Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA
Prueba Amazon Prime 30 días gratis

JUNTA DE GOVERN Nº 19/2008 __ SESSIÓ ORDINÀRIA 27 DE MAIG DE 2008 __ AJUNTAMENT D’ ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 5 i 12 de març de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/101.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 23/08.- Activitats per a la commemoració del VIII Centenari del naixement del rei En Jaume I.

Exp. 24/08.- Sol·licitud de Publicacions a diferents Institucions Valencianes per a la Biblioteca auxiliar de l’Arxiu Municipal.

CULTURA

Exp. 07/274.23.- Concessió d'ajudes per a menjador escolar curs 2007/2008, maig 2008.

Exp. 08/242.03.- Subvenció a la Congregació de Maria Immaculada de la parròquia de Sant Joan Baptista d'Alzira, per a celebració de la Festa de la Immaculada.

Exp. 08/243.14.- VII Festival Spanish Brass Alzira i preu públic.

Exp. 08/244.14.- Programació Música al Claustre.

Exp. 08/245.39.- Dació de compte del Decret núm. 32 de Cultura, sobre gasto a justificar del viatge del Regidor Delegat d'Esports acompanyant a UD Alzira en la trobada de promoció d'ascens a 2a Divisió B.

IDEA

Desestimació del recurs de reposició interposat contra la denegació de l’Ajuda Municipal a la Creació d’Empreses en Alzira per a l’exercici 2007 per Pascual Jaime Furió Martínez.

Dació de compte de la tercera programació de cursos gratuïts d’Internet nivell mitjà (UMI) i nivell bàsic (UBI) del Programa Internauta de la Generalitat Valenciana, exercici 2008.

Dació de compte aprovació de subvenció de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per al desenvolupament del Curs de Formació Professional per a l’Ocupació “Horticultor” per import de 51.148,50 € i tràmits per al seu inici.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-22-1107.- Ordenació de gastos núm. 22/08.

Adjudicació de l’expedient de contractació de software i servicis d’assistència tècnica per a l’Ajuntament Digital.

POLICIA LOCAL

Exp. J-95/08.- Sol·licitud de Santiago Huet Durá per a ubicar una zona de càrrega i descàrrega al carrer Dr. Ferrán, núm. 74.

Exp. J-96/08.- Sol·licituds de Mª de los Ángeles Domínguez Macías, per a ubicar zones d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda a l’avinguda Blasco Ibáñez.

Exp. J-97/08.- Sol·licitud de Ricardo Bellver Ramírez, d’anul·lació d'una plaça d'estacionament de zona blava al carrer Major Sant Agustí, núm. 14.

Exp. J-98/08.-  Sol·licitud de Santiago Blas Fernández sobre problemàtica d’accés al parc Pere Crespí, pel carrer Jaume d’Olid.

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de triennis de Personal Funcionari i Laboral Fix amb efectes econòmics de juny del 2008.

Exp. PERSONAL.- Sol·licitud de Gema Bañuls de pròrroga de la reducció de jornada per cura directa de fill menor fins l’edat de dotze anys.

Exp. 42/08.- Dació de compte de les actes emeses pel tribunal qualificador i ordre de la borsa de treball d’oficial de servicis diversos d’agricultura.

Exp. 43/08.- Dació de compte de les actes emeses pel tribunal qualificador i ordre de la borsa de treball d’auxiliar de servicis de la Biblioteca Municipal.

Exp. 86/08.- Dació de compte de les actes emeses pel tribunal qualificador i ordre de la borsa de treball de personal de càrrega i descàrrega.

Exp. 95/08.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació d’un enginyer forestal en la modalitat contractual de pràctiques.

SECRETARIA

Exp. P-092/98.- Dació de compte de la Sentència dictada pel Tribunal Suprem en recurs interposat per Úrsula Climent Camarena contra acord de la Comissió de Govern de 8-8-99, desestimatori de reclamació patrimonial.

Exp. P-150/07.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada por Mª Rosa Visa Pou, en representació de Josep Lluch Gimeno, per danys en vehicle pel mal estat del rastell de l’av. Sants Patrons-Pl. Generalitat.

Exp. P-050/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Mª José Álvarez Villar per caiguda en c/ Verge de la Murta.

Exp. P-065/08.- Autorització per a l’ocupació del domini públic municipal sol·licitada per la “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.”, per a la instal·lació de dues bústies en av. Hispanitat-Pere Morell i enfront del Banc Pastor.

Exp. P-066/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Araceli Alfaro Hernández per caiguda en c/ Hernán Cortés, 37

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 253/07.- Escrit de Iluminaciones Just, SL, sol·licitant la devolució de la garantia definitiva del contracte “Instal·lació d’il·luminació nadalenca en els carrers d’Alzira, Nadal 2007-Reis 2008”.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.2.0. 140/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Manuel López Merino. Habilitació de baix per a bar cafeteria en carrer Reis Catòlics, núm. 84.

Exp. 4.1.2.0. 2685/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant:: Shuangchuan Ye. Habilitació de baix comercial per a comerç al detall d'articles variats en carrer Júcar, núm. 17-19, baix.

Exp. 4.1.2.0. 2609/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Construcciones J. Jorques Oliver, S.L. Instal·lació fotovoltaica de 96 kw amb connexió a xarxa en Partida de Tisneres, 520.

Exp. 4.1.3.0. 2030/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Nicolás Moncayo Amills. Botiga de nutrició esportiva al c/ Blasco, núm. 5.

Exp. 4.1.3.1. 2243/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Oficina bancària al c/ Pare Castells, núm. 2, cantonada amb c/ Verge del Lluch.

Exp. 4.1.3.2. 484/08.-Llicència ambiental. Sol·licitant: Suministros Alzira, S.L. Comerç a l’engròs i emmagatzemament de materials de construcció al polígon industrial Tisneres, naus 27 i 28.

Exp. 4.1.3.2. 1385/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Gercos, S.L. Activitat de preparació i distribució de menjars per endur al c/ Gabriela Mistral, núm. 31-baix.

Exp. 4.1.3.3. 2394/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Matadero de Aves Salvador Gil, S.L. Escorxador d’aus al polígon industrial núm. 1, parcel·la H.

Exp. 4.1.3.3. 2414/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Alicia Carrillo Ferrán. Bar al c/ Cristóbal Monterde, núm. 79.

Exp. 4.1.3.4. 2161/08.- Escrit d’Asunción López Grande sobre molèsties produïdes per bar al c/ Critstóbal Monterde, núm. 21.

Exp. 4.1.5.2. 2419/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per a vivenda situada en partida Torretxó, 2, parcel·la 56. Sol·licitant Mª Angeles Gómez Ortiz.

Exp. 4.1.7.0. 1693/08.- Llicència de segregació de parcel·la sítia al carrer General Prim, núm. 8-10. Sol·licitant: Milagros i Antonio Oliver Cerdá.

Exp. 7.4.0.0. 2369/08.-Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Daniel Giménez Novillo. Vivenda situada al carrer Cristóbal Monterde número 4-4-7.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

 

 

LA ALCALDESA

 

0 comentarios