Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 11/2008 __ SESSIÓ ORDINÀRIA 25 DE MARÇ DE 2008 __ AJUNTAMENT D’ ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 16 de gener de l’actual. Correspondència i disposicions oficials.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències. Exp. 4.1.2.0. 2184/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: José Vercher Company. Ampliació i reforma de vivenda unifamiliar en parcel·la 29, polígon 18. Exp. 4.1.3.0. 1802/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Zinaida Bileva. Activitat de botiga de comestibles al c/ Joan Fuster, núm. 3. Exp. 4.1.3.0. 1907/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: José Eduardo Roig Centenera. Oficina al c/ O’Donell, núm. 71. Exp. 4.1.3.0. 1957/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Alzipiso Grupo Inmobiliario, S.L. Oficina immobiliària al c/ Camilo Dolz, núm. 34. Exp. 4.1.3.0. 2085/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: María Yolanda Tortosa Montesinos. Clínica Podològica al c/ O’Donell, núm. 36-B. Exp. 4.1.3.1. 176/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Cajamar. Oficina bancària a l’av. Sants Patrons, núm. 2. Exp. 4.1.3.1. 1731/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Inversiones Girbés Barceló, S.L. Magatzem de material per a la construcció a l’av. Dret d’Associació, s/n. Exp. 4.1.3.2. 2342/06.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Cadelma, S.L. Centre de bronzejat al c/ Arquebisbe Vich, núm. 5. Exp. 4.1.3.2. 669/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Oficina bancària amb instal·lació d’aire condicionat al c/ Major Santa Caterina, núm. 9-baix. Exp. 4.1.3.2. 906/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Talleres Pauton, S.L. Activitat de taller de reparació de vehicles a l’av. Dret d’Igualtat, s/n, Polígon Tisneres. Exp. 4.1.3.2. 1085/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Actualidad Digital, S.L. Oficines i estudi de gravacions audiovisuals a l’av. Democràcia, núm. 21-A. Exp. 4.1.3.2. 2174/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Ribera Salud II UTE Ley 18/82. Activitat d’ampliació de servici de radioteràpia de l’Hospital de la Ribera, a la ctra. de Corbera, km. 1. Exp. 4.1.3.3. 3585/07.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Alicia Moreno Berenguer. Parafarmàcia i herbodietètica al c/ Benito Pérez Galdós, núm. 60. Exp. 4.1.3.3. 1967/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Confecciones Torró, C.B. Venda de gèneres de punt a l’av. Sants Patrons, núm. 3. Exp. 4.1.3.8. 2169/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Bellsan, S.L. Taller de reparació d’automòbils al c/ Sabaters, s/n, Polígon Industrial núm. 1. Exp. 4.1.5.2. 1771/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia a l'avinguda Joanot Martorell, núm. 22-2-2a Sol·licitant: Garrigues y Llinares, S.L. Exp. 4.1.5.2. 1924/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Colón, núm. 73. Sol·licitant: Juan Antonio Ramírez Armengol. Exp. 4.1.5.2. 2058/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia a la Plaça Major, núm. 12-11-21a. Sol·licitant: Juan Pablo Montalvá Benavent. Exp. 4.1.5.2. 2126/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Cristòfol Monterde, núm. 19-3-16a. Sol·licitant: Arantxa Alcàzar Garcia. Exp. 4.1.5.2. 2138/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per vivenda sítia al carrer Joanot Martorell, núm. 40-7-13a Sol·licitant: Daniel Ginestar Moyano. Exp. 4.1.6.0. 1247/08.- Llicència per la instal·lació de grua torre al carrer En Projecte núm. 7 de Tulell. Sol·licitant: Ribera Urbana 3010, S.L. Exp. 4.3.0.0. 1115/08.- Inici del procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Comunitat de Propietaris carrer Nord, núm. 50. Construcció de tres trasters en planta superior d'àtics en edifici situat al carrer Nord, núm. 50. Exp. 4.3.0.0. 1152/08.- Inici del procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. José Antonio Ortiz Redondo. Construcció d’habitacle d’uns 9m2 damunt de terrassa  comunitària en carrer Doctor Ferran, núm. 157-1r-2n. Exp. 4.3.0.0. 1238/08.- Inici del procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Francisco José Suñer Bernabeu. Obres integrals d’edificació  en planta baixa destinada a local sense ús, planta primera y segona destinada a habitatge d’uns 70 m2 cada una i cambra, amb instal·lació de muntacàrregues en carrer Reis Catòlics, núm. 10. Exp. 4.3.0.0. 1252/08/08.- Inici del procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Agustin Blasco Albuixech. Reompliment de parcel·la amb aportació de terres, escombraries i residus en superfície aproximada d’uns 4000 m2 x 3,5 metres d’alçada de reompliment, afectant a parcel·la colindant en polígon 4, parcel·les 28, 29 i 229 de la Partida Guijerá. Exp. 4.3.0.0. 1367/08.- Inici del procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. La Industrial Constructora, S.L. Obertura de 15 m.l de rasa per a substitució de dos conductes (vàlvules i aspiració) en av. Luis Suñer  (gasolinera). Exp. 4.3.0.0. 1368/08.- Inici del procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. David Gómez Fayos. Construcció de forjat d’uns 9 m2, elevació de planta d’uns 9 m2 i construcció de casetó d’uns 12 m2 sobre terrassa en carrer Lluís Vives, núm. 5. Exp. 4.3.0.0. 1369/08.- Inici del procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Salvador Navarro Sanz. Tancament de dos places d'aparcaments amb barandats i portes vasculars d’uns 12 m2 cadascuna en carrer Mestre Moscardó, núm. 6, Bado 7069. Exp. 4.3.0.0. 1375/08.- Inici del procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Francisco Javier Segura Gallart. Obertura de forats en part darrera de l'immoble i construcció d’uns 60 m2 de barandats divisòria en carrer Lutxana, núm. 50 (antic forn). Exp. 4.3.0.0. 1376/08.- Inici del procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Francisco Castro López. Construcció de bany amb coberta de teules d’uns 6 m2 i segona coberta annexa a uns 3 m2 aproximadament, tot en pati de llums comunitari en carrer a Unió, núm. 54. Exp. 4.3.0.0. 1401/08.- Inici del procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Falla Av. J. Pau, Instal·lació de dos aparells d’aire condicionat en Casal Faller d'Av. J. Pau, núm. 54. Exp. 4.3.0.0. 1445/08.- Inici del procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Salvador Balaguer Che. Construcció d’estructura metàl·lica amb coberta sobre terrassa en vivenda unifamiliar adossada d’uns 65 m2 e instal·lació de conducte de p.v.c en façana per evacuació d’aigües abocant estes en la via pública, en vivenda en carrer Jesús Álvarez , núm 28. Exp. 4.3.0.0. 1535/08.- Inici del procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Consuelo Lemus Contreras. Rehabilitació integral d'habitatge (demolició de tabiqueria, xapats, escales, instal·lacions, etc), construcció de forjat d’uns 30 m2 i quartet en terrassa d’uns 8 m2 (ampliant habitatge fins a pati interior) en planta baixa i planta 1ª, en habitatge situat en Plaça  Ana Sanchis , núm. 34. Exp. 4.3.0.0. 2080/08.- Inici del procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Vicente Sanjuan Pellicer. Obertura de forats en paret lateral recaient a pati de llums d’edifici adjacent, no contemplats en el projecte en carrer Rambla, núm. 1. Exp. 4.3.1.0. 2081/08.- Infracció d’activitat. Juan Francisco Verdeguer Carrasco. Cafeteria amb despatx de pa i menjars precuinats al c/ Dolores Ibarruri, núm. 7-baix. Exp. 4.4.3.0. 2002/08.- Ordre d’Execució. Tancat façana d’immoble situat a la Plaça de la Constitució, núm. 20. Propietat de Patrimonios Sanchis, S.L.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de triennis de personal funcionari i laboral fix amb efectes econòmics de març del 2008. Exp. 411/07.- Dació de compte del Decret núm. 40 de Recursos Humans, sobre rectificació d’error material detectat a les bases per a la provisió de dos places de tècnic d’Administració Especial (Delineant). Exp. 43/08.- Aprovació llista provisional d’aspirants admesos i exclosos i composició del Tribunal Qualificador en la convocatòria per conformar borsa de treball d’Auxiliar de Servicis de la Biblioteca. Exp. 46/08.- Contestació a l’escrit presentat pel sindicat CCOO en relació amb les bases que han de regir la convocatòria per a proveir agents de la Policia Local, vacants a la plantilla de la Corporació.

IDEA

Dació de compte d’activitats complementàries realitzades pel Taller d’Ocupació “T’Estime” i proposta de visita formativa  a “Formaempleo, Saló de la Formació i l’Ocupació 2008” en Fira València. Sol·licitud de subvenció per un import de 143.246 €, en virtut de Conveni de Col·laboració del Servici Públic d’Ocupació Estatal (INEM) i les Corporacions Locals 2008: Plans Especials d’Ocupació en zones rurals deprimides. Sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació per a la realització d’Accions en Urbanisme Comercial. Enllumenat públic. Sol·licitud de subvenció per un import de 15.000 €, a la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació per a la realització de viatge amb empresaris i comerciants d’Alzira per a coneixements de noves experiències comercials. Informe de viabilitat comercial sobre projecte d’implantació de gran superfície de la mercantil “Sprinter Megacentros del Deporte, S.L.” en Alzira.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 75/08.- Escrit d’Andrés Fuentes Vegas, sol·licitant indemnització pels danys ocasionats al vehicle matrícula 8079-DYG, al xafar l’arqueta de l’aigua potable, al carrer Sant Jaume. Exp. 76/08. Escrit d’Aigües de Valencia, SA, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a diversos abonats per falta de pagament.

POLICIA LOCAL

Exp. J-42/08.- Sol·licitud de Josefa Clari Santos d’ocupació de la via pública en la vorera amb taules i cadires a l'Av. Lluís Suñer, núm. 17, Bar Fina. Exp. J-43/08.- Sol·licitud del CEIP Alborxí per a celebrar una volta a peu el dia 25-04-08. Exp. J-44/08.- Sol·licitud de Júniors Santa Caterina i JENOA de la parròquia Mare de Déu del Lluch, per a realitzar activitats juvenils el dia 12-04-08. Exp. J-45/08.- Sol·licitud de Marketing en Acción per a realitzar publicitat amb un camió expositor, el dia 09-04-08. Exp. J-46/08.- Sol·licitud de Mª Desamparados Furió España d’ocupació de la via pública en la calçada de rodatge amb taules i cadires al carrer Josep Pau, núm. 63, Bar cafeteria El Taburet. Exp. J-47/08.- Sol·licitud de José Luis López Merino d’ocupació de la via pública en la vorera amb taules i cadires a l'avinguda Hispanitat, núm. 4, Restaurante marisqueria J.G. Exp. J-48/08.- Sol·licitud de Testigos Cristianos de Jehová  per a instal·lar uns expositors a la plaça Major el dia 17-05-08.

CULTURA

Exp. 08/126.12.- Conveni de col·laboració entre l'entitat mercantil Promociones Torreurbe S.L. i l'Ajuntament d'Alzira per a la realització d'activitats culturals, socials, educatives en el seu més ampli sentit, així com prestació dels servicis públics que contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. Exp. 08/131.25.- Autorització d'ús en precari a la Conselleria d'Educació de l'edifici de propietat municipal conegut com “Xalet de Fava”, per a seu i dependències del Cefire de la Ribera.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/061.- Sol·licitud ingressos en la Residència Municipal de Persones Majors. Exp. 08/062.- Sol·licitud inclusió en el programa major a casa. Exp. 08/063.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics. Exp. 08/064.- Sol·licitud treballs en benefici de la comunitat d’este Ajuntament.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-11-1107.- Ordenació de gastos núm 11/08. Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

0 comentarios