 d’octubre del 2007.

Exp. J-161/07.- Sol·licitud de la Casa Cultural Castilla-La Mancha per tancar al trànsit el carrer Gerardo Laguia, els dies 21 i 27 d’octubre del 2007.

Exp. J-162/07.- Sol·licitud del club d’atletisme La Rabosa per a celebrar el dia 21 d’octubre la XII Carrera Social.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 07/132.- Sol·licitud inclusió en el programa major a casa.

Exp. 07/133.- Sol·licitud inclusió en el programa menjar a casa.

Exp. 07/136.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp. 07/137.- Prestacions Econòmiques Individualitzades. Exp. 07/138.- Bases per a la concessió d’una beca d’investigació sobre Alzira des de la perspectiva de gènere.

INTERVENCIÓ

Exp. 2007-37/1107.- Ordenació de gastos núm. 37/07. Compte justificatiu que presenta la Sra. Consuelo Martínez Sanchis, portaveu del Grup Polític Municipal PP, sobre gastos del primer semestre de 2007.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

L'ALCALDESSA 

0 comentarios