Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 27/2008 - SESSIÓ ORDINÀRIA 29 DE JULIOL DE 2008 - AJUNTAMENT D’ ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 27/2008  -  SESSIÓ ORDINÀRIA 29 DE JULIOL DE 2008  -  AJUNTAMENT D’ ALZIRA

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 24 de juny i 2 de juliol de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/095.- Concessió de subvencions de la Regidoria d’Acció Social i Salut destinades a entitas col·laboradores en l’àmbit municipal.

Exp. 08/133.- Aprovació d’activitats i preus públics dels tallers organitzats per les regidories de polítiques d’Igualtat i Acció Social, per al curs 2008-2009.

Exp. 08/134.- Sol·licitud d’ ingressos en el Centre de Dia.

Exp. 08/135.- Sol·licitud d’ ingressos en les Residències municipals de Persones Majors.

Exp. 08/136.- Sol·licitud d’un permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp. 08/139.- Concessió de subvencions a entitats de Cooperació Internacional per a l’any 2008.

Exp. 08/140.- Sol·licitud de subvenció al Ministeri de Treball i Immigració per a programes d’integració d’immigrants.

AGRICULTURA

Exp. 6.0.0.1. 2029/08.- Aprovació dels gastos d’insectari de l’any 2007.

Exp. 6.0.0.1. 3019/08.- Aprovació d’una subvenció per al Club Esportiu de Caça i Tir “Sant  Bernat”.

CULTURA

Exp. 04/291.24.- Devolució de la garantia definitiva constituïda per CIMATER SERVICIOS S.L., per a la contractació del servici de gestió integral de les escoles de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal.

Exp. 08/151.24.- Adjudicació definitiva de la gestió del servici de les escoles de Primer Cicle d'educació infantil de titularitat municipal.

Exp. 08/353.22.- Sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Benestar Social per al manteniment del centre d'atenció infantil de titularitat municipal Escola Infantil la Muntanyeta.

Exp. 08/354.22.- Sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Benestar Social per al manteniment del centre d'atenció infantil de titularitat municipal Escola Infantil Infants.

Exp. 08/355.22.- Sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Benestar Social per al manteniment del centre d'atenció infantil de titularitat municipal Escola Infantil Llepolies

Exp. 08/360.22, 08/361.22 i 08/362.22.- Ratificació del Decret núm. 38, de Cultura, de data 18-07-2008, sobre sol·licituds, a la conselleria d'Educació, d'ajudes per al desenvolupament de programes de qualificació professional inicial per al curs escolar 2008-2009.

Exp. 08/173.44.- Ratificació del decret núm. 39, de Cultura, de data 18-07-2008, sobre aprovació gastos per a l'activitat de Tir i Arrastre Sant Bernat 2008.

Exp. 08/372.14.- Preus públics i gastos tallers Casa de la Cultura, curs 2008/2009.

Exp. 08/368.43.- Sol·licitud, de l'Arxiconfraria dels Sants Patrons, de subvenció per als actes realitzats amb motiu de les festes en honor dels Sants Bernat, Maria i Gràcia de l'any 2008.

IDEA

Aprovació de l’acta de selecció dels tècnics en orientació laboral (tutoria individualitzada accions autoocupació) durant el desenvolupament del Programa Accions OPEA 2008-2009 (Exp. ILIOBE/2008/18/46).

Aprovació de l’acta de selecció del docent del Curs de Formació Professional per a l’Ocupació “Fuster”, exercici 2008.

Aprovació de l’acta de selecció del docent del Curs de Formació Professional per a l’Ocupació “Electricista de manteniment”, exercici 2008.

Dació de comptes de la minoració amb reintegrament del Curs de Formació Professional Ocupacional “Horticultor”, expedient FCCOO/2007/4418/46, durant l’exercici 2007.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-33-1107.- Ordenació de gastos núm. 33/08.

Compte justificatiu que presenta D. Eliseo Candela Huerta.

Compte justificatiu que presenta D. José Luis Palacios Tórtola.

Comptes justificatius que presenta D. Carlos Correal Rosell.

Dació de comptes de rectificació i augment en l'import del I.P.C. de lloguers i cànons.

Revisió del preu del contracte subscrit amb Encarnación Pastor Tortosa.

MEDI AMBIENT

Exp. 3.0.0.1. 171/05.- Aprovació de l’aportació municipal del 30% per les actuacions de millora ambiental i paisatgística de les riberes fluvials i el seu entorn.

POLICIA LOCAL

Exp. J-144/08.- Sol·licitud de M. Carmen Dasi Caballero, en representació de Decotomi, S.L. d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Verge de la Murta núm. 44, Cafeteria “Far West Coyote”.

Exp. J-147/08.- Sol·licitud de Vicente Giner Climent, d’ocupació de via pública amb taules i cadires a la plaça Germanies núm. 12, Bar “Germanies”.

Exp. J-148/08.- Sol·licitud de l’Asociació de Veïns l’Alborxí per a instal·lar dues pancartes a l’avinguda Luis Suñer, des de juliol a desembre de 2008.

Exp. J-149/08.- Sol·licitud de Rebeca Mont Ferrer, d’ocupació de via pública al carrer Major Santa Caterina núm. 2, per inauguració de la tenda “Llunàtica”,

Exp. J-151/08.- Sol·licitud de la comissió de festes Àngel de la Guarda per a acelebrar les festes del 31 d’agost al 8 de setembre de 2008.

Exp. J-152/08.- Dació de comptes del Recurs de Reposició presentat per l’ Ajuntament d’Alzira contra la denuncia imposada per l’Ajuntament de València al vehicle municipal Fiat V-1281-EX.

RECURSOS HUMANS

Exp. 227/08.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació dels professors i professores dels Programes de Qualificació Professional Inicial 2008-2009.

Exp. 249/08.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació d'un professor o professora de Restauració de Mobles, dins dels tallers de la Casa de la Cultura per a l'exercici 2008/2009.

Exp. 250/08.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació d'un professor o professora de Ceràmica, dins dels tallers de la Casa de la Cultura per a l'exercici 2008/2009.

Exp. 251/08.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació d'un professor o professora de Dansa Espanyola, dins dels tallers de la Casa de la Cultura per a l'exercici 2008/2009.

Exp. 252/08.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació d'un professor o professora de Decoració sobre Pisa, dins dels tallers de la Casa de la Cultura per a l'exercici 2008/2009.

Exp. 253/08.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació de dos professors o professores de l’Aula Municipal d’Arts Plàstiques, un a temps complet i un altre a temps parcial, per a l'exercici 2008/2009.

SANITAT

Exp. 60/C/08.- Solars insalubres, limítrofs a la Comunitat de Propietaris Concha Piquer, 1.

Exp. 76/C/08.- Insalubritat d'un solar emplaçat al  c/ Don Juan d'Àustria.

Exp.79/C/08.- Donar compte de les actuacions practicades per l’empresa DESFLOR, concessionària del contracte per a la prevenció i control de la legionel·losi.

SECRETARIA

Exp. P-047/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per José-E. Moscardó Llopis per danys en vehicle per la caiguda d’un panell de propaganda electoral en Pl. Sant Judes.

Exp. P-089/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Llorens Saez Sifre per caiguda en la reixeta d’un arbre siti en C/ Gabriela Mistral, enfront del CP Ausiàs March.

Exp. P-078/08.- Declarar deserta la subhasta convocada per a la venda del subsòl siti en l’Av. Lluís Suñer i zona enjardinada on s’ubica la màquina Mikado d’Alzira.

Exp. P-034/06.- Dació de comptes de la Sentència dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. Dos de València, en recurs 247/2007, interpossat per Concepción Lucas Martínez, sobre desestimació de reclamació patrimonial.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 95/05.- Dació de comptes sentència núm. 459/08, dictada en el Procediment Abreviat núm. 774/07, del Recurs Contenciós Administratiu per reclamació patrimonial formulada per Amparo Pla David.

Exp. 449/06.- Inici procediment de resolució del contracte amb l’empresa Matachel, S.L. per incompliment culpable del contracte.

Exp. 190/07.- Adjudicació de la concessió administrativa de l’ús de les parades 6 i 12 del mercat municipal “La Vila”.

Exp. 301/08.- Escrit de José Luís Martínez Climent, titular de la llicencia municipal de Taxi núm. 9, sol·licitant l’adscripció del nou vehicle de 8 places adaptat, a l’esmentada Llicencia Municipal de Taxis, en substitució de l’anterior vehicle.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 1073/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Joan Ferrer López. Obres de retirada de runes i reconstrucció de paret en límit en parcel·la 100 y 369.

Exp. 4.1.1.0. 2401/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Urende, S.A. Objecte: Cala per a connexió elèctrica subterrània en mitja tensió per a edifici d’exposició i venda d’electrodomèstics en parcel·la nº B-6 de la urbanització PPI-01, Polígon Industrial Ctra. Albalat Oest.

Exp. 4.1.2.0. 459/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Bernardo Valiente Martínez, S.L. Habilitació de local en planta baixa destinat a Pizzería Croissantería en carrer Prior Morera, núm. 10- baix dreta.

Exp. 4.1.2.0. 687/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: José Montalvá Felices. Construcció de planta baixa comercial i garatx, habitatge duplex en planta 1ª i 2ª en carrer Hort de Torremotxa núm. 13, cantonada amb carrer General Dolz, núm. 10.

Exp. 1024/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Cimientos y Fachadas, S.L. Construcció d’edifici plurifamiliar de 90 habitatges, locals sense ús específic i garatxos en carrer en Projecte núm. 12, 13 i 17, Illa B4, parcel·la 9 a, 65a i 65b del Sector Tulell.

Exp. 4.1.2.0. 1025/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: María Orts Orts. Habilitació parcial de nau industrial núm. 52 de la Illa “D”, en Av. Dret de Manifestació s/n del polígon industrial Tisneres (PPI-03).

Exp. 4.1.2.0. 1040/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Vodafone España, S.A. Instal·lació d’estació base de telefonia mòbil en Ctra. de Albalat núm. 19 (nau inter seguridad).

Exp. 4.1.2.0. 1271/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Bancaja Habitat, S.L. Construcció de 40 habitatges unifamiliars en Illa R1, Sector Pla Parcial de la Barraca d’Aigües Vives.

Exp. 4.1.2.0. 1339/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Bondelicious, S.A. Reforma de nau  industrial de manipulació de productes hortofruticoles en Ctra. d’ Albalat, núm. 120 del Polígon Industrial Ctra. de Albalat.

Exp. 4.1.2.0. 1944/08.- Llicència d’obres majors. Villa Veneto, S.L. Construcció de naus industrials sense ús específic en Ctra. de Albalat s/n.

Exp. 4.1.2.0. 2994/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Francisco Palau Martinez i Rubén Calabuig Bonanad. Enderroc d’edificació existent en Plaça Major, núm. 35 i 36.

Exp. 4.1.2.0. 3023/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Solaer, S.L. Instal·lació fotovoltaica de connexió a red de  20 Kw de potencia nominal sobre coberta de nau industrial sita en carrer Dret de Manifestació s/n del Polígon Industrial Tisneres.

Exp. 4.1.2.0. 3032/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Miguel Soler Tortosa. Reforma d’escala en urbanització Sant Bernat, parcel·la 105.

Exp. 4.1.2.0. 3051/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Rafael Maiques Peris. Ampliació de terrassa en carrer Cristòbal Monterde , núm. 69 i 71.

Exp. 4.1.2.0. 3053/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Saló de Bellesa Nova Imatge, C.B. Habilitació de local per saló de bellesa en carrer Venècia, núm. 21, local comercial núm. 1.

Exp. 4.1.2.0. 3086/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Consuelo Hidalgo Esteban. Substitució de coberta d’edifici en carrer Federico Gómez Clemente, núm. 8.

Exp. 4.1.2.0. 3109/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Salvador Peris Gonzalez. Reparació de coberta en habitatge unifamiliar en Parcel·la 112, polígon 23 (B.A.V).

Exp. 4.1.2.0. 3148/08.-Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Sala Rex, S.L. Ampliació de magatzem en “Sala Rex Natura” en polígon industrial Río Verde Cartón.

Exp. 4.1.2.6. 1610/08.- Dació de compte de la sentència núm. 238/08 del Jujat del Contensiós administratiu núm 9, de València, recaiguda en el procediment agreujat núm 1147/07, interposat per José–A Blázquez i Mª Teresa Anel Sánchez, en impugnació de l'inexecució de la resolució de data 3 de maig de 2006.

Exp. 4.1.3.1. 2371/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Centros de Ortodoncia Ivanna Camps, S.L. Clínica dental a l’avinguda Sants Patrons núm. 4-entresòl.

Exp. 4.1.3.2. 197/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Dantonella Family, S.L. Actividad d’indústria de manipulació i envasat de formatges i magatzem majoriste de productes d’alimentació al Camí Xixerà, s/n, Poligon Industrial Carretera d’Albalat.

Exp. 4.1.3.2. 298/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Zouhir Ouchikh. Bar al carrer Verge de la Murta núm. 39.

Exp. 4.1.3.2. 607/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: A.C.R, S.L. Activitat de fabricació i distribució de components d’aire condicionat per a vehicles al carrer Ronda dels Tintorers, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 625/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Maria Paz Aguilar Navarro. Cafeteria al carrer Hort dels Frares núm. 3.

Exp. 4.1.3.2. 2341/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Agrupación de Comerciantes de Puericultura Dulce-Bebe, Coop.V. Activitat d’oficines, al carrer Moliners, núm. 7, Polígon Industrial núm. 1.

Exp. 4.1.3.8. 632/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Red Azul, S.A. Estació de servici a la Carretera CC-3320.

Exp. 4.1.5.1. 1146/08.- Llicència municipal de primera ocupació parcial per edifici situat al carrer Colmenar, Arbona i Plaça Germanies. Sol.licitant: Solaris Urbana, S.L.

Exp. 4.1.5.1. 2245/08.- Llicència municipal de primera ocupació parcial per edifici situat al carrer Vicent Pérez Pelufo, núm. 9. Sol.licitant: Habitania Tres, S.L.

Exp. 4.2.2.0. 2587/08.- Informació urbanística de parcel.les amb referència catastral 2788901YJ2328N002GJ, 2788906YJ2328N0001XH y 2788907YJ2328N0001XH, sities a la Partida Cañada, Polígon Industrial Carretera d’Albalat. Sol.licitant: Gines Gil Martínez.

Exp. 4.2.3.0. 3012/08.- Certificat sobre calificació urbanística i dotació de servicis urbanístics de solar situats al carrer Verge de la Murta, 10, cantonera carrer Alquenència, per promoció VPO. Sol.licitant: General de Mantenimientos Insulares, S.L.

Exp. 4.3.0.0. 2943/08.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Natalia Requena Martínez. Construcció de tancament de parcel·la de 70 m.l aproximadament, de 5 files de blocs de 20 x 20 x 40 i acabat en manyeria metàl·lica que limita amb camí principal i construcció de nau industrial d’uns 500 m2 en polígon 73, parcel·la 617 “La Garrofera”.

Exp. 4.3.0.0. 3106/08.- Inici de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Salones de Juego Plaz Z Win, S.L. Habilitació de local d’uns 120 m2 per a salons de jocs i cafetería en carrer Padre Castells, 49.

Exp. 4.3.1.0. 3115/08.- Infracció d’activitat. Lili Cheng. Restaurant a la Plaça d’Alacant núm. 1.

Exp. 2.7.1.0. 421/08.- Aprovació de la primera certificació del Programa d’Actuació Integrada del Sector Vilella-1, presentada per l’agent públic Urbanitzador  “Centro Comercial Vilella 2003, SL”.

Exp. 7.1.0.0. 0494/06.- Pagament de les costes processals en execució de la sentència núm 1396/07 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, secció primera de la Sala del  Contenciós Administratiu, recaiguda en el recurs d'apel·lació 1256/06.

Exp. 7.1.0.0. 279/08.- Pagament de les costes processals en execució de sentència núm. 107/07 del Jujat del  Contenciós Administratiu núm. dos de València, recaiguda en el procediment ordinari núm 591/05.

Exp. 7.1.0.0. 0717/08.- Dació de compte de la sentència del Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 4, de València, recaiguda en el recurs ordinari núm. 488/06, interposat per VODAFONE ESPAÑA, S.A. contra l'acord de la Junta de Govern Local de 7-3-06.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

0 comentarios