Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 10/2008 __ SESSIÓ ORDINÀRIA 12 DE MARÇ DE 2008 __ AJUNTAMENT D’ ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

URBANISME

Exp. 4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències. Exp. 4.1.1.0. 664/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Maceder. Objecte: Tanca perimetral de parcel·les per mitjà de placa prefabricada de formigó a una altura de 3 metres amb pilars de sustentació cada 5 metres en UEI-042. Exp. 4.1.1.0. 1060/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Joan A. Ferrer López. Objecte: Tanca de límit, canvi de coberta per cubrició tipus sandvitx, farcit de llasts per anivellació i acabat en grava en polígon núm. 22 parcel·la núm. 100 partida Pla Brucars. Exp. 4.1.2.0. 3645/06.- Modificació de llicència d’obres majors per a la construcció de 89 habitatges, local comercial i aparcaments en Av. Del Parc, cantonada amb Plaça Primer de Maig, núms. 6, 7, 8, 9 i 10. Sol·licitant: Primer Grup de Projectes Immobiliaris, S.L. Exp. 4.1.2.0. 2881/07.- Modificació de llicència d’obres majors per a la construcció de vivenda unifamiliar entre mitjaneres en carrer En Progrés, núm. 25. Sol·licitant: Jesús Calvo Martínez. Exp. 4.1.2.0. 1301/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Gercos, S.L. Habilitació de local comercial per a preparació i distribució de menjars per portar en carrer Gabriela Mistral, núm. 31- baix. Exp. 4.1.2.0. 1555/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Angels Lopez García Antón. Substitució parcial de coberta i habilitació de dos vivendes en carrer Sant Vicent Ferrer, núm. 6. Exp. 4.1.2.0. 1694/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: José Camps Giménez. Reforma i ampliació de vivenda unifamiliar en carrer Vent de Llevant, Torretxó 2. Exp. 4.1.2.0. 2171/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Jobelgom, S.L. Modificació de llicència d’obres per a la construcció de 4 vivendes adossades en carrer Tetuán, cantonada amb carrer Felip II. Exp. 4.1.3.0. 1656/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Carsroom, S.L. Exposició i venda d’automòbils al c/ Requena, núm. 44, local 1, accés per c/ Trinidad Redal. Exp. 4.1.3.1. 38/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Fustel Ruiz, C.B. Fusteria metàl·lica a la ctra. Tavernes (Polígon Fracà), c/ en Projecte, nau 2. Exp. 4.1.3.1. 1221/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Cooperativa Hortofrutícola de Alzira, Alzicoop, Coop.V. Ampliació de central hortofrutícola a partida Materna, s/n. Exp. 4.1.3.2. 875/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Bancaixa. Oficina bancària al c/ Alquenència, núm. 32, cantonada amb c/ Simat. Exp. 4.1.3.2. 1548/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Leandro Rodrigálvarez Espí. Cafeteria a la pl. Major, 24-baix. Exp. 4.1.3.2. 1846/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Auto Esspress Alzira Chapa y Pintura, S.L. Activitat de taller mecànic de xapa i pintura a l’av. Carcaixent, s/n, Polígon Industrial Q. Exp. 4.1.5.2. 1550/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Pere Esplugues, núm. 32-3-3. Sol·licitant: Ionel Raducan. Exp. 4.2.3.0. 1918/08.- Certificat urbanístic de parcel·la A-13 de la Urbanització “El Respirall”. Sol·licitant: José Alberto Moscardó Arantegui. Exp. 4.4.3.0. 2028/08.- Ordre d’Execució. Falta d’enllumenat públic i obertura de rasa en calçada carrer Pintor Andreu, núms. 6 i 8. Responsable: Ribera Baixa Algemesi, S.L.L. Exp. 4.6.0.0. 1255/08.- Contestació escrit al Servei Territorial de Carreteres de la Conselleria d’Infraestructures i Transport en relació amb el projecte  “Andana per a vianants de la CV-41 entre Alzira i Carcaixent”. Exp. 4.6.0.0. 1966/08.- Informació urbanística en relació a la DIC relativa a instal·lació fotovoltaica al Polígon 9, parcel·les 65 i 66, promoguda per Ismar Cuatro, S.L. Exposició pública al tauler d’edictes i contestació al·legació presentada. Exp. 7.4.0.0. 2104/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Jordi Francés Moreno, vivenda situada al carrer Progrés número 1-3-4. Exp. 7.4.0.0. 2105/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per José Angel Fajardo Mena i Jesica Martín Rivas, vivenda situada al carrer Gandía número 6-3-19. Exp. 7.4.0.0. 2108/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Raúl Pérez Bataller i Sandra Ortega Moratalla, vivenda situada al carrer José Todolí Cucarella número 22-2-3. Exp. 7.4.0.0. 2115/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Fethi Fekih i Fatiha Mecabih, vivenda situada al carrer Padre Castells número 38-4-15. Exp. 7.4.0.0. 2124/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Jorge Villatoro España i Davinia Mengual Sanjuán, vivenda situada al carrer Clara Campoamor número 3-5-15. Exp. 7.4.0.0. 2131/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Alberto Donat Escolá i Sonia Pérez Marín, vivenda situada al carrer Pare Vicente Ribes número 5-2-3. Exp. 7.4.0.0. 2144/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada  per Sandra Piqueres Serra, vivenda situada al carrer Nord número 18-3-8.

MEDI AMBIENT

Exp. 4.6.0.0. 2084/08.- Sol·licitud de participació ciutadana en estudi d’integració paisatgística per l’empresa “Adhara Gamma Estudios Ambientales”. Exp. 3.2.1.0. 2137/08.- Contractació per procediment negociat de l’Assistència Tècnica per a la realització de l’auditoria municipal de sostenibilitat en el municipi d’Alzira. Exp. 6.2.0.1. 2077/08.- Presentació de Recurs de Reposició per al Cànon d’Abocaments 2007 de les aigües procedents de “Mercat d’Abasts” i de “Rio Verde”. Exp. 6.2.0.1. 2229/08.- Presentació de Recurs de Reposició per al Cànon d’Abocaments 2006 de les aigües procedents de “Alzira Nucli Urbà” i “Les Barraques”. Exp. 3.0.0.1. 301/08.- Aprovació de mesures provisionals en matèria de prevenció d’incendis forestals.  

RECURSOS HUMANS

Exp. 102/07.- Dació de compte de la sentència núm. 106/2008 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8, en el recurs contenciós núm. 1027/2006, procediment abreviat, interposat per José Carlos Alfonso Elvira, contra Decreto d’Alcaldia núm. 286, de data 22/08/2006.

IDEA

Resultats servei Borsa d’Ocupació febrer 2008. Dació compte del Decret 3/08 sobre sol·licitud de subvenció per un import de 12.000 € a la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació per a la realització del Curs en matèria de Formació Comercial “Gerent del xicotet comerç”. Dació compte de la justificació de l’acció “Autoocupació” del Programa OPEA (ILIOBE/2007/76/46), durant l’exercici 2007-2008. Proposta de visita formativa del Pla Integral d’Ocupació “Motiva’t III” a Formaempleo 2008 en la Fira de València.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 533/03.- Recurs de Reposició interposat per Ignacio Plasencia Abasolo, en nom i representació d’Antonio Agustín Montalva Julio i Matilde Montalvà Fernández, contra acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2007. Exp. 62/08.- Contractació de l’Actualització de la Tecnologia a una nova estructura de servidors Blade i unitats de discs externa per a donar cobertura al Projecte de Modernització iniciat per l’Ajuntament d’Alzira. Exp. 78/08.- Escrit de Juan Antonio Vilches Martínez, sol·licitant l’adscripció del vehicle marca Peugeot, matrícula 3305 GBK, a la llicència de Taxi núm. 4, en substitució de l’anterior vehicle que causarà baixa. Exp.- 430/07.- Sol·licitud d’Esperanza Gomez Moyano de devolució d’una part de la tassa ingressada per ocupació de via pública amb lloc de mercat.

POLICIA LOCAL

Exp. J-37/08.- Sol·licitud de Vicente López Ripoll d’ocupació de la via pública en la calçada de rodatge amb taules i cadires a la plaça del Regne, núm. 5, Cervecería Gaudí. Exp. J-38/08.- Sol·licitud de  Amparo Lillo Cerdá d’ocupació de la via pública en la zona de vianants amb taules i cadires al carrer Faustí Blasco, núm. 8, Cafés Valiente. Exp. J-39/08.- Sol·licitud de  Nuria Ros Plano d’ocupació de la via pública en la vorera amb taules i cadires i una “jaima” a la Plaça del Regne, núm. 1, Cafés Valiente. Exp. J-40/08.- Sol·licitud de  Pedrerets S.L. d’ocupació de la via pública en la zona de vianants amb taules i cadires a la plaça Major, núm 29-30, cafetería Dolce Vita. Exp. J-41/08.- Sol·licitud de Vicente Sanmartín Vázquez d’ocupació de la via pública en la vorera amb taules i cadires a l’avinguda Lluís Suñer, núm. 1, Café Cream. Exp. Multa 07/24253.- Recurs Potestatiu de Reposició de David Moscardó Parada, contra el Decret núm. 692-Direcció de Policia, de data 02-12-07. Exp. Multa 07/9925.- Recurs Potestatiu de Reposició de Enrique Penadés Ahuir, contra el Decret núm. 660.-Direcció de Policia, de data 23-11-07.

SANITAT

Exp. 115/C/07. Contractació, per Procediment Negociat del Servei Municipal de manteniment de les Instal·lacions municipals per a la Prevenció i control de la Legionel·losi.

CULTURA

Exp. 08/125.14.- Programació cultural abril-maig 2008 i aprovació preus públics. Exp. 08/044.13.- Aportació municipal anual per a actuacions de la Societat Musical d'Alzira en l'exercici 2008. Exp. 08/124.13.- Aportació municipal anual per a actuacions de la Coral Polifònica Ciutat d'Alzira en l'exercici 2008. Exp. 07/408.34.- Devolució del preu públic satisfet per a assistència a activitats esportives municipals Exp. 08/127.98.- Obertura del quiosc de la Plaça Major com a punt d'informació durant les pròximes festes de març.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/034.- Prestacions Econòmiques Reglades PER any 2008. Exp. 08/055.- Sol·licitud del servici d’ajuda a domicili. Exp. 08/056.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

INTERVENCIÓ

Donar compte del “Pla Director” de modernització de l’Administració de l’Ajuntament d’Alzira. Aprovació de la memòria, per a sol·licitar subvenció al MAP, per a l’Administració. Aprovació dels Plecs de clàusules tècniques, i dels plecs de clàusules administratives, per a l’adquisició de programes per a l’Administració. Despatx extraordinari. Precs i preguntes.   

LA ALCALDESA

0 comentarios