Blogia
EL SEIS DOBLE - DIARIO DIGITAL DE ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 41/2008 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

JUNTA DE GOVERN Nº 41/2008 – AJUNTAMENT D’ALZIRA

Sessió ordinària 10 de desembre de 2008

 

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 5 de novembre de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/199.- Sol·licitud ingressos en les Residències municipals de Tercera Edat.

Exp. 08/200.- Sol·licitud del servici d’ajuda a domicili.

Exp. 08/202.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp. 09/001.- Sol·licitud subvenció a la Conselleria de Benestar Social per a la realització de campanyes de sensibilització ciutadana en matèries relatives a la igualtat d’oportunitats entre hòmens i dones.

Exp. 08/203.-Sol·licitud treballs en benefici de la comunitat per delictes contra la seguretat viària

CULTURA

Exp. 08/517.15.-Autorització d'ús en precari de locals municipals per a depòsit de material, a les falles Gallera-Hort dels Frares i Pere Morell i a l'Associació Valenciana d'Agricultors.

Exp. 08/218.13.- Conveni de Col·laboració Cultural entre l'Ajuntament d'Alzira i el Círculo Alcireño.

Exp. 08/519.13.- Sol·licitud, de l'Associació Cultural Falla Plaça Germanies, de subvenció per al projecte Exposició Claur.

IDEA

Dació de compte del Decret 18/08 pel qual es dóna compte de l’acta de selecció dels dos AEDL subvencionats per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació i aprovació de la contractació.

Resultats Servei Borsa d’Ocupació novembre 2008.

Sol·licitud d’Ajuda Municipal a la Creació d’Empresa a Alzira de Beatriz Fernández Ferrús per a l’exercici 2008.

Sol·licitud d’Ajuda Municipal a la Creació d’Empresa a Alzira d’Elena Enache per a l’exercici 2008.

Dació de compte de la justificació de la subvenció per al viatge d’experiències comercials a Holanda, de la Consellería d’Industria, Comerç i Innovació.

Dació de compte de les Actes de selecció de l’alumnat i del personal del Taller d’Ocupació “T’ Estime II”.

Dació compte de la setena programació de cursos gratuïts d’internet nivell bàsic (UBI) del Programa Internauta de la Generalitat Valenciana, exercici 2008.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-50-1107.- Ordenació de gastos número 50/08.

RECURSOS HUMANS

Exp. 371/05.- Pròrroga del contracte de la Llicenciada en Belles Arts, Especialitat en Restauració: Mónica Ibáñez Bartolomé.

SECRETARIA

Exp. P-096/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Juan Gómez Gómez per danys en vehicle per una taca d’oli en la calçada del c/ Dr. Ferran-José González.

Exp. P-123/05.- Dació de compte Sentència núm. 661/08 dictada en recurs contenciós administratiu núm 977/06, interpossat per Rosa Higueras Martínez sobre desestimació de reclamació patrimonial.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 269/08.- Adjudicació definitiva de l’obra “Il·luminació Nadalenca per al Nadal 2008-Reis 2009”.

Exp. 351/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Juan-Galo López Merino, pels danys causats al seu vehicle al xafar una trapa del sanejament del carrer Travessa, pujada a la Urbanització el Respirall.

Exp. 428/08.- Escrit d’Agustín Pons Montañés, sol·licitant adscripció del vehicle marca Audi A6  2.7 TDI, matrícula 4419 GJR, a la Llicència de Taxi núm. 8, en substitució de l’anterior vehicle que causarà baixa.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 1867/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Mª Pilar Carpio Martínez. Arreglament interior d’un aparador i regates en parets. C/ Polinyà, núm 4.

Exp. 4.1.1.0. 3710/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant; Promociones y Desarrollos Creaziona, S.L. Execució de mur de contenció.

Exp. 4.1.1.0. 3191/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Aguas de Valencia, S.A. Anul·lació i reposició de tuberia de 110 metres de polietilé. Avinguda de la Justícia, núm 6.

Exp. 4.1.2.0. 1350/07.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Vodafone España, S.A. Instal·lació d’estació base de telefonia mòbil sobre terrat en edifici en carrer Tetuán, núm. 53.

Exp. 4.1.2.0. 3183/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Josefa Fábregues Santapau. Reforma de vivenda unifamiliar amb garatge. C/ Balmes, núm 10.

Exp. 4.1.2.0. 3272/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Coop. Hortofrutícola de Alzira Alzicoop, Coop.V. Reforma de magatzem de subministres agrícoles i productes fitosanitaris en carrer Partida Materna s/n, Polígon Industrial Materna.

Exp. 4.1.2.0. 3281/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Manuel Moliner Valencia. Elevació de planta 2ª per a habitatge en edifici en carrer la Unió, núm. 84

Exp. 4.1.2.0. 3645/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Conselleria d’educació. Ampliació-adecuació del CEIP “Vicente Blasco Ibañez” a 6l + 12p + comedor (200, 2t), en carrer Mestre Moscardó, núm. 34.

Exp. 4.1.2.0. 3740/08.- Sol·licitud de canvi de titularitat en la llicència d’obres per la rehabilitació de volades de fatxada de l'edifici ubicat en l'avinguda Sants Patrons, núm 23. Sol·licitant: Construraf 2.000, S.L.

Exp. 4.1.3.2. 83/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: “Asepeyo Mutua de A.T. y E. P. de la S.S. Nº 151”. Centre de prevenció de riscos en av. Luis Suñer,  núm. 26.

Exp. 4.1.3.2. 2458/08.-. Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Sucesores de Vicente Sos Romeu, S.L. Activitat d'estació depuradora d'aigües residuals, en parcel·la 41, polígon 18.

Exp. 4.1.3.2. 3418/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Javier Oliver Dolz. Activitat de taller mecànic, al carrer Balmes, núm. 8 baix.

Exp. 4.1.3.2. 3553/08.- certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Cooperativa hortofrutícola de Alzira. Coop. V. Activitat d'oficina, al carrer partida materna, s/n polígon industrial materna.

Exp. 4.1.3.2. 3589/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Caja Madrid. Activitat d'oficina bancària al carrer Alquenencia, núm. 32 – local comercial 2 i 3.

Exp. 4.1.3.3. 3402/08.-. Canvi de titularitat llicencia d’obertura. Sol·licitant: Miloga Levante SL. Venda d’articles de nadó i articles de puericultura, al carrer Mariano Benlliure, núm. 26.

Exp. 4.4.0.0. 494/08.- Orde d’execució. Caiguda d’enderrocs immoble en mal estat de carrer València, núm 38. Responsable: Manuel Fraile Redondo.

Exp. 4.4.1.0. 2734/07.- Requeriment de gastos per execució subsidiària del derrocament de l’immoble carrer Calvari 26 per ruïna, propietat de Manuela González Hernández y Amparo Núñez González.

Exp. 4.4.3.0. 991/08.- Ordre d’Execució. Neteja de solar situat al carrer Albornoç, núm. 26. Propietat de Ramón Borreda Alberola.

Exp. 4.4.3.0. 3436/08.- Contestació al·legacions i recurs de reposició contra l’ordre d’execució de neteja i desbrossament de parcel·les. Sol·licitant: Alfredo Llopis Masiá y Europromociones Monteplaya.

Exp. 3.3.0.0. 3826/08.- Recepció de les obres i devolució de fiança a Construcciones y Contratas Quetos, S.L. constituïda per respondre de l’obra “Habilitació local planta baixa oficina Prop d’Alzira”.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

 

LA ALCALDESA

 

0 comentarios